• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Regula modificarii contractului individual de munca prin acordul ambelor parti. Situatii de exceptie

Hotararea nr. 785 din data de 07.06.2016
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Prin Sentinta civila nr. 235/08.03.2016 pronuntata de Tribunalul T. in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, a fost admisa actiunea civila formulata de contestatorul M. M., impotriva intimatelor S. de T. F. de M.,,C. M.,, S. A. si S. de T. F. de M.,,C. M.,, S. A., Sucursala Banat Oltenia – Centru Zonal M. Timisoara.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

A dispus anularea Deciziei nr. 472/21.09.2015, emisa de intimata S. de T. F. de M.,,C. M.,, S. A., Bucuresti.

A dispus anularea Deciziei nr. 78/22.09.2015, emisa de intimata S. de T. F. de M.,,C. M.,, S. A., Sucursala Banat Oltenia – Centru Zonal M. Timisoara.

A dispus anularea Actului aditional nr. 5/22.09.2015, incheiat intre contestator si intimata S. de T. F. de M.,,C. M.,, S. A., Sucursala Banat Oltenia – Centru Zonal M. Timisoara.

A dispus reintegrarea contestatorului pe functia detinuta anterior concedierii, aceea de, ,sef oficiu,, in cadrul Centrului Zonal Timisoara.

A obligat intimata S. de T. F. de M.,,C. M.,, S. A., Sucursala Banat Oltenia – Centru Zonal M. Timisoara la plata, catre contestator, a unei despagubiri egale cu diferenta dintre drepturile salariale cuvenite, indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, incepand cu data concedierii si pana la data reintegrarii efective.

A obligat pe intimate, in solidar, la plata, catre contestator, a sumei de 1. 000 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata.

Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca, potrivit Actului Aditional nr. 1123/19.10.2012, la contractul individual de munca nr. 1193/CL/169/01. 05. 1999, contestatorul a desfasurat activitate in cadrul S. N. T. F. M C. M. S. A., Sucursala Banat Oltenia – CZM Timisoara – Oficiul Tehnic, pe functia de, ,Sef Oficiu,, pe perioada nedeterminata, cu un salariu de baza lunar brut de 2. 555 lei, corespunzator clasei 43 de salarizare.

La data de 24.09.2014, intimatele au emis Decizia nr. 472/21.09.2015 prin care s-a dispus revocarea sa din functia de, ,Sef Oficiu,, la Oficiul Tehnic, din cadrul Centrului Zonal M. Timisoara, incepand cu data de 22.09.2015, precum si Decizia nr. 78/22.09.2015, prin care s-a dispus trecerea sa din functia de, ,Sef Oficiu,, la Oficiul Tehnic, in functia de, ,Sef Birou I,, la Biroul Tehnic, Organizare, Statistic, Calitate, Mediu, Sisteme Informatice, incepand cu data de 22.09.2015. S-a constatat ca, potrivit acestor inscrisuri, la baza emiterii Deciziei nr. 472/21.09.2015, au stat dispozitiile art. 19, alin. 1, lit. c din Statutul S. N. T. F. M. “C. M. ” S. A. si Raportul de cercetare nr. 105/17.09.2015, iar revocarea s-a dispus ca urmare a neindeplinirii conditiei de ocupare a postului de, ,sef oficiu,, prevazuta in fisa postului, respectiv obligativitatea obtinerii si mentinerii certificatului ORNISS. Urmare emiterii celor doua decizii, a fost intocmit si Actul Aditional nr. 5/22.09.2015, la contractul individual de munca nr. 1193/CL/169/09.08.2000, potrivit caruia contestatorul urma sa ocupe postul de, ,Sef Birou 1,, pentru o perioada de proba de 120 zile. S-a mai constatat ca acest Act Aditional, nu a fost semnat de contestator, nefiind de acord cu modificarea functiei sale.

