• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Dovada platii drepturilor salariale. Necesitatea coroborarii extraselor de cont cu alte inscrisuri justificative care sa ateste achitarea drepturilor salariale

Hotararea nr. 797 din data de 19 mai 2016
Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita  sub nr. ...XX la data de 30 octombrie 2015, reclamanta L. petruta R. a chemat in judecata pe parata V. C. SRL, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei angajatoare sa ii plateasca  suma de 9633 lei reprezentand drepturi salariale pe perioada octombrie xx - noiembrie 2014, actualizarea acestor sume cu indicele de inflatie  plata dobanzii legale  pentru aceste sume de la data scadentei  pana la data platii efective, si obligarea paratei la plata sumei de 45. 000 lei cu titlu de despagubiri corespunzatoare prejudiciului moral  pe care l-a suferit, ca urmare a neexecutarii de catre parata a obligatiilor contractuale de plata a salariului.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In fapt se precizeaza ca reclamanta a incheiat un contract individual de munca la data de 17.12.2012 avand nr. 2 pe o perioada nedeterminata cu timp partial de 2 ore pe zi. Conform dispozitiilor generale ale contractului   individual   de munca, reclamanta beneficia de drepturi salariale in cuantum de 1000 lei (brut) si 741 lei  net. Aceste drepturi urmau sa fie platite integral, in bani. asa cum, expres, este prevazut in contractul individual de munca incheiat intre parti. Cu toate acestea, parata pretinzand a fi in imposibilitatea onorarii obligatiilor salariale ale subsemnatei, amana nejustificat efectuarea acestor plati. Reclamanta a  inaintat demisia in luna octombrie a anului 2014, urmand a fi intocmite actele de lichidare(fisa de lichidarea), care nici pana in ziua de astazi data formularii prezentei actiuni nu a primit-o. Avand in vedere ca nici pana in prezent, desi au trecut mai bine de 12 luni, de la data ultimului salariu achitat integral, nu a primit drepturile salariale pentru munca depusa in ultimele 12 luni. pentru aceste considerente, a fost nevoita, sa se adreseze instantei, solicitand admiterea actiunii asa cum a fost formulata, obligarea paratei la achitarea acestor drepturi salariale cuvenite si intrucat. prin fapta paratei, reclamanta  a fost vatamata in drepturile si interesele sale legitime, solicita   obligarea paratei la plata in favoarea sa, a sumei de 45. 000, cu titlu de despagubiri, alaturi de obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces, (deplasarea la instanta, zile libere acordate de actualul angajator).

Se mai invedereaza ca  nu este  in posesia unui original a contractului individual de munca asa cum mentioneza Codul muncii , ci singurul document pe care il poate prezenta instantei de judecata, ca si dovada a calitatii de salariat este o copie scanata a unui extras din revisal pe care angajatorul i-a inaintat-o pe mail, precizand  ca detine si calitatae de asociat in acesta societate, dar in mod abuziv administratorul acestei societati dl. S. I. C. care este si asociatul majoritar nu ii pune la dispozitie asa cum precizeaza legea 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile ulterioare documetele obligatorii pe care trebuie sa le detina cu asociat. Cu acesta ocazitie solicita a se observa  modul abuziv si total nelegal al acestui administrator care nu doreste sa raspecte nici o prevedre legislativa, ci administreaza acesta societatae dupa bunul sau plac, considerand ca este singurul indreptatit sa conduca, administreze, gestioneze si sa platesca preferential salariatii societatii. Referitor la solicitarea daunelor morale, arata ca  remuneratia primita de la acesta societate a fost un venit constant, in baza caruia a cotractat credite bancare, aflandu-se in imposibilitatea de a achita ratele si mai mult decat atat familia mea este in primejdie de a fi executati si evacuate din casa in care locuiesc cu fiica sa in varsta de 10 ani. Totodata solicita a se observa  si reaua credinta si intentia vadita a administartorului care refuza sa-si indeplinesca obligatiile legale sau le indeplineste discretionar in raport de bunul sau plac.

