• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara. Neprecizarea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat

Hotararea nr. 3024 din 06.03.2012
Pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA

Textul prevazut de art. 252 alin.2 lit. c din Codul muncii, nu obliga unitatea la o argumentare excesiva si in amanunt pe fiecare sustinere formulata de catre salariat in apararea sa, fiind suficienta aratarea motivelor care, in opinia unitatii, conduc la o alta situatie decat cea invocata de catre salariat ca aparare.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Tribunalul Gorj prin sentinta civila nr. 7366 din 27.10.2011 a admis exceptia nulitatii absolute a deciziei de sanctionare nr.250/23.05.2011 (nr.Registru Special) si nr.3933/23.05.2011 (nr.Registru General) emisa de intimata S. N. a L. O. SA, exceptie invocata de petenta P. I.
      A constatat nula decizia de sanctionare nr.250/23.05.2011(nr.Registru Special) si nr.3933/23.05.2011 (nr.Registru General) emisa de intimata S. N. a L. O. SA.
      A obligat intimata S. N. a L. O. SA  la plata catre petenta P. I. a sumelor retinute în baza deciziei de sanctionare nr.250/23.05.2011 (nr.Registru Special) si nr.3933/23.05.2011 (nr.Registru General) emisa de intimata S. N. a L. O. SA.
      Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut urmatoarele:
      Petenta a fost  angajata la S. N. a L. O. SA Tg.-Jiu-Baza de Aprovizionare, în perioada 24.04.2010- 28.03.2011 în calitate de consilier juridic conform fisei postului si mentiunilor din carnetul de munca al acesteia.
      Prin decizia nr. nr. 250/23.05.2011 (nr.Registru Special) si nr. 3933/23.05.2011   (nr.Registru General) emisa de intimata S.N.L.O. SA TG-JIU petenta  a fost sanctionata cu diminuarea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10% începand cu luna mai 2011 conform art.364 lit.d din art. 279 coroborat cu art.280 lit.d din CCM pe anul 2010 .
      Instanta de judecata a apreciat ca sustinerile petentei sunt întemeiate întrucat decizia de sanctionare aplicata acesteia este lovita de nulitate absoluta.
      Astfel, potrivit disp.art.268 alin.2 art. 279 \" sub sanctiunea nulitatii absolute în decizie se cuprind, în mod obligatoriu \", mentiunile prevazute la punctele a - f din acest text.
      Norma juridica este imperativa si omisiunea oricareia din elementele obligatorii enumerate în alin.2 atrage nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare.
      Privind mentiunea de la lit.c , în decizie trebuie cuprinse \"motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prev.de art.267 alin.3, nu a fost efectuata cercetarea\".
      Cu toate acestea, mentiunea în discutie doar la modul general si nu în concret, echivaleaza cu lipsa acesteia. Deci, nu poate fi suplinita de existenta acestor mentiuni doar la modul general, ceea ce duce negresit la nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare.
      Ca în doctrina articolul 268 alin.2 art. 279 face distinctie între invocarea motivelor pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat , la modul general, adica indicarea acestora  în materialitatea lor , cu invocarea în concret , pe fiecare în parte.
      Astfel, în speta de fata, apararile pe care le-a facut petenta cu ocazia cercetarii disciplinare, au fost înlaturate raportat doar la atributiile stabilite prin fisa postului, si de faptul ca în îndeplinirea sarcinilor de serviciu trebuiau verificate toate aspectele referitoare la asigurarea garantiei platii produselor petroliere vandute si la încasarea contravalorii acestor produse în cel mai scurt timp .
      Instanta a apreciat ca motivele pentru care i-au fost înlaturate apararile petentei sunt formulate la modul general, respectiv tinandu-se seama de atributiile stabilite prin fisa postului, însa nu se specifica în concret care atributii.