S-a constatat ca, prin actul nr. 7/233/30.08.2015, intocmit de C. probleme speciale, contestatorul a fost avizat pozitiv de catre ORNISS, pentru acces la informatii clasificate, secrete de stat, nivelul secret, in perioada 20. 02. 2013 pana la 05.12.2014, iar acest certificat a fost retras de la data 05.12.2014, potrivit inscrisului transmis instantei, secret de serviciu, din care a rezultat ca ORNISS a revocat decizia de avizare pozitiva a accesului la informatii nationale clasificate, transmisa pentru contestator.

S-a mai constatat ca, asa cum s-a retinut in cuprinsul Raportului de cercetare nr. 105/17.09.2015, in urma unei sesizari efectuate la data de 30.10.2014, la sediul C. M., cu privire la, ,incompatibilitatea,, contestatorului pentru a ocupa postul de, ,sef oficiu,, in cadrul Centrului Zonal M. Timisoara, datorita savarsirii unor fapte penale, pentru care a fost condamnat definitiv de instantele judecatoresti, fiind suspendata conditionat executarea pedepselor aplicate, s-a stabilit ca, fiind retras contestatorului avizul ORNISS, acesta trebuia sa fie revocat de indata din functia de, ,sef oficiu,, deoarece una din conditiile de incadrare pe aceasta functie conform fisei postului, era obtinerea si mentinerea valabilitatii avizului ORNISS.

Cu privire la acest aspect, instanta a inlaturat aceasta aparare a intimatei, apreciind ca obtinerea si mentinerea certificatului ORNISS, nu a reprezentat o conditie de ocupare a postului de, ,sef serviciu,, intrucat la data incheierii Actului Aditional nr. 1123/19.10.2012, la contractul individual de munca nr. 1193/CL/169/09.08.2000, pentru postul de, ,sef oficiu,, nu era necesara detinerea unui asemenea certificat. Mai mult, conform adresei nr. 13/17. 01. 2013, intimata a stabilit lista functiilor din subordine care necesita acces la informatii clasificate, secrete de stat nivel “Secret”, printre care nu se regaseste functia de, ,sef oficiu tehnic,,. Insa se regaseste functia de membru al comisiei de mobilizare, conform Legii nr. 477/2003, contestatorul fiind nominalizat ca facand parte dintre persoanele care necesita acces la informatii clasificate, secrete de stat nivel “Secret”. In acest sens, Decizia nr. 44/22. 05. 2013 a reprezentat dovada constituirii si functionarii Comisiei pentru problemele de aparare, formata din salariatii cuprinsi in organigramele proprii, printre care si contestatorul ca si membru in aceasta comisie. In aceste conditii, a fost clar ca obtinerea certificatului ORNISS a fost necesara contestatorului, in calitatea sa de membru al Comisiei de mobilizare si nu ca o conditie pentru ocuparea postului de, ,sef oficiu tehnic,,. Ulterior, prin Decizia nr. 60/2015, s-a revocat titulatura de membru din comisia pentru probleme de aparare a contestatorului, intrucat nu mai detinea avizul ORNISS.

Pe de alta parte, s-a putut retine ca, potrivit dispozitiilor art. 41, alin. 1 codul muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor, iar potrivit dispozitiilor art. 41, alin. 2 se stabilesc, cu titlu de exceptie, ca modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazuri limitativ reglementate de legiuitor, respectiv: in ceea ce priveste locul muncii, atunci cand este vorba de delegare sau detasare, precum si in ceea ce priveste felul muncii, atunci cand este vorba de o situatie de forta majora, de o sanctiune disciplinara sau de o masura luata pentru protectia salariatului, potrivit dispozitiilor art. 48 codul muncii. Insa, in cauza, nu s-a conturat nici una din situatiile expres prevazute de codul muncii, fiind incalcate dispozitiile art. 17 alin. 1 si alin. 2 care stipuleaza, imperativ, ca, anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul avea obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice si ca obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita, de catre angajator, la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz. Totodata, in cauza, nu au fost aplicabile nici dispozitiile art. 78 codul muncii, nefiind cazul unei masuri luata pentru protectia salariatului, deoarece aceasta se refera la situatia cand angajatorul tinand cont de recomandarile medicului, face schimbarile necesare pentru ca salariatul sa presteze o munca mai usoara, iar nu ca sa se evite o incetare a contractului individual de munca pentru necorespundere profesionala, conform dispozitiilor art. 61, lit. d codul muncii.

