• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Obligatia angajatorului la plata drepturilor salariale neachitate. Acordarea sporurilor si a dobanzii legale

Hotararea nr. 329 din 14 februarie 2017
Pronuntata de Tribunalul Caras Severin

 Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Tribunalul C__-S_, cu nr. xxXX/21.03.2016, asa cum aceasta a fost precizata la data de 09.09.2016 (fila 205 dos.) si completata la termenul de judecata din data de 17.01.2017 (fila  332 dos.), reclamantele R_ R_-C__ si N__ M__-D_ au chemat în judecata pe pârâtul S__ Judetean de urgenta Resita solicitând instantei ca, prin hotarârea pe care se va pronunta, sa se dispuna obligarea pârâtului la plata drepturilor salariale neachitate reprezentând diferente de sporuri determinate procentual în raport cu cuantumul salariului de baza, respectiv spor de sectie, spor de încordare psihica, spor de ture si spor de ore sâmbata-duminica, pentru cei 3 ani anterior datei la care prezenta cerere a fost formulata, precum si în continuare, lunar, pâna la încetarea raporturilor de munca; obligarea pârâtului la plata unui echivalent banesc în cuantum de 1.060 lei pe an, reprezentând contravaloarea echipamentelor de protectie aferente muncii prestate, cuvenite si neacordate pentru cei 3 ani anterior datei la care prezenta cerere a fost formulata; obligarea pârâtului la restituirea sumelor reprezentând 1% retinute lunar din salarii, cu titlul de contributie pentru apartenenta la Sindicat, calculate pentru cei 3 ani anterior datei la care prezenta cerere a fost formulata; obligarea pârâtului la recalcularea si acordarea diferentelor de drepturi salariale derivate din majorarile salariale preferentiale, prin uniformizare salariala, cu înlaturarea factorului discriminatoriu în raport cu salariati similari, pentru cei 3 ani anterior datei la care prezenta cerere a fost formulata; obligarea pârâtului la plata dobânzilor aferente respectivelor sume cuvenite si neachitate; cu cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

