• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Conflicte individuale de munca. Existenta unui raport juridic de munca intre partile conflictului individual de munca

Hotararea nr. 41 din data de 07 iunie 2016
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin incheierea de sedinta din data de 07.12.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a C. Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. .../3/2015, a fost admisa exceptia necompetentei functionale, exceptie invocata, din oficiu si va trimite cauza privind pe reclamantul S. I. C., impotriva Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, in favoarea sectiei a VIII a Tribunalului Bucuresti.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca obiectul prezentei actiuni pune in discutie legalitatea si temeinicia unui proces verbal emis de catre parata in procedura de evaluare a candidatilor pentru ocuparea unui post contractual in cadrul sau.

In speta nu se pune problema aplicabilitatii nici a prevederilor art. 109 din Legea 188/1999 si nici a art. 10 din Legea 554/2004 pentru a atrage competenta instantei de contencios administrativ.

In primul rand asa cum reiese din anuntul concursul organizat dar, mai ales din Regulamentul care 1-a guvernat, actele emise de parata se plaseaza in contextul dreptului muncii, postul a carei ocupare se urmarea fiind unul contractual. Nu s-a urmarit ocuparea vreunei functii publice, respectiv actele emise nu preced perfectarea unui raport de serviciu ci a unuia de munca pentru a atrage aplicabilitatea art. 109 din Legea 188/1999.

In al doilea rand, cu titlu de principiu, Tribunalul a retinut ca desi activitatea preponderenta a unei institutii publice ia forma actului administrativ tipic sau asimilat, nu este exclus ca, in functie de scopul urmarit, aceasta activitate sa se obiectiveze in acte specifice dreptului muncii sau dreptului civil. Or, in conditiile in care institutia publica urmareste nasterea unui raport de dreptul muncii, respectiv crearea premiselor necesare perfectarii unui contrat individual de munca, inclusiv actele prealabile intocmite de aceasta se impun a fi calificate ca avand aceeasi natura juridica, detasandu-se astfel de sfera actului administrativ de autoritate definit de art. 2 din Legea 554/2004.

In drept, Tribunalul retine ca potrivit art. 266 codul muncii: „Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.”

Fata de aceste considerente, Tribunalul a admis exceptia invocata si a trimis cauza spre competenta solutionare sectiei a VIII-a Tribunalului Bucuresti.

Pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, cauza a fost inregistrata sub nr. .../3/2015*.

Prin sentinta civila nr. 1080/01.02.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul mai sus mentionat, a fost admisa exceptia necompetentei functionale a instantei si a fost declinata competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamantul S. I. C., in contradictoriu cu parata B. M. Bucuresti, in favoarea Sectiei a II-a a Tribunalului Bucuresti.

Prin aceeasi sentinta, s-a constatat ivit conflictul negativ de competenta si s-a dispus inaintarea dosarului catre Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Conflicte de munca si Asigurari sociale pentru solutionarea acestuia.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, s-a retinut ca obiectul prezentei actiuni pune in discutie legalitatea si temeinicia unui proces verbal emis de catre parata in procedura de evaluare a candidatilor pentru ocuparea unui post contractual in cadrul sau.

In drept, Tribunalul a retinut ca potrivit art. 266 codul muncii: „Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.”

S-a retinut totodata definitia data de art. 279 litigiului de munca: conflictul dintre salariat si angajator privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca (art. 231 art. 279 ). Rezulta astfel ca intre partenerii sociali poate interveni un conflict de munca doar ulterior dobandirii statutului de salariat, respectiv angajator, prin incheierea contractului individual de munca. In lipsa raportului juridic de munca, litigiul dintre doi subiecti de drept are, in mod evident, o alta natura.

In speta de fata, pe langa faptul ca partile nu au calitate de salariat si angajator, se retine si ca obiectul litigiului il constituie anularea unui proces verbal emis de o institutie publica in virtutea dreptului acesteia de a-si organiza activitatea (recrutarea de personal). Respectivul act juridic nu produce efecte in sfera dreptului muncii, reclamantul actionand in calitate de cetatean pretins a fi vatamat in drepturi de o autoritate publica.

