• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Perioada de repaus reprezinta odihna salariatului. Salariatul este suveran in a-si organiza timpul de repaus

Hotararea nr. 310 din data de 15 decembrie 2015
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 883/30.09.2015, reclamanta U. D. de J. G., in contradictoriu cu parata Directia Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice solicita sa:

-anularea Deciziei nr. OI/451/ES/09.03.2015 si a Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22A2. 2014 si inregistrat sub numarul M16/08.01.2015, ca urmare a incalcarii principiului neretroactivitatii legii;

-anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M16/08.01.2015, ca urmare a incalcarii flagrante a principiului contradictorialitatii si a dreptului la aparare,

-anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M16/08. 0L2015 si a actelor subsecvente, ca netemeinice si nelegate.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In fapt, ca urmare a cererii de finantare nr. .../07.09.2009, U. „D. de J.” din G., in calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, contractul de finantare POSDRU/88/1 -5/S/xx, cu titlul „Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul ciclului de studii doctorat” prin care institutiei i s-a acordat o finantare nerambursabila de catre AMPOSDRU pentru implementarea Proiectului susrubricat, conform Cererii de finantare.

Perioada de implementare a proiectului „Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul ciclului de studii doctorale” fost de 36 de luni, data de incepere fiind prima zi lucratoare a lunii urmatoare datei intrarii in vigoare a contractului.

La data de 08.01.2015, parata Directia O. -M. ne-a transmis Procesul - verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, prin care, in temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in sarcina noastra, in mod retroactiv, netemeinic si nelegal, este incumbata o creanta in cuantum de xx,34 lei, motivata prin prisma posibilei nerespectarii a Instructiunii nr. 64/1.02.2013, care limiteaza numarul de ore lucrate in cadrul tuturor proiectelor, inclusiv norma de baza, la 13 ore/zi si 65 ore/saptamana si care apare la 1 februarie 2013.

Avand in vedere ca temeiul legal al Procesului - verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta il constituie dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr. 66/2011, invedereaza incidenta in speta a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 66/2015, definitiva si general obligatorie, prin care s-a constatat ca prevederile art. 66 dm Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora sunt neconstitutionale.

Astfel, la paragraful 32 dm motivare, Curtea a retinut ca textul de lege criticat aduce atingere principiului neretroactivitatii, deoarece permite aplicarea normelor de drept substantial din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 cu privire la nereguli savarsite in intervalul temporal in care era in vigoare Ordonanta Guvernului nr. 79/2003, legiuitorul reglementand un criteriu gresit pentru determinarea aplicabilitatii noilor norme de drept substantial, respectiv existenta sau nu a unor activitati de control in desfasurare la momentul intrarii in vigoare a noii legi fara a se raporta la legea in vigoare la momentul nasterii raportului juridic.            

Rezulta asadar ca, raportul juridic este supus reglementarilor legale in vigoare la data nasterii sale, schimbarea ulterioara a conditiilor legale neavand nicio influenta asupra legalitatii acestuia.

Or in speta raportul juridic a luat nastere sub incidenta O. G. nr. 79/2003, contractul de finantare fiind incheiat la data de 07.09.2009 (data la care O. G, nr. 79/2003 era in vigoare).

Pentru considerentele invederate, considera ca se impune in drept anularea Deciziei nr. OI/451/ES/09.03.2015 si a Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M16/08.01.2015, ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale si constitutionale invederate.

In privinta capatului de cerere privind anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/I0480/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M16/08.01.2015 ca urmare a incalcarii flagrante a principiului contradictorialitatii si a dreptului la aparare, invederam ca procedura de constatare a unor posibile nereguli trebuie sa respecte imperativ principiul contradictorialitatii si a dreptului la aparare, principiu fundamental al oricarui litigiu.

Prin respectarea acestui principiu, partile au posibilitatea legala de a participa in mod activ la desfasurarea procedurii de constatare, atat prin sustinerea si dovedirea drepturilor proprii, cat si prin dreptul de a combate sustinerile partii potrivnice, precum si de a-si exprima pozitia fata de posibilele masuri ce se vor dispune.

