• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Prezumtia de nevinovatie a contravenientului in cazul aplicarii sanctiunilor contraventionale. Sarcina probei

Hotararea nr. 643 din data de 01.03.2016
Pronuntata de Judecatoria Onesti

Prin plangerea adresata Judecatoriei Onesti si inregistrata la aceasta instanta sub nr. XXXXXXXXXXXXX la data de 26. 06. 2015, petenta a solicitat, in contradictoriu cu I. T. de M. B., in principal anularea procesului-verbal de contraventie nr. xxxxxxx incheiat la data de 03. 06. 2015 si in subsidiar inlocuirea amenzii cu avertisment.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea cererii petenta a aratat ca, desi la data de 03. 06. 2015 inspectorii de munca din cadrul intimatului i-au comunicat procesul-verbal de control nr. xxxxxxx emis in prezenta sa si de care a luat la cunostinta prin semnatura, acestia au asigurat-o ca daca indeplineste masurile dispuse nu va mai fi sanctionata. Cu toate acestea, in aceeasi zi s-a incheiat procesul-verbal atacat. Petenta a precizat ca a fost in eroare de fapt fata de persoana B. V., crezand ca acesta este autorizat si ca poate lucra cu el pe baza de mandat, urmand ca dupa confirmarea pregatirii sale sa fie angajat cu contract de munca. S-a mai sustinut ca amenda de 10. 000 lei este prea severa fata de fapta retinuta si a solicitat inlocuirea acesteia cu sanctiunea avertisment.

In drept, petenta a invocat Legea nr. 53/2003, OG 2. 2001, C. pr. civ. .

In dovedirea pretentiilor, petenta a solicitat proba cu inscrisuri si cu martori.

La cerere, s-au anexat: imputernicire avocatiala(f. 6), copie de pe procesul verbal de control(f. 9-11), copie de pe procesul verbal atacat(f. 7,8), copie carte de identitate(f. 12), copie contract de mandat(f. 13-15).

Petenta a cerut judecarea cauzei si in lipsa.

Plangerea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 20 de lei conform art. 19 din O. U. G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru(f. 25).

La data de 20.08.2015 intimatul a depus la dosar, prin serviciul Registratura, intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale si mentinerea procesului verbal ca legal si temeinic.

In motivare, intimatul a aratat ca la data de 26. 05. 2015, ora 09. 28, inspectorii de munca au efectuat o actiune de control la petenta pe linia respectarii Legii 53/2003. Intimatul a sustinut ca argumentele petentei nu pot fi primite intrucat, potrivit Codului muncii, primirea la lucru a unei persoane se face in urma intocmirii formelor legale de angajare, anterior inceperii raportului de munca. Contrar prevederilor legale, contravenienta nu a incheiat contract individual de munca cu numitul B. V., anterior inceperii activitatii care, potrivit fisei de identificare, a avut loc la data de 18. 05. 2015. S-a mai aratat ca in extrasul REVISAL nu apare pentru persoana amintita incheiat contract de munca anterior inceperii activitatii de catre aceasta. Cu privire la aplicarea avertismentului, intimatul a sustinut ca fapta prezinta un grad ridicat de pericol social, persoana angajata fara contract de munca neavand posibilitatea de a beneficia de drepturile prevazute de lege.

In drept, intimatul si-a intemeiat intampinarea pe dispozitiile Legii nr. 53/2003, Legea 180/2002, OG 2/2001, art. 201 si urm. C. pr. civ. .

In probatiune intimatul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, si a depus la dosar, in copie: fisa de identificare(f. 39), extras REVISAL(f. 40), dovada comunicarii procesului verbal(f. 41).

Intimatul a solicitat judecarea cauzei in lipsa.

La termenul din data de 29.09.2016, cauza a fost repartizata ciclic catre C6.

La termenul din data de 29.10.2015, instanta a incuviintat proba cu inscrisuri pentru ambele parti si respins proba cu martori.

La data de 05.11.2015 s-a acordat termen pentru continuitatea completului.

La data de 01.12.2015, cauza a fost repartizata ciclic catre CS1.

La termenul din data de 26. 01. 2016, instanta a dispus efectuarea unei adrese la ITM B. in vederea depunerii unui extras REVISAL, raspunsul fiind depus la dosar la data de 11. 02. 2016 prin adresa nr. R1525/08. 02. 2016.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In fapt, prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. xxxxxxx incheiat la data de 03. 06. 2015 (fila 7, 71), petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 10. 000 lei pentru nerespectarea dispozitiilor art. 16, alin. 1 din Legea 53/2003, fapta sanctionata de art. 260 alin. 1 lit. e din Legea 53/2003.