 În motivarea actiunii, reclamantele au aratat ca desfasoara activitate în cadrul pârâtului, în functiile de ,,asistente medicale principale,, la Sectia ATI – Anestezie, în baza contractelor individuale de munca încheiate pe perioada nedeterminata, respectiv contract de munca nr. 2905/03.05.1996 si contract de munca nr. 2268/30.08.1990. Reclamantele au aratat ca, pentru activitatea desfasurata, Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, aplicabila si angajatilor spitalului, conform art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, prevede obligativitatea acordarii unor sporuri aplicate la salariul de baza al angajatilor, fiind invocate dispozitiile din Capitolul II - Reglementari specifice personalului din sanatate,  care prevad, în art. 1, ca, în unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, unde activitatea se desfasoara fara întrerupere, în trei ture, personalul care lucreaza lunar în toate cele trei ture, precum si personalul care lucreaza în doua ture, în sistem de 12 cu 24, poate primi, în locul sporului pentru munca prestata în timpul noptii, prevazut la art. 16, un spor de 15%, din salariul de baza pentru orele lucrate în cele 3, respectiv doua ture. Totodata, s-a aratat ca, potrivit Anexei II, pct. B, cifra 4 din Ordinul Ministrului nr. 547/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009, personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ATI si de terapie intensiva, beneficiaza de un spor mediu de 75% din salariul de baza. si ca, desi aceste sporuri sunt evidentiate ca fiind platite pe statele de plata si în flutura?ii lunari, sporurile nu au fost calculate corect, în raport cu salariul de baza. Reclamantele au sustinut ca acest aspect este nelegal, de vreme ce Legea nr. 284/2010 prevede, expres, faptul ca sporurile se acorda în raport cu salariul de baza, iar Codul muncii prevede la art. 160 ca, salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri. Reclamantele au mai sustinut ca, în conformitate cu dispozitiile art. 84 alin. 2 si 3, raportate la Anexa 7 a  Contractului Colectiv de Munca, angajatorul era obligat sa asigure echipamente de protectie angajatilor sai, si ca nu s-au primit aceste echipamente, fiind nevoite sa le procure pe cheltuiala proprie. Mai arata reclamantele ca, în cadrul perioadei contractuale, angajatorul a retinut o cota de 1%, din salariul brut, reprezentând cotiza?ia datorata pentru apartenenta la sindicatul ,,Sanitas,, aspect este evidentiat în statele de plata si în flutura?ii de salarii, aceasta retinere fiind operata, însa, în lipsa oricarui acord al lor, fiind contrara dispozitiilor art. 156 codul Muncii, potrivit carora nicio retinere din salariu nu poate fi operata, în afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. Reclamantele mai învedereaza instantei faptul ca, în mod discriminator, angajatorul a marit „salariul de încadrare” doar unor colege angajate pe aceleasi posturi de asistente medicale principale la Sectia ATI, având aceleasi atributii cu subsemnatele, dar cu o vechime în munca inferioara si ca procedând astfel, angajatorul a încalcat prevederile art. 159 alin. 3 codul muncii, prevederile art. 30 alin. 1 lit. d si art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, precum si principiul de drept „la munca egala, salariu egal”.
În drept, reclamanta a invocat dispozitiile mentionate mai sus.
fata de actiunea formulata de reclamante, pârâtul a formulat „Întâmpinare”, prin care s-a solicitat respingerea actiunii, ca neîntemeiata, aratându-se, în acest sens, ca reclamantele au beneficiat de salariile si sporurile calculate conform dispozitiilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, iar, începând cu data de 01.10.2015, în baza prevederilor OUG nr. 35/2015, cuantumul sporurilor s-a majorat cu 25%. S-a sustinut ca reclamantele au fost angajate în cadrul sectiei ATI la Unitatea de Transfuzie Sanguina, desfasurând activitate cu program normal de lucru de 8 ore, fara a presta ore suplimentare. Reclamantele desfasoara activitate la  Unitatea de Transfuzie Sanguina si nu în cadrul sectiei ATI la patul bolnavului. Pârâtul mentioneaza ca au fost acordate echipamente de protectie primite prin parteneriat cu Organiza?ia „Prietenii României din Olanda”, întrucât bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului nu avea si nici în prezent nu are prevazute sume pentru achizitionarea echipamentelor de protectie.              De asemenea, se mentioneaza ca sindicatul a comunicat pârâtului ca reclamantele si-au dat acordul la apartenenta la sindicat, în baza cererilor de adeziune întocmite la data la care s-au înscris în sindicat, iar sumele reprezentând 1% - contribu?ie pentru apartenenta la Sindicat au fost retinute pe statele de plata fiind virate în contul Sindicatului ,,Sanitas,,. Cu privire la uniformizarea salariilor, pârâtul mentioneaza ca exista diferente salariale între angajatii spitalului datorita faptului ca s-a tinut cont de încadrarea fiecarui salariat în grila de salarizare, ca, existând numeroase solicitari de majorari salariale depuse de angajati, conducerea spitalului a considerat necesar efectuarea evaluarii performantelor profesionale ale angajatilor, încadrându-se în procentul cheltuielilor de personal din bugetul spitalului, iar majorarile s-au efectuat etapizat, urmarindu-se o corelare a tuturor salariilor pâna la sfârsitul anului. În drept, pârâta a invocat dispozitiile Legii nr. 284/2010, OUG nr. 35/2015 (filele 147-149 dos.).
          fata de întâmpinarea formulata de pârât. Reclamantele au formulat ,,Raspuns la întâmpinare,, prin care au reiterat cele sustinute în actiunea introductiva (filele 161-164 dos.).
În cauza, s-au administrat probe cu înscrisuri, în copii certificate, respectiv: contract individual de munca, acte aditionale, dispozitii, fi?a postului si flutura?i salariu (filele 19-34 dos.), contract individual de munca, acte aditionale, dispozitii si flutura?i salariu (filele 43-53 dos.), Contract colectiv de munca (filele 55-122 dos.), proces verbal control (filele 127-130 dos.), adresa nr. 06/18.04.2016 (fila 151 dos.), stat de functii (filele 153-157 dos.), extras Decizie nr. 20/2016, emisa de Curtea de Conturi (filele 266-269 dos.), tabele, flutura?i salariu si tabel comparativ (filele 287-299 si 330-331 dos.), si s-a efectuat expertiza tehnica judiciara, fiind întocmit Raport de expertiza de catre expert O__ B_ (filele 317-329 dos.), material probator din analiza caruia instanta retine urmatoarele:
Reclamantele desfasoara activitate în cadrul pârâtului, pe posturi de ,,asistente medicale principale,, la Sectia Anestezie si Terapie Intensiva, în baza contractelor de munca pe perioada nedeterminata, nr. 2905/03.05.1996 si nr. 2268/30.08.1990, fiind salarizate, conform dispozitiilor art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, în baza dispozitiilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
Potrivit activitatilor desfasurate de reclamante, se pot retine dispozitiile Anexei III – Familia ocupa?ionala de functii bugetare „Sanatate”,  Capitolul II - Reglementari specifice personalului din sanatate, respectiv dispozitiile art. 1 din Legea nr. 284/2010, potrivit carora în unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, unde activitatea se desfasoara fara întrerupere, în trei ture, personalul care lucreaza lunar în acest mod, precum si personalul care lucreaza în doua ture în sistem de 12 cu 24, poate primi, în locul sporului pentru munca prestata în timpul noptii, prevazut de art. 16, un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate în cele 3, respectiv doua ture. De asemenea, pot fi retinute si dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. b, potrivit carora, pentru activitatea desfasurata în conditii deosebit de periculoase, în diferite sectii, printre care si asistenta medicala acordata prin serviciile de ambulan?a si structurile de primire a urgentelor UPU - SMURD, UPU si CPU, sectii si compartimente de ATI si de terapie intensiva, precum si asistenta medicala asigurata de personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, stabilite de Ministerul sanatatii, se poate aplica un spor de 45%  - 85%, la salariul de baza, iar nivelul sporului se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli. Totodata, conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. h, pentru activitati care se desfasoara în conditii deosebite, cum ar fi stres psihic, personalul din unitatile sanitare si unitatile medico-sociale beneficiaza de un spor de pâna la 15%, din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. Se pot retine si dispozitiile Anexei II, pct. B, cifra 4 din Ordinul Ministrului nr. 547/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009, potrivit carora personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ATI si de terapie intensiva beneficiaza de un spor mediu de 75%, din salariul de baza.
Analizând statele de plata si flutura?ii de salariu pentru perioada martie 2013-martie 2016, fata de sustinerile reclamantelor si în raport cu concluziile Raportului de expertiza tehnico judiciara în specialitatea contabilitate, efectuat în cauza, instanta constata ca reclamantele au beneficiat de sporul de ture în cuantum de 15%, dar acesta a fost calculat la salariul de încadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 1 din Capitolul II al Anexei III la Legea nr. 284/2010.
Se mai constata ca: reclamantele au beneficiat si de spor de zile lucrate în zilele de repaus saptamânal, respectiv sâmbata si duminica, dar acesta a fost calculat la salariul de încadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 2 din Capitolul II al Anexei III la Legea nr. 284/2010; ca, pentru conditii periculoase, reclamantele au beneficiat de un spor de 75%, care a fost aplicat la salariul de încadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. b din Anexa III la Legea nr. 284/2010, ca, pentru activitati desfasurate în conditii deosebite, reclamantele au beneficiat de un spor de 5%, aplicat la salariul de încadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. h din Anexa III la Legea nr. 284/2010.
Ca urmare, expertul contabil a procedat la recalcularea sporului de sectie, sporului de încordare psihica, sporului de ture si a sporului de ore sâmbata si duminica, cuvenite reclamantelor, în raport cu salariul de baza, conform tabelelor Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 din Raportul de expertiza, astfel ca instanta va obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a drepturilor salariale reprezentând diferenta spor de sectie, spor de încordare psihica, spor ture si spor ore sâmbata si duminica, conform concluziilor Raportului de expertiza tehnica judiciara, pentru perioada martie 2013 – martie 2016, inclusiv, respingând cererea de acordare a acestor diferente pentru viitor., deoarece creanta solicitata nu este certa si exigibila, existând posibilitatea ca angajatorul pe viitor sa acorde drepturile salariale cuvenite si solicitate, stabilind aceste drepturi cu respectarea dispozitiilor legale mentionate mai sus.
 
