• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contract de munca incheiat cu un absolvent al unei institutii de invatamant. Subventii din bugetul asigurarilor de somaj

Hotararea nr. 408/R/2010 din 18.02.2010
Pronuntata de Curtea de Apel CLUJ

Prin sentinta civila nr.2900 din 23.09.2009 Tribunalul Maramures, a respins actiunea in contencios administrativ formulata de reclamanta S.C. A.C. SRL Baia Mare impotriva paratilor Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut urmatoarele:
Prin procesul verbal nr. 130 din 4.09.2008 intocmit de parata Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures, s-a constatat ca reclamanta nu a respectat prevederile art. 83 din Legea nr. 76/2002 si cele ale conventiei nr. 281/1.XI.2007 incheiata cu A.J.O.F.M., raportat la faptul ca a incetat raportul de munca cu absolventul unei institutii de invatamant anterior expirarii duratei de 3 ani de la angajare, aspect ce determina obligatia societatii sa plateasca bugetului asigurarilor pentru somaj, sumele incasate plus dobanda in suma totala de 2488,08 RON, urmand ca pe o perioada de 2 ani de la data incetarii contractului de munca, reclamanta sa nu mai poata beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor de somaj.
Contestatia formulata de S.C. A.C. SRL a fost respinsa prin Decizia nr. 151 din 15.X.2008 iar procesul verbal mentinut in totalitate motivat de imprejurarea ca din cererea doamnei C.A.M. precum si din adresa S.C. A.C. SRL reiese ca vointa reala a partilor a fost desfacerea raporturilor de munca prin acordul partilor in baza art. 5 lit. b din Legea nr. 53/2003, ca atare nu se poate retine eroarea invocata de contestatoare.
Prin dresa nr. 2924 din 11.03.2008, reclamanta a comunicat Inspectoratului Teritorial de Munca Maramures incetarea raportului de munca cu salariatul C.A.M. incepand cu 6.02.2008, in baza art. 55 lit. b din Codul muncii , sens in care a fost formulata cererea de catre angajata.
Din adeverinta cu acelasi numar, eliberata de I.T.M. Maramures rezulta ca numita C.A.M. a fot angajata societatii reclamante in perioada 9.X.2007 – 6.02.2008.
Fata de cele de mai sus, nu poate fi primita sustinerea reclamantei referitoare la eroarea determinata de formularul completat, cu atat mai mult cu cat aceasta a fost invocata abia dupa controlul efectuat in ziua de 4.09.2008 de A.J.O.F.M. Maramures, aspect ce rezulta din adresa nr. 851 din 5.09.2008.
Din perspectiva celor aratate, este nejustificata emiterea deciziei nr. 012 din 6 februarie 2008 privind incetarea contractului individual de munca prin demisie, incepand cu 21.02.2008 si inregistrarea acesteia la Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures sub nr. 7782/7.X.2008, cu atat mai mult cu cat cererea formulata de angajata la 1 octombrie 2008 referitoare la eliberarea unei alte adeverinte privind incetarea raportului de munca urmare demisiei, nu a fost inregistrata la paratul ITM.
Avand in vedere cele descrise anterior, tribunalul a constatat ca decizia nr. 151 din 15.X.2008 si procesul verbal de control nr. 130 din 4.09.2008 inregistrat la A.J.O.F.M. sub nr. 3286/19.09.2008, au fost intocmite cu respectarea prevederilor art. 83 din Legea nr. 76/2002, potrivit carora, angajatorii care inceteaza raporturile de munca ale absolventilor anterior expirarii termenului prevazut la alin. 1, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raportului, daca aceasta a avut loc in temeiul art. 55 lit. b din Legea nr. 53/2003, modificata, urmand ca pe o perioada de 2 ani de la data incetarii contractului de munca, angajatorul sa nu mai poata beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor de somaj.
Impotriva acestei sentinte, a declarat recurs reclamanta SC A.C. SRL Baia Mare solicitand instantei, admiterea recursului si casarea hotararii recurate, ca fiind nelegala si netemeinica.
