• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Concediere pe motive medicale. Obligatia angajatorului de a propune salariatului locuri de munca vacante

Hotararea nr. 567 din 15.05.2008
Pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA

Potrivit art. 64 alin. 1 si 2 din Codul muncii, în cazul în care concedierea se dispune pentru motivul prevazut de art. 61 litera c angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante în unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina muncii, sau daca nu dispune de locuri vacante sa solicite sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca în vederea redistribuirii salariatului.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin actiunea în conflict de drepturi înregistrata pe rolul Tribunalului Sibiu sub nr. 3528/85/2007 reclamantul G.M. a chemat în judecata parata SC S SA ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr. 192/8.08.2007 si încadrarea în munca conform cu decizia organelor de expertiza medicala nr. 5222/30.07.2008 si cu pregatirea profesionala, cu plata drepturilor banesti de care a fost privat pana la data reîncadrarii, actualizate si indexate.
     In subsidiar s-a solicitat ca în situatia în care se va mentine decizia contestata sa fie obligata parata la plata drepturilor banesti prevazute în CCM la nivelul societatii în cazul încetarii contactului individual de munca din motive neimputabile salariatului.
     In motivarea actiunii se arata ca la emiterea deciziei nu au fost respectate dispozitiile art. 64 din art. 279 , societatea neoferind reclamantului un post de munca corespunzator.
     Parata a depus întampinare prin care a solicitat respingerea actiunii întrucat reclamantul a fost declarat inapt pentru munca în conditii deosebite si desi societatea i-a oferit un post, reclamantul a dovedit ca este total nepregatit pentru a ocupa o functie de subinginer.
     Prin sentinta civila nr. 1370/2007 Tribunalul Sibiu a admis în parte actiunea formulata de reclamant în sensul ca a anulat decizia nr. 152/2007 emisa de parata, s-a dispus reîncadrarea reclamantului în functia detinuta anterior cu obligarea paratei la plata drepturilor salariale cuvenite începand cu 8.08.2007 si pana la reîncadrarea efectiva, indexate, majorate si reactualizate. A fost respinsa în rest actiunea.
     Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut, pornind de la dispozitiile art. 61 litera c si art. 64 art. 279 , ca parata a nesocotit la emiterea deciziei contestate prevederile alin. 1 si 2 ale art. 64 art. 279 . Mai mult, la dosar nu exista nici o decizie a organelor de expertiza medicala, la baza deciziei stand un bilet de iesire din spital. Chiar daca documentele medicale de la dosar ar fi calificate ca fiind o decizie a organelor de expertiza medicala – modalitatea de a sigura angajatului un alt loc de munca  nu este una legala, postul fiind oferit în data de 9.03.2007, iar concluziile medicale datand din lunile iulie-august.
     Totodata, parata nu a facut dovada ca nu mai dispune de locuri de munca vacante compatibile cu pregatirea profesionala sau capacitatea de munca a salariatului.
     Potrivit textului legal indicat obligatia propunerii unei munci corespunzatoare este prealabila aplicarii masurii desfacerii contractului individual de munca si ca atare neîndeplinirea acesteia atrage nulitatea masurii deoarece demersul angajatorului trebuie sa fie efectiv si sa nu aiba un caracter formal ca si în cazul dedus judecatii.
     In consecinta prima instanta a anulat decizia emisa la 8.08.2007 cu obligarea intimatei la reîncadrarea reclamantului în functia avuta anterior precum si la plata drepturilor salariale cuvenite conform dispozitiilor art. 78 art. 279 .
     Solicitarea contestatorului de a fi reîncadrat conform deciziei nr. 5222/2007 a fost respinsa cu motivarea ca aceasta reprezinta doar o recomandare medicala în baza careia angajatorul are posibilitatea si obligatia de a o folosi si aplica cu respectarea prevederilor art. 64 art. 279 .
     Impotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs parata SC S SA Copsa Mica, prin care a solicitat admiterea recursului, modificarea în parte a sentintei atacate în sensul respingerii actiunii formulate de catre reclamant si în consecinta mentinerea deciziei de desfacere a contractului individual de munca nr. 152/2007 ca temeinica si legala.
     In dezvoltarea motivelor de recurs se mentioneaza ca sentinta recurata este netemeinica si nelegala, întrucat instanta de fond a analizat în mod superficial probatoriul administrat în cauza.
     Se sustine ca asa cum rezulta din biletul de iesire din spital depus de reclamant acesta a fost declarat inapt pentru munca în conditii speciale, i se recomanda eventuala schimbare a locului de munca, iar din fisa de analiza nr. 1473/2007 rezulta cu certitudine ca acesta este inapt pentru munca în conditii speciale.
     Pe de alta parte, avand în vedere ca reclamantul a sustinut ca parata nu i-a acordat un loc de munca corespunzator cu pregatirea sa profesionala, recurenta mentioneaza ca a supus intimatul unui test prin care acesta a dovedit ca este total nepregatit pentru a ocupa o functie de subinginer.
