• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Lipsa incheierii contractului de munca in forma scrisa de catre o institutie publica. Gradul de pericol social al faptei contraventionale

Hotararea nr. 565 din data de 09.03.2016
Pronuntata de Judecatoria Strehaia Mehedinti

Prin plangerea inreg. pe rolul instantei sub nr. XXXXXXXX/2013, petenta U. A. T., in contradictoriu cu intimata I. T. M. M., anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. xxxxxx, incheiat la data de 17.12.2015 de I. T. M. M., exonerarea de plata amenzii aplicate. In subsidiar a solicitat inlocuirea sanctiunii cu avertisment.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea plangerii petenta a aratat ca prin procesul verbal contestat a fost sanctionata cu 10. 000 si avertisment. In data de 17.12.2015, parata a efectuat un control si a constatat ca numitul C. N. a desfasurat activitate in functia de sofer pe microbuzul scolii fara a avea contract de munca pe perioada 24. 01. xxxxxxxxxxxxx15. Numitul C. N. a avut contract de munca cu Scoala coordonatoare Timna. Acesta a fost preluat de catre Primarie conform adresei nr. 110/21.11.2006 a scolii coordonatoare. In data de 06.09.2011 C. N. a solicitat continuarea activitatii de sofer cumulata cu pensia, intrucat acesta indeplinea conditiile de pensionare. Prin dispozitia nr. 777/6.09.2011, s-a dispus incetarea contractului de munca al numitului C. N. dar avand in vedere faptul ca posturile erau blocate s-a hotarat ca acesta sa-si continue activitatea pe baza de act aditional, intrucat petenta nu putea sa angajeze alte persoane calificate pe acest domeniu. La data de 23.09.2015 s-a dispus incetarea contractului de munca conform dispozitiei nr. 417 si s-a procedat la organizarea concursului pentru ocuparea acestui post intrucat s-a dispus deblocarea posturilor de sofer. Asa cum rezulta din Registru Revisal pozitia 10, numitul C. N. figureaza la data de 16.11.2015 cu contractul de munca incetat.

In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile OG 2/2001.

La dosarul cauzei s-au depus procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in litigiu, dovada comunicarii procesului verbal, procesul verbal de control nr 5314/14.12.2015, anexa 1 la procesul verbal, dispozitia nr 417 privind incetarea contractului de munca al numitului C. N., dispozitia nr 777 privind incetarea contractului de munca al numitului C. N., adresa nr 110/21.12.2006 a inreg. sub nr 6189/06.09.2011, contractul de munca nr 61/1.12.2003, act aditional la contractul de munca nr 61/1.12.2003, contract de prestari servicii nr 5622/01.10.2015, registrul revisal.

