• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Perioada de proba, o modalitate de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatilor. Obligativitatea incheierii contractului individual de munca anterior efectuarii perioadei de proba

Hotararea nr. 2277 din data de 01 februarie 2012
Pronuntata de Judecatoria Timisoara

Prin plangerea inregistrata la aceasta instanta sub nr. ...XX petenta S. C. M. I. S. R. L. a contestat PV de contraventie  nr. .../23.03.2011 intocmit de intimatul I. T. DE MUNCA T., solicitand  in principal admiterea plangerii si constatarea nulitatii partiale a P. V. pentru fapta prevazuta la punctul 1 iar pe cale de consecinta  anularea amenzii in cuantum de 600 lei, in subsidiar inlocuirea sanctiunii amenzii prevazute la punctul 1 cu un avertisment.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In fapt, petenta arata ca a fost sanctionata lapct. 1 din P. V cu suma de 6000 lei conform prevederilor art. 276 aln. 1 lit-e din Legea. 53/2003 pentru ca  primit la lucru doua persoane fara a incheia contract de munca. Petent arata ca desi a incercat sa le explice inspectorilor ca intre acesta si cele doua persoane nu exista inca un raport determinant de munca, insa acestia nu au tinut cont.

Petenta mai arata ca sanctiunea a fost aplicata nu nerespectarea dispozitiilor art. 21 din OG 2/2001, lipseste latura subiectiva a contraventiei.

In drept s-au invocat prevederile OG 2/2001.

Prin intampinarea depusa la dosar, intimatul I. T. DE MUNCA T., solicita respingerea plangerii petentei S. C. M. I. S. R. L. ca neintemeiata si nelegala, mentinerea procesului - verbal de constatare a contraventiilor ca temeinic si legal.

In motivare, intimatul arata ca, in data de 22.03.2011 ora 11,30 la punctul de lucru al societatii din Timisoara  nr. 22 au fost solicitata si obtinuta o declaratie (fisa de identificare)  de la salariata gasita prestand activitate numita MOSTEORU A.  care a declarat ca lucreaza ca ospatar  din 19.03.2011 la societatea petenta, este in proba si nu a semnat contract individual de munca pana la data efectuarii controlului (22.03.2011).

De asemenea, la sediul institutiei ITM a fost inregistrata sesizara numitului S. M., anexat careia s-a depus si o adeverinta eliberata de S. C. ITERANEO I. S. R. L. din care rezulta ca numita TALAPAN C. este angajata societatii si este plecata la un curs de specializare in Bucuresti pentru perioada 28.02.2011 - 14.03.2011. Adeverinta i-a fost eliberata pentru a-i servi in fata instantelor judecatoresti, respectiv Tribunalul Timis.

Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca desi din adeverinta mai sus mentionata rezulta ca exista o salariata - TALAPAN C. - aceasta nu are forma legala de angajare.

Desi in plangerea contraventionala se face referire la faptul ca la data eliberarii adeverintei nu existau raporturi de munca intre societate si numita Talapan C., din verificarea pe ECRIS  a dosarului nr. ...XX aflat pe rolul Tribunalului Timis  rezulta ca pentru termenul din 01.03.2011 a fost depus, de catre un domn/doamna avocat, la dosar un inscris (adeverinta la care am facut referire mai sus) „care poarta sigiliul societatii la care lucreaza martora” (Talapan C.); ca atare, este vorba despre un inscris depus  pe rolul instantelor judecatoresti, in probatiune,  si nu despre o foaie volanta aflata la cosul de gunoi de la coltul strazii; potrivit art. 194 din Codul muncii , angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:    a) cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati; b) cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.

De asemenea, conform art. 192 din Codul muncii , formarea profesionala  se poate realiza prin urmatoarele forme:a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate;b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;d) ucenicie organizata la locul de munca;e) formare individualizata;f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca; b) obtinerea unei calificari profesionale;c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza; d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;   e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale; f) prevenirea riscului somajului;    g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

Potrivit  art. 7(3) din H. G. nr. 161/2006 -  privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor prevede obligatia angajatorului care, la solicitarea scrisa a salariatului, trebuie sa ii elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul, ale documentelor existente in dosarul personal, ale paginii/paginilor din registrul electronic, care cuprinde/cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal.

