• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Compensarea orelor de munca suplimentara, a orelor de noapte si a muncii prestata in zile de sarbatoare legala. Prescriptia dreptului material la actiune

Hotararea nr. 1247 din data de 02 iunie 2016
Pronuntata de Tribunalul Gorj

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale la data de 25.11.2015, sub numarul XXXXXXXXXXXX, reclamanta Misu E. a chemat in judecata parata S. C. C. P. S. R. L., solicitand obligarea paratei la plata drepturilor salariale cuvenite in conformitate cu Codul muncii, pentru munca suplimentara, munca de noapte, pentru munca prestata in zilele de sambata si duminica si sarbatorile legale, pentru perioada 25.09.xxxxxxxxxxxxxxx14, sume care sa fie actualizate cu indicele de inflatie.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea cererii, in ceea ce priveste munca suplimentara, a aratat ca art. 123 din art. 279 republicat prevede ca, in cazul in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. (1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia, sporul pentru munca suplimentara acordat in conditiile prevazute la alin. (1), stabilindu-se prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

Referitor la munca de noapte, a mentionat ca prevederile art. 126 din art. 279 republicat reglementeaza precis si limitat modalitatile de recompensare, astfel:, ,Salariatii de noapte beneficiaza: a)fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza; b) fie de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza. daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru,,.

Referitor la munca prestata in zilele de sarbatoare legala, a aratat ca art. 142 din art. 279 precizeaza, de asemenea, precis si limitat, modul de recompensare al salariatului:

,,(1)Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140. precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

In ceea ce priveste munca prestata in zilele de sambata si duminica, a aratat ca aceasta se compenseaza conform contractului colectiv de munca unic la nivel national si art. 137 si 138 din art. 279

In drept si-a intemeiat cererea pe dispozitiile Legii nr. 53/2003 (art. 279 ).

In sustinerea cauzei, reclamanta a depus la dosar, in copie: cartea de identitate, adeverinta nr. P1902/08. 04. 2014 eliberata de parata, extras din carnetul de munca, decizia nr. R1760 din data de 31.03.2014 privind concedierea reclamantei, preavizul nr. R 1027 din data de 27. 02. 2014, actul aditional nr. 1 la contractul nr. 343 din 01.03.2013, actul aditional nr. 1/16.09.2009 la contractul individual de munca nr. xxxxx din 22. 06. 2009, actul aditional nr. 2/12.08.2010 la contractul individual de munca nr. xxxxx din 22. 06. 2009, actul aditional nr. 2/17. 05. 2013 la contractul individual de munca nr. 1756 din 17. 06. 2011, actul aditional nr. 1/15. 06. 2012 la contractul individual de munca nr. 1756 din 17. 06. 2011.

Legal citata, parata S. C. C. P. S. R. L. a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea ca neintemeiata a actiunii.

In motivare a aratat ca reclamanta a fost salariata societatii parate pana la data de 31.03.2015, avand functia de agent de securitate.

In raport de prevederile art. 171 alin. (1) si celelalte incidente din art. 279 , republicat, precum si data de 25.11.2015, data depunerii actiunii de catre reclamanta la Tribunalul Gorj, a aratat ca aceasta poate solicita drepturile salariale pentru perioada 25.11.xxxxxxxxxxxxx15.

Pe fondul cauzei a solicitat sa se aiba in vedere ca drepturile salariale solicitate, respectiv plata orelor lucrate suplimentar, in timpul noptii, in timpul repausului legal si in perioada sarbatorilor legale au fost acordate de societate la data respectiva, conform foilor colective de prezenta.

In ceea ce priveste plata eventualelor sporuri pentru orelor lucrate suplimentar, in timpul noptii, in timpul repausului legal si in sarbatorile legale, acestea au fost acordate conform dispozitiilor Codului muncii, cu acordarea timpului liber corespunzator, dupa caz.

In drept a invocat prevederile art. 205 din Codul de procedura civila si celelalte prevederi incidente din art. 279 .

