• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Executarea cu intarziere a obligatiei de plata. Acordarea dobanzii legale aferenta

Hotararea nr. 105 din 27 februarie 2017
Pronuntata de Tribunalul Braila

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. xX, reclamantele A_ D__ si I_ D_ a chemat în judecata pe pârâtii M_ P_ – P_ de pe lânga Î_ C__ de Casatie si Justitie, P_ de pe lânga  C_ de A_ G_ si  P_ de pe lânga T_ G_, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtilor la plata de daune interese moratorii constând in  dobânda legala, reprezentând echivalentul prejudiciului pe care l-au suferit prin executarea cu întârziere a obligatiei de plata stabilita irevocabil în sarcina acestora prin titluri executorii, de la data emiterii acestora si în continuare pâna la achitarea ultimei transe, conform hotarârilor pronuntate.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

În motivarea actiunii, reclamantele au aratat ca au calitatea de procuror în cadrul DNA – Serviciul Teritorial G_. Prin sentinta civila nr.124/28.01.2008 pronuntata de T_ G_, modificata în parte prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_, pârâtii au fost obligati la plata  contravalorii sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de 50%.
Prin sentinta civila nr.323/08.02.2013 pronuntata de T_ G_, modificata in parte prin Decizia civila nr. 1810/30.09.2013 a Curtii de A_ G_, pârâtii au fost obligati sa recalculeze si sa plateasca indemnizatia aferenta concediului de sarcina si lauzie aferent perioadei 11.06.xx09, prin luare in considerare a indexarilor acordate prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 pronuntata de C_ de A_ G_ si sentinta civila nr. 629/2008 a Tribunalului G_, irevocabila prin Decizia civila nr. 1010/R/2009 doar pentru reclamanta I_ D_.
Prin sentintele civile mentionate, au fost acordate doar sumele actualizate cu indicele de inflatie, fara dobânzi, însa solicitarea acestor dobânzi pe cale separata nu este împiedicata de o dispozitie legala, atât timp cât obligatia legala subzista. Conform hotarârii judecatoresti mentionate, pârâtii au fost obligati sa plateasca drepturile salariale mentionate anterior, doar o
 
parte din aceste drepturi, au fost achitate benevol, pârâtii prevalându-se de dispozitiile OUG nr. 75/2008 si OUG  nr. 71/2009.
Prin adoptarea Legii nr. 113/2010 de aprobare a OUG  nr. 71/2009 si reesalonarea Platii titlurilor executorii pana in anul 2016 s-a ajuns la o situatie prejudiciabila, întrucât hotarârile judecatoresti irevocabile au fost puse in executare dupa mai mult de 8 ani, ceea ce depaseste cu mult exigentele de rezonabilitate pe care le reclama garan?iile instituite prin art.6 din CEDO si art. 1 din Primul Protocol aditional. Prin neexecutarea creantelor stabilite pe cale judiciara s-a adus atingere dreptului la un proces echitabil care, potrivit jurispruden?ei Curtii de la Strabourg cuprinde si executarea hotarârii judecatoresti, indiferent de instanta care o pronuntata. In ceea ce priveste data Platii, aceasta se face atunci când datoria a ajuns la scadenta.
In acesta conditii sunt incidente dispozitiile invocate ale art.1531 alin.1, si art.1535 alin.1 din Codul civil care consacra principiul repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii de catre debitor a obligatiei, conform caruia prejudiciul cuprinde atât pierderea efectiv suferita de creditor (damnum emergens), cât si beneficiul de care acesta este lipsit (lucrum cessans).
Totodata, fiind vorba  despre accesorii ale drepturilor salariale ce alcatuiesc creanta cuprinsa în titlurile executorii, daunele interese pentru întârzierea executarii sunt reglementate si prin dispozitiile speciale ale art. 166 alin 4 din Legea  53/2003. Din coroborarea  acestor norme cu incidenta în cauza, rezulta ca dreptul creditorului la obtinerea unei dezdaunari derivate din neexecutarea obligatiei la timp, se refera la beneficiul nerealizat, ca parte componenta a prejudiciului, care trebuie privita ca o chestiune distincta de actualizare cu rata inflatiei a sumelor datorate initial. O astfel de actualizare antreneaza si ea raspunderea debitorului pentru neexecutarea la timp a obligatiei  de plata a unei sume de bani, însa întemeiata pe alta cauza.
Dobânzile legale se cuvin ca dauna moratorie, ele având un alt temei decât cel al daunelor cu caracter compensatoriu pe care creditorul le poate în principiu pretinde, cerând actualizarea creantei la inflatie.
În contextul celor aratate reclamantii au considerat ca sunt îndreptatiti la cuantumul dobânzii penalizatoare ce va fi calculata, dupa _ OUG nr.13/2001, potrivit acestui act normativ, dobânda penalizatoare care este definita de art. 1 alin 3 ca fiind dobânda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neîndeplinirea obligatiei respective la scadenta. Pâna la data de 01.09.2011, când a intrat în vigoare OG nr.13/2011, dobânda legala urmeaza a fi calculata potrivit dispozitiilor OG nr.9/2000.
În drept, s-au invocat art. 148 si urmatoarele din Cod  proc.  civ în referire la art. 127 Cod proc. civ, art. 1531, art.1535 din Noul Cod civil, art. 2517 Cod  civ., art.2537 Cod. civ. si art. 2537 si art. 2538 Noul Cod civil, recursul în interesul legii admis de Î_ C__ de Casatie si Justitie în dosarul nr.21/2013 având ca obiect acordarea de daune sub forma dobânzii legale.
Pârâtul M_ P_ –P_ de pe lânga Î_ C__ de Casatie si Justitie a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata. Pe cale de exceptie s-a invocat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune a reclamantelor pentru perioada anterioara datei de 5.12.2013. În speta, fiind vorba de o actiune cu obiect patrimonial - drept de creanta - termenul de prescriptie este de 3 ani conform Decretului nr.167/10.04.1958 privitor la prescriptia extinctiva si conform Codului civil si începe sa curga de la data când se na?te dreptul la actiune. asa cum a statuat în mod constant practica instantelor de judecata, în cazul actiunii în   raspundere pentru acoperirea prejudiciului - cum este cazul în speta - prescriptia începe sa curga de la data când pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea.
Totodata art.171 alin.1 din art. 279 „dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale, precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate”. Se invoca art. 3 si art.16 alin.1 din Decretul nr.167/1958 privind
 