D. urmare, considera pe deplin justificata cererea sa de acordarea a daunelor morale in suma de 45. 000 lei. intrucat nu numai ca i-a cauzat o depresie majora si un profound sentiment de indignarea fata de maniera in care a fost tratata de acest administrator dar abuzul acestui administrator este evident, rezultand din faptul ca nu intelege sa puna la dispozitia salariatei actele pe care legea il oblige sau chiar il santioneaza sa le prezinte salariatilor.

In drept cererea a fost intemeiata pe prevederile dispozitiile art. 82 coroborat cu 112 si urm. Cod procedura civila, art. 274 Cod procedura civila, si dispozitiile art. 266-275 art. 279 .

In dovedirea actiunii se solicita proba cu  inscrisuri, interogatoriu, sau orice alta proba admisa de instanta, si  efectuarea unei expertize contabile care sa stabilesca cu exactitate sumele care nu i-au fost platite de angajator, indexarea acestora si dobanda legala pentru aceste sume.

S-au anexat cererii copia cartii de identitate a reclamantei,  notificarea nr. 1/12.10.2015, adresata de reclamanta catre societatea parata angajatoare, extras  de la Oficiul National al Registrului Comertului.

La data de 3 decembrie  2015 parata   a depus intampinare prin care a solicitat a se lua act ca  sustinerile  reclamantei nu sunt intemeiate avand  rolul de a deruta instanta de judecata cu scopul de a obtine o hotarare judecatoreasca care ar duce la o imbogatire fara justa cauza a acesteia in detrimentul bugetului paratei.

Astfel, in fapt, la data de 17.12.2012, intre parata angajatoare si reclamanta a fost incheiat contractual individual de munca nr. 2 cu durata nedeterminata, iar functia ocupata de catre reclamanta a fost aceea de consilier juridic, cu o norma de 2 ore/zi pentru care a primit un salariu de 1000 lei brut (acest contract nefiind cel de baza, angajata figurand cu loc de munca stabil si program intreg de 8 ore la alta societate). Totodata, in perioada 17.12.xxxx14, aceasta a detinut concomitent calitatea de asociat si administrator cu drepturi depline in cadrul S. C. V. C. S. R. L. in prezent, L. P. R. in calitate de asociat detine un procent de 6% din partile sociale paratei. Sediul paratei la data infiintarii a fost in Varteju, Oras M., jud. I., adresa unde reclamanta domiciliaza in prezent, iar prin incheierea pronuntata de ORC I. la data de 07.11.2014, sediul . R. L. a fost schimbat in B.,, camera 1, jud. I. .

Referitor la sustinerile nereale ale reclamantei cu privire la faptul ca parata  s-ar fi aflat in imposibilitatea de a-si onora obligatiile salariale fata de proprii angajati, precizam ca reclamanta, de la data angajarii in cadrul S. C. V. C. S. R. L. a condus departamentul juridic, contabilitate si resurse umane, in aceasta calitate a fost desemnata de catre parata  sa reprezinte societatea in relatiile cu institutiile statului (Ministerul Finantelor Publice - ANAF), iar in luna ianuarie 2013, parata a semnat un contract cu . prin care reclamantei i s-a permis sa foloseasca semnatura electronica. Prin semnatura electronica, reclamanta certifica faptul ca documentele contabile intocmite si datele cuprinse in acestea sunt corecte si corespund realitatii, iar aceasta le depunea lunar, online pe site-ul A. N. A. F. Declaratii erau intocmite si semnate lunar de catre reclamanta certifica faptul ca pentru salariile achitate tuturor angajatilor, parata  platea obligatiile fata de bugetul de stat. La depunere, declaratiile fiscale aveau atasate statele de plata nete ale angajatilor si rapoartele contabile, ceea ce demonstreaza ul ca toate salariile angajatilor paratei au fost achitate mentionandu-se datele din luna cand au fost achitate acestea in registrele de casa).

De asemenea, reclamanta in calitate de administrator cu drepturi depline al S. C. V. C. S. R. L. ridica lunar si cand era nevoie sume de bani din contul societatii pentru achitarea salariilor si efectuarea de diverse plati, conform extraselor de cont ale paratei anexate. Astfel, sunt neintemeiate sustinerile reclamantei cu privire l neachitarea de catre parata  a drepturilor salariale catre ceasta, avand in vedere faptul ca a semnat statele de plata, registrele de casa si avea acces nelimitat la conturile societatii din care ridica sume de bani pentru achitarea minim a salariilor angajatilor.