In procesul verbal s-a retinut ca petenta nu a respectat prevederile legale privind incheierea in forma scrisa, in baza consimtamantului partilor, a contractului individual de munca pentru numitul B. V. . In fisa de identificare luata de inspectorii de munca pe teren la locul desfasurarii activitatii petentei, persoana fizica amintita a declarat ca desfasoara activitate de agent imobiliar din data de 15. 05. 2015 si nu a semnat contract individual de munca, ca este in perioada de proba, are un program de 8 ore/zi si nu a negociat un salariu. Fapta a fost constatata la data de 26. 05. 2015, ora 09. 30, la locul de desfasurare a acivitatii de catre petenta situat in Onesti,,  jud. B. .

Din adresa nr. R1525/08. 02. 2016 emisa de ITM B. (f. 90), reiese ca numitul B. V. a fost angajat al petentei in perioada 15. 05. xxxxxxxxxxxxxx15 ca agent imobiliar, cu precizarea ca data inregistrarii contractului a fost 03. 06. 2015(f. 91).

In drept,

Conform articolului 17 O. G. 2/2001 ”lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu . ”

Art. 16 alin. 1 Codul muncii prevede imperativ: ” (1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. ”

Obligatiile angajatorului sunt reglementate in art. 17 Codul muncii :”(1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.

(2) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz. (3) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente: n) durata perioadei de proba. ”

Potrivit art. 260 alin. 1 lit e Legea 53. 2003 R- Codul muncii : ” (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata;”

Conform art. 34 alin. 1 din O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plangerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa in termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestea s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

Instanta constata ca plangerea contraventionala formulata de catre petenta a fost introdusa in termenul de 15 zile prevazut de lege, procesul verbal fiind inmanat acesteia la data de 11. 06. 2015, iar plangerea contraventionala a fost depusa la Registratura instantei la data de 26. 06. 2015.

Cu privire la legalitatea procesului verbal, instanta retine ca au fost respectate dispozitiile art. 17 din O. G. nr. 2/2001, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

Petenta a invocat nerespectarea dreptului sau la aparare intrucat nu a fost de fata la intocmirea procesului-verbal. De asemenea, s-a aratat ca procesul verbal este lovit de nulitate deoarece intimatul a incalcat prevederile art. 16 alin. 1 OG 2/2001 privind aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la individualizarea sanctiunii si lipsesc mentiunile privind semnatura contravenientului si a martorului in lipsa contravenientului(f. 76).

Cu privire la lipsa reprezentantului societatii la momentul intocmirii procesului verbal de sanctionare, instanta constata ca acesta este un motiv de nulitate relativa iar petenta nu a demonstrat niciun prejudiciu, avand posibilitatea sa formuleze toate apararile sale in cadrul prezentei plangeri.

Referitor la nerespectarea art. 16 alin. 1 OG 2/2001, instanta retine, din considerentele Recursului in Interesul Legii nr. 22/2007, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie face o diferenta intre acest articol si art. 17 din acelasi act normativ in sensul ca ”In raport cu acest caracter imperativ-limitativ al cazurilor in care nulitatea procesului-verbal incheiat de agentul constatator al contraventiei se ia in considerare si din oficiu, se impune ca in toate celelalte cazuri de nerespectare a cerintelor pe care trebuie sa le intruneasca un asemenea act, inclusiv cel referitor la consemnarea distincta a obiectiunilor contravenientului in continutul lui, nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei sa nu poate fi invocata decat daca s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura decat prin anularea acelui act. ” Astfel lipsa indicarii tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite, nu poate conduce la anularea procesului-verbal cat timp petenta nu a demonstrat niciun prejudiciu adus drepturilor sale.

Argumentul petentei referitor la lipsa semnaturii contravenientului si a martorului nu poate primit cat timp agentul constatator a mentionat la rubrica ”motivele pentru care procesul-verbal a fost incheiat in lipsa de martori” ca actul contestat a fost incheiat la sediul ITM B. in prezenta altor agenti constatatori care potrivit art. 19 alin. 2 OG 2/2001 nu pot avea calitatea de martori. Aceste mentiuni sunt in acord cu prevederile imperative ale art. 19 alin. 3 OG 2/2001.

