• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Decizie de concediere. Desfiintarea locului de munca nu a fost efectiva si nu a avut o cauza reala si serioasa

Hotararea nr. 241 din data de 18-02-2015
Pronuntata de Tribunalul DAMBOVITA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect \"contestatie decizie de concediere\", actiune formulata de reclamantul C_ D_, CNP x, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet de Avocat M_ D_, cu sediul in B_, _.13, judetul B_ in contradictoriu cu parata S_ Nationala Transport Feroviar de Marfa \"C_ Marfa\" S.A., cu sediul in Bucuresti, _.38, sector 1 si cu sediul procesual ales la Centrul Zonal de Marfa Bucuresti, in Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. x reclamantul C_ D_ in contradictoriu cu parata S_ Nationala Transport Feroviar de Marfa \"C_ Marfa\" S.A. a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nelegalitatea si netemeinicia masurii concedierii dispuse prin Decizia nr. CZ2.1/2898 din data de 07.08.2014; sa se constate nulitatea deciziei; sa fie obligata parata la reintegrarea efectiva pe functia si postul ocupate la momentul concedierii si la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactua­lizate, si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data concedierii pana la momentul reintegrarii efective; sa fie obligata parata la plata sumei de 10.000 RON, cu titlul de daune morale, pentru prejudiciul moral creat ca urmare a masurii nelegale de incetare a raporturilor de munca.
In motivarea in fapt a cererii, reclamantul a aratat ca a fost angajatul paratei din data de 01.05.1999, desfasurandu-si activitatea pana la 11.08.2014, moment in care a luat cunostinta de decizia de concediere si ca in conformitate cu art. 5 din decizia de concediere, a fost concediat pe motiv ca urmare a aplicarii prevederilor art. 4 din prezenta decizie se incadreaza la B.II. lit.g (calificativele obtinute la ultima evaluare profesionala anuala).
A precizat reclamantul ca decizia de concediere este nelegala si netemeinica pentru ca nu cuprinde motivele pentru care s-a considerat necesara masura concedierii, nu se arata cu precizie si claritate care sunt cauzele reale si serioase care ar fi trebuit sa fundamenteze decizia, iar referirile generice la situatia economica a paratei, fara individualizarea parametrilor economico-financiari avuti in vedere de catre angajator, nu pot constitui motivarea in fapt a deciziei.
Decizia de concediere este netemeinica intrucat desfiintarea locului de munca nu a fost efectiva si nu a avut o cauza reala si serioasa, conform cerintelor art. 65 alin.(l) si (2) din art. 279 si asa cum rezulta din Decizia de concediere nr. CZ2.1/2898 din data de 07.08.2014, locul de munca al reclamantului a fost desfiintat motivat de situatia economico-financiara a societatii care impune masuri de echilibrare a cheltuielilor in raport cu nivelul prestatiilor si al veniturilor, masuri concretizate prin Planul de disponibilizare a salariatilor C_ Marfa SA, Programul de restructurare si reorganizare a C_ Marfa SA si a Programului de concediere colectiva a C_ Marfa-SA;
Reclamantul a aratat ca nu este suficient a se invoca situatia financiara, ci parata trebuia sa fundamenteze decizia pe aspecte concrete si reale care sa dea posibilitatea instantei sa aprecieze daca aceasta stare generala a produs consecinte in ceea ce priveste societatea in speta, care este masura in care a fost afectata si daca aceasta situatie poate constitui fundament al masurii concedierii, iar cerinta legala de indicare a motivelor care au determinat concedierea nefiind indeplinita de catre decizia de concediere contestata, atrage sanctiunea nulitatii absolute a concedierii astfel efectuate, potrivit art. 78 din art. 279 .
Din aceasta perspectiva, a aratat reclamantul, deciziei de concediere ii lipseste un element esential, poate cel mai important ca si conditie de forma, respectiv aceasta nu cuprinde motivele care determina concedierea, mentiune obligatorie potrivit prevederilor art. 76 alin.(l) lit.a) din art. 279 si a carei lipsa atrage sanctiunea nulitatii absolute a concedierii astfel efectuate, intrucat a fost dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege potrivit art. 78 din art. 279 .
In privinta nelegalitatii, a aratat faptul ca la aplicarea criteriilor de concediere nu s-a tinut cont de prevederile art. 69 alin.3 din art. 279 republicat, in sensul ca angajatorul avea obligatia sa procedeze mai intai la evaluarea obiectivelor de performanta profesionala a salariatilor si in functie de acestea sa aplice criteriile prevazute de art. 57(3) din Anexa la Acordul inregistrat la C_ Marfa cu nr. 94/06.05.2014 si apoi sa faca concedieri.
