• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Suspendarea executarii deciziei de sanctionare. Nedescrierea faptei pentru care s-a dispus sanctionarea

Hotararea nr. 120 din 03 martie 2017
Pronuntata de Tribunalul Braila

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 13.02.2017, initial în dosarul nr. x, iar ulterior sub nr. x, reclamanta T_ C_ a chemat în judecata pe pârâtul S__ Judetean de urgenta B_, solicitând ca pe calea Ordonantei presedintiale sa se dispuna suspendarea executarii deciziei nr. 87/30.01.2017 emisa de pârât, prin care s-a dispus sanctionarea sa disciplinara cu schimbarea locului de munca pe o perioada de 6 luni de zile, din Sectia Urologie (corp A) în Sectia Obstetrica Ginecologie (corp D), începând cu data de 1.02.2017, pâna la solutionarea  definitiva si irevocabila  a dosarului  civil  nr. x al Tribunalului B_, având ca obiect contestatie împotriva deciziei nr. 87/30.01.2017.Totodata, reclamanta a solicitat si obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

Totodata, reclamanta a solicitat si obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.
În motivarea actiunii a aratat ca este asistenta medicala, cu o activitate de 27 de ani în cadrul Spitalului Judetean de urgenta B_, din care 26 de ani pe Sectia de Urologie din cadrul corpului A si ca în aceasta perioada a avut doar calificative profesionale de foarte bine, si-a desfasurat irepro?abil toate îndatoririle profesionale, fara nicio abatere sau sanctiune disciplinara, perfectionându-se profesional.
Reclamanta a prezentat împrejurarile care au dus la emiterea deciziei nr. 87/30.01.2017, prin care pârâtul a sanctionat-o disciplinar cu schimbarea locului de munca pe o perioada de 6 luni de zile, din Sectia Urologie (corp A) în Sectia Obstetrica Ginecologie (corp D), începând cu data de 1.02.2017 si a aratat ca dupa comunicarea deciziei, fara a avea un timp prealabil de instruire, a fost nevoita sa plece la corpul D (fostul Spital de Obstetrica si Ginecologie) si sa desfa?oare o activitate si un act medical pentru care nu a fost instruita si nu
a facut calificare, neavând experien?a într-o activitate fundamental diferita de activitatea de asistent medical la Sectia Urologie.
 Reclamanta considera ca cererea este admisibila deoarece, conform art. 275 din Codul muncii , dispozitiile acestuia se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si sunt întrunite conditiile emiterii Ordonantei presedintiale.
Astfel, a sustinut ca în favoarea sa exista aparenta de drept întrucât decizia de sanctionare este nula absolut, nefiind descrisa si precizata fapta care constituie abatere disciplinara, data savârsirii acesteia, decizia a fost emisa la 4 luni si jumatate de la data sesizarii comisiei de disciplina si la 3 luni de la data audierii sale în comisie, în decizie nu se precizeaza motivele pentru care au fost înlaturate apararile sale, nu se arata care este prevederea din Regulamentul Intern, ori din Statutul profesional sau lege pe care a încalcat-o si care ar constitui abatere disciplinara, decizia nu este motivata în drept si sanctiunea nu este prevazuta de art. 248 alin. 1 lit. a-r din Codul muncii si nici de alte norme speciale aprobate prin lege, asa cum ar fi permis art. 248 alin. 2 Codul muncii , si i s-a schimbat nu doar locul, ci si felul muncii. fata de criteriile obiective de apreciere prevazute de art. 250 din Codul muncii , la aplicarea sanctiunii a fost ignorata proportionalitatea masurii sanctionatorii în raport cu fapta, lipsa de consecinte negative, a vinovatiei sale, a conduitei anterioare, a împrejurarilor în care a fost comisa, care o îndrepta?eau la aplicarea sanctiunii cu avertismentul scris.
Reclamanta a mai aratat ca masura solicitata pe calea Ordonantei presedintiale este provizorie, pâna la solutionarea definitiva a dosarului civil nr. 392/1 13/2017 al Tribunalului B_, iar situatia este grabnica, masura impunându-se pentru prevenirea unei pagube iminente.
