• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Rectificarea inscrierilor in carnetul de munca

Hotararea nr. 9142 din 23.09.2013
Pronuntata de Judecatoria BISTRITA

Prin cererea înregistrata la data de 07. 01. 2007 pe rolul acestei instante sub numarul de mai sus, petentul S.P.  a solicitat instantei în contradictoriu cu intimata SC E 99 E SRL prin lichidator judiciar SCP U SPRL si administrator statutar T.R. sa dispuna rectificarea înscrierilor în carnetul de munca  seria ID nr. 0446251 emis pe numele petentului de I.A.S. L., jud. Bistrita-Nasaud  la data de 12. 07. 1972, astfel:

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 la nr. crt. 95, de majorare a salariului de la 2.500.000 lei la 2.800.000 lei lunar, în loc de Decizia E nr. S-1/01. 01. 2005, gresita, nula, se va înregistra Actul aditional negociat, nr. 1/10/30. 12. 2003, de majorare a salariului de la 2.500.000 lei la 2.800.000 lei si adaugare de sporuri 2% din valoarea cauzelor castigate si 3% din sumele încasate, cu aplicabilitate de la 01. 01. 2004, în temeiul art. 41 si 159 art. 279 , raportat  la HGR nr. 1515/18. 12. 2003; la nr. crt. 96, în loc de Decizie E nr. S-7/01. 07. 2005 de majorare salariu de la 2.800.000 lei lunar, se va înscrie Actul aditional negociat, semnat, nr. 1/10/29. 12. 2004, cu aplicare de la 01. 01. 2005, în temeiul HGR nr. 2346/14. 12. 2004 si art. 41, cu 159 din art. 279 ; la nr. crt. 98, în loc de Decizia E nr. S-6/01. 06. 2006, nula, nenegociata, necomunicata, se va înscrie Actul aditional nr. 1/10/30. 12. 2005, negociat, semnat, de majorare salar de la 310 ron la 330 ron lunar, cu aplicare de la 01. 01. 2006, în temeiul HGR nr. 1766/20. 12. 2005 si art. 41 cu 159 art. 279 , cu mentinerea timpului de 8 ore/zi, din actul aditional nr. 1/10/30. 12. 2005; la nr. crt. 99, în loc de Decizia E nr. S-8/01. 08. 2006, nula, nenegociata, necomunicata, prin care reduce unilateral timpul de munca de la 8 la 4 ore si salariul de la 330 ron la 250 ron pe luna, se va înscrie corect majorarea salariului de la 330 ron lunar la 370 ron lunar, începand cu data de 01. 04. 2006, în temeiul OUG nr. 47/01. 06. 2005 si a Contractului colectiv de munca unic, national pe 2005-2006; la nr. crt. 100 din carnet, la Decizia E nr. S-4/01. 04. 2007, în loc de 4 ore/zi timp de munca, se va înscrie corect 8 ore/zi, cu salariu de 440 ron lunar, în baza Actului aditional nr. 1/10/30. 12. 2005, comun, semnat, negociat si a contractului unic national pe anul 2007 aprobat prin OMMSSF nr. 2895/29. 12. 2006, cu aplicare de la data de 01. 01. 2007, în loc de data de 01. 04. 2007, întrucat Decizia S-4/2007 este nula, în privinta timpului de munca si datei de aplicare a majorarii, nenegociata, necomunicata.
Petentul a mai solicitat instantei sa dispuna completarea la nr. 97 din carnet, a mentiunii „Modificare salar”, începand cu data de 01. 07. 2005, de la 3.100.000 lei la 310 ron, denominare leu”, în temeiul OUG nr. 47/01.06.2005; modificarea termenului limita maxim de preaviz de 15 zile din 15. 06. 2007 în 29. 06. 2007, prin prorogare legala, pentru nulitatea absoluta a dispozitiei E nr. 1/15. 06. 2007 si rectificarea datei de încetare a raportului de munca din 15. 06. 2007 în 29. 06. 2007, cu operare în carnetul de munca; cu cheltuieli de judecata.