 
instanta mai retine ca, potrivit dispozitiilor art. 84 alin. 2 si alin. 3 din Contractele colective de munca, încheiate la nivelul Spitalului Judetean de urgenta Re?i?a, pentru perioada 2012-2014 si pentru perioada 2015-2017, echipamentul de protectie se asigura de catre angajator, potrivit normelor legale în vigoare, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, materialele igienico-sanitare, precum si echipamentul de protectie fiind asigurate obligatoriu de catre angajator, în cantitatea si calitatea necesare asigurarii unei asisten?e medicale corespunzatoare, potrivit Anexei nr. 7 din respectivele contracte colective de munca. Ori, asa cum a recunoscut în cuprinsul „Întâmpinarii”, se constata ca pârâtul nu a îndeplinit aceste obligatii asumate în contractele colective de munca fata de reclamante, desi a sustinut ca totusi aceste echipamente au fost asigurate, prin parteneriat, cu Organiza?ia ,,Prietenii României,, din Olanda, fapt care, însa, nu a fost dovedit în niciun mod de catre pârât.
De asemenea, instanta mai retine ca, potrivit dispozitiilor art. 174 din Contractele colective de munca încheiate la nivelul Spitalului Judetean de urgenta Re?i?a pentru perioada 2012-2014 si perioada 2015-2017, încasarea cotiza?iei se face prin statele de plata ale unitatii, în baza acordului salariatilor, membrii ai Sindicatului ,,Sanitas,,.fata de aceste dispozitii, se constata ca pârâtul nu a facut dovada ca ar fi obtinut acordul reclamantelor cu privire la retinerea, lunar, din salariu, a cotiza?iei de 1%, cu titlul de contribu?ie pentru apartenenta la sindicat. Ori, potrivit dispozitiilor art. 156 codul muncii, nicio retinere din salariu nu poate fi operata, în afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. Invocarea de catre pârât a adresei nr. 06/18.04.2016, prin care Sindicatul comunica acestuia ca reclamantele ar fi dat acordul la apartenenta la sindicat, în baza unor cereri de adeziune, formulate la data înscrierii în sindicat, nu poate fi acceptata, deoarece nu s-au depus înscrisuri în sensul sustinerilor din cuprinsul acestei adrese, iar faptul ca pârâtul nu a fost beneficiarul sumelor retinute, nu este de natura a înlatura obligarea sa la restituirea acelor sume, urmând ca, ulterior, pârâtul sa reglementeze situatia acestor retineri cu sindicatul, pentru care au fost efectuate.
În acest context, instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art. 160 codul muncii, republicat, salariul cuprinde pe lânga salariul de baza si indemnizatiile, sporurile, alte adaosuri. De asemenea, dispozitiile art. 161 codul muncii, republicat, reglementeaza prioritatea Platii salariului, prevazând ca acesta se plate?te înaintea oricaror alte obligatii ale angajatorului, iar dispozitiile art. 166 alin. 4 fac referire la întârzierea nejustificata a Platii salariului sau neplata acestuia, fapt ce poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului. Potrivit dispozitiilor art. 1531 alin. 1 si alin. 2 cod civil, creditorul are dreptul la repararea integrala a prejudiciului suferit urmare a neexecutarii, acesta cuprinzând pierderea efectiv suferita de creditor si beneficiul de care acesta a fost  lipsit. Totodata, dispozitiile art. 1535 alin. 1 cod civil dispun ca, în cazul în care  o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la data scadentei si pâna la momentul Platii, în cuantumul prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. Din interpretarea dispozitiilor art. 1531, art. 1535 cod  civil rezulta ca daunele interese cuvenite reclamantelor sunt daune moratorii  si  pentru acordarea acestora nu este necesara încheierea unei conventii între parti, întrucât se acorda  în cuantumul stabilit de lege, nefiind necesara  dovedirea prejudiciului de catre creditor, existenta acestuia fiind prezumata. Totodata, potrivit dispozitiilor art. 1489 alin. 1 cod civil se reglementeaza dobânzile sumelor de bani si se prevede ca dobânda este cea convenita de parti sau, în lipsa, cea stabilita de lege. În acest sens pârâtul va fi obligat la plata, catre fiecare reclamanta, a dobânzii legale aplicate la drepturile banesti mai sus mentionate, de la data scadentei si pâna la data Platii efective.
Referitor la cererea reclamantelor privind obligarea pârâtului la recalcularea si acordarea diferentelor de drepturi salariale derivate din majorarile salariale preferentiale-prin uniformizare salariala, cu înlaturarea factorului discriminatoriu în raport cu salariati similari, instanta o va respinge retinându-se ca, potrivit dispozitiilor art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, drepturile salariale ale reclamantelor precum si a celorlalti angajati ai pârâtului sunt stabilite baza dispozitiilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Ori, asa cum au constatat si inspectorii I.T.M. C__-S_, cu ocazia controlului tematic efectuat în ianuarie 2016 la S__ Judetean de urgenta Re?i?a, în perioada 2014-2015, au fost efectuate majorari salariale nelegale, individual, pentru unii dintre salariati, în afara celor stabilite prin acte normative de stabilire, majorare sau reîntregire a salariului personalului platit din fonduri publice. aceiasi situatie a fost constatata prin Decizie emisa de catre Curtea de Conturi, si pentru anul 2015, care a dispus recuperarea sumelor acordate nelegal, urmare a Platii unor salarii al caror nivel brut a fost mai mare decât cel prevazut de actele normative. Astfel fiind, reclamantele nu pot beneficia de majorari salariale similare, stabilirea drepturilor salariale ce li se cuvin trebuind sa se faca cu respectarea stricta a prevederilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, aplicate de angajator la situatia concreta a fiecarui angajat.
Având în vedere cele expuse mai sus, în baza dispozitiilor legale mai sus mentionate, Tribunalul va admite, în parte, actiunea civila formulata de reclamantele R_ R_-C__ si N__ M__-D_ împotriva pârâtului S__ Judetean de urgenta Re?i?a, si, în consecinta, va obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a drepturilor salariale reprezentând diferenta spor de sectie, spor de încordare psihica, spor ture si spor ore sâmbata si duminica, conform concluziilor Raportului de expertiza tehnica judiciara, pentru perioada martie 2013 – martie 2016, inclusiv, respingând cererea de acordare a acestor diferente pentru viitor. instanta va obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a contravalorii echipamentului de protectie cuvenit, pentru perioada martie 2013 – martie 2016, inclusiv. instanta va obliga pe pârât la plata, catre reclamante, a sumelor reprezentând retineri lunare de 1%, din salariu, cu titlul de contribu?ie sindicat. instanta va obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a dobânzii legale aplicate la drepturile banesti mai sus mentionate, de la data scadentei si pâna la data Platii efective.
           instanta va respinge capatul de cerere privind obligarea pârâtului la recalcularea si acordarea diferentelor de salariu rezultate din discriminarea reclamantelor în raport cu ceilalti angajati.
În baza dispozitiilor art. 451 alin. 1, art. 452, art. 453 alin. 1 cod procedura civila, instanta va obliga pe pârât la plata, catre reclamante, a sumei de 4.060 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariul de avocat si onorariul de expert.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTARA?TE:
 