În acest sens a învederat ca pentru însusirea tehnicilor, operatiunilor, modalitatii de lucru si interventie într-un domeniu de specialitate este nevoie de minim 6 luni de zile de perfectionare la locul de munca, lucru pe l-a facut anterior începerii activitatii si apoi a obtinut un certificat de calificare la locul de munca, pe baza caruia si-a putut desfasura activitatea de asistent medical în cadrul sectiei Urologie. Pâna în prezent, a desfasurat doar acest specific al activitatii, în timp ce Sectia la care îsi desfasoara activitatea în cadrul Corpului D (fostul Spital de Obstetrica si Ginecologie) are 3 compartimente: gravide, lauze cu cezariana, lauze naturale, iar la doua zile îsi desfasoara activitatea pe alt compartiment, prin rota?ie, fiecare compartiment presupunând proceduri, operatiuni, cuno?tin?e, experien?a diferite. În mod obi?nuit, pe fiecare compartiment este o singura asistenta medicala si pentru a se evita ca reclamanta sa execute gresit vreo manevra medicala sau sa nu se poata asigura un act medical instruit, a fost dublata de o colega, însa din luna urmatoare va trebui sa-si desfa?oare activitatea singura. Responsabilitatea actului medical pe care trebuie sa îl presteze este uria?a, având în grija atât mama, cât si fatul, respectiv nou-nascutul, în conditiile în care nu are cuno?tin?ele si experien?a necesare pentru a desfasura activitatea în conditii de siguranta, de cunoastere, astfel încât exista pericolul unui caz de malpraxis, ce ar putea-o pagubi iminent profesional, moral, deontologic si material, cu consecinte ireparabile pentru persoanele pe care le are în grija si de care raspunde profesional.
Tot pentru a justifica urgenta masurii solicitate, reclamanta a prezentat situatia sa familiala si a învederat ca, în urma punerii în executare a deciziei de sanctionare prin mutarea la alta sectie, i s-a schimbat radical programul de lucru, fapt care i-a afectat grav posibilitatile de a-si îndeplini sarcinile de mama si nu a avut timpul necesar adaptarii programului cu cerintele fiicelor sale, pentru a gasi o persoana care sa o substituie.
În dovedirea cererii a propus proba cu înscrisuri.
La termenul de judecata din data 15.02.2017 reclamanta, prin avocat, a precizat ca temeiul de drept al cererii este art. 997 alin. 1 Cod procedura civila.
Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondata.
În aparare a sustinut, în esenta, ca nu este îndeplinita conditia urgentei.
 Sub acest aspect a învederat ca urgenta reprezinta o conditie esentiala a Ordonantei presedintiale, care nu este definita de lege, fiind reglementate doar situatiile ce pot face necesara si posibila interven?ia instantei si anume: pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, înlaturarea piedicilor ivite cu prilejul executarii. Elementele invocate de reclamanta în sprijinul urgentei nu pot fi însa primite, în conditiile în care acesteia nu i s-a schimbat felul muncii, adica functia, desfasurând activitate de asistent medical, iar iminen?a unui prejudiciu nu a fost dovedita concret, posibilitatea unui caz de malpraxis putând aparea oricând în exercitarea profesiei. sustinerile reclamantei în ceea ce priveste dificulta?ile financiare la care a fost supusa familia sa, dificulta?i determinate de schimbarea programului de lucru, nu pot fi retinute de instanta, ele reprezentând simple afirma?ii, fara nici un fundament probatoriu.
În drept, pârâtul si-a întemeiat întâmpinarea pe dispozitiile art. 205 -208 Cod procedura civila, Legea nr. 53/2003- Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare, iar în dovedire a propus înscrisuri.
În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Reclamanta T_ C_ este asistenta medicala în Sectia Urologie din cadrul pârâtului S__ Judetean de urgenta B_.
Prin decizia nr. 87/30.01.2017 emisa de pârât, reclamanta a fost sanctionata disciplinar cu schimbarea locului de munca din Sectia Urologie în Sectia Obstetrica - Ginecologie I pe o perioada de 6 luni, începând cu data de 01.02.2017.