Analizand temeinicia procesului-verbal de constatare a contraventiei, in cauza N. G. c. Romaniei, Curtea a facut cateva precizari importante cu privire la obligatiile ce le revin partilor, astfel “ odata stabilita aplicabilitatea art. 6 in cauza concreta, este de o importanta cruciala ca instantele de judecata care sunt sesizate cu solutionarea unor plangeri impotriva unor procese-verbale de contraventie, sa acorde petentilor in mod efectiv posibilitatea de a propune probe prin care sa aduca dovada contrara celor retinute de agentul constatator si de a-si prezenta argumentele in aparare, in cadrul unei proceduri contradictorii. ”

Prin urmare, instanta apreciaza ca prezumtia de nevinovatie va prevala asupra celei de legalitate si temeinicie a procesului verbal, organul constatator avand obligatia de a proba in instanta toate elementele constitutive ale contraventiei, asa cum rezulta cu claritate din Hotararea A. c. Romaniei, in timp ce petentului trebuie sa i se ofere efectiv posibilitatea de a-si pregati si a-si prezenta apararea, de a produce si de a solicita administrarea oricaror probe in favoarea sa.

Mai mult chiar, faptul ca un contravenient beneficiaza de prezumtia de nevinovatia nu inseamna ca este suficient ca acesta sa conteste procesul verbal de contraventie pentru a fi exonerat de raspundere; chiar daca procesul verbal nu beneficiaza de o prezumtie absoluta de legalitate si temeinicie, el constituie totusi o proba de vinovatie.

Instanta retine ca la data de 26. 05. 2015, ora 9. 28, inspectorii din cadrul intimatului au efectuat un control la sediul petentei in care l-au identificat pe numitul B. V. care desfasura activitate desi nu avea incheiat contract de munca(f. 39). Prin adresa nr. 1/26. 05. 2016, angajatorul a solicitat amanarea controlului pentru data de 03. 06. 2015, cerere incuviintata de intimat(f. 10). Potrivit procesului-verbal de control nr. xxxxxxx/03. 06. 2015, la aceasta data angajatorul a pus la dispozitia inspectorilor de munca un contract de mandat pentru numitul B. V. . Potrivit anexei la procesul-verbal de control amintit, semnata de administratorul petentei, pentru fapta de a nu incheia contract de munca angajatorul a fost sanctionat contraventional potrivit art. 260 alin. 1 lit. e Legea 53/2003(f. 11). Contrar sustinerilor petentei, este posibila incheierea atat a unui proces-verbal de control prin care sa se impuna si a unui proces-verbal de sanctionare pentru contraventiile constatate. Instanta nu poate tine cont de contractul de munca nr. 2/ 14. 05. 2015(f. 56) cat timp acest inscris nu are data certa si nu era inregistrat in aplicatia REVISAL la data controlului. Prin urmare, procesul-verbal de sanctionare este temeinic intocmit cat timp din evidentele oficiale rezulta ca numitului B. V. i-a fost inregistrat contractul de munca la data de 03. 06. 2015, ulterior inceperii activitatii- 15. 05. 2015.

Instanta va respinge argumentul petentei privind existenta unei cauze exoneratoare de raspundere respectiv eroarea de fapt. Pentru inlatura raspunderea, trebuie sa se probeze in primul rand ca eroarea nu este imputabila persoanei in cauza in sensul ca aceasta nu putea, in mod rezonabil, sa realizeze ca percepe in mod gresit starea de fapt existenta. Petenta a invocat prin plangere ca a crezut in mod eronat ca numitul B. V. este autorizat si ca poate lucra cu acesta pe baza de mandat(f. 4). Instanta nu poate primi aceasta aparare cat timp obligatia de a verifica indeplinirea tuturor conditiilor pentru angajare ii revenea petentei, eroarea fiindu-i astfel imputabila.

Cu privire la cererea subsidiara a petentei de inlocuire a amenzii cu avertismentul, instanta va avea in vedere criteriile impuse de art. 21 alin. 3 OG 2/2001: ” (3) Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal. . . . ” Aplicand textul de lege, instanta va tine seama de continutul contraventiei, respectiv de a primi la munca o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, aceasta fiind privata de drepturile conferite de lege. Referitor la individualizarea sanctiunii se observa ca inspectorul de munca a aplicat petentei amenda minima prevazuta de lege, in cuantum de 10. 000 lei. Luand in considerare faptul ca petenta nu a demonstrat circumstante personale atenuante, invocand argumente generale privind lipsa pericolului social al faptei, instanta considera ca nu se impune inlocuirea amenzii cu avertismentul, aplicarea acesteia fiind necesara pentru atingerea scopului educativ al sanctiunii.

Pentru aceste considerente, instanta va respinge plangerea ca neintemeiata.

 

Pentru aceste motive,

In numele legii,

H O T A R A S T E:

 

Respinge plangerea formulata de petenta S. C. E. &O. S. R. L., cu sediul in Onesti,, , ,  jud. B., CUI xxxxxxxx, JXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. B., cu sediul in mun. B.,,  nr. 63 A, jud. B. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   proces-verbal de control    incheierea contractului de munca    fisa de identificare    nulitate absoluta    sanctiune contraventionala    plangere    prezumtia de nevinovatie   


Sus ↑