• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice. Promovarea in functie prin dobandirea unui grad profesional superior

Hotararea nr. 4391/R din data de 12 noiembrie 2013
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

In urma deliberarii, retine ca prin actiunea inregistrata la data de 16 mai 2011, reclamantul P. V. in contradictoriu cu parata S. S. - CENTRU DE RESURSE CLUJ-N., a solicitat obligarea paratei la incadrarea in functia de profesor pentru ciclul primar  incepand cu data de 01.02.2011, obligarea acesteia la calcularea drepturilor salariale corespunzatoare functiei didactice de profesor pentru ciclul primar si obligarea la plata diferentei dintre drepturile salariale astfel calculate si drepturile salariale efectiv incasate, incepand cu data de 01.02.2011 actualizate cu indicele de inflatie  pana la data platii efective.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin sentinta civila nr. .../16.09.2013 a Tribunalului Cluj, pronuntata in dosar nr. ...XX, s-a respins actiunea, retinandu-se ca reclamantul este absolvent al studiilor superioare urmate la Universitatea S. Haret, Facultatea de Psihologie-Sociologie din Bucuresti, astfel cum rezulta din Adeverinta nr. 617/18.01.2011 a unitatii de invatamant (f. 4) si diploma de licenta cu anexele acesteia (f. 35-38).

Chiar daca reclamantul a absolvit studiile unei institutii de invatamant superior, nu ar putea fi incadrat in functia de institutor/profesor din mai multe considerente:

-postul de institutor/profesor nu este prevazut in organigrama si in statul de functii si nu este finantat de la bugetul de stat;

-reclamantul nu a chemat in judecata Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Finantelor Publice pentru a solicita obligarea acestora la includerea in structura organizatorica a unor posturi de institutor/profesor si de a ii obliga la finantarea unor astfel de posturi;

- in cadrul oricarei institutii sau autoritati publice posturile se ocupa prin concurs sau examen, or, reclamantul nu a sustinut niciun concurs sau examen;

-este evident ca simpla detinere a unor diplome nu garanteaza absolventului respectivei forme de invatamant promovarea sau ocuparea unor posturi, cu atat mai mult in cazul in care posturile nu exista in organigrama institutiei, nu sunt finantate si nu s-a promovat un concurs sau un examen.

Potrivit art. 30 din art. 279 , „(1) Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz.

(2) Posturile vacante existente in statul de functii vor fi scoase la concurs, in raport cu necesitatile fiecarei unitati prevazute la alin. (1).”

In masura in care reclamantul doreste sa ocupe un post de institutor/profesor, este necesar sa se prezinte la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de aceasta natura.

Acelasi principiu este reiterat in art. 89 si art. 90 din Legea educatiei nationale, fiind evident ca in conditiile de concurenta si de urmarire a performantei este necesara selectarea personalului din invatamant numai ca urmare a verificarii competentei, intr-un regim concurential, simpla obtinere a unei diplome de invatamant superior nefiind suficienta pentru ocuparea unui post.

Astfel, potrivit art. 89 din Legea nr. 1/2011, „In invatamantul preuniversitar de stat si particular, posturile didactice vacante si rezervate se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului” iar conform art. 90 al. 1 din acelasi act normativ: „Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de legislatia in vigoare.”

Imprejurarea ca in art. 1 alin. 1, 2 si 3 lit. d din Ordinul nr. 3235/2010 se mentioneaza ca si absolventii anumitor forme de invatamant indeplinesc conditiile pentru a ocupa posturi de profesor nu inseamna ca odata absolvite acele forme de invatamant, absolventului i se creeaza si pune la dispozitie un post de institutor/profesor. Se mentine, in mod evident, conditia stabilirii necesitatii existentei postului de catre autoritatea competenta care evalueaza si decide cu privire la numarul de posturi si posibilitatea finantarii, necesitatea finantarii posturilor, necesitatea participarii la concurs si a promovarii acestuia etc.

In acest scop, a fost adoptat Ordinul nr. 6052/2009  care in cuprinsul dispozitiilor art. 1-3 stabileste ca incadrarea personalului didactic pe posturile vacante sau rezervate se face numai prin concurs, ordinul mentionat stabilind urmatoarele:

„ART. 1 - Se aproba Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2010, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, denumit in continuare Centralizator.

ART. 2 - (1) Candidatii ale caror specializari nu se regasesc in Centralizator vor primi acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, daca profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializarii absolvite si daca specializarea inscrisa pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilata uneia dintre specializarile/asimilat unuia dintre programele de studii incluse in acest centralizator. In aceste situatii acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice din invatamantul preuniversitar se acorda cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

(2) Cuprinderea specializarilor, a programelor de studii universitare de licenta sau a programelor de studii de masterat existente in Centralizator si pentru alte discipline/domenii din invatamantul preuniversitar se realizeaza cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

ART. 3 - Directia acreditarea, evaluarea si performanta in cariera didactica, Directia generala educatie timpurie, scoli, performanta si programe, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor si relatia cu Parlamentul, Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si inspectoratele scolare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.”