Se mai precizeaza ca in petitul actiunii, reclamanta solicita plata sumei de 9. 633 lei, reprezentand drepturi salariale pentru perioada octombrie 2013 pana in octombrie 2014, iar in motivare invoca faptul ca “desi au trecut mai bine de 12 luni, de la data ultimului salariu achitat integral, nu a primit drepturile salariale pentru munca depusa in ultimele 12 luni”. Reclamanta nu a precizat in concret data ultimului salariu primit, din declaratie rezultand plata ultimului salariu in luna octombrie 2014 (12 luni in urma iar perioada ultimelor 12 luni echivaleaza cu perioada in care nu mai activeaza in cadrul societatii ca angajat). Datorita unor neintelegeri intervenite in luna septembrie 2014, reclamanta a refuzat sa predea documentele subscrisei si prin acest fapt a blocat activitatea societatii comerciale.

La data de 15.09.2014, reclamanta si-a depus demisia din functia de administrator, iar in calitate de asociat a inregistrat-o la sediul societatii, localitatea M.,, jud. I. . Reclamanta a fost notificata de nenumarate ori de catre parata  pentru a preda documentele de personal si contabile iar la data de 10.10.2014 s-a intocmit un proces verbal de predare -primire prin care reclamanta a predat paratei  numai documentele de personal ITM, partial, in original. Sustinerile reclamantei cu privire la faptul ca acesteia nu i s-a predat niciun document de personal sunt neintemeiate, toate documentele de personal ale paratei s-au aflat in posesia reclamantei, in calitate de sef departament juridic, contabil si de resurse umane.

Mai mult decat atat, contractul individual de munca semnat de catre aceasta a fost intocmit in 3(trei) exemplare, iar la momentul predarii de documente, parata a primit numai doua exemplare originale ale acestui contract.

Apreciaza actiunea formulata de catre reclamanta ca fiind una redactata cu rea-credinta, aceasta cunoscand faptul ca nu a predat catre parata toate documentele contabile, S. C. V. C. S. R. L. s-ar afla in imposibilitatea dovedirii achitarii drepturilor salariale mentionate mai sus.

Cu privire la notificare atasata actiunii formulate, precizeaza ca  nu a primit la sediul paratei niciun exemplar, iar din analizarea tuturor inscrisurilor anexate, nu a identificat dovada de comunicare a acestui inscris.

Solicita respingerea actiunea ca neintemeiata si obligarea reclamantei  la plata cheltuielilor de judecata.

In drept, se invoca art. 205 si 208 C. p. c.

Solicita totodata proba cu  inscrisuri, interogatoriul reclamantei si martora: -B. O.