prescriptia extinctiva. Atât literatura de specialitate cât si practica judecatoreasca sunt unanime in a considera ca recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, pentru a produce efecte întreruptive, trebuie sa fie facuta de cel caruia curge prescriptia extinctiva si sa fie neîndoielnica, sa rezulte din împrejurari neechivoce si sa se refere la pretentiile afirmate, in speta dobânda legala. Or, prin actele normative care au stabilit mai multe transe pentru plata unor drepturi banesti prevazute de titluri executorii, personalului din sectorul bugetar, Guvernul s-a angajat sa plateasca esalonat aceste drepturi, din motive economice,  prevazîndu-se astfel o procedura speciala de executare.
Cu privire la fondul cauzei, fata de practica neunitara a instantelor judecatoresti in materia litigiilor având ca obiect plata dobânzilor legale aferente sumelor stabilite prin titlurilor executorii care intra sub incidenta OG nr.71/2009 Procurorul General al Parchetului de pe lânga Î_ C__ de Casatie si Justitie a formulat recurs in interesul legii pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii asupra tuturor cauzelor având acest obiect. Astfel potrivit deciziei nr.2/17.02.2014  Î_ C__ de Casatie si Justitie „ admite recursul in interesul legii declarat de catre  Procurorul General al Parchetului de pe lânga Î_ C__ de Casatie si Justitie, in sensul ca: în aplicarea disp. art.1082 si 1088 C civil din 1864, respectiv art. 1531 al. 1, al. 2 teza 1 si art. 1535 al. 1 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si art. 2 din OUG 71/2009 aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.
În  drept îsi întemeiaza sustinerile pe prevederile art.205 din C__.
Analizând cu prioritate exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata de pârât, tribunalul retine ca potrivit dispozitiilor art.283 alin.1 lit. c din Codul muncii , cererile în vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, în situatia în care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat.           Or,  pentru pretentiile  aferente perioadei cuprinsa între data pronuntarii titlurilor executorii si pâna la data de 24.11.2013 termenul de prescriptie s-a împlinit, actiunea fiind înregistrata la data de 25.11.2016 (data po?tei), se va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru plata dobânzilor aferente perioadei respective.
Pe fondul cauzei, analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
Reclamantele A_ D__ si I_ D_ au calitatea de calitatea de procuror în cadrul DNA – Serviciul Teritorial G_.
Prin sentinta civila nr.124/28.01.2008 pronuntata de T_ G_, modificata in parte prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_, pârâtii au fost obligati la plata  contravalorii sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de 50%.
Prin sentinta civila nr.323/08.02.2013 pronuntata de T_ G_, modificata in parte prin Decizia civila nr. 1810/30.09.2013 a Curtii de A_ G_, pârâtii au fost obligati sa recalculeze si sa plateasca indemnizatia aferenta concediului de sarcina si lauzie aferent perioadei 11.06.xx09, prin luare in considerare a indexarilor acordate prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 pronuntata de C_ de A_ G_ si sentinta civila nr. 629/2008 a Tribunalului G_, irevocabila prin Decizia civila nr. 1010/R/2009 doar pentru reclamanta I_ D_.
Prin urmare, titlurile executorii detinute de reclamante constau în sentinta civila nr. 124/28.01.2008 pronuntata de T_ G_, modificata in parte prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_, sentinta civila nr. 323/08.02.2013 pronuntata de T_ G_, modificata în parte prin Decizia civila nr. 1810/30.09.2013 a Curtii de A_ G_.
Prin sentintele civile mentionate, au fost acordate doar sumele actualizate cu indicele de inflatie, fara dobânzi, însa solicitarea acestor dobânzi pe cale separata nu este împiedicata
 