In cauza a formulat intampinare intimata prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata. S-a sustinut ca in data de 08.12.2015, s-a efectuat un control in domeniul relatiilor de munca la U. A. Teritoriala Timna verificandu-se modul in care angajatorul respecta dispozitiile Legii nr. 53/2003 republicata. Constatarile rezultate ca urmare a controlului efectuat au avut la baza verificarile efectuate asupra documentelor prezentate de angajator, raportul nr. xxxxx/08.12.2015 inaintat de Institutia Prefectului Judetului M. precum si sesizarea nr. 6847/12.11.2015 formulata de dl. Tuica I. . Analizandu-se documentele prezentate de angajator precum si dosarele de personal ale salariatilor s-a constatat faptul ca numitul C. N. a desfasurat activitate pentru petenta in perioada 24. 01. xxxxxxxxxxxxx15 fara a avea forme legale de angajare, respectiv fara a avea incheiat contract individual de munca. Avand in vedere ca aceste aspecte au rezultat atat din documentele prezentate de angajator cat si din raportul intocmit de Institutia Prefectului Judetului M., organul de control a aplicat sanctiunea amenzii contraventionale prevazuta de art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 republicata, pentru incalcarea dispozitiilor art. 16 alin. 1 din acelasi act normativ. Art. 16 alin. 1 din art. 279 , stabileste in mod imperativ obligatia angajatorului de a incheia contracte individuale de munca salariatilor, in forma scrisa, anteriul inceperii raportului de munca. Cum forma scrisa este ceruta de lege ad probationem, dovada existentei contractului individual de munca, se face doar cu prezentarea acestuia in materialitatea sa. Ca urmare, pe langa faptul ca existenta contractului individual de munca nu poate fi prezumata, nici o alta dovada nu poate fi administrata pentru a se demonstra existenta acestuia. Cu ocazia controlului efectuat s-a constatat ca angajatorul a incalcat si dispozitiile H. G. 500/2011, netransmitand in termenul stabilit de lege registrul general de evidenta al salariatilor cu elementele prevazute la art. 3 alin. 2 lit. a-g din HG 500/2011, pentru salariatii A. G., B. M., fapta sanctionata de art. 9 alin. 1 lit. a din actul normativ mentionat, pentru care insa organul de control a aplicat sanctiunea \"avertisment\". Avand in vedere ca au fost constatate doua deficiente, a considerat ca organul de control a dat dovada de clementa, aplicand minimul amenzii contraventionale doar pentru una din faptele savarsite de angajator. Analizand plangerea contraventionala formulata se observa faptul ca angajatorul a folosit munca la negru cu buna stiinta, invocand motive total nelegale si nefondate. Asa cum se poate observa, numitul C. N. a desfasurat activitate pentru petenta, fara forme legale, inca din anul 2012, aceasta emitand decizia nr. 777 de incetare a contractului individual de munca inca din data de 06.09.2011. Se poate obseva ca, ulterior, dupa 4 ani, petenta a emis o noua decizie de incetarea a contractului de munca al numitului C. N., decizia nr. 417/23.09.2015, desi acesta nu mai avea un contract individual de munca incheiat cu U. A. T. Timna. Mai mult, se poate observa ca petenta nu a respectat dispozitiile legale inca din anul 2006, cand a incheiat un act aditional nedatat, la un contract individual de munca in care U. A. T. Timna nu avea calitatea de angajator in cadrul contractului individual de munca nr. 61/01.12.2003. Starea de fapt constatata atat de catre inspectorii de munca cat si de organele de control din cadrul Institutiei Prefectului Judetului M. este recunoscuta chiar de catre petenta in plangerea contraventionala formulata, rezultand inca o data doar intentia acesteia de a induce in eroare instanta de judecata. Mai mult, aceste aspecte demonstreaza intentia clara a angajatorului de a folosi persoane care au un alt statut juridic, pe care le plateste fara forme legale pentru a eluda astfel prevederile legale si a evita plata contributiilor datorate catre bugetul de stat. Sustinerile din plangerea contraventionala formulata sunt total neintemeiate si fara suport legal, fiind de nejustificat atitudinea angajatorului de a folosi o perioada foarte lunga de timp o persoana fara forme legale de angajare. Analizand plangerea contraventionala formulata considera ca nu exista motive pentru a solicita anularea procesului verbal de sanctiune contestat, doar pentru faptul ca angajatorul apreciaza sau interpreteaza legea doar in favoare sa sau in functie de propriile necesitati, nefiind precizat nici un motiv prevazut de lege care sa conduca la nulitatea absoluta a actului de sanctiune mentionat. Prin procesul verbal de sanctiune nr. xxxxxx/17.12.2015 inspectorii de munca au constatat doua deficiente: Angajatorul l-a primit la munca pe numitul C. N. fara ca acesta sa aiba incheiat un contract individual de munca, avand astfel statutul unei persoane fara forme legale de angajare. Angajatorul nu respecta nici dispozitiile H. G. 500/2011 netransmitand in termenul stabilit de lege registrul general de evidenta a salariatilor. Reprezentantul U. A. T. Timna a semnat fara nici un fel de obiectiune procesul verbal de control si anxele aferente recunoscand astfel starea de fapt constataa de catre inspectorii de munca. Fapta angajatorului prezinta un grad ridicat de pericol social avand in vedere modalitatea si intentia clara a acestuia de a eluda prevederile legale si a prejudicial bugetul statului cat si perioada foarte lunga de timp, respectiv 24. 01. xxxxxxxxxxxxxx15 in care numitul C. N. a desfasurat activitate fara a avea contract individual de munca. S-au atasat urmatoarele inscrisuri: inscrisurile care au stat la baza emiterii procesului verbal de contraventie nr. xxxxxx/17.12.2015 respectiv: adresa de inaintare, procesul verbal de contraventie nr. xxxxxx/17.12.2015, procesul verbal de control nr. xxxxxx/14.12.2015, anexa nr. 1 la Procesul verbal de control nr. xxxxxx, instiintarea nr. xxxxxxx, Extras Revisal, confirmare de primire. raportul nr. xxxxx/08.12.2015 emis de Institutia Prefectului Judetului M., foaie colectiva de prezenta septembrie, noiembrie 2015, dispozitia nr 777/06.09.2011, dispozitia nr 417/23.09.2015.

La data de 16. 02. 2016, petenta a depus raspuns la intampinare prin care a reiterat cele sustinute in plangere si a solicitat admiterea plangerii si anularea procesului verbal de contraventie.