Împotriva acestei decizii reclamanta a formulat contestatie care face obiectul dosarului nr. x aflat pe rolul Tribunalului B_, iar pâna la solutionarea definitiva a acelui dosar solicita ca, prin Ordonanta presedintiala, sa se dispuna suspendarea executarii deciziei contestate.
Art. 997 alin. 1 Cod procedura civila, pe care se întemeiaza cererea de fata, prevede ca
instanta de judecata, stabilind ca în favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii în cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
Din textul de lege citat reiese ca, pentru a fi admisibila o cerere de Ordonanta presedintiala, trebuie întrunite cumulativ cerintele: a) aparentei dreptului; b) caracterului provizoriu al masurilor; c) existentei unor cazuri grabnice si d) neprejudecarii fondului.
aparenta de drept este în favoarea reclamantului daca pozitia acestuia, în cadrul raportului juridic pe care se grefeaza Ordonanta presedintiala, este preferabila din punct de vedere legal, în conditiile unei sumare caracterizari si analize a situatiei de fapt.
În speta, instanta apreciaza ca aceasta conditie este îndeplinita, întrucât reclamanta este încadrata ca asistenta medicala în cadrul sectiei Urologie, iar executarea contractului de munca este guvernata de principiul stabilita?ii în munca, ceea ce presupune ca modificarea lui pot interveni numai în conditiile prevazute de lege.
Prin urmare, în calitate de salariata, reclamanta poate solicita respectarea acestui principiu, urmând ca în cadrul contestatiei împotriva deciziei de sanctionare sa se stabileasca daca masura dispusa ca sanctiune disciplinara constituie o modificare a contractului individual de munca pe care legea o permite.
În ceea ce priveste conditia urgentei, se retine ca, potrivit fisei postului de asistent medical în cadrul sectiei Obstetrica - Ginecologie I, perioada necesara ini?ierii în vederea executarii operatiunilor specifice postului este de 6 luni, iar atributiile specifice acestui post sunt diferite de cele mentionate în fi?a postului de asistent  medical în cadrul sectiei Urologie.
 Or, în situatia în care mutarea disciplinara a reclamantei în Sectia de Obstetrica - Ginecologie I s-a facut fara ca aceasta sa parcurga perioada de 6 luni necesara ini?ierii în operatiunile specifice postului, sunt fondate sustinerile sale privind riscul major de a îndeplini deficitar aceste operatiuni, cu consecinta punerii în pericol a sanatatii si vietii pacientilor.
conditia urgentei este asadar îndeplinita, prin raportare la scopul luarii masurii suspendarii deciziei, respectiv prevenirea unei pagube  iminente si care nu s-ar putea repara.
Având în vedere ca suspendarea deciziei de sanctionare disciplinara nu reprezinta o masura cu caracter ireversibil, efectele sale fiind limitate de solutionarea definitiva a contestatiei împotriva acestei decizii, instanta constata ca este îndeplinita si conditia caracterului provizoriu al masurii ce face obiectul Ordonantei presedintiale.
De asemenea, luarea acestei masuri nu are ca efect rezolvarea litigiului în fond, întrucât nu se statueaza asupra legalitatii si temeiniciei deciziei prin care reclamanta a fost sanctionata disciplinar, astfel ca nu se prejudeca fondul cauzei.
Pentru considerentele expuse, instanta constata ca cererea este fondata si o va admite, dispunând suspendarea executarii deciziei nr. 87/30.01.2017 emisa de pârât pâna la solutionarea definitiva a dosarului nr. x al Tribunalului B_.
Ca parte cazuta în pretentii pârâtul va fi obligat, în temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, sa plateasca reclamantei cheltuielile de judecata constând în onorariul avocatului, care conform chitantei depuse la dosar este în suma de 1000 lei si este justificat de complexitatea cauzei si de munca desfasurata de avocat.
aceeasi opinie a fost exprimata si de asisten?ii judiciari care, conform art. 55 din Legea nr. 304/2004, au facut parte din completul de judecata cu vot consultativ.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII,
HOTARA?TE:
 