Prin raspunsul la intampinare depus  la dosar la data de 21 decembrie 2015, reclamanta  L. P. R., a precizat ca cele mentionate de  parata prin intampinare  nu sunt in concordanta cu realitatea avand in vedere la data de 17.12.2012, data care corespunde cu incheierea contractului individual de munca al acesteia, pe care nu l-a primit niciodata in original cu semnatura de primire asa cum prevede codul muncii acesta a fost intocmit de catre asociatul si administratorul de la vremea respectiva, dna. S. A. I., care de altfel a fost si imputernicita sa reprezinte societatea in relatia cu ITM I. (asa cum rezulta din documentele pe care paratul le detine la sediu social). Mai mult decat atat, invedereaza instantei de judecata, ca, afirmatiile formulate de catre Administratorul S. I. C. sunt total neadevarate si au ca si scop inducerea in eroare a instantei de judecata, intrucat asa se va vedea din date inscrise in fisa postului  de consilier juridic atributiile sale in cadrul acestei societati nu au nici o legatura cu intocmirea actelor aferente departamentului contabilitatea. Asa cu rezulta din registrul salariatilor acesta functie a fost ocupata de o persoana abilitata si avand cunostinte in acest domeniu. Faptul ca, ea a obtinut in numele societatii un certificat digital aferent transmiterii declaratiilor online la ANAF, nu inseamana ca, a intocmit aceste acte, sau ca si-a  insusit drepturile salariale. De altfel asa cum rezulta din inscrisurile atasate in perioada in care a detinut functia de administrator, a obtinut pentru societatea doua certificate digitale cu semnatura electronica si anume :un certificat digital cu semnatura electronica aferent transmiterii declaratiilor la ANAF, ce a fost predat contabilei societatii; si un al doilea certificat cu semnatura electronica aferent participarii la procedurile de achizitii publice in SEAP, ce a ramas in grija administratorului S. I. C., certificate ce ulterior au fost anulate. F. de sustinerile paratului, invedereaza instantei de judecata dispozitiile imperative prevazute de art. 39 lit. a din art. 279 si anume, angajatul are dreptul la salarizare pentru munca depusa, angajatorului revenindu-i obligatia corelativa de acordare a tuturor drepturilor banesti cuvenite salariatului, drepturi care decurg din lege, sau contractul individual de munca aplicabil, iar, potrivit prevederilor art. 163 din art. 279 plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata sau prin alte documente justificative, care sa demonstreze efectuarea platii catre salariatul indreptatit, sarcina probei revenindu-i angajatorului. Mai mult decat atat, plata salariului, ca orice plata fiind un act juridic, nu poate fi dovedita decat cu inscrisuri. Prin sintagma documente justificative, legiutorul a avut in vedere documente din care sa rezulte fara tagada ca, salariul a semnat de primire pentru salariu. Este ratiunea pentru care in art. 163 alin. 2 legiutorul instituie pentru angajator obligatia ca: Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.

F. de sustinerile paratului care precizeaza ca, in calitate de Administrator a ridicat mai multe sume de bani din banca, precizeaza ca la data infiintarii societatii respectiv data de 30.10.2012, V. C. SRL, avea un actionariat format din:S. I. C. - 47%;S. A. I. - 47% L. P. R. - 6%

La acesta data, personele care erau imputernicite sa opereze pe conturile societatii erau dl. Scralat si doamna S., asa cum rezulta din documentele de deschidere de cont la banca BRD, documente care se afla la sediul social al societatii.

La data de 28.11.2012, in urma contractului ce cesiune parti sociale dintre dl. SCRALAT I. C. si doamna S. A. I., contract ce a intervenit nu tocmai ca acord de vointa al doamnei S. ci mai mult ca si presiune exercitata de catre dl. S., intruct doamna S. se afla la vremea respectiva  dl. S. a dorit ca la acest divort sa nu intre la masa bunurilor comune si partile sociale ale doamnei S., a decis ca acest contract de cesiune sa intervina la data 28.11.2012 iar ulterior divorul fiind pronuntat asociatul S. A. I. sa revina in societatea, lucru care de altfel nu s-a mai produs niciodata, intrucat dl. S. a devenit actionar majoritar si nu a mai dorit acest fapt. In urma numeroaselor discutii, dl. Scralat a dorit schimbarea conturilor societatii de la Banca BRD la Banca Raiffeisen si m-a delegat cu realizarea acestor modificari. Mai mult decat atat realizand ca, nu are timpul necesar a imputernicit  reclamanta sa ia drept de semnatura pe cont, ca ulterior sa ii puna in vedere sa ridice diverse sume de bani, pe care le-a predat atat dl. S. cat si diversilor sai colaboratori(B. C.), pentru a plati divese materiale sau facturi ce tineau de activitatea societatii.

Mai mult decat atat la data de 28.05.2013 a si iesit din societate pentru o scurta perioada de timp atat din fuctia de administator cat si din actionariatul societatii, pentru ca ulterior la data de 02.12.2013 la rugamintile dl. S. sa revina in acesta societate. Faptul ca a ridicat anumite sume de bani din contul societatii, nu inseamna ca si-a  insusit drepturile salariale cuvenite. Solicita sa se  puna in vedere administratorului S. I. C. sa depuna la dosarul cauzei extrasele de cont pe lunile iulie, august si septembrie 2014, cand acesta a ridicat din banca sume foarte mari de bani. De altfel acesta este si motivul neintelegerilor care au condus la demisia sa din functia de administrator al acestei societatii controlata in integralitate de catre asociatul majoritar. Asa cum rezulta din documentele anexate l-a notificat pe acesta de nenumarate ori, nereusind sa ajunga la o intelegere cu acesta si-a  inregistrat demisia din functia de administrator la ONRC I., pe cheltuiala sa proprie, nedorind sa raspunda pentru actele si faptele savarsite dl. S., acte si fapte pe care le-a considerat la limita legii.

