• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Obligatia angajatorului de a dovedi indeplinirea conditiilor raspunderii patrimoniale a salariatilor

Hotararea nr. 858 din data de 11.05.2016
Pronuntata de Tribunalul Iasi

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. XXXXXXX/21.03.2016 (ca urmare a declinarii competentei de solutionare a cauzei prin sentinta civila nr. 149/12. 02. 2016 pronuntata de Tribunalul Bacau in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX),, reclamanta Societatea Nationala de T. Feroviar de Calatori \"C. F. R. Calatori” – S. A. Bucuresti – S. R. de T. Feroviar de Calatori Iasi a chemat in judecata pe paratul U. E., solicitand obligarea acestuia la plata sumei de 351,67 RON reprezentand contravaloarea a 48 kg motorina, prejudiciu adus unitatii in data de 06.03.2013, cand s-a inregistrat cu un consum nejustificat de motorina in deservirea locomotivei DHC 541.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea actiunii, reclamanta a sustinut ca paratul este salariatul S. \"C. Calatori” S. A. Bucuresti – Depoul de locomotive Iasi – SELC Bacau, fiind angajat pe postul de mecanic locomotive/automotor I. In data de 06/07.03.2013, pentru asigurarea activitatii de manevra in statia Bacau, in intervalul orar 19. 00-07. 00, a fost programata si indrumata locomotiva DHC(LDH) 541 deservita de parat. La data de 29. 04. 2013, in urma citirii si analizarii datelor memorate de instalatia de masurare a consumului de combustibil la locomotiva (ICL), s-a constatat, pentru intervalul orar 19. 00 – 05. 42, o scadere a cantitatii de motorina din rezervorul principal (RP) de 97 kg, in conditiile in care motorul diesel (MD) consuma 49 kg, rezultand astfel o lipsa nejustificata de 48 kg de motorina. Acest lucru nu a fost adus la cunostinta, prin raport de eveniment, conducerii unitatii, contrar obligatiilor de serviciu ale salariatului. Prin conduita sa necorespunzatoare, paratul a incalcat prevederile pct. 2, lit. i din fisa postului, art. 19 si art. 22 lit. n din Regulamentul intern, art. 9 pct. 1 lit. i si art. 11 lit. c din Instructia 201/2007, fiind sanctionat disciplinar cu \"retrogradarea din functia de mecanic locomotive automotor si trecerea in functia de mecanic ajutor locomotiva pe o perioada de 30 zile”, prin decizia de sanctionare L10/1/1/994/03.07.2013. Aceasta decizie de sanctionare a fost contestata de catre salariat, contestatie respinsa de catre Curtea de Apel Bacau, instanta retinand disp. art. 11 lit. c din Instructia nr. 201/2007, ce stabileau in sarcina contestatorului utilizarea corespunzatoare a combustibilului si lubrefiantilor folositi pentru remorcarea trenurilor si pentru manevra, precum si disp. art. 9 alin. 1 lit. i din Instructia nr. 201/2007, potrivit carora mecanicul avea obligatia de a intocmi raport de eveniment pentru a informa superiorii in legatura cu problemele aparute in circulatia trenurilor, cu referire asupra lipsei nejustificate a 48 kg de motorina pe tura sa de serviciu.

Mai sustine reclamanta ca, pentru a exista raspunderea patrimoniala, este necesar sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii de fond: calitatea de salariat la angajatorul pagubit a celui ce a produs paguba, fapta ilicita si personala a salariatului savarsita in legatura cu munca sa, prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, vinovatia salariatului. In ceea ce priveste prima conditie, reclamanta precizeaza ca paratul isi desfasura activitatea in baza unui contract individual de munca.

Referitor la cea de-a doua conditie, reclamanta sustine ca, pentru stabilirea raspunderii patrimoniale, caracterul ilicit al faptei se analizeaza in raport cu obligatiile de serviciu ale salariatului. Or, in speta, inregistrandu-se cu un consum anormal de 48 kg de motorina, in tura sa de serviciu, paratul a incalcat art. 11 lit. c si art. 9 lit. i Instructia 201/2007, cap. 2 lit. i si h din fisa postului nr. XXXXXXXXXX (potrivit carora mecanicul are obligatia sa conduca economic locomotiva fara a depasi consumurile normate, respectiv consumul motorului Diesel, cu respectarea ordinelor si dispozitiilor interne legate de consumul de combustibil, raspunzand de integritatea locomotivei si inventarul ei, atat timp cat are locomotiva in primire), precum si art. 22 lit. n si art. 19 din Regulamentul intern (ce prevad obligatia de a instiinta seful ierarhic superior despre existenta unor nereguli in aprovizionarea locului de munca, intretinerea si functionarea masinilor, utilajelor si instalatiilor, asigurarea schimbului la iesirea din program, precum si obligatia de a asigura buna functionare si in deplina siguranta a transportului prin indeplinirea corecta, exigenta si la timp a indatoririlor de serviciu si de a gospodari cu randament maxim mijloacele de productie, instalatiile si utilajele incredintate.