In acest context, s-a constatat ca, in cauza, contractul individual de munca al contestatorului, desi a fost incheiat pe perioada nedeterminata, a fost modificat, in sensul ca s-au modificat elementele esentiale si fundamentale ale acestuia, respectiv locul muncii si felul muncii, trecerea de pe postul de, ,Sef Oficiu,, pe postul de, ,Sef Birou I,, fiind astfel incalcate dispozitiile codului muncii enuntate mai sus, cu atat mai mult cu cat nu s-a procedat la o modificare temporara a elementelor din contract si nici nu s-a facut dovada, conform dispozitiilor art. 272 codul muncii, republicat, ca s-ar fi obtinut acordul contestatorului in acest sens, actul aditional nefiind semnat de acesta din urma. Lipsa semnaturii contestatorului a echivalat cu lipsa consimtamantului cu privire la modificarea contractului, ori conform dispozitiilor art. 1179 alin. 1 cod civil, consimtamantul partilor a constituit o conditie esentiala pentru validitatea unui contract. Prin urmare, pentru a fi valabil, consimtamantul partilor trebuia sa rezulte in mod clar si neechivoc.

In ceea ce privesc sustinerile intimatei referitoare la prioritatea aplicarii dispozitiilor HG nr. 582/1998, care instituie prevederi derogatorii, cu aplicare speciala, in ceea ce priveste modificarea raporturilor de munca ale salariatilor C. M. S. A. si cu privire la numirea sau revocarea din functie a personalului din conducerea sucursalelor si a subunitatilor, caz in care, dispozitiile codului muncii nu ar fi incidente, au fost inlaturate cu urmatoarea motivare:

Contestatorul a fost numit in functia de, ,sef oficiu tehnic,, in acelasi mod in care a si fost revocat, adica prin decizia conducatorului societatii, decizia de numire in functie nefiind contestata si nu a fost considerata o modificare unilaterala a contractului individual de munca, intrucat cuprindea dispozitii favorabile acestuia. Pe de alta parte, s-a retinut ca, contestatorul este angajatul S. N. T. F. M “C. M. ” S. A., Sucursala Banat Oltenia – Centrul Zonal M. Timisoara, in baza contractului individual de munca nr. 1193/CL/169/09.08.2000, facand parte din categoria personalului contractual, ori, dispozitiile art. 266 codul muncii stabilesc, imperativ, ca jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca, prevazute de cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit codului muncii. In plus, dispozitiile HG nr. 582/1998 se refera la infiintarea Societatii Nationale de T. F. de Marfa \"C. F. R. Marfa\" - S. A., prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, nicidecum la modul de solutionare a conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale.

Avand in vedere cele expuse mai sus, in baza dispozitiilor art. 17, art. 41, alin. 1 codul muncii, republicat, Tribunalul a admis actiunea civila formulata de contestatorul M. M. impotriva intimatelor S. Nationala de T. F. de M. “C. M. ” – S. A. si Sucursala Banat Oltenia – Centrul Zonal M. Timisoara, si a dispus anularea Deciziei nr. 472/21.09.2015, emisa de intimata S. Nationala de T. F. de M. “C. M. ” – S. A. Bucuresti, a dispus anularea Deciziei nr. 78/22.09.2015, emisa de intimata S. Nationala de T. F. de M. “C. M. ” – S. A., Sucursala Banat Oltenia – Centrul Zonal M. Timisoara, precum si anularea Actului aditional nr. 5/22.09.2015, incheiat intre contestator si intimata S. de T. F. de M.,,C. M.,, S. A., Sucursala Banat Oltenia – Centru Zonal M. Timisoara. Instanta a dispus reintegrarea contestatorului pe functia detinuta anterior revocarii din functie, aceea de, ,sef oficiu,, in cadrul Centrului Zonal Timisoara si a obligat pe

intimata S. Nationala de T. F. de M. “C. M. ” – S. A., Sucursala Banat Oltenia – Centrul Zonal M. Timisoara la plata, catre contestator, a unei despagubiri egale cu diferenta dintre drepturile salariale cuvenite indexate, majorate si actualizate de care ar fi beneficiat contestatorul incepand cu data revocarii din functie si pana la data reintegrarii efective.