Reclamantul a mai mentionat ca legiuitorul a reglementat in mod expres, drept criteriu obiectiv, ce trebuie aplicat de catre angajator cu prioritate, realizarea obiectivelor de performanta de catre fiecare salariat, dintre cei care ocupa functii similare vizate de masura desfiintarii postului si, doar in subsidiar, de a proceda la departajarea salariatilor in functie de alte criterii prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca pentru a stabili ordinea de prioritate la concediere.
S-a mai precizat ca la efectuarea concedierilor colective trebuiesc respectate criteriile prevazute in contractul colectiv de munca, criterii care au fost riguros si efectiv stabilite la negocierea Anexei la Acordul inregistrat la C_ Marfa cu nr. 94/06.05.201 si cuprinse in Programul de restructurare al angajatorului.
In acest sens, partile au stabilit in mod expres, drept criterii principale cele de ordin profesional, ce trebuie avute in vedere de angajator la stabilirea ordinii de prioritate, respectiv, situatia sanctiunilor disciplinare si rezultatele obtinute la ultima evaluare profesionala anuala , conform art. 57(3) din Anexa la Acordul inregistrat la C_ Marfa cu nr. 94/06.05.2014 pct.II B. de la lit.a, la lit.g , urmand ca celelalte criterii de natura sociala ( lith, i,j, k) sa fie avute in vedere doar in subsidiar pentru departajarea salariatilor.
Pentru o selectare clara si reala a salariatilor ce trebuie concediati in cadrul unei asemenea proceduri, cel putin unul dintre aceste criterii trebuind sa fie aplicabile salariatilor concediati in ordinea stabilita prin negociere de la lit.a la lit.k si nu in mod arbitrar de catre angajator.
In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile Codului muncii republicat (art. 17 alin.3 si 4, art. 40(l) lit.f, art. 65(2), art. 67, art. 69 (3), art. 74, art. 76, art. 77, art. 78, art. 80, art. 269, art. 211 din Legea nr. 62/2011, art. 192-195 Noul Cod Procedura Civila.
A solicitat obligarea paratei sa depuna la dosarul cauzei si inscrisurile care au stat la baza emiterii deciziei de concediere.
Parata a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata si mentinere deciziei de concediere ca legala si temeinica.
A aratat parata ca decizia de concediere a fost emisa avand in vedere dispozitiile art. 58, art. 65, art. 68 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Republicat, si prevederile Programului de Restructurare si Reorganizare a C_ Marfa SA aprobate prin Hotararea A.G.A nr. 28/20.06.2014.
Astfel ca incepand cu data de 11.08.2014, d-lui C_ D_, avand functia de revizor tehnic vagoane II, in cadrul Reviziei Bucuresti Triaj, ii inceteaza contractul individual de munca, din initiativa angajatorului pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii colective, conform art. 65 alin (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Republicat, iar motivele de fapt ale concedierii colective sunt determinate de situatia economico-financiara a societatii care impune masuri de echilibrare a cheltuielilor in raport cu nivelul prestatiilor si al veniturilor, masuri concretizate in Programul de Restructurare si Reorganizare a C_ Marfa SA a caror aplicare are consecinta desfiintarea unor posturi printre care si pe cel al reclamantului.
A mai aratat ca societatea parata a respectat intocmai prevederile legale prevazute de Codul muncii si si-a indeplinit obligatiile in ceea ce priveste informarea, consultarea si notificarea masurilor de restructurare, reorganizare si concediere colectiva si ca urmare a Programului de Restructurare si Reorganizare a C_ Marfa SA, una dintre masuri a fost si reorganizarea statiilor, astfel ca datorita scaderii volumului activitatii de transport marfa, diminuarea numarului de vagoane incarcate/descarcate si a parcului activ de vagoane a condus implicit la scaderea activitatii Statiei Bucuresti Triaj, in acest context s-a impus reorganizarea unitatilor corespunzator activitatii desfasurate, cu consecinta desfiintarii de posturi, printre care si al reclamantului.
Parata a mai precizat ca la luarea masurii de concediere au fost respectate dispozitiile Codului Muncii Republicat cu privire la stabilirea ordinii de prioritate respectiv art. 69 alin.2, lit d, art. 69 alin. 3, art. 75 si art. 76 din Codul luncii, coroborat cu art. 57 alin. 3 din Anexa la Acordul inregistrat la C_ Marfa SA sub nr. 94/06.05.2014, astfel cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 1 la Acord din 19.06.2014, care de altfel sunt precizate si in cuprinsul Deciziei de concediere si societatea nu a dispus de posturi vacante corespunzatoare pregatirii profesionale a reclamantului si pe cale de consecinta nu a putut prezenta o lista de optiuni.