Avand in vedere cele de mai sus, societatea a fost santionata contraventional in baza prevederilor art. 276 al. 1 lit. e din Codul muncii care sanctioneaza primirea la lucru a unei persoane pentru care nu a fost intocmita o forma legala de angajare, respectiv un contract individual de munca  conform prevederilor art. 16 al. 1 din Codul muncii : “Angajatorul persoana juridica. . . are obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca”. Conform art. 276 al. 1 lit. e din Codul muncii : constituie contraventie si se sanctioneaza: „primirea la munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 al. 1, cu amenda de la 3. 000 lei la 4. 000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100. 000 lei”.

Referitor la „perioada de proba” (termen folosit in fisa de identificare) Codul muncii , in vigoare de la 01.03.2003, prevede la art. 31 extrem de clar: “Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba”, ceea ce nu presupune ca angajatul desfasoara activitate fara o forma legala intocmita;

Perioada de proba nu este o alternativa  a examenului sau concursului pentru a vedea daca potentialii angajati sunt sau nu capabili de  a presta o anumita munca ci este o modalitate subsidiara de verificare a aptitudinilor profesionale, care se foloseste numai dupa ce persoana in cauza, reusind la examen sau concurs, este incadrata, respectiv i s-a intocmit contractul de munca.

Intimatul apreciaza ca sanctiunea contraventionala a fost corect aplicata fiind incalcate  de catre petenta astfel prevederile imperative ale art. 16 al. 1 din Codul muncii „Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica . . . au obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca”.

In solutionarea prezentei cauze, se invoca si jurisprudenta CEDO aplicabila in baza art. 6 din conventie, desi contravenientul se bucura de prezumtia de nevinovatie, petentul trebuie sa faca dovada contrarie celor consemnate din procesul verbal, situatia in care probele administrate de organul constatator pot convinge instanta in rivinta vinovatiei acuzatului dincolo de orice indoiala rezonabila, asa cum a stabilit Curtea Europeana in mod constant, in jurisprudenta sa.

Avand in vedere legislatia interna, intimatul apreciaza ca procesul - verbal face dovada situatiei de fapt mentionate in cuprinsul sau.

Raspunderea contraventionala a unei persoane (fizice sau juridice) intervine in cazul comiterii unei fapte care se incadreaza  lege si care are valoarea unei norme e drept cu caracter imperativ, obligatoriu. Participantii   la raporturile juridice nu se pot prevala de dreptul de a opta intre conduita prescrisa de drept si un alt gen de conduita, ci sunt datori sa o respecte pe prima. Obligativitatea este o trasatura caracteristica tuturor normelor de drept, indiferent de domeniul de reglementare sau de forta juridica actului normativ in care sunt inserate. Prin urmare, obligativitatea este o notiune exclusiva, nu graduala, nefiind susceptibila de a fi adusa la indeplinire partial,  mare sau mai mica.

Intimatul arata ca argumentele aratate in plangerea contraventionala nu sunt de natura a inlatura raspunderea contraventionala retinuta de I. T. M. Timis in sarcina petentei solicitand respingerea plangerii contraventionala ca fiind neintemeiata si mentinerea procesului verbal de contraventie ca temeinic si legal in totalitatea dispozitiilor acestuia.

In drept s-au invocat prevederile  Legii nr. 53/2003 - Codul muncii , H. G. nr. 161/2006, O. G. nr. 2/2001, modificata si completata

S-a administrat proba cu inscrisurile Procesul - Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor  nr. .../23.03.2011, Procesul - verbal de control nr. .../23.03.2011;fisa de identificare; Anexa I la proces verbal de contraventie, sesizarea numitului S. M.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

In conformitate cu disp. art. 16 alin. 1 din OG 2/2001 „PV de constatare a contraventiei cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat, numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator, datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului, descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului unde a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite, indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia, indicarea societatii de asigurari in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede a asemenea posibilitatea, termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea”.

Potrivit art. 17 din OG 2/2001: “Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului verbal. Nulitatea se constata si din oficiu”.

Verificand modalitatea de intocmire a PV de contraventie atacat, instanta constata ca  acesta cuprinde toate elementele prevazute de dispozitiile legale sus-mentionate.