In motivare arata ca raporturile juridice de munca dintre parti s-au stabilit prin contractul de munca individual nr. l0/l5. 10. 2003 înregistrat la I.T.M. Bistrita-Nasaud sub nr. 169651/11. 11. 2003, anexa 1, pe durata nedeterminata, începand cu 15. 10. 2003, cu program de 4 ore/zi,  la salar de 2.500.000 lei/luna, cu posibilitati de majorare prin acord sau în baza actelor normative de majorare,  ori a contractului de munca unic la nivel national, cu drept la un concediu de odihna anual de o luna,  în timpul vacantei judecatoresti, întrucat contractul priveste functia de consilier juridic
Mai arata ca între parti au fost încheiat ulterior acte aditionale care, desi negociate si semnate de parti nu au fost înscrise în carnetul de munca, din neglijenta sau abuzul angajatorului-parat, care nesocotea sistematic executarea conventiei, atat sub aspectul evidentei, cat si în privinta datei de plata a drepturilor salariale si a modificarilor intervenite în elementele raporturilor de munca, care trebuiau constatate prin act modificator si comunicate angajatului.
Petentul sustine ca deciziile unilaterale emise de SC E de modificare a elementelor raportului de munca contractual,  înscrise în carnetul de munca nu i s-au comunicat si nu i s-a eliberat nici carnetul de munca,  astfel ca s-a ivit un conflict de drepturi de munca.
In drept a invocat prevederile art. 248 alin. 3, art. 281, 285-288, 291, 295-296 din art. 279 modificat, art. 5, 67-68, 70, 77 alin. 2, 75, 89 din Legea nr. 168/1999.
In probatiune s-au anexat înscrisuri.
Legal citata, intimata a depus Intampinare prin care a solicitat respingerea ca nelegala si netemeinica a cererii de rectificare si completare a înscrierilor din carnetul de munca.
Intimata sustine ca cererea formulata în instanta constituie de fapt o plangere si este prematura, sau inadmisibila din punct de vedere procedural
Pe fond, intimata arata ca cererea de rectificare a înscrierilor prin anularea mentiunilor privind majorarile de salarii conform deciziilor administratorului societatii si înscrierea în locul acestor decizii a unor acte aditionale, pretins negociate si obtinute prin frauda, este neîntemeiata si lipsita de interes si fara obiect.
Astfel, arata ca legea nu cere ca în carnet sa se înscrie un anumit act si nici nu exclude înscrierea altui act, necesar fiind doar ca elementele esentiale ale raportului de munca expres prevazute în text sa fie înscrise.
In opinia intimatei, nu exista niciun temei legal ca asa-zisele sporuri ce 2% si 3% pretins datorate sa fie înscrise în carnetul de munca, pentru ca în legislatia muncii nu exista spor, sau alt venit salarial, de genul celui invocat de reclamant. Sporurile, alaturi de celelalte venituri salariale, nu pot fi altele decat cele enumerate de legislatia muncii pentru ca raporturile de munca sunt reglementate de aceasta legislatie. art. 279 si Contractul unic la nivel national nu cuprind astfel de venituri, iar clauza invocata de reclamant este una specifica pentru raporturi comerciale si nu pentru cele de munca, cum au fost între parti.
Intimata a invocat si nulitatea absoluta a unei astfel de clauze, deoarece încalca atat legislatia muncii (art. 120, 123, 124 si 137 art. 279 ), cat si dispozitiile art. 1, 2 si 3 din Decretul nr. 31/1954, art. 5 si 1008 Cod civil, conform carora drepturile civile trebuie exercitate cu buna-credinta si în concordanta cu bunele moravuri.
Totodata, arata ca, cererea de completare a carnetului la nr. crt. 97 este neîntemeiata si sicanatoare ca toate celelalte, astfel ca nu poate fi obligata la restituirea carnetului de munca pentru ca nu îl retine, ci numai îl pastreaza, deoarece petentul nu s-a prezentat sa îl ridice, nu i-a solicitat vreodata predarea lui, si nu a refuzat vreodata sa i-l puna la dispozitie.
Prin raspunsul la întampinare depus la dosarul cauzei la termenul din 19. 03. 2008, reclamantul a solicitat sa se dispuna respingerea apararii formulate ca fiind neîntemeiata si pur formala.
In motivare se arata ca reclamantul solicita ca intimata sa-i comunice deciziile clandestine cu indicativul S nr. 6/2006, 8/2006 si 4/2007 si copie dupa carnetul de munca la aceste pozitii, întrucat nu i-au fost comunicate nici în litigiu si nici în timpul executarii contractului de munca, în ipoteza în care a decis sa-i retina acestuia carnetul de munca, fara nicio baza legala.