In ceea ce priveste temeinicia deciziei de concediere contestata, parata a aratat ca aceasta respecta in totalitate prevederile art. 65 C. Muncii, cauza concedierii salariatului este desfiintarea locului de munca al acestuia din motive ce nu tin de persoana salariatului, desfiintare care este efectiva, reala si serioasa, reorganizarea unitatii in conditiile prevazute de lege, in scopul eficientizarii activitatii constituind un temei al efectuarii unor concedieri pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
De asemenea, a solicitat respingerea cererii de acordare a daunelor morale.
A depus odata cu intampinarea copii de pe urmatoarele inscrisuri: contractul individual de munca nr. M 7.1 .a/761/390/01.06.1999; act aditional nr. CZ2.x/04.05.2012 la Contractul individual de munca; fisa postului contestatorului; notificarea catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti si AJOFM Bucuresti inregistrata cu nr. x/07.07.2014 si nr. x/07.07.2014; actul S_ C_ MARFA SA - Directia Juridica si Resurse Umane nr. .1.2.2.1/874/10.04.2014 inregistrat la AMOFM Bucuresti cu nr. 1.2.2.1/8282/10.04.2014 - transmitere Notificare adresata federatiilor sindicale reprezentative, procese-verbale, stat de functii, extras acord 94/06.05.2014, dispozitia nr. 38/02.07.2014, hotarari ale A_, extras Programul de restructurare si reorganizare.
Reclamantul a depus si raspuns la intampinare, prin care a solicitat respingerea apararilor acesteia ca neintemeiate, la emiterea deciziei de concediere, parata s-a raportat doar la Revizia de Vagoane Bucurest Triaj in timp ce trebuia sa se raporteze la intreg CENTRUL ZONAL DE MARFA BUCURESTI, deoarece CENTRUL ZONAL DE MARFA intruneste conditiile pentru a fi calificata unitate.
A mai precizat reclamantul ca de Revizia de Vagoane Bucuresti Triaj, apartineau pana la restructurare, Postul de Revizie Bucuresti Progresu si Postul de Revizie Bucurestii Noi care au fost desfiintate, iar personalul n-a fost concediat (printre care si Revizor tehnic vagoane), ci a fost redistribuit in cadrul Reviziei de Vagoane Bucuresti Triaj, iar o parte din personalul acesteia incadrat in functia Revizor tehnic vagoane a fost concediat, printre care si reclamantul.
A mai solicitat ca parata sa depuna la dosarul cauzei o _ inscrisuri.
La solicitarea instantei, parata a depus la dosarul cauzei inscrisuri si precizari.
La dosarul cauzei s-au depus si note scrise.
Examinand cauza in raport de actele dosarului si dispozitiile legale incidente, tribunalul retine:
Prin decizia de concediere CZ2.1/2898 din data de 07.08.2014 s-a dispus incetarea, incepand cu data de 11.08.2014 a contractului individual de munca inregistrat cu nr. M.7.a/761/932/01.05.1999 incheiat intre reclamant si societatea parata.
In decizia de concediere se mentioneaza ca temei al incetarii contractului individual de munca al reclamantului art. 65 alin.1 din art. 279 , cu motivarea ca au fost desfiintate o parte din posturile de natura celui ocupate de catre reclamant ca urmare a dificultatilor economice pe care societatea le are si care impun masuri de echilibrare a cheltuielilor, masuri concretizate in Programul de Restructurare si Reorganizare si Programul de concediere colectiva.
Potrivit art. 65 alin.1 art. 279 : \"Concedierea pentru motive ce nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, de unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.\"
In interpretarea dispozitiilor legale mai sus mentionate, practica judiciara in materie este fara discutie in sensul ca in situatia in care concedierea s-a dispus pentru desfiintarea postului, aceasta desfiintare trebuie sa fie efectiva, sa aiba o cauza reala si serioasa.
Analizand probele administrate in cauza, instanta apreciaza ca desfiintarea postului a fost efectiva si reala. Se observa aceasta in primul rand din statul de functii al Reviziei Vagoane Bucuresti Triaj (pag.26,27) care inainte de reorganizare prevedea un numar de 20 de posturi de revizor tehnic vagoane II, iar ulterior acestei reorganizari numarul posturilor respective au scazut la 12. Aceiasi situatie rezulta si din Programul de restructurare si reorganizare a S_ \"C_ MARFa\" SA inregistrat cu nr. 146/17.06.2014 (pag 47, 50) si palanul de disponibilizare a salariatilor S_ \"C_ MARFa\" SA inregistrat cu nr. 105/19.05.2014 (pag. 85, 106).
in raport de situatia mai sus prezentata, parata a trebuit sa recurga la aplicarea prevederilor art. 57 alin. 3 din Acordul incheiat cu reprezentantii organizatiilor sindicale la data de 06.05.2014 (pag. 114) prelungit ulterior prin acte aditionale din 19.06.2014 si13.08.2014 (pag.60, 61), care stabilesc criteriile aplicabile in cazul reducerilor de personal in conditii de competenta egale, in cazul reclamantului fiind incidente - potrivit mentiunilor din decizia de concediere - prevederile punctului II lit. g, respectiv calificativele obtinute la ultima evaluare profesionala anuala, in caz de calificative egale urmand sa se aplice criteriul punctajului obtinut.