In probatiune, instanta a incuviintat, la solicitarea reclamantei, proba cu inscrisuri, si proba cu expertiza in specialitatea contabilitate.

La solicitarea instantei, in baza art. 22 alin. 2 si art. 254 alin. 5 Cod de procedura civila, si in administrarea probei cu inscrisuri incuviintata reclamantei, parata a depus la dosar, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, statele de salarii si foile colective de prezenta pentru perioada septembrie 2012-martie 2014, contractul colectiv de munca la nivel de unitate valabil pentru perioada aprilie 2010-martie 2013 si adresa nr. 8327/13. 04. 2010 emisa de A. J. P. S. D., extras din contractul colectiv de munca la nivel de unitate, valabil pentru perioada aprilie 2013-martie 2016, contractul individual de munca nr. R 1756/17. 06. 2011, actul aditional nr. 1/15. 06. 2012, actul aditional nr. 2 /18. 06. 2013, actul aditional din 30.12.2013.

Raportul de expertiza, efectuat de expert B. L., a fost depus la dosar la data de 18. 05. 2016.

Analizand cererea reclamantei, raportat la probatoriul administrat si dispozitiile legale aplicabile in cauza, instanta retine urmatoarele:

Reclamanta a investit instanta cu urmatoarele pretentii: plata drepturilor salariale cuvenite pentru munca suplimentara, munca de noapte, munca prestata in zilele de sambata si duminica si zilele de sarbatoare legala, pentru perioada 25.09.2012 – 30.03.2014, sume care sa fie actualizate cu indicele de inflatie.

In perioada 25.09.xxxxxxxxxxxxx14 reclamanta Misu E. a fost angajata a societatii parate S. C. C. P. S. R. L., pe postul de agent securitate, in baza contractului individual de munca inregistrat in registrul general de evidenta al salariatilor sub nr. R 1756/17. 06. 2011, modificat prin actele aditionale nr. 1/15. 06. 2012, nr. 2 /18. 06. 2013, actul aditional din 30.12.2013.

Raporturile de munca dintre parti au incetat la data de 31.03.2014, prin decizia nr. R1760/31.03.2014, ca urmare a concedierii reclamantei, in baza art. 65 din art. 279 .

Prin incheierea de sedinta din data de 07. 04. 2016 instanta a admis partial exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, cu privire la drepturile salariale solicitate munca prestata in zilele de sarbatori legale pentru perioada 25.09.xxxxxxxxxxxxx12(inclusiv)si munca prestata pe timp de noapte si in timpul repausului saptamanal pentru perioada 25.09.xxxxxxxxxxxxx12 (inclusiv).

In consecinta, urmeaza a se analiza pe fond, cu privire la munca suplimentara, pretentiile aferente perioadei 25.09.xxxxxxxxxxxxx14, in ceea ce priveste munca prestata in zilele de sarbatoare legala, cele aferente perioadei 01.10.xxxxxxxxxxxxx14, iar referitor la munca prestata pe timp de noapte si in timpul repausului saptamanal, pretentiile aferente perioadei 01.11.xxxxxxxxxxxxx14.

In conformitate cu prevederile art. 40 pct. 2 lit. c din art. 279 , angajatorul are obligatia de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca.

In ceea ce priveste munca suplimentara, se retine ca timpul de munca este definit de art. 111 din art. 279 ca fiind perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile de serviciu si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau legislatiei in vigoare.

Potrivit art. 112 din art. 279 , pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.

Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta la art. 112, este considerata munca suplimentara(art. 120 din art. 279 ).

In baza art. 121 din art. 279 , la solicitarea angajatorului, salariatii pot efectua munca suplimentara, cu respectarea prevederilor art. 114 si 115 din art. 279 .

Conform art. 122 alin. 1 din art. 279 , munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

Potrivit art. 123 alin. 1 din art. 279 , in cazul in care compensarea muncii suplimentare prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin1 art. 279 , munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia.