In baza dispozitiilor art. 451, alin. 1, art. 452, art. 453 alin. 1 cod procedura civila, instanta a obligat, in solidar, pe intimate la plata, catre contestator, a sumei de 1. 000 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariul de avocat.

Impotriva sentintei civile a declarat apel, intimata S. Nationala de T. F. de M. \"C. M. \" -S. A. prin Manager-ul Centrului Zonal de M. Timisoara, solicitand admiterea apelului si sa se constate ca sentinta este nelegala si netemeinica si, pe cale de consecinta, modificarea ei, iar pe fond, respingerea actiunii, ca fiind neintemeiata fata de societatea sa, pentru urmatoarele motive:

In temeiul prevederilor art. 19 alin. 1 lit. c din Statutul Societatii Nationale de T. F. de Marfa \"C. Marfa\" SA (anexa la HG 582/1998, privind infiintarea SNTFM \"C. Marfa\" SA) si avand in vedere Raportul de cercetare nr. 105/17.09.2015 (prin care s-a constatat ca d-nul M. M. nu mai intruneste conditia de ocupare a postului de sef oficiu tehnic, prevazuta in fisa postului, \"obligativitatea obtinerii si mentinerii certificatului ORNISS, intimatul contestator fost revocat din functia de Sef Oficiu Tehnic si trecut pe un post corespunzator pregatirii profesionale. (Decizia nr. 472/21.09.2015)

Potrivit Raportului de cercetare mai sus mentionat, \" Domnul M. M. nu mai poate ramane incadrat pe functia de Sef Oficiu Tehnic la CZM Timisoara pentru urmatoarele motive;

I. La data de 30 octombrie 2014, la sediul C. M., a fost inregistrata o sesizare cu privire la incompatibilitatea domnului M. M. pentru a ocupa postul de sef oficiu in cadrul CZM Timisoara, datorita unor abateri pentru care a fost condamnat definitiv de instantele judecatoresti.

Acesta a fost condamnat la un an inchisoare pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 248 Cod penal (abuz in serviciu contra intereselor publice) si art. 208 Cod penal (furt) si la pedeapsa accesorie prevazuta de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal.

In baza art. 71, alin. 5, art. 81 si 82 Cod penal instanta a suspendat conditionat executarea pedepselor aplicate.

Prejudiciul adus C. Marfa a fost in suma de 232. 20 lei. Suma a fost recuperata integral.

II. Conform actului nr. 7/233/30.08.2015 al Compartimentului probleme speciale, domnul M. M. a fost avizat pozitiv de catre ORNISS, pentru acces

Ia informatii clasificate secrete de stat, nivelul secret, in perioada 20. 02. 2013 la 05.12.2014.

Intrucat de la data de 05.12.2014 susnumitului i s-a retras avizul ORNISS, acesta ar fi trebuit sa fie revocat de indata din functia de sef oficiu, deoarece una din conditiile de incadrare pe aceasta functie, cerinta mentionata si in Fisa Postului, este obtinerea si mentinerea valabilitatii avizului ORNISS. . . \"

Potrivit art. 1 alin. 1 art. 279 prezentul cod se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai in masura in care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii.

In acest sens, arata ca HG nr. 582/1998 instituie prevederi derogatorii cu aplicare speciala in ceea ce priveste modificarea raporturilor de munca ale salariatilor C. MARFA SA si cu privire la numirea sau revocarea din functie a personalului din conducerea sucursalelor si a subunitatilor.