Probatoriul administrat cauzei dovedeste insa ca parata a aplicat in mod diferentiat acest criteriu fata de salariatii carora le era incident. Astfel, luand in considerare ca s-a dispus reducerea unui numar de 8 posturi, dintre acestea doua au fost desfiintate in urma ramanerii vacante (ca urmare a promovarii in functie a unuia dintre angajati si a incetarii contractului de munca a celuilalt angajat prin acordul partilor, cum rezulta din precizarile pe care reclamanta le face prin adresa din 06.02.2015 - pag.2), restructurarea a vizat numai sase posturi si privea (prin aplicarea criteriului evaluarii profesionale) un numar de patru salariati cu un punctaj mai mic decat reclamantul si trei cu un punctaj egal.
Coroborand datele din fisele de evaluare a activitatii profesionale, pag. 215-227 si tabelul de la pag. 32, respectiv procesul verbal de la pag. 212, se retine ca selectia a fost efectuata de parata prin incalcarea criteriului la care a facut referire, in cazul unuia dintre salariati cu un punctaj mai mic decat cel al reclamantului acordandu-i-se preferinta prin pastrarea acestuia in activitate.
Masura a fost justificata de parata prin decizia unei comisii constituita de aceasta (pag.212) privind pastrarea in activitate a anumitor salariati considerati ca avand probleme familiale. Instanta apreciaza ca parata nu era indreptatita la o asemenea masura (pe care o putea aplica numai dupa epuizarea criteriului evaluarii activitatii profesionale) intrucat se incalca acordul stabilit cu sindicatele referitor la criteriile in baza carora urmeaza sa aiba loc disponibilizarile, criterii care confereau predictibilitate si transparenta asupra masurii disponibilizarii, fiind aduse la cunostinta salariatilor si obligatorii atat pentru angajati cat si pentru angajator.
Abatandu-se pentru anumiti salariati de la regulile de selectie convenite, parata a dat nastere suspiciunilor privind aplicarea arbitrara, pe criterii subiective a masurilor de concediere si de eludare in aplicarea a regulilor stabilite in baza acordului mentionat, inclusiv de incalcare a obligatiei de informare si consultare prevazuta de art. 8 din C.muncii.
Pentru aceste considerente, tribunalul apreciaza ca masura concedierii reclamantului este nelegala, fiind luata cu incalcarea prevederilor la care se face anterior referire, motiv pentru care urmeaza sa admita contestatia si sa dispuna anularea deciziei de concediere.
In baza art. 80 C.muncii, va dispune si repunerea partilor in situatia anterioara emiterii ei, respectiv reintegrarea pe postul detinut anterior si plata drepturilor salariale cuvenite din momentul emiterii deciziei pana la data reintegrarii efective.
in ceea ce priveste cererea reclamantului pentru acordarea de daune morale, acesta nu face nici o dovada a prejudiciului suferit si care se impune a fi acoperit din acest punct de vedere.
Reclamantul nu a dovedit in cauza existenta unei atingerii aduse vreunei valori morale, de natura sa justifice pretentia de a i se acorda daune morale ci numai existenta unui prejudiciu material, prejudiciu ce a fost acoperit prin acordarea de catre instanta a salariului restant, actualizat conform ratei inflatiei, motiv pentru care pretentiile sale privind acordarea de daune morale urmeaza a fi respinse.


PENTRU ACESTE MOTIVE
In NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite in parte actiunea formulata de reclamantul C_ D_, CNP x, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet de Avocat M_ D_, cu sediul in B_, _.13, judetul B_ in contradictoriu cu parata S_ Nationala Transport Feroviar de Marfa \"C_ Marfa\" S.A., cu sediul in Bucuresti, _.38, sector 1 si cu sediul procesual ales la Centrul Zonal de Marfa Bucuresti, in Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1.
Admite contestatia si anuleaza decizia de concediere nr. CZ2.1/2898/07.08.2014.
Dispune reintegrarea reclamantului pe postul detinut anterior si obliga parata la plata catre reclamant a drepturilor salariale indexate conform art. 80 din art. 279 de la data concedierii pana la data reintegrarii efective.
Respinge capatul de cerere referitor la acordarea daunelor morale.
Definitiva si executorie.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, la Tribunalul Dambovita.
Pronuntata in sedinta publica din data de 18.02.2015.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   concediere individuala    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    concediu medical    incapacitate temporara de munca    daune morale   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