              
          Admite, în parte, actiunea civila formulata de reclamanta R_ R_ C__, CNP xx, domiciliata în Re?i?a, __. 67 A, __, Judetul C__ S_ si reclamanta N__ M__ D_, CNP xx, domiciliata în Re?i?a, _, _, Judetul C__ S_, împotriva pârâtului S__ Judetean de urgenta Re?i?a, cu sediul în Re?i?a, _, Judetul C__ S_, CUI RO xxx.
Obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a drepturilor salariale reprezentând diferenta spor de sectie, spor de încordare psihica, spor ture si spor ore sâmbata si duminica, conform concluziilor Raportului de expertiza tehnica judiciara, pentru perioada martie 2013 – martie 2016, inclusiv, respingând cererea de acordare a acestor diferente pentru viitor.
Obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a contravalorii echipamentului de protectie cuvenit, pentru perioada martie 2013 – martie 2016, inclusiv.
Obliga pe pârât la plata, catre reclamante, a sumelor reprezentând retineri lunare de 1%, din salariu, cu titlul de contribu?ie sindicat.
Obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a dobânzii legale aplicate la drepturile banesti mai sus mentionate, de la data scadentei si pâna la data Platii efective.
           Respinge capatul de cerere privind obligarea pârâtului la recalcularea si acordarea diferentelor de salariu rezultate din discriminarea reclamantelor în raport cu ceilalti angajati.
           Obliga pe pârâta la plata, catre reclamante, a sumei de 4.060 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata.
Executorie de drept.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul C__ S_.
pronuntata în sedinta publica azi, 14 februarie 2017.