Precizeaza ca reclamantul a fost numit in functia de Sef Oficiu Tehnic, in acelasi mod in care a fost revocat: prin decizia conducatorului societatii. Decizia de numire in functie nu a fost contestata si nu a fost considerata, o modificare unilaterala a contractului individual de munca, intrucat cuprindea dispozitii favorabile contestatorului.

Asadar, numirea si revocarea din functie a personalului din conducerea societatii C. M. SA este reglementata prin dispozitii speciale, derogatorii de la art. 279 dispozitii care potrivit art. 1 alin. 2 din art. 279 se aplica cu prioritate.

In acest sens si pentru o practica unitara, ataseaza dosarului, sentinta civila nr. 950/F/2007 a Tribunalului Bistrita Nasaud si mentinuta prin decizia civila nr. 1542/R/2008 pronuntata de Curtea de Apel Cluj N., prin care se retine in mod corect, considera apelanta, ca dispozitiile Codului muncii nu sunt incidente in speta, intrucat exista prevederi in legi speciale care reglementeaza raporturile de munca, prevederi derogatorii, care se aplica cu prioritate.

Apreciaza ca o astfel de solutie corespunde realitatii practice intrucat, atata vreme cat se considera legala numirea in functie de conducere a angajatilor prin dispozitie a directorului, mutatis-mutandis, revocarea va opera in aceeasi modalitate.

In cauza s-a depus intampinare de catre contestatorul intimat M. M., solicitand respingerea apelului formulat de intimata S. Nationala de T. F. de Marfa \"C. Marfa\" -S. A. prin Manager-ul Centrului Zonal Timisoara ca nefondat, cu consecinta mentinerii Sentintei Civile nr. 235/08.03.2016, pronuntata de Tribunalul C. S., ca fiind temeinica si legala, pentru urmatoarele considerente:

Prima instanta, in mod corect a retinut ca, in speta, contractul individual de munca al reclamantului desi incheiat pe o perioada neterminata a fost modificat unilateral de catre angajator cu privire la elemente esentiale si fundamentale ale acestuia, cu incalcarea dispozitiilor legale in materie.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 41 alin. 1 din art. 279 , contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. In continuare, art. 41. alin. 2 din art. 279 , stabileste, cu titlu de exceptie, ca modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazuri limitativ reglementate de legiuitor, doar in ceea ce priveste locul muncii atunci cand este vorba de delegare sau detasare (art. 42 codul muncii) si in ceea ce priveste felul muncii, atunci cand este vorba de o situatie de forta majora, de o sanctiune disciplinara sau de o masura luata pentru protectia angajatului (art. 48 codul muncii).

In speta, dupa cum se poate observa, nu exista niciuna din situatiile expres prevazute de dispozitiile codului muncii, care sa permita angajatorului modificarea unilaterala a contractului individual de munca.

De altfel, in sprijinul celor de mai sus vin si dispozitiile art. 17 Codul muncii care prevede ca anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa salariatul cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le modifice. In situatia de fata, angajatorul nu a respectat nici aceasta obligatie.

Asa cum s-a aratat si prin contestatia formulata, reclamantul fost angajat la S. N. T. F. M \" C. Marfa\"S. A, Sucursala Banat Oltenia - CZM Timisoara - Oficiul Tehnic pe functia de SEF OFICIU, pentru o perioada nedeterminata, cu un salariu de baza lunar brut de 2. 555 lei corespunzator clasei 43 de salarizare, potrivit Actului Aditional nr. 1123/19.10.2012 la Contractul Individual de Munca nr. 1193/CL/xxxxxxxxxxxx99.

Prin cele doua decizii anulate de catre instanta de fond s-a dispus revocarea sa din functia de Sef Oficiu la Oficiul Tehnic din cadrul Centrului Zonal Marfa Timisoara, incepand cu data de 22.09.2015 si trecerea din functia de Sef Oficiu la Oficiul Tehnic, in functia de Sef Birou I la Biroul Tehnic, Organizare, Calitate, Mediu, Sisteme Informatice incepand cu data de 22.09.2015, cu motivarea ca nu ar mai fi indeplinit conditia de ocupare a postului de sef oficiu, prevazuta in fisa postului, respectiv obligativitatea obtinerii si mentinerii certificatului ORNISS.