      De altfel, prin raportul de cercetare disciplinara, comisia de cercetare disciplinara numita de directorul general al SNL O. Tg.-Jiu a stabilit în sarcina petentei sanctionarea cu reducerea salariului pe 3 luni, deoarece nu a asigurat garantia platii produselor petroliere vandute si nu a încasat contravaloarea acestor produse, în cel mai scurt timp.
      Si în aceasta situatie sanctionarea petentei trebuia sa se faca diferentiat, situatie fata de care motivele pentru care i-au fost înlaturate apararile trebuiau sa se raporteze la ceea ce i s-a imputat, deci diferit de ceilalti semnatari ai contractelor încheiate.
      Pe langa aceste aspecte retinute de instanta, este o certitudine ca art.268 ali.2 din art. 279 , prin fiecare componenta a sa ( deci si în ceea ce priveste textul de la lit.c) , statorniceste o nulitate absoluta de forma, pentru nerespectarea unei cerinte de forma ad validitatem.
      Ea are totodata, caracterul unei nulitati exprese, în cazul careia legea instituie o prezumtie de vatamare astfel încat beneficiarul prezumtiei nu trebuie sa dovedeasca faptul vatamarii, ci doar nerespectarea formei legale.
      Prin urmare, decizia contestata nu cuprinde elementele obligatorii prevazute de art.268 alin.2 lit. c din art. 279 , sub sanctiunea nulitatii absolute, intimata necombatand decat la modul general motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de catre petenta iar în timpul cercetarii disciplinare prealabile.
      Fata de cele aratate mai sus, instanta a constatat ca decizia contestata a fost emisa cu nerespectarea dispozitiilor expres si limitativ prevazute de lege, astfel ca este lovita de nulitate absoluta, conform dispozitiilor legale mai sus mentionate.
      Avand în vedere considerentele expuse, instanta a admsa contestatia si în consecinta a constatat nulitatea absoluta a deciziei nr.250/23.05.2011 (nr.Registru Special) si nr.3933/23.05.2011 (nr.Registru General) emisa de intimata S.N.L.O. SA TG-JIU.
      De asemenea, a fost obligata intimata S. N. a L. O. SA la plata catre petenta P. I. a sumelor retinute în baza deciziei de sanctionare nr.250/23.05.2011 (nr.Registru Special) si nr.3933/23.05.2011 (nr.Registru General) emisa de intimata S. N. a L. O. SA.
      Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata S. N. a L. O. SA Tg.-Jiu, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
      Considera ca sentinta este lipsita de temei legal si a fost data cu încalcarea sau aplicarea gresita a legii (art. 304 pct 9) si nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii (art304 pct 7).
      Ca decizia contestata cuprinde aceste elemente, dupa cum urmeaza:
Fapta imputata a fost descrisa amanuntit si reprezinta obligatia salariatului de a apara patrimoniul unitatii si de a contribui ia dezvoltarea Iui prevazuta de art.29 alin. 3 din CCM/2010. Trebuie retinut faptul ca petenta, la data savarsirii abaterii disciplinare si în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, detinea functia de consilier juridic în cadrul Bazei de Aprovizionare si în calitatea pe care o avea trebuia sa coreleze prevederile contractuale, raportai la societatea cocontractanta, respectiv daca aceasta avea sau nu prestatii în cadrul SNL Oltenia SA care sa conduca la o eventuala compensare a seviciilor/platilor reciproce.
      In preambulul deciziei contestate sunt precizate prevederile interne care au fost încalcate în savarsirea faptei, respectiv dispozitiile CCM/2010 încheiat la nivel de societate si prevederile legale si cele interne în ba/a carora a fost aplicata sanctiunea disciplinara.
      Ca sanctiunea aplicabila petentului este o sanctiune care se aplica pentru abateri de o anumita gravitate prin urmarile lor, savarsite cu intentie, care produc un prejudiciu material sau dauneaza activitatii angajatorului ori pentru repetarea sistematica a unor abateri mai usoare.
      Conform prevederilor an. 276 alin. (3) din CCM/2010 abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) nu au caracter limitativ.