 
 
de o dispozitie legala, atât timp cât obligatia legala subzista. Conform hotarârii judecatoresti mentionate, pârâtii au fost obligati sa plateasca drepturile salariale mentionate anterior, doar o
parte din aceste drepturi, au fost achitate benevol, pârâtii prevalându-se de dispozitiile OUG nr. 75/2008 si OUG  nr. 71/2009.
Prezentul litigiu este guvernat de dispozitiile  vechiului Cod civil de la 1864, care, în cuprinsul art. 1073, prevede dreptul creditorului de a obtine îndeplinirea exacta a obligatiei, iar în caz contrar, dreptul la dezdaunari.
În plus, prin dispozitiile art. 1082 cod civil, legiuitorul a instituit obligatia debitorului de a plati daune interese pentru întârzierea executarii, chiar daca nu exista rea credin?a din partea sa, afara de justificarea unei cauze straine si neimputabile, iar dispozitiile art. 1088 din acelasi cod  prevad: „La obligatiile care au de obiect o suma oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legala, afara de regulile speciale în materie de comert, de fidejusiune si societate. Aceste daune-interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica despre vreo paguba; nu sunt debite decât din ziua cererii în judecata, afara de cazurile în care, dupa lege, dobânda curge de drept.”
Normele legale enuntate în precedent au fost preluate în mod similar de art.1535 din Noul Cod civil care statueaza ca „în cazul în care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pâna în momentul Platii, în cuantumul convenit de parti sau, în lipsa, în cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii Platii ar fi mai mic. Daca, înainte de scadenta, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legala, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenta. Daca nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legala, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrala a prejudiciului suferit.”
În cauza, îsi gasesc aplicabilitate si dispozitiile art. 166 alin. 4 din Legea nr.53/2003 - art. 279 , potrivit caroira „întârzierea nejustificata a Platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs angajatului”, în conditiile în care cererea de chemare în judecata vizeaza accesorii ale drepturilor salariale ce alcatuiesc creantele cuprinse în titlurile executorii.
Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 s-a statuat ca plata sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala, stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pâna la data de 31 decembrie 2009, sa se realizeze dupa o procedura de executare esalonata pe o perioada initial cuprinsa între 2010-2012. Prin acte normative ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2010, Legea nr. 230/2011) au fost aduse modificari sub aspectul perioadei si procentelor de plata, urmând ca executarea obligatiilor sa fie finalizata în anul 2016.
Împrejurarea ca prin dispozitiile art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata s-a prevazut actualizarea acestor sume cu indicele preturilor de consum, comunicat de Institutul national de S_ nu reprezinta un impediment legal în acordarea dobânzii legale penalizatoare, cu titlu de daune-interese moratorii, deoarece prin neexecutarea integrala a obligatiei de plata la data la care sumele erau datorate, adica la momentul când creantele au devenit certe, lichide si exigibile, s-a produs în patrimoniul creditorilor un prejudiciu care trebuie acoperit integral.
În mod cert, actualizarea creantelor cu rata inflatiei nu asigura repararea integrala a prejudiciului produs, având o natura juridica diferita de aceea a dobânzii solicitate de reclamanta.
Astfel, actualizarea creantei cu indicele de inflatie reprezinta un calcul matematic, aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei de piata, prin intermediul caruia se masoara gradul de depreciere a valorii banilor aflati în circulatie, adusi astfel la puterea lor de
 