Admite cererea formulata de reclamanta T_ C_, domiciliata în B_, __. 278, CNP xx, în contradictoriu cu pârâtul S__ Judetean de urgenta B_, cu sediul în B_, ?oseaua Buzaului nr. 2.
Dispune suspendarea executarii deciziei nr. 87/30.01.2017 emisa de pârât, pâna la solutionarea definitiva a dosarului nr. x al Tribunalului B_.
Obliga pe pârât sa plateasca reclamantei suma de 1000 lei cu titlul de cheltuieli de judecata.
Executorie.
Cu apel în termen de 5 zile de la pronuntare.
 Cererea de apel se depune la Tribunalul B_.
pronuntata în sedinta publica astazi, 03.03.2017.

În motivarea actiunii a aratat ca este asistenta medicala, cu o activitate de 27 de ani în cadrul Spitalului Judetean de urgenta B_, din care 26 de ani pe Sectia de Urologie din cadrul corpului A si ca în aceasta perioada a avut doar calificative profesionale de foarte bine, si-a desfasurat ireprosabil toate îndatoririle profesionale, fara nicio abatere sau sanctiune disciplinara, perfectionându-se profesional.

Reclamanta a prezentat împrejurarile care au dus la emiterea deciziei nr. 87/30.01.2017, prin care pârâtul a sanctionat-o disciplinar cu schimbarea locului de munca pe o perioada de 6 luni de zile, din Sectia Urologie (corp A) în Sectia Obstetrica Ginecologie (corp D), începând cu data de 1.02.2017 si a aratat ca dupa comunicarea deciziei, fara a avea un timp prealabil de instruire, a fost nevoita sa plece la corpul D (fostul Spital de Obstetrica si Ginecologie) si sa desfasoare o activitate si un act medical pentru care nu a fost instruita si nu a facut calificare, neavând experienta într-o activitate fundamental diferita de activitatea de asistent medical la Sectia Urologie.

Reclamanta considera ca cererea este admisibila deoarece, conform art. 275 din Codul muncii , dispozitiile acestuia se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si sunt întrunite conditiile emiterii Ordonantei presedintiale.

Astfel, a sustinut ca în favoarea sa exista aparenta de drept întrucât decizia de sanctionare este nula absolut, nefiind descrisa si precizata fapta care constituie abatere disciplinara, data savârsirii acesteia, decizia a fost emisa la 4 luni si jumatate de la data sesizarii comisiei de disciplina si la 3 luni de la data audierii sale în comisie, în decizie nu se precizeaza motivele pentru care au fost înlaturate apararile sale, nu se arata care este prevederea din Regulamentul Intern, ori din Statutul profesional sau lege pe care a încalcat-o si care ar constitui abatere disciplinara, decizia nu este motivata în drept si sanctiunea nu este prevazuta de art. 248 alin. 1 lit. a-r din Codul muncii si nici de alte norme speciale aprobate prin lege, asa cum ar fi permis art. 248 alin. 2 Codul muncii , si i s-a schimbat nu doar locul, ci si felul muncii. fata de criteriile obiective de apreciere prevazute de art. 250 din Codul muncii , la aplicarea sanctiunii a fost ignorata proportionalitatea masurii sanctionatorii în raport cu fapta, lipsa de consecinte negative, a vinovatiei sale, a conduitei anterioare, a împrejurarilor în care a fost comisa, care o îndreptateau la aplicarea sanctiunii cu avertismentul scris.