Reclamantul mai arata ca salariul este un element fundamental al raportului juridic de munca, iar modificarea lui determina si modificarea contractului de munca, salariatul avand dreptul la informare în aceasta privinta, conform prevederilor art. 17 alin. 1 si 2 lit. j, alin. 4, art. 39 lit. h si art. 40 alin. 2 lit. a din art. 279 . Din acest punct de vedere, modificarea salariului reclamantului, fara consimtamantul sau, a fost una abuziva, fapt ce atrage nulitatea si inopozabilitatea actelor aratate. Iar a astepta comunicarea actelor determina prejudicierea grava a reclamantului, astfel ca, pe baza celor mentionate, se impune respingerea exceptiei de prematuritate invocata de intimat.
Reclamantul considera, de asemenea, ca intimatul confunda plangerea din dreptul muncii cu cea din contenciosul administrativ, litigiul pendinte apartinand primei situatii. In plus, pe fondul cauzei, intimatul face aparari deplasate cand nesocoteste prevederile Decretului - Lege nr. 92/1976 privitoare la înscrierile din carnetul de munca ce se fac numai pe baza actelor oficiale si care atesta dreptul juridic pretins. Totodata, sporul de cauze a fost negociat de parti în conditiile executarii contractului de munca pe baza mandatului comercial dispus de angajator, fiind permisiv, iar nu limitativ, astfel ca nu au nicio relevanta apararile pe temeiul art. 120, 123-124 si 137 din art. 279 . Mai mult, pretentiile legal emise nu constituie o încalcare a bunelor moravuri si nici nu intra sub incidenta art. 5 si 8 din Codul civil ori al art. 1-3 din Decretul nr. 31/1954.
Sub aspectul suspendarii cauzei, reclamantul arata ca aceasta nu poate sa opereze, la cererea intimatei, decat dupa comunicarea actelor înscrise în carnetul de munca si a copiei solicitate.
Prin notele de sedinta depuse la dosarul cauzei la termenul din 09. 04. 2008, reclamantul a solicitat decaderea din proba a paratei pentru nedepunerea în cauza a deciziilor clandestine de modificare unilaterala a raportului juridic de munca, necomunicate si înscrise în carnetul de munca cu indicativul S, nr. nr. 6/2006, 8/2006 si 4/2007, obligatie care i-a incumbat acesteia în temeiul art. 17 alin. 1, 1 ind. 1, 2 lit. j, 4, art. 39 lit. h, art. 40 alin. 2 lit. a din art. 279 .
Prin notele de sedinta depuse la dosarul cauzei la termenul din 20. 06. 2011, reclamantul a solicitat respingerea perimarii ca neîntemeiata si nelegala si stabilirea unui termen de judecata pe fond ca urmare a Deciziei Curtii de apel Cluj nr. 5736/R/2010, pronuntata în dosarul nr. 2369/112/2009, întrucat cererea introductiva, suspendata initial la cererea paratei, pentru solutionarea dosarului nr. 1648/112/2007, trebuie repusa pe rol, litigiul mentionat solutionandu-se irevocabil prin Decizia aratata.
Reclamantul a depus la dosarul cauzei Precizare de actiune prin care a solicitat instantei admiterea actiunii si rectificarea înscrierilor din carnetul de munca la trei pozitii, de la nr. crt. 99, 100 si 101, astfel: la pozitia nr. crt. 99, coloana 6, în loc de salariu de 250 lei se va rectifica în salariu 330 ron, conform HG nr. 1766/2005, prin anularea Deciziei nr. S8/2006, din coloana 7; la pozitia nr. crt. 100, coloana 4, în locul datei gresite de 01. 04. 2007 se va rectifica în data corecta de 01. 01. 2007, conform Contractului colectiv de munca nr. 2895/29. 12. 2006, unic la nivel national, pe anii 2007-2010, încheiat conform Legii nr. 130/1996, art. 10-11, 40, prin anularea Deciziei nr. S4/2007, coloana 7 din carnet; la pozitia nr. crt. 101, coloana 4, în loc de data de 15. 06. 2007, se va trece prin rectificare data corecta de 30. 06. 2007, ca data de încetare a raportului juridic de munca, conform Sentintei civile nr. 3813/F/12. 05. 2010 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud, în dosarul nr. 2369/112/2009; obligarea intimatei la plata daunelor ocazionate de timpul pierdut în instanta la sase termene de judecata, în echivalentul salariului minim pe economie, pe zilele pierdute, conform notei de calcul.
