• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Plangere contraventionala. Angajator in sensul dipozitiilor din Codul muncii

Hotararea nr. 24.03.2010
Pronuntata de Tribunalul BUZ?U

Prin plangerea înregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. X/X/2009 din X/2009 petentul C.S. a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta în contradictoriu cu intimatul ITM  Buzau sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie   Seria X nr. X/2009 in baza caruia a fost sanctionat cu 3000 lei amenda pentru pretins comiterea contraventiei prevazute la art. 276 alin.1 lit.e) din Codul muncii.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 In motivarea plangerii petentul a învederat ca nu a savarsit contraventia retinuta în sarcina sa prin procesul verbal contestat, în sensul ca la data de 6.04.2009 ar fi primit la munca doua persoane pentru care nu a încheiat contracte individuale de munca. Nefiind persoana fizica autorizata si nici persoana juridica, nu-i revenea obligatia sa încheie contracte de munca celor doua persoane, acestea ajutandu-l efectiv la efectuarea unei lucrari pe care deja o începuse la blocul nr. O 2 din cartierul Brosteni, municipiul Buzau.
     Intimatul a formulat întampinare, în conditiile art. 115-118 din Codul de procedura civila , solicitand respingerea plangerii ca neîntemeiata, sub motivatia în esenta ca cele doua persoane : P.C.  si T.M. au declarat inspectorilor ca presteaza activitati în beneficiul petitionarului , în calitate de muncitori necalificati, fara sa li se încheie contracte de munca.
     Prin sentinta civila nr. X/2009 s-a admis plangerea ca întemeiata, dispunandu-se anularea procesului verbal de contraventie.
     Pentru a hotarî astfel , instanta fondului a retinut în fapt si în drept :
     ”Pe data de X/2009, o echipa formata din inspectori de munca din cadrul ITM  Buzau a efectuat un control la blocul 02 din Brosteni, Buzau. Cu ocazia controlului, au fost depistate doua persoane care lucrau fara forme legale P.S. si T.M. pentru persoana fizica C.S.
     Acest control s-a finalizat prin încheierea procesului-verbal de control nr. X/2009 (prin care s-au facut constatari legate de activitatea desfasurata de angajator si angajati si s-au dispus mai multe masuri) si a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria X nr. X/2009, prin care s-a dispus sanctionarea petentului cu amenda contraventionala  în cuantum de 3000 lei, pentru încalcarea dispozitiilor art. 246 alin.1 lit.e) raportat la art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003.
     In conformitate cu prevederile art. 15 alin.1 din OG nr. 2/2001, contraventia se constata printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevazute în actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia.
     Procesul-verbal reprezinta actul prin care se declanseaza si la care se raporteaza activitatea de tragere la raspundere a celui care a savarsit contraventia. El reprezinta un act oficial, întrucat emana de la un agent constatator aflat în exercitiul functiunii, acesta transferandu-i actului autoritatea statului si reprezinta un act autentic, întrucat pentru a-l supune pe cel în cauza exigentelor raspunderii contraventionale nu trebuie supus aprobarii vreunei autoritati.
     Potrivit art. 23 din Legea nr. 108/ 1999, inspectorii de munca sunt competenti sa constate si sa sanctioneze toate faptele care, potrivit legii, constituie contraventii si pentru care se prevede ca agentul constatator face parte din personalul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, al directiilor generale de munca si solidaritate sociala si al inspectoratelor teritoriale de munca. In acord cu aceste prevederi legale sunt si dispozitiile art. 276 alin.2 din Codul muncii , care statueaza ca în ceea ce priveste constatarea contraventiilor se face de catre inspectorii de munca.
     Potrivit  art.1 din OG nr.2/2001, constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
     Prin urmare, pentru tragerea la raspundere contraventionala a unei persoane fizice sau juridice ar trebui sa se constate ca a fost comisa o fapta reglementata ca si contraventie de unul dintre actele normative anterior mentionate, ca aceasta a fost savarsita de persoana respectiva si cu vinovatia prevazuta de lege. Raspunderea intervine doar daca exista concordanta între persoana care se face vinovata de savarsirea faptei contraventionale si persoana ce urmeaza a fi sanctionata.
     Aplicarea sanctiunii contraventionale unei alte persoane decat celei care a comis fapta sau aplicarea unei sanctiuni în conditiile în care nu sunt întrunite elementele constitutive ale contraventiei retinute în sarcina sa nu poate conduce decat la anularea actului prin care s-a constatat fapta si s-a dispus sanctionarea.
     Petentul a fost sanctionat în baza art. 276 alin.1 lit.e din art. 279 , potrivit caruia constituie contraventie primirea la munca a persoanelor fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei. Pentru a cerceta daca sunt întrunite elementele constitutive ale contraventiei pentru care a fost sanctionat, instanta va analiza si prevederile articolului 16 alineatul 1 la care face referire textul sanctionator. Conform acestuia, contractul individual de munca se încheie în baza consimtamantului partilor, în forma scrisa, în limba romana, obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revenind angajatorului. Angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a încheia, în forma scrisa, contractul individual de munca anterior începerii raporturilor de munca.