Reclamanta a mai aratat ca masura solicitata pe calea Ordonantei presedintiale este provizorie, pâna la solutionarea definitiva a dosarului civil nr. 392/1 13/2017 al Tribunalului B_, iar situatia este grabnica, masura impunându-se pentru prevenirea unei pagube iminente.
În acest sens a învederat ca pentru însusirea tehnicilor, operatiunilor, modalitatii de lucru si interventie într-un domeniu de specialitate este nevoie de minim 6 luni de zile de perfectionare la locul de munca, lucru pe l-a facut anterior începerii activitatii si apoi a obtinut un certificat de calificare la locul de munca, pe baza caruia si-a putut desfasura activitatea de asistent medical în cadrul sectiei Urologie. Pâna în prezent, a desfasurat doar acest specific al activitatii, în timp ce Sectia la care îsi desfasoara activitatea în cadrul Corpului D (fostul Spital de Obstetrica si Ginecologie) are 3 compartimente: gravide, lauze cu cezariana, lauze naturale, iar la doua zile îsi desfasoara activitatea pe alt compartiment, prin rotatie, fiecare compartiment presupunând proceduri, operatiuni, cunostinte, experienta diferite. În mod obisnuit, pe fiecare compartiment este o singura asistenta medicala si pentru a se evita ca reclamanta sa execute gresit vreo manevra medicala sau sa nu se poata asigura un act medical instruit, a fost dublata de o colega, însa din luna urmatoare va trebui sa-si desfasoare activitatea singura. Responsabilitatea actului medical pe care trebuie sa îl presteze este uriasa, având în grija atât mama, cât si fatul, respectiv nou-nascutul, în conditiile în care nu are cunostintele si experienta necesare pentru a desfasura activitatea în conditii de siguranta, de cunoastere, astfel încât exista pericolul unui caz de malpraxis, ce ar putea-o pagubi iminent profesional, moral, deontologic si material, cu consecinte ireparabile pentru persoanele pe care le are în grija si de care raspunde profesional.

Tot pentru a justifica urgenta masurii solicitate, reclamanta a prezentat situatia sa familiala si a învederat ca, în urma punerii în executare a deciziei de sanctionare prin mutarea la alta sectie, i s-a schimbat radical programul de lucru, fapt care i-a afectat grav posibilitatile de a-si îndeplini sarcinile de mama si nu a avut timpul necesar adaptarii programului cu cerintele fiicelor sale, pentru a gasi o persoana care sa o substituie.
În dovedirea cererii a propus proba cu înscrisuri.

La termenul de judecata din data 15.02.2017 reclamanta, prin avocat, a precizat ca temeiul de drept al cererii este art. 997 alin. 1 Cod procedura civila.
Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondata.
În aparare a sustinut, în esenta, ca nu este îndeplinita conditia urgentei.

Sub acest aspect a învederat ca urgenta reprezinta o conditie esentiala a Ordonantei presedintiale, care nu este definita de lege, fiind reglementate doar situatiile ce pot face necesara si posibila interventia instantei si anume: pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, înlaturarea piedicilor ivite cu prilejul executarii. Elementele invocate de reclamanta în sprijinul urgentei nu pot fi însa primite, în conditiile în care acesteia nu i s-a schimbat felul muncii, adica functia, desfasurând activitate de asistent medical, iar iminenta unui prejudiciu nu a fost dovedita concret, posibilitatea unui caz de malpraxis putând aparea oricând în exercitarea profesiei. sustinerile reclamantei în ceea ce priveste dificultatile financiare la care a fost supusa familia sa, dificultati determinate de schimbarea programului de lucru, nu pot fi retinute de instanta, ele reprezentând simple afirmatii, fara nici un fundament probatoriu.

În drept, pârâtul si-a întemeiat întâmpinarea pe dispozitiile art. 205 -208 Cod procedura civila, Legea nr. 53/2003- Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare, iar în dovedire a propus înscrisuri.
În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Reclamanta T_ C_ este asistenta medicala în Sectia Urologie din cadrul pârâtului S__ Judetean de urgenta B_.
Prin decizia nr. 87/30.01.2017 emisa de pârât, reclamanta a fost sanctionata disciplinar cu schimbarea locului de munca din Sectia Urologie în Sectia Obstetrica - Ginecologie I pe o perioada de 6 luni, începând cu data de 01.02.2017.
Împotriva acestei decizii reclamanta a formulat contestatie care face obiectul dosarului nr. x aflat pe rolul Tribunalului B_, iar pâna la solutionarea definitiva a acelui dosar solicita ca, prin Ordonanta presedintiala, sa se dispuna suspendarea executarii deciziei contestate.
Art. 997 alin. 1 Cod procedura civila, pe care se întemeiaza cererea de fata, prevede ca instanta de judecata, stabilind ca în favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii în cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Din textul de lege citat reiese ca, pentru a fi admisibila o cerere de Ordonanta presedintiala, trebuie întrunite cumulativ cerintele: a) aparentei dreptului; b) caracterului provizoriu al masurilor; c) existentei unor cazuri grabnice si d) neprejudecarii fondului.
aparenta de drept este în favoarea reclamantului daca pozitia acestuia, în cadrul raportului juridic pe care se grefeaza Ordonanta presedintiala, este preferabila din punct de vedere legal, în conditiile unei sumare caracterizari si analize a situatiei de fapt.