In mod eronat a apreciat instanta de contencios administrativ ca prezentul litigiu ar fi unul in legatura cu incheierea contractului individual de munca, cerinta a art. 266 din art. 279 . Acest tip de litigii vizeaza modul de incheiere a contractului de munca, clauzele afectate inserate, drepturile salariatului vatamate, etc.

In concluzie, actul juridic a carui anulare se solicita a fost emis de autoritate in regim de putere publica, fapt ce atrage competenta instantei de contencios administrativ.

Asa fiind, instanta a admis exceptia invocata si a constatat ca se impune inaintarea dosarului catre Curtea de Apel Bucuresti - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale pentru solutionarea conflictului negativ de competenta.

Pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia pentru Cauze privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, cauza a fost inregistrata sub nr. ...X.

Deliberand asupra conflictului negativ de competenta ivit intre intre Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale si Sectia a II-a C. Administrativ si Fiscal, ambele din cadrul Tribunalului Bucuresti,, Curtea retine urmatoarele:

Obiectul cererii de chemare in judecata este contestatie impotriva procesului verbal al comisiei de contestatii nr. 5281/13 08 2015 si reluarea concursului pentru ocuparea postului de sef serviciu juridic din cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucuresti . Prin urmare reclamantul solicita anularea unui act administrativ provenit de la o institutie publica cu care nu are raporturi de munca si desfasurarea din nou a concursului pentru ocuparea unui post in cadrul acestei institutii, rezultatul noului concurs, in situatia admiterii actiunii,  fiind incert si nedeterminand cu necesitate nasterea unor raporturi de munca intre parti .

Principala ratiune pentru care instanta specializata in contencios administrativ a apreciat ca prezenta cauza reprezinta un litigiu de munca consta in faptul ca postul a carei ocupare se urmarea de catre reclamant este unul contractual. A subliniat instanta ca  nu s-a urmarit ocuparea vreunei functii publice, respectiv actele emise nu preced perfectarea unui raport de serviciu ci a unuia de munca pentru a atrage aplicabilitatea art. 109 din Legea 188/1999.

Curtea retine ca natura postului scos la concurs  nu are nicio relevanta pentru stabilirea competentei materiale de solutionare a cauzei . Relevanta are faptul ca obiectul cererii de chemare in judecata nu reprezinta un litigiu de munca, intre parti neexistand raporturi de munca de natura sa califice cauza in acest sens .

Potrivit dispozitiilor art. 266 din art. 279 , jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

Cum pricinile ce se solutioneaza de instantele specializate in jurisdictia muncii sunt expres reglementate de prevederile legale in materie, iar obiectul cererii de chemare in judecata de fata nu se regaseste printre cele prevazute de dispozitiile legale mai sus citate ca apartinand jurisdictiei muncii, rezulta ca revine competenta de solutionare a cauzei instantei initial investita, cea de contencios administrativ. .

Pentru considerentele anterior expuse, in temeiul dispozitiilor art. 135 NCpc , Curtea stabileste competenta de solutionare a cauzei ce face obiectul dosarului nr. .../3/2015*in favoarea Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a C. Administrativ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Stabileste competenta de solutionare a cauzei ce face obiectul dosarului xx/3/2015*, privind pe reclamantul S. I. C., identificat cu CNP: xxxx, domiciliat in Bucuresti, . 2,,, sector 3, in contradictoriu cu parata B. M. BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, sector 1, . 4, avand cod fiscal xx, in favoarea Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a C. Administrativ.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   proces-verbal de evaluare    concurs    functie publica    institutie publica    conflict de munca    contract colectiv de munca    jurisdictia muncii    salariat    angajator    recrutare    conflict de competenta    act administrativ   


Sus ↑