Este lesne de inteles, ca, daca relatiile dintre reclamanta si dl. S. erau unele bazate pe incredere si in bunul mers al desfasurarii activitatilor comerciale avand ca finalitate realizarea unui profit asa cum precizeaza Legea 31/1990 -legea socieatatilor comerciale, . modificarile si completarile ulterioare, eu nu-mi inregistram din proprie initiativa misia din calitatea de administrator. Este fara tagada ca dl. S. exercita un control interesul sau propriu in acesta societatea fara a tine cont de parerile acesteia.

Referitor la sustinerile paratului ca activitatea si documentele societatii se aflau la sediul social situate in, Oras M. J. I. se precizeaza ca este adevarat ca, sediul social al acestei societatii figura in acte in locuinta sa  personala respectiv, Oras M. J. I., dar asa cum rezulta din actele anexate, la data de 19.10.2012 s-a incheiat contractul de comodat intre Asociatul S. A. I. si, reprezentata prin dl. S. I. C., pentru infiintarea unui punct de lucru cu activitati de birou situat in Bucuresti,, punct de lucru unde de altfel am si functionat pana la data excluderii din societate a doamnei S. A. I. .

Ulterior, la data de 09.04.2014, asa cum rezulta din documetele anexate, societatea si-a infiintat un punct de lucru situat in Judetul Teleorman, localitatea Rosiorii de Vede  unde societatea a desfasurat activitati prevazute in obiectul de activitate.

In perioda cuprinsa intre 18.12.2012 cand s-a radiat punctul de lucru situiat in Bucuresti,  si data infiintarii noului punct de lucru 09.04.2014 adica pe o perioada de aproximativ 1 an si 6 luni, societatea V. C. isi desfasura activitatile de birou la punctul de lucru al unei alte societati respectiv AIR BEAUTY SRL, societate in care eu si dl. S. eram asociati in procente egale respective 50%.

Solicita in  dovedirea afirmatiilor facute rog instanta de judecata sa-mi incuviinteze si proba cu martori.

Odata cu demisia sa, din functia de administrator, relatiile de asociere si activitate comerciala dintre dumneaei si dl. S. s-au deteriorat constant, mai ales datorita faptul ca era haituita constant cu diverse notificari de a preda documentele care nu se aflau in sediul social al societatii. Punctul culminat al acestor notificari a fost solicitarea de participare la mediere in data de 26.09.2014 la mediator S. I. . In urma participarii la acesta mediere nu s-a consemnat nici un proces verbal intrucat dl. Mediator nu a avut “toner in imprimanta”.

In luna octombrie a anului 2014, i-a inmanat  acestuia si demisia sa din calitatea de salariat. dmisie pe care  nu stie daca acesta a inregistrat-o in REVISAL, intrucat nu i-a fost comunicata nici o decizie de incetarea a CIM si nici nu a fost chemata pentru a semna vreo fisa de lichidare asa cum prevad dispozitiile Codului Munci. Totodata precizeaza ca a intocmit si o sesizare la ITM I., prin care solicita autoritatilor competente sa intreprinda un control la sediul social actual al acestei societati, control prin care sa se elucideze existenta dosarelor de personal ale salariatilor acestei societatii si prin care sa se constate lipsa semnaturii sale pe statele de plata aferente lunilor ce fac obiectul acestei plangeri. Apreciaza  pe deplin indreptatita solicitarea sa de acordare a daunelor morale in cuantum de 45. 000 de lei, avand in vedere sentimentul de indignarea fata de maniera in care a fost tratata de acest administrator dar si abuzul acestui domn coroborate cu detinerea pachetului majoritar de parti sociale din societatea si permanenta hartuire cu tot felul de notificari de a-i preda documentele societatii pentru simplu fapt ca la vremea constituirii societatii am fost de accord ca sediul social sa fie declarat in locuinta sa personala.