În speta, instanta apreciaza ca aceasta conditie este îndeplinita, întrucât reclamanta este încadrata ca asistenta medicala în cadrul sectiei Urologie, iar executarea contractului de munca este guvernata de principiul stabilitatii în munca, ceea ce presupune ca modificarea lui pot interveni numai în conditiile prevazute de lege.

Prin urmare, în calitate de salariata, reclamanta poate solicita respectarea acestui principiu, urmând ca în cadrul contestatiei împotriva deciziei de sanctionare sa se stabileasca daca masura dispusa ca sanctiune disciplinara constituie o modificare a contractului individual de munca pe care legea o permite.
În ceea ce priveste conditia urgentei, se retine ca, potrivit fisei postului de asistent medical în cadrul sectiei Obstetrica - Ginecologie I, perioada necesara initierii în vederea executarii operatiunilor specifice postului este de 6 luni, iar atributiile specifice acestui post sunt diferite de cele mentionate în fisa postului de asistent  medical în cadrul sectiei Urologie.

Or, în situatia în care mutarea disciplinara a reclamantei în Sectia de Obstetrica - Ginecologie I s-a facut fara ca aceasta sa parcurga perioada de 6 luni necesara initierii în operatiunile specifice postului, sunt fondate sustinerile sale privind riscul major de a îndeplini deficitar aceste operatiuni, cu consecinta punerii în pericol a sanatatii si vietii pacientilor.

Conditia urgentei este asadar îndeplinita, prin raportare la scopul luarii masurii suspendarii deciziei, respectiv prevenirea unei pagube  iminente si care nu s-ar putea repara.
Având în vedere ca suspendarea deciziei de sanctionare disciplinara nu reprezinta o masura cu caracter ireversibil, efectele sale fiind limitate de solutionarea definitiva a contestatiei împotriva acestei decizii, instanta constata ca este îndeplinita si conditia caracterului provizoriu al masurii ce face obiectul Ordonantei presedintiale.

De asemenea, luarea acestei masuri nu are ca efect rezolvarea litigiului în fond, întrucât nu se statueaza asupra legalitatii si temeiniciei deciziei prin care reclamanta a fost sanctionata disciplinar, astfel ca nu se prejudeca fondul cauzei.
Pentru considerentele expuse, instanta constata ca cererea este fondata si o va admite, dispunând suspendarea executarii deciziei nr. 87/30.01.2017 emisa de pârât pâna la solutionarea definitiva a dosarului nr. x al Tribunalului B_.
Ca parte cazuta în pretentii pârâtul va fi obligat, în temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, sa plateasca reclamantei cheltuielile de judecata constând în onorariul avocatului, care conform chitantei depuse la dosar este în suma de 1000 lei si este justificat de complexitatea cauzei si de munca desfasurata de avocat.
Aceeasi opinie a fost exprimata si de asistentii judiciari care, conform art. 55 din Legea nr. 304/2004, au facut parte din completul de judecata cu vot consultativ.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

 
Admite cererea formulata de reclamanta T_ C_, domiciliata în B_, CNP xx, în contradictoriu cu pârâtul S_ Judetean de urgenta B_, cu sediul în B_, soseaua Buzaului nr. 2.

Dispune suspendarea executarii deciziei nr. 87/30.01.2017 emisa de pârât, pâna la solutionarea definitiva a dosarului nr. x al Tribunalului B_.

Obliga pe pârât sa plateasca reclamantei suma de 1000 lei cu titlul de cheltuieli de judecata.

Executorie.

Cu apel în termen de 5 zile de la pronuntare.

Cererea de apel se depune la Tribunalul B_.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 03.03.2017.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   Ordonanta presedintiala    sanctionare disciplinara    schimbarea locului de munca    abatere disciplinara    nedescrierea faptei   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