• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Plata contravalorii zilelor de sambata si duminica

Hotararea nr. 29 din 16.01.2014
Pronuntata de Tribunalul GORJ

Pe rol fiind judecarea cererii pentru acordare avand ca obiect formulata de reclamantul  C. N. M., in contradictoriu cu   paratii C.E.O.S.A,   S. D. M.Tg-Jiu.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Asupra cauzei de fata :
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale la data de 22.11.2012, sub nr. , reclamantul C. N. M., a chemat in judecata paratele C.E.O.S.A,   S. D. M.Tg-Jiu, solicitand ca prin sentinta ce va pronunta sa fie obligata parata la plata contravalorii zilelor de sambata si duminica in care a prestat activitate in perioada 05.11.2009-05.11.2012, urmand ca la salariu cuvenit pentru acele zile sa fi aplicat un spor de 100% in raport de salariu de baza, suma actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective.
In motivare, reclamantul a aratat ca in perioada 05.11.2009-05.11.2012 a prestat munca suplimentara ,in zilele de sambata si duminica fara ca intimata sa ii  acorde zile libere platite in perioada legala prevazuta de Codul muncii : respectiv 30 de zile dupa efectuarea muncii prestate potrivit art. 119 coroborat cu art. 120 alin ,1 din Legea nr. 53/2003 si respectiv 60 de zile calendaristice dupa prestarea muncii conform art. 119 alin .l coroborat cu art. 120 potrivit Legii nr. 40 /2011 si Codului Muncii.
A sustinut reclamantul ca avand in vedere felul muncii pe care a prestat-o considera ca este indreptatit la acordarea acestor drepturi salariale,drepturi care vin sa complineasca efortul fizic ,uzura psihica si morala suferite urmare a neacordarii timpului de repaus asa cum este el definit.
          In drept, reclamantul si-a   intemeiat  prezenta actiune  pe dispozitiile art. 119 si art. 120 alin. l din Codul muncii , raportat la art. 109 Codul muncii , Legea nr. 53 /2003 si Contractul colectiv de munca al fostei C.N.L.O. coroborate cu art. 119 alin .l si art. 120 alin 1 din Codul muncii - Legea nr. 40/2011 si prevederile Contractului Colectiv de Munca.
Paratele au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea cererii de chemare in judecata formulata de catre reclamat mentionand faptul ca la data de 19.12.2012 a fost incheiat , Protocolul privind acordarea drepturilor banesti pentru sambete si duminici avand nr. de inregistrare 10870/20.12.2012 care a fost semnat de conducerea S.C C. E. O.S.A si reprezentantii S.L. M. E.M.C. R P..
Tot parata a aratat ca, prin acest Protocol s-a convenit sa se procedeze la stingerea litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata promovate de salariatii din cadrul societatii prin achitarea de buna voie a drepturilor banesti, reprezentand sporul la salariu pentru zilele lucrate sambata si duminica, in perioada martie - decembrie 2011, sume care nu le-au fost achitate la data la care salariatii au prestat munca pentru aceste zile.
 A mai invederat parata ca reclamantului, C. N. M i-a fost achitata suma totala de 565lei, conform ,, Situatiei sambetelor si duminicilor lucrate si neplatite cu spor de 100%, in perioada martir – decembrie 2011”, ( pozitia 387 din tabel) , si a Statului de salariu a E.M.C. Rovinari – in cadrul chenzinei a II –a , a lunii decembrie 2012.
Cu privire la capatul de cerere prin care reclamantul a solicitat reactualizarea cu  indicele de inflatie a sumei de 565 lei, parata a solicitat respingerea acestui capat de cerere ca fiind neintemeiat.