Avand in vedere lipsa promovarii de catre reclamant a vreunui concurs sau examen, mentinerea incadrarii acestuia pe postul initial ocupat este legala si temeinica.

Este inadmisibil ca instantele de judecata sa treaca in sfera de competenta a executivului si sa decida cu privire la numarul de posturi care trebuie prevazute in statul de functii si care trebuie finantate din bugetul public, precum si sa decida cu privire la ocuparea acestora cu eludarea concursului sau examenului stabilit de actele normative in vigoare, la simpla obtinere a unei diplome de invatamant superior.

Pentru aceste considerente de fapt si de drept, instanta a respins actiunea ca neintemeiata.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul P. V., solicitand modificarea sentintei atacate, in sensul admiterii actiunii.

In motivarea recursului, reclamantul sustine, in esenta, ca nu era necesara conditia ocuparii postului prin concurs, avand in vedere ca a ocupat postul de profesor fara concurs in perioada 01.09.2009 - 31.01.2011.

Mentioneaza ca parata i-a modificat unilateral felul muncii si salariul, fara a exista un temei legal in acest sens. Prevederile O.U.G. nr. 19/2012 nu confera paratei posibilitatea  modificarii unilaterale a contractului de munca.

Considera ca nu era necesara chemarea in judecata a Ministerului Educatiei Nationale sau Ministerul Finantelor Publice, cum eronat a apreciat prima instanta, unitatea scolara avand personalitate juridica, conform art. 36 din Legea nr. 1/2011.

Invoca incidenta Ordinului nr. 3235/2010 si ale art. 248 alin. 4 din Legea nr. 1/2011, care in opinia recurentului impun paratei obligatia de a-l reincadra incepand cu data de 01.02.2011.

De asemenea, precizeaza ca Ordinul nr. 6052/2009, retinut de prima instanta, este strain de prezenta cauza.

In drept invoca dispozitiile art. 304 pct. 7 teza finala, pct. 8 si pct. 9 Cod de procedura civila.

Desi a fost legal citata, intimata nu a depus intampinare.

Recursul este fondat pentru cele ce succed:

Reclamantul a absolvit in anul 2009 Facultatea de Psihologie din cadrul Universitatii S. Haret, aspect confirmat de diploma de licenta depusa in probatiune(f. 35 fond). Ulterior, in considerarea studiilor superioare, reclamantul a fost incadrat incepand cu data de 01.09.2009 ca profesor, functie pe care a ocupat-o pana la data de 01.02.2011, cand unitatea parata, a dispus reincadrarea acestuia ca invatator(f. 6 fond).

Curtea retine ca potrivit art. 40 alin. 1 lit. a-c art. 279 , angajatorul are dreptul sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii, sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii si, respectiv, sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor.

Pe de alta parte, art. 41 din art. 279 interzice modificarea unilaterala a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor limitativ reglementate prin lege. Prin modificare a contractului individual de munca se intelege schimbarea oricaruia dintre urmatoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul sau timpul de munca si timpul de odihna (alin. 3).

In lumina acestor dispozitii legale, se impune a se stabili daca prin masura dispusa de intimata s-a realizat o modificare a conditiilor contractuale, dupa cum sustine reclamantul, ori daca angajatorul a emis un act care se incadreaza in drepturile conferite lui prin lege, de organizare a activitatii sale.

Curtea apreciaza ca fiind incidenta prima ipoteza legala, considerand ca reincadrarea reclamantului incepand cu data de 01.02.2011 din functia de profesor in cea de invatator constituie o modificare a contractului individual de munca, cata vreme aceasta masura a avut drept consecinta atat modificarea functiei reclamantului, in una inferioara (din profesor in invatator), cat si diminuarea corespunzatoare a drepturilor salariale.

De asemenea, in lipsa consimtamantului reclamantului aceasta masura se dovedeste a avea un caracter unilateral. Or, masura modificarii unilaterale a contractului individual de munca de catre angajator, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege care insa nu sunt incidente in cauza (forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de art. 48 din Codul muncii ), este interzisa de art. 279 .

Prin urmare, in lipsa unei justificari legale a masurii dispuse de angajator, demersul reclamantului apare ca fiind unul intemeiat.

Pe langa argumentele expuse, Curtea retine, de asemenea, ca incadrarea initiala a reclamantului din 01.09.2009, a operat in baza diplomei de licenta obtinuta ca urmare a promovarii examenului de licenta in anul 2009, diploma care pana la data solutionarii cauzei nu a fost anulata si care, astfel, se bucura de prezumtia de legalitate care nu a fost rasturnata pana in prezent.