 
cumparare. Scopul actualizarii fiind acela de a mentine valoarea reala a obligatiei monetare la data efectuarii Platii, aceasta se acorda cu titlu compensatoriu (damnum emergens).
În schimb, dobânda legala penalizatoare, reprezentând câstigul pe care creditorul l-ar fi obtinut din investirea banilor, daca acestia ar fi fost platiti la scadenta, se acorda cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin întârziere si acopera beneficiul nerealizat (lucrum cessans).
asadar, acordarea dobânzii legale, pâna la data Platii integrale a drepturilor stabilite prin titluri executorii, alaturi de actualizarea cu indicele de inflatie nu conduce la o dubla reparare a prejudiciului, ci asigura o reparare integrala a acestuia, în acord cu dispozitiile art. 1084 din Codul civil din anului 1864, respectiv art. 1531 din Noul Cod civil.
T_ apreciaza ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 nu au produs efecte în privinta exigibilita?ii creantelor, în sensul amânarii scadentei acestora.
Astfel, creantele recunoscute în favoarea reclamantelor, fiind certe, lichide si exigibile, obligatia de plata este cu execu?ie imediata, chiar de la data pronuntarii hotarârilor în prima instanta, potrivit dispozitiilor art. 274 din art. 279 , republicat (fost art. 289 din acelasi act normativ, anterior republicarii). Aceasta înseamna ca plata trebuia facuta la momentul nasterii raportului juridic obligational, obligatia rezultata din aceste titluri executorii nefiind afectata de vreun termen.
Mai mult, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata nu s-a negat existenta si întinderea drepturilor constatate prin hotarâri judecatoresti si nu s-a refuzat punerea acestora în executare, ci s-a stabilit o modalitate de executare esalonata a obligatilor de plata continute în aceste titluri.
Acest act normativ nu are semnificatia exonerarii debitorilor de plata daunelor-interese moratorii, întrucât art. 1082 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1530 din Noul Cod civil, consacra principiul raspunderii debitorului pentru executarea cu întârziere, acesta putând fi obligat la despagubiri, indiferent daca a actionat cu intentie sau din culpa. Raspunderea sa civila va fi atrasa ori de câte ori nu se dovede?te existenta unei cauze straine, exoneratoare de raspundere, reprezentata fie de cazul fortuit, forta majora, fapta creditorului însusi ori fapta unui tert pentru care debitorul nu este tinut a raspunde. În plus, pentru ca fapta unui tert sa produca efectul exonerator, este necesar ca aceasta sa aiba caracteristicile fortei majore sau ale cazului fortuit.
esalonarea Platii instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata nu este o cauza exoneratoare de raspundere, ci constituie un eveniment pe care debitorii, desi îl puteau prevedea, nu au luat masuri corespunzatoare, pentru a evita neexecutarea.
Ca atare, în interpretarea dispozitiilor art.1073, art. 1082 si art. 1088 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1531 si art.1535 din Noul Cod civil, reclamantele sunt îndreptatite la acordarea daunelor-interese moratorii, sub forma dobânzii legale, pentru executarea cu întârziere a obligatiilor rezultate din titlurile executorii.
În solutionarea prezentei cauze, conform art.517 alin.4 Cod procedura civila, tribunalul va da eficienta deciziei nr.2/17.02.2014, pronuntata de Î_ C__ de Casatie si Justitie în dosarul nr.21/2013 prin care s-a admis recursul in interesul legii în sensul ca, în aplicarea disp. art.1082 si 1088 C civil (de la 1864), respectiv art. 1531 al. 1, al. 2 teza 1 si art. 1535 al. 1 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si art. 2 din OUG 71/2009 aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
În plus, nu poate fi ignorata nici jurisprudenta Curtii Europene Drepturilor Omului ce a statuat ca unei persoane care a obtinut o hotarâre judecatoreasca executorie împotriva statului, ca urmare a solutionarii unui litigiu în favoarea sa nu i se poate cere sa recurga la proceduri de executare, pentru a obtine executarea, reclamantului, în calitate de creditor, fiindu-i cauzat un prejudiciu material constând în imposibilitatea de a se folosi de banii sai, deci o pierdere de profit cauzata de imposibilitatea punerii în executare, într-un termen rezonabil, a hotarârii judecatoresti pronuntate în favoarea sa.
Pentru considerentele retinute, tribunalul apreciaza ca fondata în parte actiunea reclamantelor, astfel ca o va admite ca atare, si va obliga pârâte sa plateasca reclamantelor  dobânda legala aferenta drepturilor banesti cuvenite astfel: reclamantei I_ D_ conform sentintei Civ. nr. 124/28.01.2008 a Tribunalului G_, modificata prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_ si sentinta civila nr. 323/08.02.2013 a  T_ G_, modificata prin Decizia civila nr. 1810/30.09.2013 a Curtii de A_ G_ începând cu data de 25.11.2013 si pâna la data Platii efective a sumelor datorate conform titlurilor executorii; Reclamantei A_ D__ conform  sentintei civ. nr. 124/28.01.2008 a Tribunalului G_, modificata prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_ începând cu data de 06.12.2013 si pâna la data Platii efective a sumelor datorate conform titlului executoriu;
Asisten?ii judiciari, cu vot consultativ, au fost de acord cu solutia instantei
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTARA?TE
 
Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru plata dobânzii aferente perioadei cuprinsa între data pronuntarii titlurilor executorii si pâna la data de 24.11.2013.
Respinge actiunea în ceea ce priveste plata dobânzii aferente perioadei cuprinsa între data pronuntarii titlurilor executorii si pâna la data de 24.11.2013, ca fiind prescris dreptul material la actiune.
Admite în parte actiunea formulata de catre reclamantele A_ D__ si I_ D_ cu domiciliul ales pentru comunicare actelor de procedura în mun. G_, _ nr. 30, la sediul Directiei nationale Anticorup?ie, Serviciul Teritorial G_, în contradictoriu cu pârâtii Ministrul P_–P_ de pe lânga Î_ C__ de Casatie si Justitie cu sediul în __, sector 5 Bucuresti, P_ de pe lânga C_ de A_ G_ cu sediul G_, __, jud. G_, P_ de pe lânga T_ G_ cu sediul în G_, _, jud. G_.
Obliga pe pârâte sa plateasca reclamantelor dobânda legala aferenta drepturilor banesti cuvenite dupa cum urmeaza:
 - reclamantei I_ D_, conform sentintei civile nr.124/28.01.2008 a Tribunalului G_, modificata prin Decizia civila nr.1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_ si sentintei civile nr.323/08.02.2013 a T_ G_, modificata prin Decizia civila nr.1810/30.09.2013 a Curtii de A_ G_, începând cu data de 25.11.2013 si pâna la data Platii efective a sumelor  datorate conform titlurilor executorii.
- reclamantei A_ D__, conform sentintei civile nr.124/28.01.2008 a Tribunalului G_, modificata prin Decizia civila nr.1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_,  începând cu data de 06.12.2013 si pâna la data Platii efective a sumelor  datorate conform titlului executoriu
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Cererea se depune la T_ B_
pronuntata în sedinta publica azi, 27.02.2017.