Parata a depus la dosar, in aparare urmatoarele inscrisuri: extras din Situatia sambetelor si duminicilor lucrate si neplatite cu spor de 100%, in perioada martie- decembrie 201” emisa de E.M.C R.in cuprinsul careia la pozitia 387 este mentionat reclamantul, referatul nr.7869/26.12.2012 al SC C. E. O. S.A, ,,Protocolul privind acordarea drepturilor banesti pentru sambetele si duminici”, inregistrat cu nr. 10870/20.12.2012 si semnat  de conducerea SC C. E. O. S.A, si reprezentantii S. L. M. E.M.C. R. P. si statul de plata cu chenzina a –II-a emis de E.M.C R. din cuprinsul caruia reiese ca reclamantul C. N. M. ( avand functia de electrician ) a primit suma de 566 lei, reprezentand contravaloarea zilelor de sambata si duminica lucrate si neplatite cu spor de 100%, in perioada martie - decembrie 2011, extras din CCM al C. E. R. valabil pe perioada anilor 2007-2010 a caror dispozitii au fost aplicate pana la data de 19.02.2013, cand a fost inregistrat Contractul Colectiv de Munca al S. C. E. O. S.A conform adresei nr.3667/19.02.2013 emisa de I. T. de M., actul aditional nr.9 la CCM, inregistrat cu nr.24/20.03.2007 la Directia de Munca si Solidaritate Sociala si Familie Gorj, adresa nr.3667/19.02.2013 emisa de Inspectoratul Teritorial de Munca si trimisa Societatii C. E. O. S.A, actele aditionale la contractul individual de munca , incheiate de reclamant cu societatea parata incepand cu data de 01.04.2004-15.06.2012, state de salarii ale reclamantului pe perioada din litigiu, fisa pentru calculul salariilor ( pontaje cu prezenta la locul de munca) in care se regaseste si reclamantul, pe perioada in litigiu.
Reclamantul a depus raspuns la intampinare, precizand ca a primit suma de 566 lei , desi nu avea calitatea de membru al S. L. M. EMC P., acesta  fiind membru al S. D. R.
De asemenea, reclamantul a mai sustinut cu privire la perioadele 15.11.2009- 28.02.2011 si 01.01.2012-15.11.2012 ca acesta a lucrat in zile de sambata si duminica, fara ca parata sa-i fi platit orele lucrate in aceste zile cu sporul prevazut in contractele colective de munca aplicabile acestor perioade.
Totodata, reclamantul a aratat ca sustinerea din intampinare privind plata sporului este nefondata si, evident, nedovedita prin inscrisuri sau alte probe depuse de parata la dosarul cauzei, solicitand prin raspuns la intampinare formulat  ca pentru justa solutionare a cauzei se impune efectuarea unei expertize contabile.
Prin incheierea de sedinta din data de 24.10.2013 a fost incuviintata reclamantului proba cu expertiza contabila, fiind desemnata prin acordul partilor doamna expert B.L. in vederea intocmirii si depunerii lucrarii de specialitate.
 Pentru termenul de judecata din data de 28.11.2013 experta B. L. a depus la dosarul cauzei raportul de expertiza. Asupra raportului de expertiza s-au formulat obiectiuni de catre reprezentanta paratelor, experta B. L. raspunzand la acestea pentru termenul de judecata din data de 16.01.2014.
Analizand actele si lucrarile dosarului, si fata de probele administrate in cauza, instanta urmeaza sa admita in partea actiunea formulata de reclamantul C. N. M. cu urmatoarea motivare:
Reclamantul C. N. M. este angajat al SC C. E. O. SA, S. D. M.-EMC R. in functia de electrician.
Prin cererea de chemare in judecata, reclamantul a aratat ca in perioada 05.11.2009-05.11.2012 a lucrat in zilele de sambata si duminica, insa nu a fost platit pentru munca prestata in aceste conditii. Drept urmare, a solicitat obligarea paratei la plata drepturilor banesti ce i se cuvin.
La randul sau, parata SC C. E. O. SA s-a aparat, aratand ca la data de 19.12.2012 a fost incheiat Protocolul privind acordarea drepturilor banesti pentru sambete si duminici, avand nr. de inregistrare nr. 10870/20.12.2012 cu reprezentantii S. L. M. EMC R. P., iar prin acest protocol s-a convenit stingerea litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata, prin achitarea de buna voie a drepturilor banesti reprezentand sporul la salariu pentru zilele lucrate sambata si duminica, iar aceste sume au fost achitate salariatilor, astfel ca actiunea reclamantului a ramas fara obiect. La dosar au fost depuse documente de plata a drepturilor salariale.