Or, sustine reclamanta ca fapta de a conduce locomotiva in mod neeconomic, cu crearea unui supraconsum de combustibil, inregistrat de instalatia ICL, este o abatere disciplinara si atrage si raspunderea patrimoniala, fiind o fapta in legatura cu munca, savarsita cu vinovatie. Atat timp cat in fisa postului, in Regulamentul intern si Instructia 201/2007 exista prevederi care impun salariatilor folosirea mijloacelor de productie la un randament maxim cu privire la integritatea patrimoniului societatii, cu utilizarea corespunzatoare a combustibilului folosit pentru remorcarea trenurilor si pentru manevra, salariatii avand obligatii legate de consumul de combustibil, respectiv avand obligatia sa conduca economic locomotiva fara a depasi consumurile normate de combustibil, rezulta ca fapta savarsita de parat poate fi sanctionata si atrage si raspunderea patrimoniala a acestuia.

Cat priveste vinovatia salariatului, reclamanta sustine ca si aceasta conditie este indeplinita, paratul dand dovada de o conduita cel putin neglijenta si de o atentie insuficienta, desi, in raport cu aptitudinile, abilitatile, gradul de inteligenta, pregatirea si experienta sa, dobandita prin instruiri, prelucrari si scolarizari repetate efectuate de catre angajator, salariatul stia, putea si trebuia sa prevada acest rezultat. Astfel, paratul stia ca reprezinta obligatie a mecanicului de locomotiva conducerea preventiva si economicoasa a locomotivei, respectiv evitarea supraconsumului sau consumul nejustificat de motorina. De asemenea, paratul s-a inregistrat cu un consum nejustificat de 48 kg de combustibil pe tura sa de serviciu, la locomotiva pe care o avea in deservire, in conditiile in care angajatorul i-a asigurat un sistem de remorcare bine pus la punct (paratul mentionand in nota de relatii starea corespunzatoare a sigiliilor si neconstatarea pierderilor de motorina), un suport informatic al mijlocului de remorcare de natura de a sesiza orice problema tehnica (instalatia ICL de pe locomotiva DHC 541 avand avizul de corespundere metrologica la zi valabil trei ani), un sistem de comunicare organizat si sarcini clare si precise conform specializarii. In consecinta, abaterea disciplinara savarsita de parat este de natura sa atraga raspunderea disciplinara si patrimoniala a acestuia, paratul procedand cu lipsa de precautie, lipsa de implicare in activitatea specifica.

Referitor la raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, reclamanta a sustinut ca aceasta conditie este indeplinita, iar referitor la prejudiciu, reclamanta a sustinut ca, prin incalcarea sarcinilor de serviciu, paratul este vinovat de producerea un prejudiciu de 351,67 lei reprezentand supraconsumul nejustificat a 48 kg de motorina.

Pe cale de consecinta, reclamanta a concluzionat ca sunt indeplinite toate conditiile necesare pentru atragerea raspunderii patrimoniale a paratului.

Reclamanta a mai invederat faptul ca prin decizia nr. 10/12. 01. 2015 a Curtii de Apel Bacau s-a retinut, cu putere de lucru judecat, ca sunt intrunite toate conditiile prevazute de lege pentru antrenarea raspunderii disciplinare a paratului pentru fapta care a facut obiectul deciziei de sanctionare nr. L10/1/1/994/03.07.2013, deci ca exista o fapta ilicita savarsita de acesta, in calitate de salariat, cu vinovatie, fapta care a produs un rezultat daunator (supraconsumul a 48 kg), existand si raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu.

Pentru toate aceste considerente, reclamanta a solicitat admiterea actiunii.

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosarul cauzei, in copie, raportul de cercetare L10/9/1/598/06. 06. 2013, decizia nr. L10/1/1/994/03.07.2013, decizia civila nr. 10/12. 01. 2015 a Curtii de Apel Bacau, convocarea L10/9/1/483/29. 04. 2013, nota de relatii, un angajament de plata, raport citire ICL nr. L10/9/1/484/29. 04. 2013, foaie de parcurs, fisa de prestatii, diagrame ICL, adresa nr. 20/24/XXXXXXXXXXX, extras din Regulamentul Intern, extras din Instructia 201, fisa postului, buletin de verificare metrologica, factura fiscala xxxxxxxx/15. 04. 2013, fisa sanctiuni.