În motivarea actiunii, reclamantele au aratat ca au calitatea de procuror în cadrul DNA – Serviciul Teritorial G_. Prin sentinta civila nr.124/28.01.2008 pronuntata de T_ G_, modificata în parte prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_, pârâtii au fost obligati la plata contravalorii sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de 50%.

Prin sentinta civila nr.323/08.02.2013 pronuntata de T_ G_, modificata in parte prin Decizia civila nr. 1810/30.09.2013 a Curtii de A_ G_, pârâtii au fost obligati sa recalculeze si sa plateasca indemnizatia aferenta concediului de sarcina si lauzie aferent perioadei 11.06.xx09, prin luare in considerare a indexarilor acordate prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 pronuntata de C_ de A_ G_ si sentinta civila nr. 629/2008 a Tribunalului G_, irevocabila prin Decizia civila nr. 1010/R/2009 doar pentru reclamanta I_ D_.

Prin sentintele civile mentionate, au fost acordate doar sumele actualizate cu indicele de inflatie, fara dobânzi, însa solicitarea acestor dobânzi pe cale separata nu este împiedicata de o dispozitie legala, atât timp cât obligatia legala subzista. Conform hotarârii judecatoresti mentionate, pârâtii au fost obligati sa plateasca drepturile salariale mentionate anterior, doar o parte din aceste drepturi, au fost achitate benevol, pârâtii prevalându-se de dispozitiile OUG nr. 75/2008 si OUG  nr. 71/2009.

Prin adoptarea Legii nr. 113/2010 de aprobare a OUG nr. 71/2009 si reesalonarea platii titlurilor executorii pana in anul 2016 s-a ajuns la o situatie prejudiciabila, întrucât hotarârile judecatoresti irevocabile au fost puse in executare dupa mai mult de 8 ani, ceea ce depaseste cu mult exigentele de rezonabilitate pe care le reclama garantiile instituite prin art.6 din CEDO si art. 1 din Primul Protocol aditional. Prin neexecutarea creantelor stabilite pe cale judiciara s-a adus atingere dreptului la un proces echitabil care, potrivit jurisprudentei Curtii de la Strasbourg cuprinde si executarea hotarârii judecatoresti, indiferent de instanta care o pronunta. In ceea ce priveste data platii, aceasta se face atunci când datoria a ajuns la scadenta.
In aceste conditii sunt incidente dispozitiile invocate ale art.1531 alin.1, si art.1535 alin.1 din Codul civil care consacra principiul repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii de catre debitor a obligatiei, conform caruia prejudiciul cuprinde atât pierderea efectiv suferita de creditor (damnum emergens), cât si beneficiul de care acesta este lipsit (lucrum cessans).

Totodata, fiind vorba despre accesorii ale drepturilor salariale ce alcatuiesc creanta cuprinsa în titlurile executorii, daunele interese pentru întârzierea executarii sunt reglementate si prin dispozitiile speciale ale art. 166 alin 4 din Legea 53/2003. Din coroborarea acestor norme cu incidenta în cauza, rezulta ca dreptul creditorului la obtinerea unei dezdaunari derivate din neexecutarea obligatiei la timp, se refera la beneficiul nerealizat, ca parte componenta a prejudiciului, care trebuie privita ca o chestiune distincta de actualizare cu rata inflatiei a sumelor datorate initial. O astfel de actualizare antreneaza si ea raspunderea debitorului pentru neexecutarea la timp a obligatiei  de plata a unei sume de bani, însa întemeiata pe alta cauza.
Dobânzile legale se cuvin ca dauna moratorie, ele având un alt temei decât cel al daunelor cu caracter compensatoriu pe care creditorul le poate în principiu pretinde, cerând actualizarea creantei la inflatie.

În contextul celor aratate reclamantii au considerat ca sunt îndreptatiti la cuantumul dobânzii penalizatoare ce va fi calculata, dupa _ OUG nr.13/2001, potrivit acestui act normativ, dobânda penalizatoare care este definita de art. 1 alin 3 ca fiind dobânda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neîndeplinirea obligatiei respective la scadenta. Pâna la data de 01.09.2011, când a intrat în vigoare OG nr.13/2011, dobânda legala urmeaza a fi calculata potrivit dispozitiilor OG nr.9/2000.

În drept, s-au invocat art. 148 si urmatoarele din Cod  proc.  civ în referire la art. 127 Cod proc. civ, art. 1531, art.1535 din Noul Cod civil, art. 2517 Cod  civ., art.2537 Cod. civ. si art. 2537 si art. 2538 Noul Cod civil, recursul în interesul legii admis de Î_ C_ de Casatie si Justitie în dosarul nr.21/2013 având ca obiect acordarea de daune sub forma dobânzii legale.