Actul Aditional nr. 5/22.09.2015 intocmit in baza celor doua decizii potrivit caruia urma sa ocupe postul de Sef Birou 1, pentru o perioada de proba de 120 zile, cu un salariu de baza lunar brut de 2. 041 lei corespunzator clasei 41 de salarizare, asa cum a retinut si Tribunalul C. S. nu a fost semnat de catre el, deoarece nu a fost de acord cu modificarile contractului individual de munca care vizau clauze esentiale referitoare la felul muncii, durata si salariu.

Apreciaza ca, de asemenea, in mod corect au fost inlaturate de catre prima instanta apararile intimatei apelante potrivit carora Decizia nr. 472/21.09.2015 prin care s-a dispus revocarea din functia detinuta a fost emisa in baza dispozitiilor art. 19 alin. 1 lit. c din Statutul Societatii ( anexa la HG 582/1998). In motivarea respingerii acestor aparari, in mod judicios s-a retinut ca reclamantul are calitatea de angajat al apelantei in baza unui contract individual de munca, fiind aplicabile in speta dispozitiile art. 266 art. 279 si nu dispozitiile HG nr. 582/1998 care se refera la infiintarea SNTFM \" C. Marfa \" SA.

In plus, instanta de fond, in mod judicios a retinut si ca obtinerea si mentinerea certificatului ORNISS, nu reprezinta o conditie de ocupare a postului de sef oficiu intrucat la data incheierii Actului Aditional nr. 1123/19.10.2012 la Contractul Individual de Munca nr. 1193/CL/169/01. 05. 1999 pentru postul de sef oficiu, reclamantul nu detinea acest certificat ORNISS ( anexa la dosarul de fond). Din intampinarea formulata de intimata apelanta in fata primei instante rezulta ca reclamantul a fost avizat pozitiv de ORNISS pentru acces la informatii clasificate secrete de stat, nivelul secret abia la data de 20. 02. 2013. Asa cum se retine si prin sentinta apelata, obtinerea acestui certificat a fost necesara pentru ca a facut parte si dintr-o comisie de mobilizare si nu ca o conditie pentru ocuparea postului de Sef Oficiu Tehnic.

Potrivit adresei 13/17. 01. 2013 (depusa de apelanta la dosarul de fond) prin care s-a stabilit lista functiilor care necesita acces Ia informatii clasificate, secrete de stat nivel \"Secret\", functia detinuta de intimat anterior revocarii de sef oficiu tehnic nu se regaseste printre acestea.

In plus, asa cum rezulta din Decizia nr. 44/2013 (anexa la dosarul de fond), a fost numit membru al Comisiei pentru probleme de aparare, iar ulterior retragerii certificatului ORNISS i-a fost retrasa acesta titulatura de membru al comisiei mentionate prin Decizia nr. 60/2015 (anexa la dosarul de fond). Prin urmare detinerea certificatului ORNISS nu avea nici o legatura cu functia detinuta de sef oficiu tehnic ci doar cu cea de membru in Comisia pentru probleme de aparare.

Pe de alta parte, si in situatia in care obligatia de a obtine si de a mentine acel certificat ORNISS ar fi fost conditie de ocupare a postului de Sef Oficiu Tehnic, procedura urmata de intimata in ceea ce priveste emiterea Deciziei de revocare nr. 472/21.09.2015 tot nelegala este, deoarece angajatorul era obligat sa procedeze potrivit dispozitiilor art. 61 si urm. din Codul muncii .