La alin. 2 al aceluiasi articol se prevede ca sporul pentru munca suplimentara se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau in cadrul contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

Conform prevederii de la cap. J pct. 3 din contractele individuale de munca incheiate intre parti, orele suplimentare prestate in afara programului de lucru se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Codului muncii.

In contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii parate, inregistrat la A. J. P. P. S. D. la data de 13. 04. 2010, s-a prevazut la art. 12 ca orele suplimentare se compenseaza cu timp liber corespunzator, iar in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii parate pe 2013-2015 si inregistrat la I. T. M. D. la data de 09. 04. 2013 s-a stabilit acelasi regim al muncii suplimentare cu cel reglementat de art. 279 .

Prin urmare, pentru munca suplimentara reclamanta era indreptatita la compensare prin acordarea de ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia, iar, in situatia in care nu i se acordau orele libere platite, munca suplimentara trebuia platita prin adaugarea unui spor la salariu de 75%, corespunzator duratei acesteia.

In urma expertizei judiciare in specialitatea contabilitate, efectuata de expert tehnic judiciar B. L., fundamentata pe probele de la dosar, respectiv contractul individual de munca incheiate intre parti si actele aditionale la acesta, foile de pontaj si statele de plata, contractele colective de munca valabile la nivelul unitatii parate, s-a stabilit ca in perioada 25.09.xxxxxxxxxxxxx14 reclamanta a prestat 452 ore suplimentare, din care 98 de ore nu au fost compensate cu timp liber corespunzator sau platite conform legii, drepturile banesti cuvenite reclamantei fiind calculate de expert la suma neta de 1. 543 lei.

Cu privire la munca prestata in zilele de sarbatoare legala, potrivit art. 142 din art. 279 , salariatilor care lucreaza la unitatile si in locurile de munca prevazute la art. 140 si art. 141 din art. 279 , li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile, iar, in cazul in care din motive justificate nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru. La unitatile in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita specificului activitatii, cum este si cazul angajatorului reclamantei, se lucreaza si in zilele de sarbatoare legala.

Prin raportul de expertiza s-a retinut ca reclamanta a lucrat 156 ore in zilele de sarbatoare legala, pentru care nu i s-a acordat in totalitate sporul de 100% din salariul de baza, rezultand o diferenta de plata de 364 lei net.

In ceea ce priveste munca prestata in zilele de sambata si duminica, in baza art. 137 din art. 279 , salariatii beneficiaza de repaus saptamanal de 2 zile consecutive, de regula sambata si duminica. In situatia in care cele 2 zile de repaus se acorda in alte zile, salariatii beneficiaza de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau prin contractul individual de munca, conform prevederilor art. 137 alin. 2 si 3 din art. 279 .

Potrivit art. 137 alin. 4 si 5 din art. 279 , in situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului, sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, salariatii avand dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. 2 din art. 279 .

In contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii parate, inregistrat la A. J. P. P. S. D. la data de 13. 04. 2010, la art. 39 s-a prevazut ca in fiecare saptamana salariatul are dreptul, de regula, la doua zile consecutive de repaus saptamanal, ce se acorda, de regula, sambata si duminica, iar in cazul in care activitatea la locul de munca, in zilele de sambata si duminica, nu poate fi intrerupta, zilele de repaus saptamanal pot fi acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat pe o perioada mai mare, iar in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii parate pe 2013-2015 si inregistrat la I. T. M. D. la data de 09. 04. 2013, la art. 19 alin. 2 s-a stabilit ca salariatii beneficiaza de un spor la salariu de 1% din salariul de baza brut lunar, pentru timpul efectiv lucrat sambata si duminica.

In privinta orelor lucrate de reclamanta in zilele de sambata si duminica din perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx14, expertul a constatat ca nu s-a acordat reclamantei o diferenta de spor la salariu in suma de 903 lei net.

In ceea ce priveste munca de noapte, potrivit art. 125 din art. 279 , pentru munca prestata intre orele 22. 00 – 6. 00, salariatii beneficiaza fie de program de lucru redus cu 1 ora fata de durata de lucru a zilei pentru zilele in care se efectueaza cel putin 3 ore de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza, fie de un spor la salariu de minim 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru, dupa cum prevede art. 126 lit. a si b din art. 279 republicat.