Pe fond instanta retine ca in data de 22.03.2011 ora 11,30 la punctul de lucru al societatii din Timisoara  nr. 22 au fost solicitata si obtinuta o declaratie (fisa de identificare)  de la salariata gasita prestand activitate numita MOSTEORU A.  care a declarat ca lucreaza ca ospatar  din 19.03.2011 la societatea petenta, este in proba si nu a semnat contract individual de munca pana la data efectuarii controlului (22.03.2011).

Desi in plangerea contraventionala se face refeire la faptul ca la data eliberarii adeverintei nu existau raporturi de munca intre societate si numita Talapan C. :din verificarea pe ECRIS  a dosarului nr. ...XX aflat pe rolul Tribunalului Timis verificare efectuata de catre intimat rezulta ca pentru termenul din 01.03.2011 a fost depus, de catre un domn/doamna avocat, la dosar un inscris (adeverinta la care am facut referire mai sus) „care poarta sigiliul societatii la care lucreaza martora” (Talapan C.);

Potrivit art. 194 din Codul muncii , angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:    a) cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati; b) cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.

De asemenea, conform art. 192 din Codul muncii , formarea profesionala  se poate realiza prin urmatoarele forme:a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate;b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;d) ucenicie organizata la locul de munca;e) formare individualizata;f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca; b) obtinerea unei calificari profesionale;c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza; d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;   e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale; f) prevenirea riscului somajului;    g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

Potrivit  art. 7(3) din H. G. nr. 161/2006 -  privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor prevede obligatia angajatorului care, la solicitarea scrisa a salariatului, trebuie sa ii elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul, ale documentelor existente in dosarul personal, ale paginii/paginilor din registrul electronic, care cuprinde/cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal.

In speta petenta a contestat doar prima fapta prevazuta in P. V.

Petenta a fost sanctionata in baza prevederilor art. 276 al. 1 din art. 279 care sanctioneaza primirea la lucru a unei persoane pentru care nu a fost intocmita o forma legala de angajare,respectiv contract individual de munca, conform prevederilor art. 16 al. 1 din Codul muncii , care prevede:”Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica . . . au obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca”.

Conform art. 276 al. 1 lit. e din Codul muncii : constituie contraventie si se sanctioneaza: „primirea la munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 al. 1, cu amenda de la 3. 000 lei la 4. 000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100. 000 lei”; societatea fiind sanctionata cu amenda in cuantum de 6000 lei

In speta amenda aplicata este cea minima. Avand in vedere si jurisprudenta CEDO aplicabila in baza art. 6 din conventie, desi contravenientul se bucura de prezumtia de nevinovatie, el trebuie sa faca dovada contrarie celor consemnate din procesul verbal, situatia in care probele administrate de organul constatator pot convinge instanta in privinta vinovatiei acuzatului dincolo de orice indoiala rezonabila.

Raportat la actele existente, respectiv procesul - verbal de contraventie si celelalte inscrisuri, se observa ca acestea cuprind constatarile care au forta probanta prin PV insusi si constituie dovada suficienta a vinovatiei constatorului, cat timp acesta nu este in masura sa prezinte o proba contrara.

In ceea ce priveste sanctiunea aplicata,instanta apreciaza ca aceasta este proportionala cu gradul de pericol social al faptelor savarsite si in conformitate cu prevederile art. 21 alin  (3) din O.G. nr. 2/2001 prevede „Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.”

Pentru aceste considerente,in temeiul art. 16 alin. 1, art. 17,art. 21 alin  (3) din O.G. nr. 2/2001, art. 276 al. 1 lit e din Legea nr. 53/2003modificata si completata, instanta va respinge ca neintemeiata plangerea contraventionala formulata de petenta S. C. M. I. S. R. L. in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. T. si va mentine ca legal si temeinic procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei  nr. .../23.03.2011  intocmit de intimatul I. T. DE M. T. .

Vazand ca  nu s-au solicitat cheltuieli de judecata,

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge pl angerea formulata de petenta S. C. M. I. S. R. L., cu sediul in Timisoara,  B, jud. Timis, impotriva PV de contraventie  nr. .../23.03.2011  intocmit de intimatul I. T. DE MUNCA T., cu sediul in Timisoara,Spl. N. T., nr. 12, jud. T.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   contraventie    perioada de proba    program de formare profesionala    adaptare profesionala    ucenicie la locul de munca    reconversie profesionala    somaj    registrul electronic    concurs    examen    restructurare   


Sus ↑