Astfel, aceasta continua sa produca efectele specifice, care nu pot fi inlaturate, cu atat mai mult cu cat diploma emisa a fost recunoscuta de catre unitatea scolara ca document justificativ pentru incadrarea reclamantului ca profesor in anul 2009. Or, din anul 2009 nu au intervenit modificari ale starii de fapt si de drept.

De asemenea, Curtea mai retine ca prevederile art. 6 din Legea nr. 1/2011 statueaza ca „in Romania sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul roman, conform legislatiei in vigoare”, astfel incat, o diploma emisa sub egida Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii nu poate fi considerata ca lipsita de efecte juridice.

Conform dispozitiilor art. 2 alin. 1 din Ordinul nr. 3235/2010: „Absolventii cu diploma ai liceului pedagogic repartizati in invatamantul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, invatator, invatator-educator sau invatator itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diploma de absolvire/licenta si studii universitare de scurta sau lunga durata ori ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat, avand inscrisa pe diploma de absolvire/licenta una dintre specializarile cuprinse in anexele nr. 1-3 sau o alta specializare care nu este prevazuta la art. 1, indeplinesc conditiile de ocupare a functiei de institutor.”

De asemenea, art. 248 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, a prevazut urmatoarele: „Cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor si care au dobandit formal, nonformal sau informal competente profesionale pana la  prezentei legi indeplinesc conditia pentru ocuparea functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, respectiv, profesor antrenor, in baza unei metodologii de recunoastere si echivalare elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.”

Prin urmare, in contextul legislativ actual, absolvirea de catre reclamant a studiilor universitare de licenta organizate de Universitatea „S. Haret” Bucuresti, Facultatea de Sociologie - Psihologie Bucuresti, specializarea psihologie, ii confera acestuia dreptul de a fi incadrat in functia didactica de profesor pentru invatamantul primar.

Nu sunt incidente prevederile art. 30 din art. 279 privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante, atat in raport de normele legale expuse anterior, cat si datorita imprejurarii ca aceste prevederi nu se refera la promovarea in functie prin dobandirea unui grad profesional superior.

Or, diploma de licenta a reclamantului face dovada legalitatii studiilor acestuia, iar refuzul paratei de a-l incadra pe reclamant pe functia de profesor pentru invatamantul primar incepand cu data de 01.02.2011 nu are un temei legal.

Cat priveste argumentul primei instante sub aspectul nechemarii in judecata a Ministerului Educatiei Nationale si a Ministerului Finantelor Publice, acesta in mod evident nu poate fi retinut ca intemeiat, in conditiile in care cadrul procesual este fixat de catre parti, iar in fata tribunalului nu s-a pus in discutie aceasta eventuala necesitate.

Pe de alta parte, argumentul nu este in sine consistent, intrucat incadrarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat nu este facuta la nivel de ministere, ci este doar coordonata la nivel de minister de resort, astfel incat era eventual la indemana angajatorului a formula cerere de chemare in garantie a acestui  minister, neputand fi imputata reclamantei, ca un fine de neprimire a cererii de chemare in judecata, omisiunea de a complini cadrul procesual sub acest aspect. In mod legal, reclamanta a improcesuat unitatea scolara cu care are incheiat contract individual de munca si care este obligata in raport cu aceasta sa procedeze la corecta si legala incadrare pe functie.

Tinand seama de cele mai sus expuse, Curtea va admite recursul in baza art. 312 al. 1,3 Cod de procedura civila si va modifica in intregime sentinta atacata, in sensul ca, in temeiul art. 2 din Ordinul nr. 3235/2010 va fi obligata parata sa il incadreze pe reclamant in functia de profesor, incepand cu data de 01.02.2011 si sa ii plateasca diferenta de drepturi salariale dintre salariul corespunzator acestei  functii si salariul efectiv platit in intervalul de timp 01.02.xxxx13, actualizate cu indicele de inflatie pana la data efectiva a platii, pentru acoperirea in intregime a prejudiciului cauzat prin intarzierea acestor plati.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de reclamantul P. V. impotriva sentintei civile nr. ... din 16.09.2013 a Tribunalului Cluj, pronuntata in dosarul nr. ...XX, pe care o modifica in intregime in sensul ca:

Admite actiunea formulata de reclamantul P. V. in contradictoriu cu parata SCOALA S. - CENTRU DE RESURSE CLUJ-N. si, in consecinta:

Obliga parata SCOALA S. - CENTRU DE RESURSE CLUJ-N. sa il incadreze pe reclamant in functia de profesor incepand cu data de 01.02.2011 si sa ii plateasca diferentele dintre drepturile salariale corespunzatoare functiei de profesor si cele efectiv achitate in perioada 01.02.xxxx13, actualizate cu indicele de inflatie pana la data efectiva a platii.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   posturi vacante    stat de functii    concurs    unitati bugetare    modificarea unilaterala a felului muncii    locul muncii    grad profesional superior    promovare in functie   


Sus ↑