• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Stabilirea salariului prin negocieri individuale intre salariat si angajator. Imposibilitatea acordarii de catre instanta de judecata a unor drepturi care nu sunt prevazute de lege

Hotararea nr. 2008/A din data de 30 septembrie 2015
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Prin sentinta civila nr. 230 din 27 februarie 2015 pronuntata de Tribunalul Maramures in dosarul nr. ...XX s-a respins cererea formulata de reclamanta D. R. impotriva paratului L. T. G. M. TARGU LAPUS, ca nefondata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca reclamanta este angajata a paratului potrivit adeverintei nr. 1012/10.06.2014 depusa la fila 7, decizie de pensionare nr. .../20.05.2012 si nu a beneficiat, incepand cu 13.05.2011 de drep­turile salariale in conformitate cu Legea nr. 330/2009 coroborata cu Legea nr. 221/2008 de aprobare cu modificari a Ordonantei de Guvern nr. 15/2008, respectiv inmultirea cu coeficientul de multiplicare 1,000 la valoarea de 400,00 lei.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 din O. G. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 pentru personalul din invatamant prevede ca in cursul anului 2008 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant, stabilite potrivit prevederilor O. U. G. nr. 68/2004 se majoreaza.

Prin Legea nr. 221/2008 s-a aprobat O. G nr. 15/2008 si s-a stabilit o majorare a valori coeficientului de multiplicare prevazut pentru functiile didactice de predare cu grad didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fara pregatire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare.

Prin O. U. G. nr. 136/2008, s-au stabilit alte valori ale coeficientilor de multiplicare pentru perioada octombrie-decembrie 2008, si s-a amanat aplicarea Legii nr. 221/2008.

La data de 10.11.2008 a fost adoptata O. U. G. nr. 151 prin care s-a modificat titlul O. G. nr. 15/2008 si coeficientul de multiplicare in sensul stabilirii unui cuantum inferior celui stabilit prin Legea nr. 221/2008.

Aceste doua Ordonante de Urgenta nr. 136 si nr. 151 din 2008 au fost declarate neconstitutionale.

Legea nr. 221/2008 a fost declarata constitutionala si prin Decizia nr. 3/2011 a I. C. C. J. s-a decis ca acest act normativ constituie temeiul legal pentru drepturile salariale cuvenite functiilor didactice pentru perioada 01.10.xxxx09.

Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 lit.”c” din Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant pentru functiile didactice avute de catre membrii de sindicat, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este 400,00 lei, care reprezinta valoarea de referinta pentru cresterile salariale ulterioare, incepand cu data de 01.10.2008.

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea cadru nr. 330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, sistemul de salarizare are la baza si principiul luarii in considerare a sporurilor, adaosurilor salariale, a majorarilor, a indemnizatiilor cu caracter general sau special, precum si a altor drepturi de natura salariala, recunoscute sau stabilite pana la data intrarii in vigoare a acestei legi prin hotarari judecatoresti.

Art. 30 alin. 5 din aceeasi lege, prevede ca in anul 2010 personalul aflat in functie la 31.12.2009 isi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel: noul salariu de baza va fi cel corespunzator functiilor din luna decembrie 2009 la care se adauga sporurile care se introduc in acesta, potrivit anexelor la prezenta lege, iar sporurile prevazute in anexe ramase in afara salariului de baza se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.

Conform art. 5 alin. 1 din O. U. G. nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, incepand cu luna ianuarie 2010 personalul aflat in functie la data de 31 decembrie 2009 isi pastreaza salariul de incadrare brut, avut la aceasta data, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009.

Potrivit Deciziei nr. 3/04.04.2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Legea nr. 221/2008, declarata constitutionala prin Decizia nr. 1093/15.10.2008 a Curtii Constitutionale, constituie singurul temei de drept pentru drepturile salariale cuvenite personalului din invatamant pentru perioada 01.10.xxxx09.

Potrivit Deciziei nr. 11/2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, personalul didactic din invatamant aflat in functie la data de 31 decembrie 2009 are dreptul, incepand cu 1 ianuarie 2010 la un salariu lunar calculat in raport cu salariul de baza din luna decembrie 2009, stabilit in conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.

Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, incepand cu 01.01.2010 cuantumul brut al salariilor de baza de incadrare astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%.

Din analiza acestor texte legale, rezultand ca in cursul anului 2010 asa cum rezulta din dispozitiile Legii nr. 330/2009, a O.U.G. nr. 1/2010 si a Legii nr. 285/2010, salariul de baza nu putea fi stabilit sub nivelul celui din luna decembrie 2009, iar salariul de baza pe anul 2011 nu putea fi mai mic decat cel cuvenit in luna decembrie 2009, diminuat cu 25% in luna iulie 2010 si apoi majorat cu 15% incepand cu luna octombrie 2010.

Incepand cu 01.01.2011 cuantumul drepturilor salariale astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010 se majoreaza cu 15% in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, asa cum prevede art. 1 din Legea nr. 285/2010.