În motivarea actiunii, reclamantele au aratat ca desfasoara activitate în cadrul pârâtului, în functiile de ,,asistente medicale principale,, la Sectia ATI – Anestezie, în baza contractelor individuale de munca încheiate pe perioada nedeterminata, respectiv contract de munca nr. 2905/03.05.1996 si contract de munca nr. 2268/30.08.1990. Reclamantele au aratat ca, pentru activitatea desfasurata, Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, aplicabila si angajatilor spitalului, conform art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, prevede obligativitatea acordarii unor sporuri aplicate la salariul de baza al angajatilor, fiind invocate dispozitiile din Capitolul II - Reglementari specifice personalului din sanatate,  care prevad, în art. 1, ca, în unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, unde activitatea se desfasoara fara întrerupere, în trei ture, personalul care lucreaza lunar în toate cele trei ture, precum si personalul care lucreaza în doua ture, în sistem de 12 cu 24, poate primi, în locul sporului pentru munca prestata în timpul noptii, prevazut la art. 16, un spor de 15%, din salariul de baza pentru orele lucrate în cele 3, respectiv doua ture.

Totodata, s-a aratat ca, potrivit Anexei II, pct. B, cifra 4 din Ordinul Ministrului nr. 547/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009, personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ATI si de terapie intensiva, beneficiaza de un spor mediu de 75% din salariul de baza. si ca, desi aceste sporuri sunt evidentiate ca fiind platite pe statele de plata si în fluturasii lunari, sporurile nu au fost calculate corect, în raport cu salariul de baza. Reclamantele au sustinut ca acest aspect este nelegal, de vreme ce Legea nr. 284/2010 prevede, expres, faptul ca sporurile se acorda în raport cu salariul de baza, iar Codul muncii prevede la art. 160 ca, salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.

Reclamantele au mai sustinut ca, în conformitate cu dispozitiile art. 84 alin. 2 si 3, raportate la Anexa 7 a Contractului Colectiv de Munca, angajatorul era obligat sa asigure echipamente de protectie angajatilor sai, si ca nu s-au primit aceste echipamente, fiind nevoite sa le procure pe cheltuiala proprie. Mai arata reclamantele ca, în cadrul perioadei contractuale, angajatorul a retinut o cota de 1%, din salariul brut, reprezentând cotizatia datorata pentru apartenenta la sindicatul ,,Sanitas,, aspect este evidentiat în statele de plata si în fluturasii de salarii, aceasta retinere fiind operata, însa, în lipsa oricarui acord al lor, fiind contrara dispozitiilor art. 156 codul Muncii, potrivit carora nicio retinere din salariu nu poate fi operata, în afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. Reclamantele mai învedereaza instantei faptul ca, în mod discriminator, angajatorul a marit „salariul de încadrare” doar unor colege angajate pe aceleasi posturi de asistente medicale principale la Sectia ATI, având aceleasi atributii cu subsemnatele, dar cu o vechime în munca inferioara si ca procedând astfel, angajatorul a încalcat prevederile art. 159 alin. 3 codul muncii, prevederile art. 30 alin. 1 lit. d si art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, precum si principiul de drept „la munca egala, salariu egal”.

În drept, reclamanta a invocat dispozitiile mentionate mai sus.
Fata de actiunea formulata de reclamante, pârâtul a formulat „Întâmpinare”, prin care s-a solicitat respingerea actiunii, ca neîntemeiata, aratându-se, în acest sens, ca reclamantele au beneficiat de salariile si sporurile calculate conform dispozitiilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, iar, începând cu data de 01.10.2015, în baza prevederilor OUG nr. 35/2015, cuantumul sporurilor s-a majorat cu 25%. S-a sustinut ca reclamantele au fost angajate în cadrul sectiei ATI la Unitatea de Transfuzie Sanguina, desfasurând activitate cu program normal de lucru de 8 ore, fara a presta ore suplimentare. Reclamantele desfasoara activitate la  Unitatea de Transfuzie Sanguina si nu în cadrul sectiei ATI la patul bolnavului. Pârâtul mentioneaza ca au fost acordate echipamente de protectie primite prin parteneriat cu Organiza?ia „Prietenii României din Olanda”, întrucât bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului nu avea si nici în prezent nu are prevazute sume pentru achizitionarea echipamentelor de protectie.    