Paratul U. E. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii. In motivarea pozitiei sale procesuale, paratul a sustinut ca nici unul din actele indicate (Instructia 201 cap. 2, art. 11, paragraful C, Regulamentul intern si fisa postului) nu prevad ca fapta de a inregistra un supraconsum de combustibil la locomotiva constituie temei pentru o actiune in raspundere patrimoniala.

Mai sustine paratul ca, in speta, nu sunt indeplinite conditiile prevazute art. 254 alin. 1 Codul muncii . Astfel, in dovedirea supraconsumului, unitatea s-a bazat pe rapoarte emise de catre instalatiile ICL, instalatii a caror grad de uzura si vechime determina valori inexacte si eronate. In aceste conditii, apreciaza paratul ca existenta acestor supraconsumuri nu a fost dovedita fara putinta de indoiala, iar in lipsa existentei unui prejudiciu cert nu poate fi antenata raspunderea patrimoniala. In legatura cu fapta sau actiunea angajatului de natura a genera existenta acestor supraconsumuri si de a antrena raspunderea disciplinara, paratul sustine ca in manualul de utilizare a instalatiilor ICL sunt mentionate si alte cauze de natura non-umana, care pot determina existenta acestor supraconsumuri.

Paratul a sustinut ca nu este indeplinita nici conditia vinovatiei, invocand si practica judiciara si solicitand respingerea actiunii.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului cauzei, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Paratul U. E. este salariatul reclamantei Societatea Nationala de T. Feroviar de Calatori \"C. Calatori” S. A. Bucuresti – Depoul de Locomotive Iasi – SELC Bacau, fiind angajat pe postul de mecanic locomotive automotor.

Prin actiunea introductiva, reclamanta a solicitat obligarea paratului la plata sumei de 351,67 lei cu titlu de prejudiciu cauzat societatii, constand in contravaloarea a 48 kg motorina.

Potrivit disp. art. 254 alin. 1 art. 279 , salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor. Astfel, pentru a exista raspundere patrimoniala, este necesar sa fie intrunite cumulativ urmatoarele conditii: calitatea de salariat la angajatorul pagubit a celui care a produs paguba; fapta ilicita si personala a salariatului, savarsita in legatura cu munca sa; prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului; raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu; vinovatia (culpa) salariatului. Numai intrunirea cumulativa a acestor conditii poate atrage raspunderea patrimoniala, lipsa uneia dintre conditiile enumerate inlaturand raspunderea.

Potrivit disp. art. 272 art. 279 , sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.

Or, in speta, se retine de catre instanta ca reclamanta, careia ii revenea sarcina probei, a facut dovada indeplinirii tuturor conditiilor necesare pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a paratului.

Astfel, reclamanta a sustinut ca la data de 06/07.03.2013, pentru asigurarea activitatii de manevra in statia Bacau, in intervalul orar 19. 00-07. 00, a fost programata si indrumata locomotiva DHC(LDH) 541 deservita de parat. La data de 29. 04. 2013, in urma citirii si analizarii datelor memorate de instalatia de masurare a consumului de combustibil la locomotiva (ICL), s-a constatat, pentru intervalul orar 19. 00 – 05. 42, o scadere a cantitatii de motorina din rezervorul principal (RP) de 97 kg, in conditiile in care motorul diesel (MD) consuma 49 kg, rezultand astfel o lipsa nejustificata de 48 kg de motorina. Acest lucru nu a fost adus la cunostinta, prin raport de eveniment, conducerii unitatii, contrar obligatiilor de serviciu ale salariatului.

Prin decizia nr. L10/1/1/994/03.07.2013 emisa de reclamanta s-a dispus sanctionarea disciplinara a paratului cu retrogradarea din functia de mecanic locomotive automotor si trecerea in functia de mecanic ajutor de locomotiva pe o durata de 30 zile. In art. 3 din decizie s-a retinut ca paratul este vinovat pentru ca: \"a) in data de 06/07.03.2013, fiind de serviciu cu locomotiva DHc 541 in activitatea de manevra in statia Bacau se inregistreaza cu consum anormal de 48 kg motorina (fapt reiesit din citirea memoriei ICL cu care este dotata locomotiva DHc 541), rezultat ca diferenta intre consumul de motorina din rezervorul principal si consumul efectiv al motorului diesel. Astfel, locomotiva se inregistreaza cu o depasire a consumului normat de combustibil (stabilit la consumul motorului Diesel) de 48 kg de motorina. b) nu a avizat conducerea SELC Bacau prin raport de eveniment, despre supraconsumul de 48 kg motorina inregistrat la locomotiva DHc541 in data de 06/07.03.2013”. De asemenea, s-a retinut prin aceasta decizie ca paratul, prin fapta savarsita, a incalcat prevederile art. 11 lit. c si art. 9 alin. 1 lit. i din Instructia 201/2007, art. 19 si art. 22 lit. n din Regulamentul Intern, pct. 2 lit. i din fisa postului.