Analizand cauza dedusa judecatii prin prisma actele si sustinerilor partilor, instanta apreciaza ca plangerea este neintemeiata, urmand a fi respinsa pentru urmatoarele considerente:

Prin procesul verbal,  nr. xxxxxx incheiat la data de 17.12.2015 de I. T. M. M., petenta U. A. Teritoriala,  a fost sanctionata contraventional cu amenda in suma de xxxxx lei pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 16 alin. 1 din Lg. 53/2003 si sanctionat de art. 260 alin. 1 lit. e din Lg. 53/2003. In fapt, s-a retinut ca, in urma controlului efectuat in data de 08.12.2015, in domeniul relatiilor de munca la UAT Timna, s-a constatat faptul ca numitul C. N. a desfasurat activitate pentru petenta in perioada 24. 01. xxxxxxxxxxxxx15, fara a avea forme legale de angajare, respetiv fara a avea incheiat contract individual de munca. De asemenea s-a constatat ca angajatorul a incalcat si incalcat si dispozitiile H. G. 500/2011, netransmitand in termenul stabilit de lege registrul general de evidenta al salariatilor cu elementele prevazute la art. 3 alin. 2 lit. a-g din HG 500/2011, pentru salariatii A. G., B. M., fapta sanctionata de art. 9 alin. 1 lit. a din actul normativ mentionat, pentru care insa organul de control a aplicat sanctiunea \"avertisment\".

Procesul verbal a fost incheiat in lipsa reprezentantului legal al petentei si comunicat la data de 21.12.2015. In termen legal a formulat plangere petenta.

Verificand potrivit art. 34 al. 1 din OG nr. 2/2001 legalitatea procesului verbal de contraventie contestat, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente neexistand cazuri de nulitate ce ar putea fi invocate din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta il va examina din perspectiva Conventiei Europene a Drepturilor Omului. Conform art. 20 din Constitutia Romaniei, textul conventiei si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului sunt incorporate in dreptul intern, avand in acelasi timp o forta juridica superioara legilor in materia drepturilor fundamentale ale omului.

Analizand criteriile stabilite pe cale jurisprudentiala de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (cauza LAUKO vs Slovacia, A. vs Romania), instanta constata ca domeniul contraventional, astfel cum este reglementat prin norma cadru O. G. 2/2001, poate fi calificat ca intrand in sfera de aplicare a art. 6 paragraf 1 din CEDO, in latura sa penala.

Instanta retine aplicabilitatea in speta a dispozitiile art. 6 paragraf 1 CEDO, precum si a prevederilor paragrafului 2 si 3 ale aceluiasi articol, care instituie garantii procedurale specifice in domeniul penal.

Printre aceste garantii se numara si cea referitoare la obligativitatea respectarii prezumtiei de nevinovatie. Aceasta prezumtie priveste atat atitudinea organelor judiciare fata de savarsirea cauzei cat si sarcina probei.

Referitor la procesul-verbal, instanta retine ca, in genere, fiind intocmit de un agent al statului aflat in exercitiul functiunii, trebuie sa i se recunoasca valoare probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt.

In acest sens era de remarcat ca in jurisprudenta Curtii s-a retinut in mod constant ca prezumtiile nu sunt in principiu contrare Conventiei.

Astfel, in Hotararea pronuntata in cauza Salabiaku c. Frantei, Curtea a retinut ca prezumtiile sunt permise de Conventie dar nu trebuie sa depaseasca limitele rezonabile tinand seama de gravitatea mizei si prezervand drepturile apararii (paragr. 28).

Prin urmare, prezumtia de nevinovatie nu are caracter absolut, dupa cum nici prezumtia de veridicitate a faptelor constatate de agent si consemnate in procesul-verbal nu are caracter absolut, dar prezumtia de veridicitate nu poate opera decat pana la limita la care prin aplicarea ei s-ar ajunge in situatia ca persoana invinuita de savarsirea faptei sa fie pusa in imposibilitatea de a face dovada contrarie celor consemnate in procesul-verbal, desi din probele administrate de \"acuzare” instanta nu poate fi convinsa de vinovatia \"acuzatului”, dincolo de orice indoiala rezonabila.

In cauza de fata, aspectele retinute de agentul constatator in sarcina petentei, respectiv faptul ca numitul C. N. a desfasurat activitate pentru petenta in perioada 24. 01. xxxxxxxxxxxxx15, fara a avea forme legale de angajare, respetiv fara a avea incheiat contract individual de munca si faptul ca UAT Timna nu a transmis in termenul stabilit de lege registrul general de evidenta al salariatilor cu elementele prevazute la art. 3 alin. 2 lit. a-g din HG 500/2011, pentru salariatii A. G., B. M. reprezinta doua contraventii distincte, prevazute de art. 16 alin. 1 din Lg. 53/2003 si sanctionat de art. 260 alin. 1 lit. e din Lg. 53/2003, respectiv de art. 9 alin. 1 lit. a din HG 500/2011.