De asemenea, se mentioneaza ca sindicatul a comunicat pârâtului ca reclamantele si-au dat acordul la apartenenta la sindicat, în baza cererilor de adeziune întocmite la data la care s-au înscris în sindicat, iar sumele reprezentând 1% - contributie pentru apartenenta la Sindicat au fost retinute pe statele de plata fiind virate în contul Sindicatului ,,Sanitas,,. Cu privire la uniformizarea salariilor, pârâtul mentioneaza ca exista diferente salariale între angajatii spitalului datorita faptului ca s-a tinut cont de încadrarea fiecarui salariat în grila de salarizare, ca, existând numeroase solicitari de majorari salariale depuse de angajati, conducerea spitalului a considerat necesar efectuarea evaluarii performantelor profesionale ale angajatilor, încadrându-se în procentul cheltuielilor de personal din bugetul spitalului, iar majorarile s-au efectuat etapizat, urmarindu-se o corelare a tuturor salariilor pâna la sfârsitul anului.

În drept, pârâta a invocat dispozitiile Legii nr. 284/2010, OUG nr. 35/2015 (filele 147-149 dos.).
Fata de întâmpinarea formulata de pârât. Reclamantele au formulat ,,Raspuns la întâmpinare,, prin care au reiterat cele sustinute în actiunea introductiva (filele 161-164 dos.).
În cauza, s-au administrat probe cu înscrisuri, în copii certificate, respectiv: contract individual de munca, acte aditionale, dispozitii, fisa postului si fluturasi salariu (filele 19-34 dos.), contract individual de munca, acte aditionale, dispozitii si fluturasi salariu (filele 43-53 dos.), Contract colectiv de munca (filele 55-122 dos.), proces verbal control (filele 127-130 dos.), adresa nr. 06/18.04.2016 (fila 151 dos.), stat de functii (filele 153-157 dos.), extras Decizie nr. 20/2016, emisa de Curtea de Conturi (filele 266-269 dos.), tabele, flutura?i salariu si tabel comparativ (filele 287-299 si 330-331 dos.), si s-a efectuat expertiza tehnica judiciara, fiind întocmit Raport de expertiza de catre expert O__ B_ (filele 317-329 dos.), material probator din analiza caruia instanta retine urmatoarele:

Reclamantele desfasoara activitate în cadrul pârâtului, pe posturi de ,,asistente medicale principale,, la Sectia Anestezie si Terapie Intensiva, în baza contractelor de munca pe perioada nedeterminata, nr. 2905/03.05.1996 si nr. 2268/30.08.1990, fiind salarizate, conform dispozitiilor art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, în baza dispozitiilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
Potrivit activitatilor desfasurate de reclamante, se pot retine dispozitiile Anexei III – Familia ocupationala de functii bugetare „Sanatate”,  Capitolul II - Reglementari specifice personalului din sanatate, respectiv dispozitiile art. 1 din Legea nr. 284/2010, potrivit carora în unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, unde activitatea se desfasoara fara întrerupere, în trei ture, personalul care lucreaza lunar în acest mod, precum si personalul care lucreaza în doua ture în sistem de 12 cu 24, poate primi, în locul sporului pentru munca prestata în timpul noptii, prevazut de art. 16, un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate în cele 3, respectiv doua ture.

De asemenea, pot fi retinute si dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. b, potrivit carora, pentru activitatea desfasurata în conditii deosebit de periculoase, în diferite sectii, printre care si asistenta medicala acordata prin serviciile de ambulanta si structurile de primire a urgentelor UPU - SMURD, UPU si CPU, sectii si compartimente de ATI si de terapie intensiva, precum si asistenta medicala asigurata de personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, stabilite de Ministerul sanatatii, se poate aplica un spor de 45% - 85%, la salariul de baza, iar nivelul sporului se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli.

Totodata, conform dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. h, pentru activitati care se desfasoara în conditii deosebite, cum ar fi stres psihic, personalul din unitatile sanitare si unitatile medico-sociale beneficiaza de un spor de pâna la 15%, din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. Se pot retine si dispozitiile Anexei II, pct. B, cifra 4 din Ordinul Ministrului nr. 547/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009, potrivit carora personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ATI si de terapie intensiva beneficiaza de un spor mediu de 75%, din salariul de baza.

Analizând statele de plata si fluturasii de salariu pentru perioada martie 2013-martie 2016, fata de sustinerile reclamantelor si în raport cu concluziile Raportului de expertiza tehnico judiciara în specialitatea contabilitate, efectuat în cauza, instanta constata ca reclamantele au beneficiat de sporul de ture în cuantum de 15%, dar acesta a fost calculat la salariul de încadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 1 din Capitolul II al Anexei III la Legea nr. 284/2010.