La termenul de judecata din 21.01.2016, instanta a incuviintat in temeiul disp. art. 258 Cod procedura civila  proba cu inscrisuri, si interogatoriu. Totodata s-a dispus prorogarea probei cu martori si expertiza dupa administrarea  acestor probe.

Ulterior la termenul de judecata din data de 17 martie 2016 instanta a apreciat ca nu sunt relevante  si utile cauzei proba cu  martori si efectuarea unei expertize contabile, astfel ca s-a dispus respingerea probelor.

Examinand cauza in raport de actele dosarului si dispozitiile legale incidente in cauza, tribunalul retine urmatoarele:

Reclamanta a fost angajata paratei in functia de consilier juridic, conform contractului individual de munca nr. 2/17.12.2012(fila 151), cu un salariu lunar brut de 1000 lei, raporturile de munca cu societatea parata incetand in luna octombrie 2014, ca urmare a demisiei reclamantei. Retine tribunalul ca prin actiunea formulata, reclamanta solicita obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale pe perioada octombrie 2013-0ctombrie 2014, actualizarea sumelor restante cu indicele de inflatie, dobanda legala la aceste sume de la data scadentei pana la plata efectiva, precum si daune morale in cuantum de xx lei, despagubiri pentru prejudiciul moral suferit.

Prin intampinarea formulata, parata a solicitat respingerea actiunii, invocand faptul ca reclamanta a condus departamentul juridic, contabilitate si resurse umane,iar in aceasta calitate, a fost desemnata sa reprezinte societatea in relatiile cu institutiile statului, ea fiind cea care intocmea si semna lunar declaratiile care certificau faptul ca pentru salariile achitate tuturor angajatilor erau achitate obligatiile fata de bugetul statului. De asemenea sustine parata ca reclamanta avea acces nelimitat la conturile societatii, de unde ridica bani pentru achitarea salariilor angajatilor si ca a semnat statele de plata, insa aceste documente precum si altele care atesta plata salariilor a refuzat sa le predea societatii odata cu depunerea demisiei.

Instanta urmeaza a analiza cauza in raport de prevederile art. 39 alin. lit. a art. 279 care stabileste dreptul salariatului la salarizare pentru munca depusa, corelativ cu obligatia angajatorului prevazuta de art. 40 alin. 2 lit. c art. 279 de a acorda salariatilor drepturile ce decurg din lege, contracte individual si colective de munca, dar si in raport de prevederile art. 272 art. 279 care stabilesc in sarcina angajatorului sarcina probei in cadrul unui conflict de munca.

Din  actele dosarului instanta nu poate retine ca parata a facut dovada indeplinirii obligatiei de plata a salariului, ci dimpotriva, parata in calitate de angajator, careia ii incumba sarcina probei potrivit dispozitiilor legale mai sus mentionate, nu a prezentat, la solicitarea instantei(astfel cum s-a dispus prin incheierea din 17.03.2016), documentele prevazute de art. 168 art. 279 (statele de plata depuse de parata vizand perioade anterioare celei solicitate prin actiune), fapt pentru care instanta nu poate decat sa prezume neplata salariului pentru perioada aratata de reclamanta.

Tribunalul nu poate retine apararile paratei in sensul ca statele de plata ce dovedesc achitarea salariului catre reclamanta, au fost distruse, retinute sau nepredate de catre reclamanta, avand in vedere pe de o parte ca din fisa postului reclamantei  rezulta ca aceasta nu avea atributii ce tin de serviciul contabilitate sau resurse umane, iar pe de alta parte statele de plata, precum si celelalte documente justificative au acelasi regim ca si actele contabile, fiind obligatia angajatorului de a le pastra si arhiva, astfel ca acesta nu isi poate invoca propria culpa .