In sedinta publica din data de 21 noiembrie 2011 instanta a respins exceptiile prematuritatii si a lipsei de interes invocate de parata ca neîntemeiate si a recalificat exceptia inadmisibilitatii ca aparare de fond.
Prin notele de sedinta depuse la dosarul cauzei la termenul din 23. 01. 2012, reclamantul a aratat ca îsi mentine precizarea de actiune formulata anterior si insista în cererea de probatiune privind administrarea interogatoriului depus la dosar si comunicarea deciziilor disputate.
Petentul a depus, pentru termenul din data de 13. 02. 2012, Completare de actiune prin care a solicitat instantei sa constate ca angajatorul si salariatul au negociat, încheiat si semnat actele aditionale comune, depuse la anexele 2-4 la actiunea introductiva; sa constate ca acestea au fost si executate partial de catre angajator, dar angajatorul a revenit unilateral asupra actelor aditionale comune si le-a modificat prin indicativul „S”, pe care le-a înscris în carnetul de munca în locul celor comune; sa constate ca deciziile unilaterale „S” nu i-au fost comunicate niciodata; sa constate ca la data de 15. 06. 2007, la lichidarea raporturilor de munca, nu erau înscrise în carnetul de munca actele aditionale comune, deciziile cu indicativul „S” contestate si nici deciziile depuse de angajator în probatiune.
Prin scriptul depus la dosarul cauzei la termenul din 07. 05. 2012, reclamantul a solicitat lichidatorului SCP U sa-i comunice actele solicitate anterior si sa lamureasca celelalte aspecte mentionate în litigiu ca obligatii ale paratei.
Prin notele scrise depuse la dosarul cauzei la termenul din 18. 06. 2012, U SPRL, în calitate de administrator judiciar al paratei, a aratat ca, prin Sentinta civila nr. 1033/2011, pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud în dosarul nr. 2820/112/2011, s-a deschis procedura generala a falimentului împotriva debitoarei SC E.E. 99 SRL, numita U SPRL fiind desemnata administrator judiciar. Parata se afla în perioada de observatie, astfel ca administratorului statutar nu i-a fost ridicat dreptul de administrare al societatii debitoare. Prin urmare, U SPRL nu detine carnetele de munca al angajatilor paratei si nu se poate conforma pretentiilor reclamantului în acest sens.
Prin notele scrise depuse la dosarul cauzei la termenul din 10. 09. 2012, reclamantul a aratat ca, în cauza, au calitatea de intimat atat parata, cat si lichidatorul, astfel ca deciziile solicitate de acesta si depuse în probatiune, include o contradictie între timpul de munca de 4 ore/zi din actele aditionale cu indicativul S si cel real, de 8 ore/zi, înscris în statele de plata pe perioada ianuarie – iulie 2006, I.T.M. conformandu-se doar partial cerintelor instantei privitoare la comunicarea integrala a documentelor solicitate în probatiune.
Reclamantul solicita si cheltuieli de judecata si daune pentru timpul pierdut în instanta la termenele din 06. 02. 2008, 19. 03. 2008, 20. 06. 2011, 31. 10. 2011, 21. 11. 2011, 23. 01. 2012, 13. 02. 2012, 19. 03. 2012, 07. 05. 2012, 18. 06. 2012 si 10. 09. 2012, în cuantum de 343 lei, conform HG nr. 1507/2007, 1193/2010, 1225/2011 si art. 274 Cod procedura civila.
Prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei la termenul din 17. 09. 2012, reclamantul a solicitat admiterea actiunii precizate si completate, efectuarea rectificarilor în carnetul sau de munca si obligarea intimatei la plata daunelor suferite ca urmare a timpului pierdut în instanta la 11 termene, în cuantum de 343 lei, la nivelul venitului minim pe economie, conform actelor normative de stabilire a venitului minim brut pe tara, trebuind sa se constate ca: exista actele aditionale comune, negociate si semnate privind raportul de munca dintre angajator si salariat; actele aditionale nr. 1/2003, 1/2004 si 1/2005 concorda cu actele normative înscrise în ele, aplicabile (HG nr. 2346/2004, 1766/2005, 1515/2003 si art. 41 si 159 din art. 279 ) si au fost executate partial, în timp, pe perioada ianuarie – iunie 2006, atat ca timp de munca de 8 ore/zi, norma întreaga, cat si ca salariu corespunzator normei, conform probelor rezultate din statele de plata aferente perioadei 01. 01. 2006 – 30. 06. 2006, platind si adaosul de acord de 2% (757 lei, mascat ca premiu pe aprilie 2006 – coloana 11 din statul de plata, 47 lei, mascat ca bursa privata la Legea nr. 376/2004, în fisa fiscala nr. 210/2006, respectiv 567,48 lei, plata fara titlu; pe perioada ianuarie – iunie 2006, timpul de munca, norma întreaga de 8 ore/zi, pontat în statele de plata la 19-23 ore prestate/luna a fost modificat unilateral la ½ de norma prin decizii unilaterale cu indicativul S, înscrise în carnetul de munca la randurile 97-101, coloana 5, decizii neidentice cu cele depuse în instanta; pentru motivele de fapt si de drept sustinute în litigiu.
Reclamantul a mai solicitat, în realizare, si sa se dispuna rectificarea înscrierilor din carnetul de munca, astfel: la nr. crt./rd. 99, coloana 6, în loc de 250 lei salariu de baza lunar se va trece salariu de 330 lei, conform HG nr. 1766/2005, al un program de 169,33 ore mediu/luna; la nr. crt./rd. 100, coloana 4, în loc de data de 01. 04. 2007 de intrare în majorare salariu minim brut pe economie, se la trece data de 01. 01. 2007, conform CCM nr. 2895/2006, unic la nivel national pe anii 2007-2010 si art. 10-11, 40 din Legea nr. 130/1996, prin punere de acord cu actul normativ de salarizare; la nr. crt./rd. 101, coloana 4, în loc de data de 15. 06. 2007 de încetare a raportului de munca, se va consemna 30. 06. 2007, conform Sentintei civile nr. 3813/F/2010, pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud în dosarul nr. 2369/112/2009; si se vor radia deciziile S 8/2006 si S 4/2007 de la nr. crt./rd. 99 si 100, coloana 7, nelegale, si se vor înlocui cu mentiunea Sentintei civile nr. 3813/F/2010, pronuntata de T. Bistrita-Nasaud în dosarul nr. 2369/112/2009 si a Deciziei nr. 5736/R/2010, pronuntata de C.A. Cluj în dosarul nr. 2369/112/2009; obligarea intimatei la rectificarile solicitate; si obligarea paratei la plata sumei de 343 lei, cu titlu de daune pentru timpul pierdut în instanta la 10 termene de judecata, cuvenite la nivelul salariului minim brut pe economie/zi, conform HG nr. 1507/2007, 1193/2010, 1225/2011 si a art. 274 Cod procedura civila.
Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma probelor administrate si a temeiurilor juridice aplicabile, instanta retine urmatoarele:
Din ansamblul probatiunii scriptice administrat în cauza instanta retine ca între reclamant si parata au existat raporturi de munca, conform contractului individual de munca si actelor aditionale depuse la dosar, vizand prestarea muncii pentru un interval de 4 ore/zi, respectiv cu jumatate de norma. Aceste raporturi au încetat la initiativa angajatorului, care, prin Dispozitia nr. 1/2007,  comunicata reclamantului la data de 15 iunie 2007, asa cum rezulta din mentiunea aflata pe aceasta, a dispus concedierea angajatului în temeiul art. 65 alin. 1 din art. 279 .
Parata a sustinut ca a notificat reclamantul  despre intentia de a desfiinta locul de munca al acestuia, acordandu-i totodata preavizul de 15 zile prevazut de art. 73 alin. 1 din art. 279 , însa nu a facut dovada existentei unei astfel de notificari, motiv pentru care, termenul de 15 zile mentionat mai sus a început sa curga la data comunicarii deciziei de concediere, respectiv 15 iunie 2007 si s-a împlinit la data de 6 iulie 2007, aceasta din urma data fiind cea la care au încetat raporturile de munca dintre reclamant si parata.