Nerespectarea acestui principiu, care asigura implicit si respectarea dreptului la aparare, este sanctionata cu nulitatea absoluta a hotararii/actului administrativ emis, deoarece respectarea si aplicarea principiului contradictorialitatii cat si a dreptului la aparare se circumscriu notiunii consfintite de articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil, ori, in cuprinsul Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M l6/08.01.2015, acest drept a fost incalcat de catre parata in mod flagrant.

Din analiza juridica a actului administrativ atacat cu prezenta cerere de chemare in judecata, deducem in mod evident ca solicitarea avand ca obiect Punctul de vedere al Universitatii „D. de J.” din G. referitor la Proiectul procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare privind proiectul POSDRU/88/1. 5/S/xx, a reprezentat doar o simpla conditie de opozabilitate a respectarii si indeplinirii procedurii impuse de dispozitiile articolului 21 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, lucru de altfel recunoscut de echipa de control care afirma ca „punctul de vedere al structurii verificare este in termeni de specialitate”, dar pe al carui continut omit a-l combate, deoarece Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M16/08.01.2015 este transpunerea fidela a Proiectului Procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare privind proiectul POSDRU/88/1. 5/S/xx.

Considera ca parata Directia O. -M., cu sediul in Bucuresti, . 39, sector 1 reprezentata prin Director, doamna E. S a incalcat in mod flagrant principiul contradictorialitatii si a dreptului la aparare, intrucat, potrivit articolului 21 alin. 21 din actul normativ susrubricat, conform caruia procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare trebuie sa contina urmatoarele elemente: denumirea autoritatii emitente, data la care a fost emis, datele de identificare a debitorului sau a persoanei imputernicite de debitor, cuantumul creantei bugetare stabilite in urma constatarilor, motivele de fapt, temeiul de drept, numele si semnatura conducatorului autoritatii emitente, stampila autoritatii emitente, posibilitatea de a fi contestat termenul de depunere a contestatiei si autoritatea la care se depune contestatia, mentiuni privind punctul de vedere al debitorului si pozitia exprimata de structura de control competenta ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (14) si (15) sub sanctiunea nulitatii absolute, echipa de control avea incumbata obligatia imperativa ca in cuprinsul Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare sa analizeze punctul de vedere al autoritatii verificate „(. . .) mentiuni privind punctul de vedere ai debitorului si pozitia exprimata de structura de control competenta, ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (14) si (15)”. urmand ca in urma acestui proces juridico-administrativ fie sa respinga obiectiunile, mentinandu-si astfel concluziile initiale, fie sa admita in tot sau in parte punctul de vedere, cu modificarea corespunzatoare a continutului Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/104S0/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M l6/08.01.2015.

Analizarea punctului de vedere al debitorului si pozitia exprimata de structura de control competenta, ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (14) si (15) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011, este imperativa si nu optionala deoarece articolul 17 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 impune ca „Orice actiune intreprinsa in sensul constatarii unei nereguli si al stabilirii creantelor bugetare rezultate din nereguli se realizeaza cu aplicarea principiului proportionalitatii, tinandu-se seama de natura si de gravitatea neregulii constatate precum si de amploarea si de implicatiile financiare ale acesteia”.

Astfel, invedereaza ca insusi actul normativ, in speta Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, statueaza in dispozitiile articolului 2, litera (n) ca „orice masura administrativa adoptata trebuie sa fie adecvata, necesara si corespunzatoare scopului urmarit, atat in ceea ce priveste resursele angajate in constatarea neregulilor, cat si in ceea ce priveste stabilirea creantelor bugetare rezultate din nereguli, tinand seama de natura si frecventa neregulilor constatate si de impactul financiar al acestora asupra proiectului/programului respectiv”.

Avand in vedere ca echipa de control a paratei, in emiterea Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M 16/08.01.2015, a ignorat complet dispozitiile imperative referitoare la mentiunile privind punctul de vedere al autoritatii verificate si pozitia exprimata de structura de control competenta, ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (14) si (15), consideram ca a fost incalcat flagrant principiul contradictorialitatii si a dreptului la aparare, motiv de drept pentru care Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/104S0/SJCSN/22. I2. 2014 si inregistrat sub numarul M16/08.01.2015, trebuie sanctionat cu nulitatea absoluta a deciziei de impunere a titlului de creanta.