In contractele colective de munca incheiate la nivelul societatii parate nu s-au prevazut dispozitii care sa stabileasca un cuantum al sporului de noapte mai mare decat cel prevazut de art. 125 din art. 279 republicat.

Conform constatarilor expertului, reclamanta a prestat ore de noapte, dar nu a beneficiat de reducerea programului de lucru, iar parata nu i-a acordat in totalitate drepturile salariale cuvenite pentru orele de noapte, diferentele de drepturi salariale la care reclamanta este indreptatita fiind in cuantum de 187 lei net.

Suma totala neta cuvenita si neacordata reclamantei pentru munca suplimentara, munca de noapte, munca prestata in zilele de sambata si duminica si in zilele de sarbatoare legala pentru perioadele mai sus aratate este in cuantum de 2. 997 lei net.

In baza prevederilor art. 166 alin. 4 din art. 279 , se impune actualizarea sumei cu indicele de inflatie, pentru repararea prejudiciului cauzat prin deprecierea valorii drepturilor banesti neacordate datorita devalorizarii monedei nationale ca urmare a inflatiei. Intrucat actualizarea nu s-a solicitat de la data cand drepturile salariale erau datorate, se va dispune actualizarea incepand cu data introducerii actiunii(25.11.2015).

Fata de considerentele de fapt si de drept mai sus expuse, se va admite in parte cererea, se va obliga parata sa plateasca reclamantei suma neta de 2. 997 lei, reprezentand diferente de drepturi salariale cuvenite reclamantei pentru munca suplimentara, munca de noapte, munca prestata sambata si duminica si in zilele de sarbatoare legala, suma ce se va actualiza cu indicele de inflatie incepand cu data introducerii actiunii(25.11.2015). Urmare a admiterii exceptiei prescriptiei partiale a dreptului material la actiune prin incheierea de sedinta din 07. 04. 2016, se va respinge cererea cu privire la drepturile salariale solicitate pentru munca din zilele de sarbatoare legala aferente perioadei 25.09.xxxxxxxxxxxxx12(inclusiv), munca de noapte si munca prestata in zilele de sambata si duminica, aferente perioadei 25.09.xxxxxxxxxxxxx12(inclusiv), fiind prescris dreptul material la actiune.

In temeiul art. 453 alin. 2 din Codul de procedura civila, avand in vedere ca cererea a fost admisa in parte, instanta va obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 1. 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, parte din onorariul de avocat si onorariu expert, suportate de reclamanta.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE


Admite in parte cererea formulata de reclamanta Misu E., C. N. P. xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in, ,  nr. 63, judetul Gorj, in contradictoriu cu parata S. C. C. P. S. R. L., cod unic de inregistrare xxxxxxxx, numar de inregistrare in registrul comertului JXXXXXXXXXXXX, cu sediul in municipiul C., . 10, judetul D. .

Obliga parata sa plateasca reclamantei suma neta de 2. 997 lei, reprezentand diferente de drepturi salariale cuvenite reclamantei pentru munca suplimentara, munca de noapte, munca prestata sambata si duminica si in zilele de sarbatoare legala, suma ce se va actualiza cu indicele de inflatie incepand cu data introducerii actiunii(25.11.2015).

Respinge cererea cu privire la drepturile salariale solicitate pentru munca din zilele de sarbatoare legala aferente perioadei 25.09.xxxxxxxxxxxxx12 (inclusiv), munca de noapte si munca prestata in zilele de sambata si duminica, aferente perioadei 25.09.xxxxxxxxxxxxx12 (inclusiv), fiind prescris dreptul material la actiune.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   munca suplimentara    salariatii de noapte    munca prestata in zilele de sarbatoare legala    spor la salariu    indice de inflatie    expertiza contabila    foi colective de prezenta    state de salarii    contract colectiv de munca   


Sus ↑