     Se mai arata ca munca în cadrul societatii recurente se desfasoara în conditii grele, iar starea de sanatate a reclamantului nu îi permite acestuia încadrarea în oricare dintre posturile libere la momentul emiterii deciziei, aspect fata de care recurenta apreciaza ca este evident ca intimatul reclamant nu mai putea fi încadrat pe un loc de munca în cadrul SC S SA.
     Intimatul reclamant nu a depus întampinare.
     CURTEA, analizand sentinta atacata prin raportare la criticile aduse si în limitele prevazute de art. 304 ind. 1 Cod procedura civila, a retinut urmatoarele:
     Prin decizia nr.152/8.08.2007 emisa de parata SC S SA Copsa Mica s-a dispus ca începand cu data de 8.08.2007 înceteaza contractul individual de munca al reclamantului conform art. 61 lit. c din art. 279 .
     La baza acestei decizii a stat fisa de aptitudini nr. 1473 semnata de d-na medic primar în medicina muncii Muntean Claudia si datata 9.07.2007 prin care se stabileste ca reclamantul este inapt pentru munca în conditii speciale.
     Avand în vedere ca parata recurenta a considerat aceasta fisa ca fiind o decizie a organelor competente de expertiza medicala trebuie verificat daca s-au respectat celelalte dispozitii aplicabile în situatia desfacerii contractului de munca din motive  ce tin de persoana salariatului.
     Astfel, potrivit art. 64 alin. 1 si 2 din art. 279 , în cazul în care concedierea se dispune pentru motivul prevazut de art. 61 litera c angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante în unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina muncii, sau daca nu dispune de locuri vacante sa solicite sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca în vederea redistribuirii salariatului.
     De asemenea, la art. 73 din art. 279 se prevede ca persoanele concediate în temeiul art. 61 litera c beneficiaza de dreptul de preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare.
     Pe de alta parte, art. 74 art. 279 reglementeaza forma si continutul deciziei de concediere precizand ca decizia de concediere se comunica în scris salariatului si trebuie sa contina în mod obligatoriu motivele care determina concedierea, durata preavizului,…., lista tuturor locurilor de  munca disponibile în unitate si termenul în care salariatul urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, în conditiile art. 64.
      Din actele de la dosar, în urma analizarii continutului deciziei atacate, rezulta ca în decizie nu este mentionat dreptul reclamantului la preaviz, acesta nefiind acordat si nici nu sunt indicate posturile vacante din cadrul societatii dintre care reclamantul sa poata opta, cu atat mai mult cu cat prin motivele de recurs recurenta recunoaste ca la nivelul societatii la data emiterii deciziei de concediere erau locuri de munca vacante.
     In ceea ce priveste sustinerea recurentei ca a oferit reclamantului un post vacant, însa în urma examinarii la care a fost supus acesta a dovedit ca este total nepregatit pentru ocuparea postului de subinginer, Curtea retine ca aceasta testare este datata 9 martie 2007 cu mult înainte de a se pune în discutie o eventuala inaptitudine a reclamantului în raport de locul sau de munca.
     Pe de alta parte, înainte de emiterea deciziei, reclamantul a fost încadrat pe postul de topitor în furnal, ce este o functie de executie, ulterior reclamantul fiind testat pentru o functie de conducere.
     Anterior emiterii deciziei de concediere, dar ulterior luarii la cunostinta despre continutul fisei medicale, parata nu a mai oferit nici un loc de munca reclamantului, fie de executie, fie de conducere.
     In consecinta, parata recurenta a încalcat prevederile art. 64 alin. 1 si 2, art. 73 si  art. 74 art. 279 , motiv pentru care sustinerea primei instante referitoare la încalcarea de catre parata a unor dispozitii imperative este corecta, încalcare care este sanctionata cu nulitatea deciziei atacate.
     Mai trebuie mentionat ca la dosar nu exista nici un document din care sa rezulte ca fisa de aptitudini nr. 1473/9.07.2007 semnata de d-na medic primar în medicina muncii M.C. reprezinta o decizie emisa de organele competente în expertiza medicala, deoarece nu este emisa de un Serviciu teritorial de expertiza a capacitatii de munca, iar pe de alta parte nu s-a facut dovada ca d-na medic Muntean îndeplineste conditiile prevazute de art. 16 din HG nr. 1229/2005 referitoare la medicii experti ai asigurarilor sociale, singurii abilitati sa stabileasca capacitatea de munca a unui salariat.
     Fata de cele mentionate, constatand ca toate criticile aduse sentintei pronuntate de catre Tribunalul Sibiu sunt neîntemeiate si nesustinute de probele de la dosar, în temeiul art. 312 Cod procedura civila, Curtea a dispus respingerea ca nefondat a recursului declarat de catre parata SC S SA Copsa Mica.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   inaptitudine fizica    schimbarea postului    locuri de munca vacante    medicina muncii    pregatire profesionala    inapt pentru munca    medicina muncii   


Sus ↑