Pârâtul M_ P_ –P_ de pe lânga Î_ C__ de Casatie si Justitie a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata. Pe cale de exceptie s-a invocat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune a reclamantelor pentru perioada anterioara datei de 5.12.2013. În speta, fiind vorba de o actiune cu obiect patrimonial - drept de creanta - termenul de prescriptie este de 3 ani conform Decretului nr.167/10.04.1958 privitor la prescriptia extinctiva si conform Codului civil si începe sa curga de la data când se naste dreptul la actiune. Asa cum a statuat în mod constant practica instantelor de judecata, în cazul actiunii în raspundere pentru acoperirea prejudiciului - cum este cazul în speta - prescriptia începe sa curga de la data când pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea.

Totodata art.171 alin.1 din art. 279 „dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale, precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate”. Se invoca art. 3 si art.16 alin.1 din Decretul nr.167/1958 privind prescriptia extinctiva. Atât literatura de specialitate cât si practica judecatoreasca sunt unanime in a considera ca recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, pentru a produce efecte întreruptive, trebuie sa fie facuta de cel caruia curge prescriptia extinctiva si sa fie neîndoielnica, sa rezulte din împrejurari neechivoce si sa se refere la pretentiile afirmate, in speta dobânda legala. Or, prin actele normative care au stabilit mai multe transe pentru plata unor drepturi banesti prevazute de titluri executorii, personalului din sectorul bugetar, Guvernul s-a angajat sa plateasca esalonat aceste drepturi, din motive economice,  prevazîndu-se astfel o procedura speciala de executare.

Cu privire la fondul cauzei, fata de practica neunitara a instantelor judecatoresti in materia litigiilor având ca obiect plata dobânzilor legale aferente sumelor stabilite prin titlurilor executorii care intra sub incidenta OG nr.71/2009 Procurorul General al Parchetului de pe lânga Î_ C__ de Casatie si Justitie a formulat recurs in interesul legii pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii asupra tuturor cauzelor având acest obiect. Astfel potrivit deciziei nr.2/17.02.2014  Î_ C__ de Casatie si Justitie „ admite recursul in interesul legii declarat de catre  Procurorul General al Parchetului de pe lânga Î_ C__ de Casatie si Justitie, in sensul ca: în aplicarea disp. art.1082 si 1088 C civil din 1864, respectiv art. 1531 al. 1, al. 2 teza 1 si art. 1535 al. 1 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si art. 2 din OUG 71/2009 aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.

În  drept îsi întemeiaza sustinerile pe prevederile art.205 din C__.

Analizând cu prioritate exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata de pârât, tribunalul retine ca potrivit dispozitiilor art.283 alin.1 lit. c din Codul muncii , cererile în vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, în situatia în care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat. Or, pentru pretentiile aferente perioadei cuprinsa între data pronuntarii titlurilor executorii si pâna la data de 24.11.2013 termenul de prescriptie s-a împlinit, actiunea fiind înregistrata la data de 25.11.2016 (data postei), se va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru plata dobânzilor aferente perioadei respective.

Pe fondul cauzei, analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:

Reclamantele A_ D__ si I_ D_ au calitatea de calitatea de procuror în cadrul DNA – Serviciul Teritorial G_.
Prin sentinta civila nr.124/28.01.2008 pronuntata de T_ G_, modificata in parte prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_, pârâtii au fost obligati la plata  contravalorii sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihica de 50%.

Prin sentinta civila nr.323/08.02.2013 pronuntata de T_ G_, modificata in parte prin Decizia civila nr. 1810/30.09.2013 a Curtii de A_ G_, pârâtii au fost obligati sa recalculeze si sa plateasca indemnizatia aferenta concediului de sarcina si lauzie aferent perioadei 11.06.xx09, prin luare in considerare a indexarilor acordate prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 pronuntata de C_ de A_ G_ si sentinta civila nr. 629/2008 a Tribunalului G_, irevocabila prin Decizia civila nr. 1010/R/2009 doar pentru reclamanta I_ D_.
Prin urmare, titlurile executorii detinute de reclamante constau în sentinta civila nr. 124/28.01.2008 pronuntata de T_ G_, modificata in parte prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_, sentinta civila nr. 323/08.02.2013 pronuntata de T_ G_, modificata în parte prin Decizia civila nr. 1810/30.09.2013 a Curtii de A_ G_.

Prin sentintele civile mentionate, au fost acordate doar sumele actualizate cu indicele de inflatie, fara dobânzi, însa solicitarea acestor dobânzi pe cale separata nu este împiedicata de o dispozitie legala, atât timp cât obligatia legala subzista. Conform hotarârii judecatoresti mentionate, pârâtii au fost obligati sa plateasca drepturile salariale mentionate anterior, doar o parte din aceste drepturi, au fost achitate benevol, pârâtii prevalându-se de dispozitiile OUG nr. 75/2008 si OUG  nr. 71/2009.
Prezentul litigiu este guvernat de dispozitiile vechiului Cod civil de la 1864, care, în cuprinsul art. 1073, prevede dreptul creditorului de a obtine îndeplinirea exacta a obligatiei, iar în caz contrar, dreptul la dezdaunari.