Cu privire la prima contraventie descrisa in procesul-verbal contestat, instanta retine ca, numitul C. N. a desfasurat activitate pentru petenta in perioada 24. 01. xxxxxxxxxxxxx15 fara a avea forme legale de angajare, respectiv fara a avea incheiat contract individual de munca. Avand in vedere ca aceste aspecte au rezultat atat din documentele prezentate de angajator cat si din raportul intocmit de Institutia Prefectului Judetului M., organul de control, in mod corect a aplicat sanctiunea amenzii contraventionale prevazuta de art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 republicata, pentru incalcarea dispozitiilor art. 16 alin. 1 din acelasi act normativ. Potrivit art. 16 alin. 1 din art. 279 , angajatorul are obligatia de a incheia contracte individuale de munca salariatilor, in forma scrisa, anteriul inceperii raportului de munca. Din inscrisurile existente la dosar, instanta retine temeinicia acuzatiei pentru care petenta a fost sanctionata cu amenda in cuantum de xxxxx lei. Astfel, instanta constata ca, prin dispozitia nr. 777/06.09.2011, s-a dispus incetarea contractului de munca al numitului C. N. . Din data de 24. 01. 2012 acesta a continuat sa isi desfasoare activitatea de sofer pe microbuzul scolii, fara a semna cu angajatorul, un contract individual de munca, incalcand astfel dispozitiile imperative prev de art 16 alin 1 din Lg 53/2003. Petenta nu a contestat savarsirea respectivei contraventii, insa, in apararea sa a invocat faptul ca posturile au fost blocate. Instanta retine ca, prin actiunea sa, petenta nu numai ca a incalcat dispozitiile din Codul muncii , ci a eludat si interdictia care prevedea interdictia de a se efectua angajari. In conditiile in care petenta nu a putut face dovada existentei contractului individual de munca, instanta urmeaza a retine ca temeinica aplicarea sanctiunii contraventionale sub forma amenzii in cuantum de xxxxx.

In ceea ce priveste cea de-a doua fapta contraventionala constatata de organele de control, instanta retine ca aceasta a constat in netransmiterea in termenul stabilit de lege registrul general de evidenta al salariatilor cu elementele prevazute la art. 3 alin. 2 lit. a-g din HG 500/2011, pentru salariatii A. G., B. M. . Instanta constata ca in ceea ce priveste aceasta acuzatie, petenta nu a formulat aparari si nici nu a contestat temeinicia. Astfel, instanta va retine ca nu a fost rastrunata prezumtia de veridicitate de care se bucura procesele-verbale incheiate de agentii statului.

In analiza proportionalitatii sanctiunii aplicate, instanta apreciaza ca, in raport de gradul de pericol social pe care il prezinta fapta institutiei publice de a permite ca o persoana sa desfasoare activitatea in cadrul institutiei, fara a avea forme legale de angajare, respectiv fara a avea incheiat contract individual de munca pe o perioada foarte mare de timp, respectiv din 24. 01. 2012 pana in 25.11.2015, de urmarea care s-a produs (eludarea prevederile legale si evitarea platii contributiilor datorate catre bugetul de stat), organul de control a dat dovada de clementa, aplicand minimul amenzii contraventionale doar pentru una din faptele savarsite de angajator. De altfel, instanta retine ca nu se poate ignora faptul ca petenta nu a respectat dispozitiile legale inca din anul 2006, cand a incheiat un act aditional nedatat, la un contract individual de munca in care U. A. T. Timna nu avea calitatea de angajator in cadrul contractului individual de munca nr. 61/01.12.2003. il legatura cu cea de-a doua contraventie constatata s-a aplicat sanctiunea avertismentului.

Avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse mai sus, instanta apreciaza ca nu se justifica aplicarea sanctiunii avertismentului si pentru prima contraventie descrisa in procesul-verbal, iar situatia de fapt a fost corect retinuta de catre agentul constatator astfel incat urmeaza sa respinga plangerea contraventionala si sa mentina procesul-verbal de contraventie ca temeinic si legal.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Respinge plangerea formulata de catre petenta U. A. Teritoriala a comunei Timna prin Primar, CUI xxxxxxx, cu sediul in,  in contradictoriu cu intimata I. T. de M. M., impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor,  nr. xxxxxx, incheiat la data de 17.12.2015 de I. T. M. M. .

Mentine procesul verbal de contraventie nr xxxxxxx/17.12.2015 incheiat de I. T. de M. M. .

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   sanctiune contraventionala    concurs    munca fara forme legale    pericol social    proces-verbal de constatare    garantii procedurale    prezumtia de nevinovatie   


Sus ↑