Pe fondul prezentei cereri de chemare in judecata, avand ca obiect anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M l6/08-01,2015 si a actelor subsecvente, ca netemeinice si nelegale, invederam instantei urmatoarele:

La data de 08.01.2015, parata Directia O. -M. a transmis Procesul - verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta prin care, in temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in sarcina noastra, in mod retroactiv, netemeinic si nelegal, este incumbata o creanta. in cuantum de 49. 892,34 lei, motivata. prin prisma posibilei nerespectarii a Instructiunii 64/1.02.2013, care limiteaza numarul de ore lucrate in cadrul tuturor proiectelor, inclusiv norma de baza, la 13 ore/zi ti 65 ore/saptamana si care apare la 1 februarie 2013.

Astfel, Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M16/08.01.2015 cu privire la drepturile salariale cuvenite pentru munca deja prestata in cursul lunilor decembrie 2011 - aprilie 2012, care incearca sa se aplice printr-o masura dispusa in cursul  lunii februarie 2013 este atacabil, autoritatea emitenta manifestand un evident exces de putere in sensul art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Argumentul principal invederat in contradictoriu cu obiectul Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M16/08.01.2015, este reprezentat de prevederile articolului 133 din Legea 53/2003, conform caruia perioada de repaus reprezinta orice perioada care nu este timp de munca”. (Extras din Codul muncii ) din2003 > Titlul III > Capitolul II > art. 133. > Alineat).

Prin antiteza cu perioada de munca, legiuitorul defineste perioada de repaus ca fiind orice perioada care nu este timp de munca.

Termenul utilizat de legiuitor este cel de „perioada de repaus” si nu „timp liber” termen legal care defineste scopul pentru care sunt acordate perioade in care salariatul nu lucreaza „odihna salariatului”.

Cu toate acestea, salariatul este suveran in a-si organiza cum doreste timpul de repaus, astfel incat, in temeiul dreptului constitutional la munca, in aceste conditii, poate sa incheie alte contracte individuale de munca si sa presteze munca pentru alti angajatori, conform art. 35 din art. 279 .

Mai mult de atat, in ceea ce priveste timpul zilnic de munca, Directiva europeana 2003/88/CE prevede in art. 6 ca „statele membre iau masurile necesare pentru ca, in functie de necesitatile de protectie a sanatatii si securitatii lucratorilor:

„(a)timpul de lucru saptamanal sa fie limitat prin acte cu putere de lege si acte administrative sau prin conventii colective sau acorduri incheiate intre partenerii sociali;

(b)timpul mediu de lucru pentru fiecare perioada de sapte zile inclusiv orele suplimentare, sa nu depaseasca 48 de ore”.

De altfel, prevederile articolului 18 din Directiva europeana 2003/88/CE intaresc dispozitiile articolului 133 din Legea nr. 53/2003, deoarece se poate deroga de la art. 3, 4, 5, 8 si 26 prin conventii colective sau acorduri incheiate intre partenerii sociali la nivel national sau regional sau, in conformitate cu regulile prevazute in acestea, prin conventii colective sau acorduri incheiate intre partenerii societatii la un nivel inferior”, aspect incident de altfel in acest caz, deoarece Senatul Universitatii prin sedinta de Senat din data de 29.09.xx, conform prevederilor articolului 213, alin. (2) lit. d, certifica modalitatea de respectare a timpului de lucru si de repaus, prin raportare la legislatia incidenta.

Analizand textul de lege invocat conform caruia „Salariatii au dreptul intre doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive, Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi si coroborandu-1 cu durata muncii prevazuta in contractele individuale de munca ale celor 13 salariati din cadrul proiectului ID xx, nu se constata nici o incalcare a dispozitiilor legale mentionate in cadrul acestor contracte.

Se poate afirma ca un contract individual de munca nu respecta dispozitiile art. 135 din Codul muncii doar in conditiile in care acesta prevede ca durata de munca un trai fizic de ore care ar face imposibila acordarea pentru salariat a repaosului de 12 ore consecutive. Ori, toate contractele individuale de munca incheiate si care fac obiectul analizei de fata respecta aceste cerinte, majoritatea fiind part-time si toate cu program flexibil (deci nu fix).