In motivele de recurs, reclamanta arata ca sentinta recurata este neintemeiata deoarece instanta de fond a luat drept dovada adresa nr.2924/11.03.2008, adica inscrisul a carei anulare o cere pe motiv de eroare si invocat de parata, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures. Arata ca, a solicitat rectificarea acestui act aducand in probatiune inscrisuri si solicitand proba testimoniala. In mod ilegal instanta nu a luat in considerare solicitarea sa, de probatiune testimoniala, aspect care nu a fost motivat in sentinta data.
Reclamanta-recurenta invedereaza art.291 art. 279 , care dispune completarea acestuia cu prevederile C.proc.civ.si art.942 C.civ. prin care intelege ca „contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic”, solicita admiterea probei testimoniale din care sa rezulte realul acord de vointa a partilor, si care are forta probanta superioara fata de acel formulat eronat completat pe care se bazeaza sentinta 2900/23.09.2009.
Prin intampinarea sa, Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures, a motivat neconcordanta intre inscrierea din cartea de munca referitoare la incetarea raportului de munca din data de 6.02.2008 si aceea din adresa nr.7782/7.10.2008, prin care s-a solicitat incetarea raportului de munca la data de 21.02.2008 motivand si prin faptul ca angajata a figurat cu 6 zile lucrate. Aceasta motivatie a fost reluata de instanta ca si fiind corecta fara a tine cont ca din data de 6.02.2008 pana la data de 21.02.2009 angajata a fost in perioada de preaviz iar ca dovada sunt cele 6 zile lucratoare, deoarece pana in data de 6.02.2008 nu au fost decat 3 zile lucratoare, dintre care una cu program redus, in continuare pana in data de 21.02.2008 angajata a lucrat norme partiale in perioada de preaviz conform art.79 pct.4 C.muncii.
Reclamanta-recurenta isi intemeiaza recursul pe dispozitiile art.299-308 C.pr.civ. si Legea 554/2004.
Parata-intimata Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures prin intampinarea depusa  la data de 8 februarie 2010 solicita respingerea cererii de recurs ca nelegala si nefondata si mentinerea in totalitate a sentinte recurate ca legala si temeinica.
In fapt, intimata arata ca, numita C.A.M. a fost angajata la reclamanta SC A.C. SRL cu contract individual de munca inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures. Aceasta a prestat munca la reclamanta in perioada 9.10.2007-06.02.2008, pe functia de secretara, iar raportul de munca a incetat in temeiul art.55 lit.b) din Legea nr.53/2003, la data de 06.02.2008.
De asemenea, intimata arata ca, din documentul emis de catre reclamanta si inregistrat sub nr.2924/11.03.2008, rezulta cu exactitate ca raporturile de munca au incetat prin acordul partilor, data fiind cererea expresa a salariatului de incetare a raporturilor de munca si acceptarea reclamantei, prin semnarea de catre administratorul ei a incetarii prin acordul partilor. Se arata ca, reclamanta a stiut ce semnificatie au dispozitiile art.55 lit.b) data fiind si modalitatea de completare a formularului.
Ulterior, in luna septembrie 2008, printr-o adresa, reclamanta (dupa controlul efectuat de catre AJOFM MM) a solicitat rectificarea prin modificarea al articolului de incetare a contractului individual de munca. Astfel, i s-a cerut sa modifice art.55 lit.b) din Legea nr.53/2003 cu art.79 al aceluiasi act normativ. Date fiind dispozitiile legale imperative, respectiv art.7 din Decretul 92/1976 privind carnetul de munca, i s-a dat un raspuns prin care s-a aratat imposibilitatea operarii acestei modificari. Documentele depuse de catre reclamanta la momentul incetarii raportului de munca nu au cuprins si acea cerere de demisie a paratului de rangul I.
Mai mult, decizia de incetare a acestui raport de munca, in temeiul art.79 din Legea nr.53/2003 – demisie reclamanta a prezentat-o si s-a inregistrat sub nr.7782 la parata de rangul I, ulterior controlului efectuat de parata de rangul II, respectiv la 7.10.2008.