Aceasta lege a fost aplicabila personalului didactic pana la data de 14.05.2011 cand a intrat in vigoare Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar.

Prin art. 1 din acest act normativ s-a prevazut ca incepand cu data intrarii in vigoare a legii si pana la 31 decembrie 2011, personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite in conformitate cu anexele la aceasta lege. Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant este cel prevazut in anexele nr. 1, 2, 3a si 3b, dupa caz. Sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul, precum si metodologia de calcul al acestora sunt prevazute in anexa nr. 5. Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de aceasta lege se calculeaza in functie de salariile de incadrare prevazute in anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, dupa caz, in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa nr. 5, cu luarea in considerare a indemnizatiei de conducere prevazuta in anexa nr. 4, daca este cazul.

Prin art. 1 alin. 6 al legii s-a statuat interdictia negocierii prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca a  salariilor ori altor drepturi banesti sau in natura care exced prevederilor noii legi.

Dispozitiile Legii nr. 63/2011 fiind aplicabile si pentru anii 2012, 2013, 2014, asa cum rezulta din prevederile art. 1 alin. 3 din O. U. G. nr. 80/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 283/2011, art. 9 din O. U. G. nr. 84/2012, art. 1 alin. 3 din O. U. G. nr. 103/2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 28/2014.

In prezentul cadru procesual s-a solicitat acordarea pentru perioada 13 mai 2011 - la zi a salariului la nivelul celui avut anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 63/2011.

Raportat la obiectul actiunii, la considerentele pe care se intemeiaza pretentiile formulate, tribunalul a retinut ca instanta de judecata nu poate acorda drepturi care nu sunt prevazute de lege. Verificarile sale pot privi doar corecta aplicare a Legii nr. 63/2011 fara a putea stabili drepturi mai mari decat cele acordate de lege.

Aceasta intrucat, conform art. 37 din art. 279 , republicat, drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca. Totodata, potrivit art. 157 din art. 279 , republicat nu pot constitui obiect al conflictelor colective de munca revendicarile angajatilor pentru a caror rezolvare este necesara adoptarea unei legi sau a altui act normativ, iar conform art. 162 alin. 1 - 3 din art. 279 , republicat, nivelurile salariale minime se stabilesc prin contractele colective de munca aplicabile; salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat; sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileste prin lege, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.

Numai Parlamentul si, prin delegare legislativa, in conditiile art. 115 din Constitutie, Guvernul au competenta de a institui, modifica si abroga norme juridice de aplicare generala. Instantele judecatoresti nu au o asemenea competenta, misiunea lor constitutionala fiind aceea de a realiza justitia - art. 126 alin. (1) din Legea fundamentala -, adica de a solutiona, aplicand legea in vigoare la data sesizarii sale, litigiile dintre subiectele de drept cu privire la existenta, intinderea si exercitarea drepturilor lor subiective.

Fata de considerentele, instanta a respins cererea reclamantei formulata impotriva angajatorului, ca neintemeiata.

Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamanta D. R., inregistrat la data de 27 martie 2015, solicitand modificarea hotararii in vederea admiterii actiunii asa cum a fost formulata si

Investita cu solutionarea caii de atac, Curtea a invocat, la primul termen de judecata, exceptia tardivitatii apelului declarat de reclamanta D. R., exceptie care, constatandu-se a fi intemeiata, va fi admisa in baza urmatoarelor considerente:

Litigiul solutionat prin sentinta este unul de munca, reclamanta urmarind obligarea paratului la plata unei sume reprezentand diferenta drepturi salariale.

Potrivit dispozitiilor art. 215 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, termenul de apel este de 10 zile de la comunicarea hotararii pronuntate de instanta de fond, iar prevederile art. 185 alin. 1 Cod procedura civila cand un drept procesual trebuie exercitat intr-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitarea dreptului.

In cauza dedusa judecatii, hotararea primei instante a fost comunicata paratului la data de 13 martie 2015, astfel cum rezulta din dovada de predare-primire aflata la fila 24 din dosarul primei instante.

Or, apelul a fost declarat doar la data de 27 martie 2015, conform rezolutiei de inregistrare a cererii, prin urmare, cu depasirea termenului legal de 10 zile prevazut de art. 215 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

Pentru considerentele expuse, Curtea in temeiul art. 420 alin. 1 C. proc. civ. va respinge apelul reclamantei ca fiind tardiv formulat, urmand a pastra hotararea primei instante.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca tardiv apelul declarat de reclamanta D. R., domiciliata in Targu Lapus, . nr. 3,, judetul Maramures, impotriva sentintei civile nr. 230 din 27.02.2015 a Tribunalului Maramures pronuntata in dosarul nr. ...XX,pe care o mentine.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   personal din invatamant    personal platit din fonduri publice    salariu de baza    indemnizatie de conducere    contract colectiv de munca    litigiu de munca    bugetul asigurarilor sociale de stat   


Sus ↑