Invocarea si intemeierea legala a procesului verbal pe dispozitiile Directivei 2003/88/CE nu poate fi acceptata in conditiile in care acestea fac referire doar la armonizarea legislatiei statelor membre cu cea europeana,

De altfel, Parlamentul si Comisia Europeana prin insusi Tratatul de instituire a Comunitatii Europene nu substituie legislativul romanesc, ci dispun doar masuri comune de reglementare, cu titlu de recomandare.

Revenind la dispozitiile legale nationale in vigoare, in materie de munca, invedereaza faptul ca dreptul la munca este un drept constitutional care potrivit art. 41, alin. 1 din Constitutie nu poate fi ingradit”.

Mai mult, dispozitiile art. 3, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii invocat, garanteaza si el faptul ca „Libertatea muncii este garantata prin Constitutie, Dreptul la munca nu poate fi ingradit”.

Dispozitiile articolului 3 se completeaza cu alin. (2), conform caruia: Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze. (3) Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita profesie, oricare ar fi acestea”.

Invedereaza ca nu sunt in prezenta unei munci fortate ci de activitati consensuale angajat - angajator, intemeiate pe contracte individuale de munca necontestate de OI pe toata durata de implementare a proiectului, si cum potrivit dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii „orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.”

Este lipsit de echivoc faptul ca incercarea paratei de a-si motiva procesul verbal pe motivul nerespectarii timpului de odihna a salariatilor, prin erijarea in „miscare sindicala” este de neacceptat.

Mai mult de atat, termenul de „nerealist” mentionat de acesta in cadrul Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.20I4 si inregistrat sub numarul Ml6/08.01.2015 este absolut de neacceptat si asta in conditiile in care dupa toate verificarile efectuate, proiectul fiind finalizat cu succes, validandu-ne inclusiv sumele considerate acum ca fiind neeligibile.

Este la fel de subiectiv modul in care, fara o solicitare facila de clarificari privind pontajele, in cadrul Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M16/08.01.2015 se mentioneaza ca „s-a calculat o medie zilnica lunara a orelor lucrate, rezultatul fiind ca, pentru cele 13 persoane au fost pontate intre 12 si 17 ore de munca pe zi” si cum calculele de ordin statistic in nenumarate randuri deformeaza adevarul, situatia de fata vine sa certifice aceste lucruri. Cum in toate contractele individuale de munca ale celor 13 experti se prevede ca fractiunea de norma este realizata cumulat cu program flexibil (deci neregulat) considerarea ca „nerealiste” a orelor pontate de experti este total gresita.

Mai mult decat atat, solicita a se constata ca toate textele de lege invocate de parata in cadrul Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M16/08.01.2015 fac referire la timpul de munca normat pentru un contract de munca, orele suplimentare nefiind permise in cadrul contractelor individuale de munca cu unul partial. Se constata grave erori de centralizare a datelor furnizate.

Chiar in conditiile excedentului de numar de ore nu exista nicio prevedere legala care sa permita neplata acestor ore catre expertii angajati si nici mecanismul de alegere a orelor care eventual nu vor fi platite in conditiile cumulului de functii.

Totodata, termenul „nerealist” se interpreteaza, din punct de vedere juridic, ca „ilegal”, ceea ce dovedeste neprofesionalism si rea credinta pentru ca toate cheltuielile respecta contractul de finantare, normativele si legile existente Ia momentul respectiv si pe intreaga perioada a implementarii proiectului, fapt constatat si din evaluarile cererii de rambursare.

In conditiile in care un audit contrazice prevederile contractului de finantare, ale carui prevederi nu au fost modificate prin Lege, instructiuni sau act aditional, alegatiile auditului sunt false si subiective.

Echipa de audit stabileste un cuantum maximal al activitatilor desfasurate in cadrul proiectelor din fonduri europene - un maximum de 13 ore/zi. Nu este clar daca baza acestei decizii este Directiva 2003/88/CE sau Instructiunea 64 din 1 februarie 2013.

Daca este vorba de art. 3 din Directiva 2003/8S/CE atunci aceasta prevede existenta unui drept al angajatului si nu o obligatie a acestuia, asadar nu este aplicabila.