În plus, prin dispozitiile art. 1082 cod civil, legiuitorul a instituit obligatia debitorului de a plati daune interese pentru întârzierea executarii, chiar daca nu exista rea credinta din partea sa, afara de justificarea unei cauze straine si neimputabile, iar dispozitiile art. 1088 din acelasi cod  prevad: „La obligatiile care au de obiect o suma oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legala, afara de regulile speciale în materie de comert, de fidejusiune si societate. Aceste daune-interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica despre vreo paguba; nu sunt debite decât din ziua cererii în judecata, afara de cazurile în care, dupa lege, dobânda curge de drept.”

Normele legale enuntate în precedent au fost preluate în mod similar de art.1535 din Noul Cod civil care statueaza ca „în cazul în care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pâna în momentul platii, în cuantumul convenit de parti sau, în lipsa, în cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii platii ar fi mai mic. Daca, înainte de scadenta, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legala, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenta. Daca nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legala, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrala a prejudiciului suferit.”

În cauza, îsi gasesc aplicabilitate si dispozitiile art. 166 alin. 4 din Legea nr.53/2003 - art. 279 , potrivit caroira „întârzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs angajatului”, în conditiile în care cererea de chemare în judecata vizeaza accesorii ale drepturilor salariale ce alcatuiesc creantele cuprinse în titlurile executorii.
Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 s-a statuat ca plata sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala, stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pâna la data de 31 decembrie 2009, sa se realizeze dupa o procedura de executare esalonata pe o perioada initial cuprinsa între 2010-2012. Prin acte normative ulterioare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2010, Legea nr. 230/2011) au fost aduse modificari sub aspectul perioadei si procentelor de plata, urmând ca executarea obligatiilor sa fie finalizata în anul 2016.

Împrejurarea ca prin dispozitiile art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata s-a prevazut actualizarea acestor sume cu indicele preturilor de consum, comunicat de Institutul national de S_ nu reprezinta un impediment legal în acordarea dobânzii legale penalizatoare, cu titlu de daune-interese moratorii, deoarece prin neexecutarea integrala a obligatiei de plata la data la care sumele erau datorate, adica la momentul când creantele au devenit certe, lichide si exigibile, s-a produs în patrimoniul creditorilor un prejudiciu care trebuie acoperit integral.
În mod cert, actualizarea creantelor cu rata inflatiei nu asigura repararea integrala a prejudiciului produs, având o natura juridica diferita de aceea a dobânzii solicitate de reclamanta.
Astfel, actualizarea creantei cu indicele de inflatie reprezinta un calcul matematic, aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei de piata, prin intermediul caruia se masoara gradul de depreciere a valorii banilor aflati în circulatie, adusi astfel la puterea lor de cumparare. Scopul actualizarii fiind acela de a mentine valoarea reala a obligatiei monetare la data efectuarii platii, aceasta se acorda cu titlu compensatoriu (damnum emergens).

În schimb, dobânda legala penalizatoare, reprezentând câstigul pe care creditorul l-ar fi obtinut din investirea banilor, daca acestia ar fi fost platiti la scadenta, se acorda cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin întârziere si acopera beneficiul nerealizat (lucrum cessans).
asadar, acordarea dobânzii legale, pâna la data platii integrale a drepturilor stabilite prin titluri executorii, alaturi de actualizarea cu indicele de inflatie nu conduce la o dubla reparare a prejudiciului, ci asigura o reparare integrala a acestuia, în acord cu dispozitiile art. 1084 din Codul civil din anului 1864, respectiv art. 1531 din Noul Cod civil.

T_ apreciaza ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 nu au produs efecte în privinta exigibilitatii creantelor, în sensul amânarii scadentei acestora.
Astfel, creantele recunoscute în favoarea reclamantelor, fiind certe, lichide si exigibile, obligatia de plata este cu executie imediata, chiar de la data pronuntarii hotarârilor în prima instanta, potrivit dispozitiilor art. 274 din art. 279 , republicat (fost art. 289 din acelasi act normativ, anterior republicarii). Aceasta înseamna ca plata trebuia facuta la momentul nasterii raportului juridic obligational, obligatia rezultata din aceste titluri executorii nefiind afectata de vreun termen.
Mai mult, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata nu s-a negat existenta si întinderea drepturilor constatate prin hotarâri judecatoresti si nu s-a refuzat punerea acestora în executare, ci s-a stabilit o modalitate de executare esalonata a obligatilor de plata continute în aceste titluri.

Acest act normativ nu are semnificatia exonerarii debitorilor de plata daunelor-interese moratorii, întrucât art. 1082 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1530 din Noul Cod civil, consacra principiul raspunderii debitorului pentru executarea cu întârziere, acesta putând fi obligat la despagubiri, indiferent daca a actionat cu intentie sau din culpa. Raspunderea sa civila va fi atrasa ori de câte ori nu se dovedeste existenta unei cauze straine, exoneratoare de raspundere, reprezentata fie de cazul fortuit, forta majora, fapta creditorului însusi ori fapta unui tert pentru care debitorul nu este tinut a raspunde. În plus, pentru ca fapta unui tert sa produca efectul exonerator, este necesar ca aceasta sa aiba caracteristicile fortei majore sau ale cazului fortuit.
esalonarea Platii instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, modificata si completata nu este o cauza exoneratoare de raspundere, ci constituie un eveniment pe care debitorii, desi îl puteau prevedea, nu au luat masuri corespunzatoare, pentru a evita neexecutarea.