     Desi articolul 14 alineatul 1 din art. 279 arata ca, în sensul prezentului cod, prin angajator se întelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, iar alineatul 3 stipuleaza ca persoana fizica dobandeste capacitatea de a încheia contracte individuale de munca în calitate de angajator, din momentul dobandirii capacitatii depline de exercitiu,  articolul 16 alineatul 1 nu vizeaza angajatorul persoana fizica.
     Din interpretarea sistematica a prevederilor legale anterior redate, instanta retine ca o persoana fizica poate avea calitatea de angajator, în sensul Codului muncii. Pe de alta parte însa, dispozitiile care reglementeaza faptele care constituie contraventii sunt de stricta interpretare, în sensul ca, pentru a se retine în sarcina unei persoane – fizice sau juridice – ca se face vinovata de încalcarea unei norme contraventionale trebuie ca fapta comisa în realitate sa se suprapuna exact peste tiparul cuprins în norma incriminatoare. Articolul 16 alineatul 1 nu stabileste în sarcina angajatorului, astfel cum acesta este definit de lege, obligatia de a încheia, în forma scrisa, contractul individual de munca anterior începerii raporturilor de munca, ci,  circumstantiaza calitatea de angajator, enumerand în mod limitativ angajatorii carora li se aplica acele prevederi legale, anume persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala, fara a mentiona angajatorul persoana fizica ”.
     Impotriva sentintei a declarat recurs intimatul , în termen legal conform art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie , fara sa motiveze în fapt si în drept cererea de recurs.
     In expunerea orala a motivelor de recurs , la termenul de judecata din 25.01.2010 , intimatul a invocat gresita anulare a procesului verbal  de contraventie , de catre instanta fondului, desi a produs dovezi în sensul ca cele doua persoane au fost primite la munca de petent fara sa le încheie contracte individuale de munca.
     Examinand sentinta atacata în raport de actele si lucrarile dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate precum si din oficiu conform art. 304 ? din Codul de procedura civila, tribunalul constata ca recursul declarat este neîntemeiat.
     In acest sens se are în vedere :
     Conform prevederilor art.14 alin.1 din art. 279 , prin angajator se întelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract de munca.
     Potrivit dispozitiilor art.14 alin.2 si alin .3 din acelasi cod, persoana juridica poate încheia contracte individuale de munca, în calitate de angajator, din momentul dobandirii personalitatii juridice, iar persoana fizica dobandeste capacitatea de a încheia contracte individuale de munca în calitate de  angajator, din momentul dobandirii capacitatii depline de exercitiu.
     La art.16 alin.1 din cod . se dispune: ”Contractul individual de munca se încheie în baza consimtamantului partilor, în forma scrisa, în limba romana. Obligatia de a încheia contractul individual de munca în forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica , persoana fizica autorizata sa desfasoare activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a încheia , în forma scrisa, contractul individual de munca , anterior începerii raporturilor de munca”.
     Primirea la munca a persoanelor fara încheierea unui contract de munca , potrivit art.16 alin.1 , constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasii valoarea cumulata de 100.000 lei , astfel cum se prevede textual la art.276 alin.1 lit.e).
     Din interpretarea logica si sistematica a textelor legale enuntate rezulta neechivoc faptul ca obligatia de a încheie contracte individuale de munca anterior începerii raporturilor de munca s-a instituit numai în sarcina angajatorului , astfel cum este determinat ca fiind : persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare activitate independenta sau asociatie  familiala .
     In raport de prevederile legale invocate si de situatia în fapt dedusa judecatii, tribunalul retine ca si instanta fondului , ca în cauza nu sunt întrunite elementele constitutive ale contraventiei prevazute la art.276 alin.1 lit.e) din art. 279 , în conditiile în care petentul , persoana fizica angajata în executarea unei lucrari proprii,  a solicitat sprijinul a doi cetateni .
     Pentru considerentele ce preced , în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedura civila , apreciindu-se asupra legalitatii si temeiniciei sentintei atacate, tribunalul a respins ca neîntemeiat recursul declarat împotriva sentintei civile nr. X/2009.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   plangere contraventionala    angajator    ITM    proces verbal    incheierea contractului individual de munca    anularea procesului verbal de contraventie    asociatia familiala    activitate independenta   


Sus ↑