      Astfel, abaterea disciplinarea savarsita de petenta o reprezinta fapta în legatura cu munca prin care s-au încalcat prevederile art. 29 alin. 3 din CCM/2010, respectiv obligatia salariatului de a apara patrimoniul unitatii si de a contribui la dezvoltarea lui.
      Aceasta reprezinta una din obligatiile principale prevazute pentru toti salariatii societatii si detaliate în continutul art. 29 din CCM/2010.
      Conform prevederilor ari. 267 din Codul muncii , petenta a fost convocat în data de 18.04.2011 la sediul SNL O. SA Tg-Jiu în vederea efectuarii cercetarii disciplinare prealabile în legatura cu modul de încheiere a contractelor economice mentionate.
      Punctul de vedere al petentei a fost consemnat în nota explicativa, data în fata comisiei de cercetare disciplinara, în data de 18-04.2011, prin care aceasta si-a prezentat propria pozitie în legatura cu fapta imputata, respectiv obligatia salariatului de a apara patrimoniul unitatii si de a contribui la dezvoltarea lui prevazuta de art.29 alin. 3 din CCM/2010. Petenta a aratat ca semnarea contractelor a fost influentata de existenta contractelor cadru cu diversi clienti, iar clauza privind modalitatea de plata, a ramas aceeasi ca în toate contractele. Cu privire la luarea masurilor pentru recuperarea debitelor existe la data efectuarii cercetarii disciplinare, s-a precizat ca exista litigii pe rolul instantelor de judecata care au ca obiect obligarea debitorilor la plata sumelor restante, asa cum au fost înregistrate în evidentele contabile. Nici la aceasta data nu au putut fi recuperate sumele restante în totalitate.
      Comisia de cercetare disciplinara a înlaturat apararile formulate de petenta, tinandu-se cont si de atributiile stabilite prin fisa postului în sarcina sa, si de faptul ca în îndeplinirea sarcinilor de serviciu petenta trebuia  sa  verificate  toate aspectele  referitoare  la asigurarea  garantiei   platii produselor petroliere vandute si la încasarea contravalorii acestor produse, în cel mai scurt timp.
      Chiar daca a existat un contract cadru, clauzele contractelor încheiate între B. R. si SC L. SRL, SC P. SRL, SC D. SRL si SC R. I. E. SRL trebuiau adaptate în functie de tipul relatiilor comerciale ce s-au stabilit între partile contractante.
      Astfel, comisia de cercetare disciplinara în raportul nr. 3449/05.05.2011 a retinut ca doamna P. I. a savarsit abaterea disciplinara prevazuta de art.29 alin. 3 din CCM/2010, respectiv nerespectarea obligatiei salariatului de a apara patrimoniul unitatii si de a contribui la dezvoltarea lui - garantia platii produselor livrate nu era sigura. Sanctiunea aplicabila pentru abaterea retinuta fiind reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10% conform prevederilor art. 264 alin. (1) litera d) din art. 279 coroborate cu prevederile art. 280 alin. (1) litera d) din CCM/2010 încheiat la nivelul SNL O. SA Tg-Jiu.
      Avand în vedere motivele precizate mai sus, SNL O. Tg-Jiu considera ca sunt întrunite motivele prevazute de art.304 punctele 7 si 9, coroborate cu art.3041 cod proc. Civ.  si solicita admiterea recursului si modificarea sentintei recurate în sensul respingerii contestatiei, iar în teza subsidiara - admiterea recursului, casarea sentintei si trimiterea spre rejudecare instantei de fond .
      Intimata a depus întampinare solicitand respingerea recursului si mentinerea ca temeinica si legala a sentintei.
      Analizand motivele de recurs in raport cu sentinta recurata Curtea retine urmatoarele:
      Prin decizia nr. 250,3933/23.05.2011 contestatoarea a fost sanctionata cu reducerea salariului de baza pe o perioada de 3 luni cu 10%, conform art. 264(1, d) art. 279 , coroborat cu art. 280 (1,d) din Contractul colectiv de munca /2010 la nivel de unitate.