Se mai retine de catre instanta ca paratul a contestat decizia de sanctionare nr. L10/1/1/994/03.07.2013, iar prin decizia civila nr. 10/12. 01. 2015 pronuntata de Curtea de Apel Bacau a fost admis apelul formulat de S. C. Calatori S. A. Bucuresti si a fost respinsa contestatia formulata de contestatorul U. E. impotriva deciziei de sanctionare disciplinara. S-a retinut prin decizia nr. 10/2015 a Curtii de Apel Bacau, cu putere de lucru judecat, ca solutia instantei de fond (de admitere a contestatiei) \"nu este corecta in raport de art. 9 al. 1 lit. i din Instructia 201/2007 conform cu care mecanicul avea obligatia de a intocmi raport de eveniment in situatia in care este necesar sa aduca la cunostinta conducerii unitatii de tractiune problemele aparute in circulatia trenului si in raport de dispozitiile art. 11 lit. c care stabileau in sarcina contestatorului utilizarea corespunzatoare a combustibililor si lubrifiantilor folositi pentru remorcarea trenurilor, respectiv pentru manevra. Acestea fiind dispozitiile incidente spetei de fata, Curtea urmeaza sa constate existenta faptei contestatorului U. E., fapta ce a incalcat normele legale ce-i erau aplicabile. Toate aceste fapte converg spre convingerea ca exista fapta ilicita. (...). Din punct de vedere al laturii subiective, vinovatia reclamantului se manifesta in forma culpei prin nesocotinta – acesta nu a prevazut efectul, desi putea sau trebuia sa prevada”.

Pe cale de consecinta, instanta retine ca prin decizia nr. 10/2015 a Curtii de Apel Bacau s-a constatat, cu putere de lucru judecat, ca fapta retinuta in sarcina contestatorului prin decizia de sanctionare, constituie abatere disciplinara. Totodata, instanta retine ca aceasta fapta constituie si temei pentru antrenarea raspunderii patrimoniale.

In aceste conditii, se retine de catre instanta ca reclamanta a probat fapta ilicita savarsita de catre salariat, cu vinovatie, in legatura cu munca sa si care a avut drept consecinta producerea unui prejudiciu. Atat fapta ilicita, cat si prejudiciul produs angajatorului, legatura de cauzalitate si vinovatia, ca elemente ale raspunderii patrimoniale, rezulta din insusi actul sanctionator, act ce valoreaza mijloc probatoriu direct si nemijlocit impotriva paratului.

Cat priveste prejudiciul produs angajatorului, instanta retine ca acesta consta in contravaloarea cantitatii de 48 kg motorina, cantitate de reprezinta consum nejustificat. Prin actiunea introductiva, reclamanta a mentionat ca valoarea prejudiciului este de 351,67 lei (48 kg motorina x 24% TVA x 6% cota transport x 5,908 lei/kg conform facturii xxxxxxxx), paratul necontestand modalitatea de calcul a prejudiciului.

Pe cale de consecinta, retinand ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a paratului, instanta constata ca este intemeiata cererea formulata de reclamanta de obligare a paratului la plata sumei de 351,67 lei cu titlu de despagubiri.

Raportat tuturor considerentelor expuse mai sus, instanta constata ca este intemeiata actiunea formulata de reclamanta Societatea Nationala de T. Feroviar de Calatori \"C. Calatori” S. A. Bucuresti – S. de T. Feroviar de Calatori Iasi in contradictoriu cu paratul U. E., urmand sa o admita.

In consecinta, instanta va obliga paratul sa achite reclamantei suma de 351,67 lei, reprezentand contravaloarea a 48 kg motorina.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Admite actiunea formulata de reclamanta Societatea Nationala de T. Feroviar de Calatori \"C. Calatori” S. A. Bucuresti – S. R. de T. Feroviar de Calatori Iasi, cu sediul in Iasi, . 1, corp B, CUI xxxxxxxx si nr. inreg. in registrul comertului JXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu paratul U. E., cu domiciliul procedural ales la Cabinet Avocat L. B. din Iasi, . 6A,,.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   prejudiciu    retrogradare din functie    raspundere patrimoniala    fisa postului    vinovatie    prejudiciu    sarcina probei    legatura de cauzalitate   


Sus ↑