Se mai constata ca: reclamantele au beneficiat si de spor de zile lucrate în zilele de repaus saptamânal, respectiv sâmbata si duminica, dar acesta a fost calculat la salariul de încadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 2 din Capitolul II al Anexei III la Legea nr. 284/2010; ca, pentru conditii periculoase, reclamantele au beneficiat de un spor de 75%, care a fost aplicat la salariul de încadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. b din Anexa III la Legea nr. 284/2010, ca, pentru activitati desfasurate în conditii deosebite, reclamantele au beneficiat de un spor de 5%, aplicat la salariul de încadrare si nu la cel de baza, asa cum prevad dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. h din Anexa III la Legea nr. 284/2010.

Ca urmare, expertul contabil a procedat la recalcularea sporului de sectie, sporului de încordare psihica, sporului de ture si a sporului de ore sâmbata si duminica, cuvenite reclamantelor, în raport cu salariul de baza, conform tabelelor Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 din Raportul de expertiza, astfel ca instanta va obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a drepturilor salariale reprezentând diferenta spor de sectie, spor de încordare psihica, spor ture si spor ore sâmbata si duminica, conform concluziilor Raportului de expertiza tehnica judiciara, pentru perioada martie 2013 – martie 2016, inclusiv, respingând cererea de acordare a acestor diferente pentru viitor., deoarece creanta solicitata nu este certa si exigibila, existând posibilitatea ca angajatorul pe viitor sa acorde drepturile salariale cuvenite si solicitate, stabilind aceste drepturi cu respectarea dispozitiilor legale mentionate mai sus.
  
Instanta mai retine ca, potrivit dispozitiilor art. 84 alin. 2 si alin. 3 din Contractele colective de munca, încheiate la nivelul Spitalului Judetean de urgenta Resita, pentru perioada 2012-2014 si pentru perioada 2015-2017, echipamentul de protectie se asigura de catre angajator, potrivit normelor legale în vigoare, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, materialele igienico-sanitare, precum si echipamentul de protectie fiind asigurate obligatoriu de catre angajator, în cantitatea si calitatea necesare asigurarii unei asistente medicale corespunzatoare, potrivit Anexei nr. 7 din respectivele contracte colective de munca. Ori, asa cum a recunoscut în cuprinsul „Întâmpinarii”, se constata ca pârâtul nu a îndeplinit aceste obligatii asumate în contractele colective de munca fata de reclamante, desi a sustinut ca totusi aceste echipamente au fost asigurate, prin parteneriat, cu Organizatia ,,Prietenii României,, din Olanda, fapt care, însa, nu a fost dovedit în niciun mod de catre pârât.

De asemenea, instanta mai retine ca, potrivit dispozitiilor art. 174 din Contractele colective de munca încheiate la nivelul Spitalului Judetean de urgenta Resita pentru perioada 2012-2014 si perioada 2015-2017, încasarea cotizatiei se face prin statele de plata ale unitatii, în baza acordului salariatilor, membrii ai Sindicatului ,,Sanitas,,. Fata de aceste dispozitii, se constata ca pârâtul nu a facut dovada ca ar fi obtinut acordul reclamantelor cu privire la retinerea, lunar, din salariu, a cotizatiei de 1%, cu titlul de contribu?ie pentru apartenenta la sindicat. Ori, potrivit dispozitiilor art. 156 codul muncii, nicio retinere din salariu nu poate fi operata, în afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. Invocarea de catre pârât a adresei nr. 06/18.04.2016, prin care Sindicatul comunica acestuia ca reclamantele ar fi dat acordul la apartenenta la sindicat, în baza unor cereri de adeziune, formulate la data înscrierii în sindicat, nu poate fi acceptata, deoarece nu s-au depus înscrisuri în sensul sustinerilor din cuprinsul acestei adrese, iar faptul ca pârâtul nu a fost beneficiarul sumelor retinute, nu este de natura a înlatura obligarea sa la restituirea acelor sume, urmând ca, ulterior, pârâtul sa reglementeze situatia acestor retineri cu sindicatul, pentru care au fost efectuate.

În acest context, instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art. 160 codul muncii, republicat, salariul cuprinde pe lânga salariul de baza si indemnizatiile, sporurile, alte adaosuri. De asemenea, dispozitiile art. 161 codul muncii, republicat, reglementeaza prioritatea platii salariului, prevazând ca acesta se plateste înaintea oricaror alte obligatii ale angajatorului, iar dispozitiile art. 166 alin. 4 fac referire la întârzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia, fapt ce poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului. Potrivit dispozitiilor art. 1531 alin. 1 si alin. 2 cod civil, creditorul are dreptul la repararea integrala a prejudiciului suferit urmare a neexecutarii, acesta cuprinzând pierderea efectiv suferita de creditor si beneficiul de care acesta a fost  lipsit. Totodata, dispozitiile art. 1535 alin. 1 cod civil dispun ca, în cazul în care  o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la data scadentei si pâna la momentul platii, în cuantumul prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu.