      A fost retinut ca obiect al abaterii disciplinare fapta prin care s-a incalcat prevederile art. 29(3) din CCM./2010, respectiv obligatia salariatului de a apara patrimoniul unitatii si de a contribui la dezvoltarea lui.
      Astfel s-a retinut ca in raport cu contractele încheiate cu anumite unitati economice, semnatarii acestor contracte trebuiau:
- sa asigure garantia platii produselor petroliere vandute si
- încasarea contravalorii acestor produse in cel mai scurt termen.
      Punctul de vedere a fost consemnat in nota explicativa si redat in esenta in continutul deciziei sanctionatoare.
      In decizie s-a prevazut ca:
      \" aparerile salariatului au fost înlaturate tinandu-se seama de atributiile stabilite prin fisa postului si de faptul ca in îndeplinirea sarcinilor de serviciu trebuiau verificate toate aspectele referitoare la asigurarea garantiei platii produselor petroliere vandute si la încasarea contravalorii acestor produse in cel mai scurt termen. Chiar daca a existat un contract cadru, clauzele contractelor încheiate între B. R. si SC L. SRL, SC P. SRL, SC D. SRL si SC R. I. E. SRL trebuiau adaptate în functie de tipul relatiilor comerciale ce s-au stabilit între partile contractante.\"
      Potrivit art. 252 (1) art. 279 republicat la data de 18.05.2011, angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
     (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
     a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
     b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost încalcate de salariat;
     c) motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
     d) temeiul de drept în baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
     e) termenul în care sanctiunea poate fi contestata;
     f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
Asa cum se observa din dispozitiile legale mai sus citate ceea ce se impune a fi cuprins in decizia de sanctionare disciplinara este aratarea motivelor pentru care au fost înlaturate apararile formulate de catre salariat.
      Textul nu obliga unitatea la o argumentare excesiva si in amanunt pe fiecare sustinere formulata de catre salariat in apararea sa, fiind suficienta aratarea motivelor care, in opinia unitatii, conduc la o alta situatie decat cea invocata de catre salariat ca aparare.
      Motivele pot fi expuse in mod sintetic, privind aspecte esentiale de natura a expune in mod clar pozitia unitatii fata de apararile salariatului.
      Asa cum se observa din decizia respectiva, unitatea a precizat faptele care au condus la aplicarea sanctiunii disciplinare, a mentionat care au fost apararile salariatului si a raspuns acestor aparari punctual, argumentand in mod sintetic pozitia unitatii fata de apararile contestatoarei.
      Astfel s-a aratat ca sunt înlaturate apararile  pentru faptul ca in îndeplinirea sarcinilor de serviciu trebuiau verificate toate aspectele referitoare la asigurarea garantiei platii produselor petroliere vandute si la încasarea contravalorii acestor produse in cel mai scurt termen.
      Iar pe de alta parte, chiar daca a existat un contract cadru, clauzele contractelor încheiate trebuiau adaptate în functie de tipul relatiilor comerciale ce s-au stabilit între partile contractante.
De altfel din simpla lecturare a notei explicative se poate observa ca unitatea a raspuns in mod clar si precis apararilor formulate sub forma de raspuns de catre contestatoare.
      In consecinta Curtea constata ca in mod gresit instanta de fond a apreciat ca in cauza unitatea a emis o decizie nula sub aspectele respective, situatie in care apreciaza ca motivele de recurs sunt întemeiate, sens in care va fi admis recursul.
      Avand in vedere ca Tribunalul a solutionat cauza sub aspectul de nulitate a deciziei ca urmare a lipsei unui element obligatoriu si nu pe fondul cauzei, Curtea urmeaza sa caseze sentinta si sa trimita cauza spre rejudecare pentru analiza celorlalte motive de contestatie ce vizeaza fondul cauzei.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   exceptia nulitatii absolute a deciziei de sanctionare    sanctionare disciplinara    nota explicativa    apararile formulate de salariat    comisia de cercetare disciplinara   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