Prin Sentinta civila nr. 3813/12. 05. 2010, pronuntata de T Bistrita-Nasaud în dosar nr. 2369/112/2009, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia civila nr. 5736/R/07. 12. 2010 pronuntata de C.A. Cluj în dosar nr. 2369/112/2009, s-a admis în parte actiunea reclamantului S.P. si a fost obligata parata la plata catre reclamant a drepturilor banesti nete în suma de 49749 lei, sume actualizate cu rata inflatiei la data scadentei si pana la data platii efective, reprezentand diferente drepturi salariale, indemnizatie concediu de odihna si adaos 2 %, pentru perioada l iulie 2004 – 29 iulie 2007 inclusiv, obligand de asemenea parata sa vireze acestuia, contributiile datorate bugetului de stat si bugetului de asigurari sociale aferentei perioadei l iulie 2004 – 29 iulie 2007, instanta respingand totodata cererea de constatare a nulitatii absolute a dispozitiei de concediere nr. 1/2007, precum si exceptia nulitatii absolute a clauzei de acordare a 2% din valoarea cauzelor castigate.
De asemenea, urmare a învestirii instantei de control judiciar, hotararea mai sus enuntata a ramas irevocabila prin modificarea în parte a acestei sentinte în sensul respingerii petitelor privind plata catre reclamant a drepturilor banesti, mai putin suma de 1166 lei aferenta perioadei 01. 08. 2006 – 01. 04. 2007, cererea de actualizate cu rata inflatiei la data scadentei si pana la data platii efective a sumei, reprezentand diferente drepturi salariale, indemnizatie concediu de odihna si adaos 2 %, pentru perioada l iulie 2004 – 29 iulie 2007 inclusiv, precum si obligarea paratei sa vireze acestuia, contributiile datorate. Fata de cele retinute prin cele doua hotarari judecatoresti prin care s-a solutionat însusi fondul drepturilor conferite reclamantului în baza contractului individual de munca încheiat, instanta va admite în doar în parte cererea reclamantului, în sensul în care urmeaza sa oblige parata la înscrierea la pozitia 101 din carnetul de munca al petentului, ca data de încetare a raporturilor de munca cea de 30. 06. 2007.
In aceeasi ordine de idei, instanta va dispune rectificarea carnetului  de  munca al petentului, si, în consecinta, va obliga parata sa înscrie în carnetul de munca al petentului suma de 1166 lei cu titlu de venituri salariale aferente perioadei 01. 08. 2006 – 01. 04. 2007.
Totodata, cum prin Decizia civila nr. 5736/R/07. 12. 2010 pronuntata de C.A Cluj în dosar nr. 2369/112/2009, intrata în puterea lucrului judecat în ceea ce priveste drepturile reclamantului nascute din cadrul contractului de munca încheiat cu parata, hotarari judecatoresti care leaga instanta în cauza pendite, obiectul dosarului de fata fiind unul subsidiar cererilor solutionate irevocabil, o noua analiza a deciziilor a caror nulitate absoluta de solicita a fi constatata nu poate fi facuta, nici pe fond si nici ca exceptie analizata ca aparare de fond, acesta reprezentand argumentul în te,meiul caruia instanta va admite doar în parte actiunea reclamantului, drepturile fiind deja transate si hotararea T. Bistrita-Nasaud fiind deja reformata sub aspectul analizei legalitatii actelor emise de catre parata.
Referitor la inadmisibilitatea invocata de catre parata în cauza intimata, instanta o apreciaza ca fiind o aparare neîntemeiata, aceasta urmand a fi înlaturata avand în vedere faptul ca Deciziile emise de intimata pe numele petentului, prin care s-au adus modificari indemnizatiei salariale,  nu i-au fost comunicate acestuia asa cum prevad dispozitiile art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 92/1976, în vigoare la data respectiva, pentru a-i da posibilitatea contestarii acestor decizii luate de angajator, în caz de nemultumire, în termenul prevazut de lege, de 15 zile de la data luarii masurii. Ori la alin. 2 al art. 8, se prevede ca: „Impotriva masurii luate potrivit alin. 1….titularul carnetului de munca se poate adresa cu plangere la judecatoria în a carei raza teritoriala îsi are sediul unitatea care a luat masura respectiva…”.
Vazand prevederile art. 274 Cod procedura civila, în respectul principiului disponibilitatii care guverneaza procesul civil, fata de cererea formulata de reclamant privind obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu prezentul proces, instanta constata ca reclamantul nu a facut în nici un mod dovada acestor cheltuieli, ori determinarea catimii acestora, motiv pentru care va respinge si aceasta cerere, ca neîntemeiata.