Analizand apelul declarat prin prisma motivelor invocate, in raport cu inscrisurile de la dosarul cauzei si mai ales cu dispozitiile legale in materie, constata ca acesta este nefondat din urmatoarele considerente:

Asa cum si prima instanta in mod corect a constatat, din inscrisurile de la dosar, rezulta in mod evident ca obtinerea si mentinerea certificatului ORNISS, nu a reprezentat o conditie de ocupare a postului de, ,sef serviciu” intrucat la data incheierii Actului Aditional nr. 1123/19.10.2012, la contractul individual de munca nr. 1193/CL/169/09.08.2000, pentru postul de, ,sef oficiu,, nu era necesara detinerea unui asemenea certificat. In plus, desi prin adresa nr. 13/17. 01. 2013, intimata a stabilit lista functiilor din subordine care necesita acces la informatii clasificate, secrete de stat nivel “Secret”, nu se regaseste functia de, ,sef oficiu tehnic”, chiar daca se regaseste functia de membru al comisiei de mobilizare, conform Legii nr. 477/2003, contestatorul fiind nominalizat ca facand parte dintre persoanele care necesita acces la informatii clasificate, secrete de stat nivel “Secret”.

Decizia nr. 44/22. 05. 2013 reprezinta dovada constituirii si functionarii Comisiei pentru problemele de aparare, formata din salariatii cuprinsi in organigramele proprii, printre care si contestatorul ca si membru in aceasta comisie.

Prin urmare, este clar ca obtinerea certificatului ORNISS a fost necesara contestatorului, in calitatea sa de membru al Comisiei de mobilizare si nu ca o conditie pentru ocuparea postului de, ,sef oficiu tehnic”, pentru ca nici macar in prezentul apel, parata nu a oferit o explicatie plauzibila si nu a depus la dosar probe din care sa rezulte ca un asemenea certificat era necesar pentru reclamant la numirea in functie sau pe parcursul exercitarii functiei.

Ulterior, prin Decizia nr. 60/2015, s-a revocat titulatura de membru din comisia pentru probleme de aparare a contestatorului, intrucat nu mai detinea avizul ORNISS.

Tot in mod corect au fost inlaturate de catre prima instanta apararile intimatei apelante, potrivit carora Decizia nr. 472/21.09.2015 prin care s-a dispus revocarea din functia detinuta a fost emisa in baza dispozitiilor art. 19 alin. 1 lit. c din Statutul Societatii ( anexa la HG 582/1998). In motivarea respingerii acestor aparari, s-a retinut ca reclamantul are calitatea de angajat al apelantei in baza unui contract individual de munca, fiind aplicabile in speta dispozitiile art. 266 art. 279 si nu dispozitiile HG nr. 582/1998 care se refera la infiintarea SNTFM \" C. Marfa \" SA.

Potrivit dispozitiilor art. 41 alin. 1 din art. 279 , contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Art. 41 alin. 2 din art. 279 , stabileste, cu titlu de exceptie, ca modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si conditiile limitativ reglementate de prezentul cod, doar in ceea ce priveste locul muncii, atunci cand este vorba de delegare sau detasare (art. 42 codul muncii) si in ceea ce priveste felul muncii, atunci cand este vorba de o situatie de forta majora, de o sanctiune disciplinara sau de o masura luata pentru protectia angajatului (art. 48 codul muncii).

Prin urmare cele invocate de apelanta in sensul ca potrivit art. 1 alin. 1 art. 279 , prezentul cod, se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai in masura in care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii, nu sunt intemeiate, pentru ca HG nr. 582/1998 nu reglementeaza raporturi de munca, ci se refera la infiintarea SNTFM \" C. Marfa \" SA si nu este o lege speciala in acest sens.

In speta, nu exista niciuna din situatiile expres prevazute de dispozitiile codului muncii, care sa permita angajatorului modificarea unilaterala a contractului individual de munca, astfel ca in baza art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, va respinge ca nefondat apelul declarat si vazand si dispozitiile art. 452-453 Cod de procedura civila va obliga apelanta la cheltuieli de judecata catre intimat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge apelul declarat de parata SNTFM \" C. MARFA” SA Bucuresti, impotriva sentintei civile nr. 235/08. xxxxxx, pronuntata de Tribunalul C. -S. .

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   act aditional    fisa postului    modificare unilaterala    organigrama    raport de cercetare    acordul partilor    felul muncii    locul muncii    delegare    detasare    revocare din functie   


Sus ↑