Din interpretarea dispozitiilor art. 1531, art. 1535 cod  civil rezulta ca daunele interese cuvenite reclamantelor sunt daune moratorii si pentru acordarea acestora nu este necesara încheierea unei conventii între parti, întrucât se acorda  în cuantumul stabilit de lege, nefiind necesara dovedirea prejudiciului de catre creditor, existenta acestuia fiind prezumata. Totodata, potrivit dispozitiilor art. 1489 alin. 1 cod civil se reglementeaza dobânzile sumelor de bani si se prevede ca dobânda este cea convenita de parti sau, în lipsa, cea stabilita de lege. În acest sens pârâtul va fi obligat la plata, catre fiecare reclamanta, a dobânzii legale aplicate la drepturile banesti mai sus mentionate, de la data scadentei si pâna la data platii efective.

Referitor la cererea reclamantelor privind obligarea pârâtului la recalcularea si acordarea diferentelor de drepturi salariale derivate din majorarile salariale preferentiale-prin uniformizare salariala, cu înlaturarea factorului discriminatoriu în raport cu salariati similari, instanta o va respinge retinându-se ca, potrivit dispozitiilor art. 95 alin. 2 din Contractul Colectiv de Munca, drepturile salariale ale reclamantelor precum si a celorlalti angajati ai pârâtului sunt stabilite baza dispozitiilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

Ori, asa cum au constatat si inspectorii I.T.M. C__-S_, cu ocazia controlului tematic efectuat în ianuarie 2016 la S__ Judetean de urgenta Resita, în perioada 2014-2015, au fost efectuate majorari salariale nelegale, individual, pentru unii dintre salariati, în afara celor stabilite prin acte normative de stabilire, majorare sau reîntregire a salariului personalului platit din fonduri publice. Aceiasi situatie a fost constatata prin Decizie emisa de catre Curtea de Conturi, si pentru anul 2015, care a dispus recuperarea sumelor acordate nelegal, urmare a platii unor salarii al caror nivel brut a fost mai mare decât cel prevazut de actele normative. Astfel fiind, reclamantele nu pot beneficia de majorari salariale similare, stabilirea drepturilor salariale ce li se cuvin trebuind sa se faca cu respectarea stricta a prevederilor Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, aplicate de angajator la situatia concreta a fiecarui angajat.

Având în vedere cele expuse mai sus, în baza dispozitiilor legale mai sus mentionate, Tribunalul va admite, în parte, actiunea civila formulata de reclamantele R_ R_-C__ si N__ M__-D_ împotriva pârâtului S__ Judetean de urgenta Resita, si, în consecinta, va obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a drepturilor salariale reprezentând diferenta spor de sectie, spor de încordare psihica, spor ture si spor ore sâmbata si duminica, conform concluziilor Raportului de expertiza tehnica judiciara, pentru perioada martie 2013 – martie 2016, inclusiv, respingând cererea de acordare a acestor diferente pentru viitor. Instanta va obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a contravalorii echipamentului de protectie cuvenit, pentru perioada martie 2013 – martie 2016, inclusiv. Instanta va obliga pe pârât la plata, catre reclamante, a sumelor reprezentând retineri lunare de 1%, din salariu, cu titlul de contributie sindicat. Instanta va obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a dobânzii legale aplicate la drepturile banesti mai sus mentionate, de la data scadentei si pâna la data platii efective.

Instanta va respinge capatul de cerere privind obligarea pârâtului la recalcularea si acordarea diferentelor de salariu rezultate din discriminarea reclamantelor în raport cu ceilalti angajati.

În baza dispozitiilor art. 451 alin. 1, art. 452, art. 453 alin. 1 cod procedura civila, instanta va obliga pe pârât la plata, catre reclamante, a sumei de 4.060 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariul de avocat si onorariul de expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:
 
Admite, în parte, actiunea civila formulata de reclamanta R_ R_ C__, CNP xx, domiciliata în Resita, __. 67 A, __, Judetul C__ S_ si reclamanta N__ M__ D_, CNP xx, domiciliata în Resita, Judetul C__ S_, împotriva pârâtului S__ Judetean de urgenta Resita, cu sediul în Resita, Judetul C__ S_, CUI RO xxx.

Obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a drepturilor salariale reprezentând diferenta spor de sectie, spor de încordare psihica, spor ture si spor ore sâmbata si duminica, conform concluziilor Raportului de expertiza tehnica judiciara, pentru perioada martie 2013 – martie 2016, inclusiv, respingând cererea de acordare a acestor diferente pentru viitor.

Obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a contravalorii echipamentului de protectie cuvenit, pentru perioada martie 2013 – martie 2016, inclusiv.

Obliga pe pârât la plata, catre reclamante, a sumelor reprezentând retineri lunare de 1%, din salariu, cu titlul de contributie sindicat.

Obliga pe pârât la plata, catre fiecare reclamanta, a dobânzii legale aplicate la drepturile banesti mai sus mentionate, de la data scadentei si pâna la data platii efective.

Respinge capatul de cerere privind obligarea pârâtului la recalcularea si acordarea diferentelor de salariu rezultate din discriminarea reclamantelor în raport cu ceilalti angajati.

Obliga pe pârâta la plata, catre reclamante, a sumei de 4.060 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata.

Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul C__ S_.

Pronuntata în sedinta publica azi, 14 februarie 2017.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   plata drepturilor salariale    spor    Sindicat    indemnizatie    salarizare unitara    ore suplimentare    raport de expertiza    dobanda legala   


Sus ↑