Reclamantul a recunoscut faptul ca a primit suma de 566 lei, insa a precizat ca aceasta suma reprezinta contravaloarea muncii prestate in zilele de repaus saptamanal in perioada martie-decembrie 2011. a precizat ca nu a fost platit pentru munca prestata in perioada 15.11.2009-28.02.2011 si in perioada 01.01.2012-15.11.2012, cand de asemenea a lucrat in zilele de sambata si duminica.
Pentru lamurirea acestor aspecte, la cererea reclamantului s-a dispus efectuarea unei expertize contabile.
Din raportul de expertiza intocmit in cauza, rezulta faptul ca in perioada 15.11.2009-28.02.2011 si in perioada 01.01.2012-15.11.2012, reclamantul a lucrat 200 ore in zilele de sambata si 144 ore in zilele de duminica.  Pentru munca prestata a fost insa platit in conformitate cu prevederile din contractul colectiv de munca, exceptie facand perioada 14-15 iulie 2012 (o zi de sambata si o duminica), reclamantul fiind atunci in delegatie, aspect stabilit de catre expert pe baza ordinului de deplasare, fiind de asemenea recunoscut de parti.
Drepturile banesti cuvenite pentru cele doua zile au fost determinate in raportul de expertiza la suma bruta de 244 lei, respectiv suma neta de 157 lei.
Potrivit art. 137 alin. 1 din Codul muncii , repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
     Alineatul 2 prevede ca in cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern, iar in aceasta situatie, salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca, aspect stabilit in art. 137 alin 3 din Codul muncii .
In contractul individual de munca (aflat la filele 31-32 din dosar), partile au convenit ca sporul pentru lucrul efectuat in zilele de sambata si duminica sa fie de 100%.
Instanta nu poate primi argumentul paratei ca in acele zile reclamantul  nu a indeplinit efectiv functia de electrician la locul de munca, ci a urmat un curs de perfectionare si prin urmare nu este indreptatit sa primeasca sporul in discutie. Este de esenta delegarii faptul ca atributiile se desfasoara de catre salariat in afara locului de munca, iar potrivit art. 42 alin. 2 din art. 279 pe durata delegarii,  salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca.
Pe langa acestea, dispozitiile art. 44 alin. 2 prevad ca salariatul delegat are dreptul si la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.
De asemenea, este lipsit de relevanta faptul ca parata a acordat reclamantului o zi libera la data de 24 iulie 2012 pentru ziua de duminica, 15 iulie 2012, compensarea prin ore libere platite fiind prevazuta doar ca modalitate pentru munca suplimentara efectuata de salariat, asa cum rezulta din dispozitiile art. 122 din art. 279 , nu si  pentru ipoteza in care salariatul este privat de repaosul saptamanal.
Prin urmare, in temeiul art. art. 137 din art. 279 , va fi obligata parata sa plateasca reclamantului suma cuvenita pentru perioada 14-15 iulie 2012, in cuantum de 157 lei, suma ce va fi actualizata la data platii.
In temeiul art. art. 276 din vechiul Cod de procedura civila, parata va fi obligata sa plateasca reclamantului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, avand in vedere faptul ca pretentiile acestuia au fost admise doar in parte.
Opinia asistentilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE


Admite  in parte actiunea formulata de reclamantul  C. N. M,  in contradictoriu cu   parata C. E. O. SA si   S. D. M., cu sediul in Targu-Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, judetul Gorj, U. M. de C. T.
Obliga parata sa plateasca reclamantului suma neta de 157 lei actualizata la data platii reprezentand drepturi  banesti.
Obliga parata sa plateasca reclamantului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Sentinta executorie.
Cu drept de recurs 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 16.01.2014 la Tribunalul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   salarizare    spor week-end    reactualizare cu indicele de inflatie   


Sus ↑