Extrasele de cont depuse de parata din care rezulta ca reclamanta ridica din cont anumite sume de bani pentru plata salariilor sau pentru diverse alte activitati nu fac dovada ca in perioada de referinta reclamantei i-ar fi fost platit salariu, in lipsa coroborarii acestor extrase de cont cu alte inscrisuri justificative care sa  ateste neindoielnic incasarea de catre reclamanta a drepturilor salariale.

Pentru aceste considerente, tribunalul constata intemeiat capatul de cerere  privind obligarea paratei la plata drepturilor salariale restante aferente perioadei octombrie 2013 -octombrie 2014,  astfel ca va dispune admiterea lui in conformitate cu prevederile art. 159 din art. 279 , salariul reprezentand contraprestatia muncii depusa de catre salariat in baza contractului individual de munca, fiind  exprimat in bani. De asemenea, conform dispozitiilor art. 166 din art. 279 , salariul se plateste cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, iar intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Prin urmare, la sumele de bani reprezentand drepturi salariale urmeaza a fi calculata si dobanda legala, retinandu-se ca in materie pecuniara, conform art 1535 alin. 1 C. civ. daunele interese nu pot cuprinde decat dobanda legala (daune interese moratorii), dobanda ce se acorda fara ca creditorul sa fie tinut sa probeze un prejudiciu. De asemenea, constatand ca reclamanta este prejudiciata prin nepalata drepturilor salariale la scadenta, existand pericolul erodarii creantei ca efect al inflatiei, tribunalul urmeaza a admite si cerere acesteia privitoare la actualizarea creantei salariale cu indicele de inflatie, de la data scadentei fiecarei sume, pana la plata efectiva. Aceasta solutie se impune pentru acoperirea integrala a prejudiciului, indicele de inflatie si dobanda legala avand natura juridica diferita, putand fi astfel cumulate. Indicele de inflatie reprezinta un calcul matematic aplicabil in cazul unui fenomen specific economiei de piata, prin care se masoara gradul de depreciere a valorii banilor aflati in circulatie in timp ce dobanda legala reprezinta castigul, folosul, profitul care putea fi obtinut de creditor din investirea acestor sume.

In ceea ce priveste cererea reclamantei L. P. R. de obligare a paratei la plata daunelor morale, tribunalul urmeaza sa o respinga, avand in vedere  ca reclamanta nu a facut nici o dovada  a prejudiciului suferit  care sa se impune a fi acoperit din acest punct de vedere.

Tribunalul reaminteste  ca daunele morale au ca scop repararea prejudiciilor civile ce constau in atingerea adusa valorilor care definesc personalitatea umana, valori care se refera la existenta fizica a omului, la sanatate si integritatea sa corporala, la cinste, prestigiu profesional, la demnitate si onoare.

Prin urmare, scopul acordarii daunelor morale consta in realizarea, in primul rand, a unei satisfactii morale pentru suferinte de acelasi ordin, iar nu a unei satisfactii patrimoniale.

Avand in vedere cele mai sus expuse, tribunalul va admite in parte cererea  si va obliga paratul la plata catre reclamanta a drepturile salariale aferente perioadei octombrie 2013-octombrie 2014, actualizate cu indicele de inflatie precum si la plata dobanzii  legale pentru sumele respective, calculata de la data scadentei pana la plata efectiva. Se va respinge capatul de cerere vizand acordarea de daune morale ca neintemeiat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite in parte cererea formulata de  reclamanta L. P. R.,  domiciliata in,, judetul Dambovita, CNP ..., in contradictoriu cu parata V. C. SRL,  cu sediul in oras B.,, camera 1, judetul I., inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J XXX, CUI RO xx. reprezentata legal prin administrator S. I. C. .

Obliga parata la plata catre reclamanta  a drepturilor salariale aferente  perioadei octombrie 2013- octombrie 2014,  actualizate cu indicele de inflatie  precum si la plata dobanzii  legale aferente acestor  sume de la data  scadentei pana la plata efectiva.

Respinge capatul de cerere  privind despagubirile  pentru prejudiciul moral.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   contract de munca pe durata nedeterminata    demisie    fisa de lichidare    despagubiri    extras REVISAL    imbogatire fara justa cauza    norma de lucru partiala    semnatura electronica    state de plata    punct de lucru    dobanda legala   


Sus ↑