Ca atare, în interpretarea dispozitiilor art.1073, art. 1082 si art. 1088 din Codul civil din anul 1864, respectiv art. 1531 si art.1535 din Noul Cod civil, reclamantele sunt îndreptatite la acordarea daunelor-interese moratorii, sub forma dobânzii legale, pentru executarea cu întârziere a obligatiilor rezultate din titlurile executorii.

În solutionarea prezentei cauze, conform art.517 alin.4 Cod procedura civila, tribunalul va da eficienta deciziei nr.2/17.02.2014, pronuntata de Î_ C__ de Casatie si Justitie în dosarul nr.21/2013 prin care s-a admis recursul in interesul legii în sensul ca, în aplicarea disp. art.1082 si 1088 C civil (de la 1864), respectiv art. 1531 al. 1, al. 2 teza 1 si art. 1535 al. 1 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si art. 2 din OUG 71/2009 aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

În plus, nu poate fi ignorata nici jurisprudenta Curtii Europene Drepturilor Omului ce a statuat ca unei persoane care a obtinut o hotarâre judecatoreasca executorie împotriva statului, ca urmare a solutionarii unui litigiu în favoarea sa nu i se poate cere sa recurga la proceduri de executare, pentru a obtine executarea, reclamantului, în calitate de creditor, fiindu-i cauzat un prejudiciu material constând în imposibilitatea de a se folosi de banii sai, deci o pierdere de profit cauzata de imposibilitatea punerii în executare, într-un termen rezonabil, a hotarârii judecatoresti pronuntate în favoarea sa.

Pentru considerentele retinute, tribunalul apreciaza ca fondata în parte actiunea reclamantelor, astfel ca o va admite ca atare, si va obliga pârâta sa plateasca reclamantelor dobânda legala aferenta drepturilor banesti cuvenite astfel: reclamantei I_ D_ conform sentintei Civ. nr. 124/28.01.2008 a Tribunalului G_, modificata prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_ si sentinta civila nr. 323/08.02.2013 a  T_ G_, modificata prin Decizia civila nr. 1810/30.09.2013 a Curtii de A_ G_ începând cu data de 25.11.2013 si pâna la data platii efective a sumelor datorate conform titlurilor executorii; Reclamantei A_ D__ conform  sentintei civ. nr. 124/28.01.2008 a Tribunalului G_, modificata prin Decizia civila nr. 1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_ începând cu data de 06.12.2013 si pâna la data platii efective a sumelor datorate conform titlului executoriu;
Asistentii judiciari, cu vot consultativ, au fost de acord cu solutia instantei
 
PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:
 
Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune pentru plata dobânzii aferente perioadei cuprinsa între data pronuntarii titlurilor executorii si pâna la data de 24.11.2013.

Respinge actiunea în ceea ce priveste plata dobânzii aferente perioadei cuprinsa între data pronuntarii titlurilor executorii si pâna la data de 24.11.2013, ca fiind prescris dreptul material la actiune.

Admite în parte actiunea formulata de catre reclamantele A_ D__ si I_ D_ cu domiciliul ales pentru comunicare actelor de procedura în mun. G_, _ nr. 30, la sediul Directiei nationale Anticoruptie, Serviciul Teritorial G_, în contradictoriu cu pârâtii Ministrul P_–P_ de pe lânga Î_ C__ de Casatie si Justitie cu sediul în __, sector 5 Bucuresti, P_ de pe lânga C_ de A_ G_ cu sediul G_, __, jud. G_, P_ de pe lânga T_ G_ cu sediul în G_, _, jud. G_.

Obliga pe pârâte sa plateasca reclamantelor dobânda legala aferenta drepturilor banesti cuvenite dupa cum urmeaza:
- reclamantei I_ D_, conform sentintei civile nr.124/28.01.2008 a Tribunalului G_, modificata prin Decizia civila nr.1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_ si sentintei civile nr.323/08.02.2013 a T_ G_, modificata prin Decizia civila nr.1810/30.09.2013 a Curtii de A_ G_, începând cu data de 25.11.2013 si pâna la data platii efective a sumelor  datorate conform titlurilor executorii.
- reclamantei A_ D__, conform sentintei civile nr.124/28.01.2008 a Tribunalului G_, modificata prin Decizia civila nr.1335/R/23.11.2009 a Curtii de A_ G_,  începând cu data de 06.12.2013 si pâna la data platii efective a sumelor  datorate conform titlului executoriu

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea se depune la T_ B_

Pronuntata în sedinta publica azi, 27.02.2017.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   dobanda legala    executarea cu intarziere a obligatiei de plata    titlu executoriu    spor de risc pentru suprasolicitare neuropsihica   


Sus ↑