Impotriva acestei hotarari a formulat, în termen legal, cerere de recurs reclamantul S.P. solicitand  admiterea recursului, casarea integrala a hotararii, pentru motive de nulitate si trimiterea cauzei la instanta de fond pentru completarea probatoriului, respectarea dreptului la aparare si o judecata unitara în vederea unei solutii legale si echitabile, care sa raspunda la toate capetele de cerere, cu cheltuieli de judecata.
In motivare, se arata, în esenta, ca sunt incidente dispozitiile art. 304 pct. 5, 9 cu raportare la art. 105 alin. 2, art. 106 alin. 1, art. 108 alin. 1, art. 129. alin. 5, art. 218, art. 312 din Codul de procedura civila, fiind încalcate totodata dispozitiile imperative din art. 279 : art. 11, art. 38, art. 159 si din Constitutia Romaniei: art. 16, art. 21, art. 24 si art. 41.
Se sustine de catre reclamantul-recurent ca prin actiunea precizata si completata a sesizat instanta asupra încalcarii unor dispozitii legale în materie de contract de munca, derivate din modificarea unilaterala a salariului de catre angajator prin decizii cu indicativul „S”, înscrise în carnetul de munca dupa data de 15.06.2007, cand s-a emis decizia de încetare a contractului. Se arata ca deciziile înscrise în carnetul de munca la nr. curent  95-100 la coloana 7 nu i-au fost comunicate niciodata, desi au trecut peste 7 ani de la prima decizie, respectiv 5 ani de la ultima decizie, aceste înscrisuri nefiind depuse nici în instanta. La dosar au fost depuse decizii fabricate ulterior pentru a fi în concordanta cu mentiunile din carnetul de munca, iar prin unele dintre acestea sustine reclamantul ca salariul a fost scazut sub minimul pe economie, ceea ce atrage nulitatea acestora. Cu toate ca a cerut aplicarea art. 174, art. 103 Cod procedura civila, si a art. 288 art. 279 , respectiv a art. 77 alin. 2 din Legea nr. 168/1999 cu privire la decaderi si interpretarea probelor, instanta nu a fost perceptiva si nu a tarifat baterile de la probatiune, validand nulitati de netrecut.
Reclamantul recurent a mai aratat ca în fata instantei de fond a formulat un interogatoriu pentru intimata, proba i-a fost însa respinsa, desi era concludenta în stabilirea adevarului. La fel i-a fost respinsa solicitarea în probatiune de a se reveni cu adresa la I.T.M. Bistrita-Nasaud în vederea lamuririi identitatii, datei emiterii deciziilor, a elementelor ce cuprindeau, a datelor reale de înscriere în carnetul de munca si a motivelor de scadere a salariului sub minimul pe economie, mai ales ca exista banuiala legitima a unui fals material în înscrisuri în ceea ce priveste deciziile cu indicativul „S”. Se apreciaza ca instanta nu a solutionat în întregime actiunea formulata fiind rezolvate doar doua aspecte, cea privind înscrierea diferentei de salar de 1166 lei si cea a rectificarii datei de încetare a raporturilor de munca din 15.06.2007-gresita-în 30.06.2007- corecta. Pentru restul petitelor instanta nu a manifestat un rol activ complet, chiar a încalcat dreptul la aparare a reclamantului, lasand astfel loc la discriminari inadmisibile.
Intimata SC E. 99 E. SRL prin administrator statutar R.T. a formulat note de sedinta cu valente de întampinare, prin care a solicitat respingerea recursului declarat de reclamantul S.P.
In motivare s-a aratat ca între parti a mai existat un litigiu avand un obiect asemanator transat prin Decizia C.A. Cluj nr. 5736/R/2010, aceasta decizie intrand în puterea lucrului judecat. Se sustine ca desfacerea contractului de munca a fost comunicata reclamantului S.P. prin scrisoare recomandata la data de 08.06.2007.
Tribunalul, examinand în baza  prev. art. 304 si 3041 Cod procedura civila hotararea atacata atat prin prisma motivelor de recurs invocate, cat si din oficiu, constata ca aceasta este temeinica si legala, nefiind dat nici un motiv de casare sau modificare a hotararii.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   incheierea contractului individual de munca    anjajat    salariat    calitatea de anjajat    Legea 168/1999    carnet de munca   


Sus ↑