In privinta operarii rectificarii in carnetul de munca a incetarii raportului de munca, intimata face precizarea ca societatea nu a depus cererea, intentia, de a demisiona a paratei de rangul I. In aceste conditii avand in vedere dispoz.art.7 din Decr.92/1976 privind carnetul de munca era imposibil sa dea curs solicitarii reclamantei de a proceda la rectificari.
La data de 16 februarie 2010, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures, prin intampinarea depusa la dosar, reitereaza aceleasi motive invederate de intimata-parata Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures prin intampinare, cu obligarea paratei-intimate AJOFM Maramures la plata sumei de 2488,08 lei, la plata daunelor pretinse, precum si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.
Examinand recursul formulat in cauza, prin prisma motivelor invocate, Curtea constata ca acesta este nefundat, pentru urmatoarele considerente:
Recurenta a incheiat cu AJOFM Maramures conventia nr. 281/01.11.2007 prin care a beneficiat de subventiile acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2002, in urma incadrarii unui absolvent de invatamant superior, C.A.M., constand in plata lunara a 1,5 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata la data incadrarii in munca.
Potrivit art. 83 din Legea nr. 76/2002, recurenta avea obligatia mentinerii raporturilor de munca ale absolventei cel putin 3 ani de la data incadrarii in munca a acesteia. In continuare, dispozitiile art. 83 slin. 2 din acelasi act normativ stipuleaza ca angajatorii care inceteaza raporturile de munca ale absolventilor, anterior termenului prevazut la alin. 1, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, sumele incasate pentru fiecare absolvent, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea raporturilor de munca a avut loc in temeiul art. 55 lit. b, 56 lit. c, e si f si art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare.
Or, din actele care au stat la baza emiterii procesului verbal de control, respectiv din cererea formulata de angajata C.A.M., depusa la dosar, rezulta cu certitudine intentia partilor de incetare a raporturilor de munca prin acordul partilor, respectiv in conformitate cu dispozitiile art. 55 lit. b art. 279 . Din nici unul dintre actele dosarului nu rezulta intentia angajatei de a inceta raporturile de munca in baza demisiei, demisie care nici nu exista in cauza.
Curtea observa ca toate inscrisurile invocate de recurenta in probatiune sunt ulterioare intocmirii procesului verbal de control contestat, fiind inscrisuri constituite pro causa, care nu pot fi avute in vedere pentru solutionarea favorabila a recursului.
De asemenea, nu exista nici o explicatie rezonabila care sa justifice presupusa eroare in care s-ar fi aflat, atat angajata, in momentul completarii formularului prin care solicita incetarea raporturilor de munca, cat si angajatorul, in ceea ce priveste adresa inaintata Inspectoratului Teritorial de Munca Maramures prin care se solicita inscrierea mentiunii in carnetul de munca al angajatei referitor la incetarea contractului de munca in baza art. 55 lit. b din art. 279 .
O alta neconcordanta apare intre cererea angajatei de incetare a raporturilor de munca incepand cu data 06.02.2008 (data de la care s-a si constatat incetat contractul individual de munca) si decizia nr. 012/2008, care emana tocmai de la recurenta si este inregistrata la ITM Maramures ulterior intocmirii procesului verbal de control, respectiv la data de 07.10.2008, prin care se stipuleaza incetarea raporturilor de munca incepand cu data de 21.02.2008. Afirmatia recurentei potrivit careia perioada 06.02.2008-21.02.2008 ar fi reprezentat perioada de preaviz in care angajata ar fi lucrat cu norma partiala, potrivit dispozitiilor art. 79 pct. 4 art. 279 , nu este sustinuta de nicio proba administrata in cauza.  
Prin urmare, avand in vedere considerentele expuse anterior, Curtea apreciaza ca actele contestate au fost emise cu respectarea tuturor dispozitiilor legale, recursul formulat fiind nefondat, motiv pentru care, in conformitate cu dispozitiile art. 312 Cod procedura civila raportat la art. 20 din Legea nr. 554/2004, il va respinge.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   Legea 76/2002    somer    somaj    Legea 554/2004   


Sus ↑