Daca se ia in considerare Instructiunea 64, atunci trebuie avut in vedere faptul ca incepand cu data de 01 februarie 2013, DG AMPOSDRU informeaza ca numarul de ore lucrate de fiecare expert/persoana din echipa de management trebuie sa se incadreze in limita a 13 ore/zi respectiv 65 ore/saptamana, reprezentand numarul de ore lucrate in cadrul proiectelor finantate din Fondul Social European - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - 2007-2013, inclusiv norma de baza, stabilite prin contracte individuale de munca incheiate.

Data la care s-a facut analiza de audit este ulterioara datei de 1 februarie 2013, dar pontajele si activitatile analizate sunt anterioare acesteia.

Astfel prin emiterea unui act administrativ cu nesocotirea principiului neretroactivitatii se aduce atingere principiului securitatii raporturilor juridice, care este implicit in toate articolele C. E. D. O. si care a fost consacrat in jurisprudenta C. E. D. O.

In emiterea Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/xx/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M16/08.01.2015 parata s-a bazat pe Instructiunea AMPOSDRU 64 care limiteaza numarul de ore lucrate in cadrul tuturor proiectelor, inclusiv norma de baza, la 13 ore/zi si 65 ore/saptamana si care apare la 1 februarie 2013 deci nu era valabila la momentul respectivei cereri de rambursare.

Respectiva instructiune face o trimitere retroactiva pentru persoanele care raporteaza activitati desfasurate in cadrul proiectelor POSDRU conform instructiunii 62, care, la randul ei, a aparut la 30 august 2012. Asadar, chiar si tinand cont de Instructiunea 62 si 64, limitarea de 13 ore/zi este aplicabila perioadelor de dupa aug, 2012, iar cea de 65 ore/saptamana perioadelor de dupa 1 februarie 2013, asadar nu se poate aplica perioadei decembrie 2011 - aprilie 2012 aflate in cauza.

Astfel, Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub numarul OI/l0480/SJCSN/22.12.2014 si inregistrat sub numarul M16/0S.01.2015 cu privire la drepturile salariale cuvenite pentru munca deja prestata in cursul lunilor decembrie 2011 - aprilie 2012 care incearca sa se aplice printr-o masura dispusa in cursului lunii februarie. 2013 este atacabil, autoritatea emitenta manifestand un evident exces de putere in sensul art. 2 alin, (1) lit. n) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Alegatiile echipei de control nu au fundament juridic, aspect pentru care ele devin ilegale, prin incidenta nulitatii absolute cu privire la activitatea celor 13 experti pentru perioada decembrie 2011, ianuarie, februarie, martie si aprilie 2012,

In privinta capatului de cerere privind „efectuarea unor cheltuieli neeligibile in suma de 7. 005,55 lei reprezentand cheltuieli cu informarea si publicitatea decontate necuvenit”, invedereaza ca proiectele POSDRU de burse doctorale acopera o categorie de grup tinta alcatuita din doctoranzi.

Obiectivele proiectului se refera atat la incurajarea cercetarii stiintifice de inalt nivel, cat si la vizibilitatea finantarilor din partea Uniunii Europene.

Din acest punct de vedere unul din elementele principale este publicarea rezultatelor cercetarii stiintifice in reviste cu impact cuantificabil la nivel international. Publicarea in aceste reviste atesta nu numai plus valoarea cercetarii (obiectiv definit in programul POSDRU), dar asigura vizibilitatea internationala a finantarii, vizibilitate direct proportionala cu impactul revistei.

Suportul financiar asigurat prin „cheltuielile de publicare”, prevazute si aprobate in contractul de finantare, asigura in mod direct indeplinirea obiectivelor proiectelor de acest tip si corespunde cerintelor calitative definite in programele specifice la nivel national si international.

In ceea ce priveste elementele de vizibilitate, pentru publicatiile stiintifice acestea nu sunt prevazute in mod expres in Manualul de identitate vizuala, dar se regasesc documente oficiale ale Comisiei Europene; vezi, de exemplu „Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020” si sunt aplicate atat la programul specific „M. Curie European Fellowships - FP7”, cat si la programul „Horizon 2020”.

Pentru ambele Romania si-a insusit documentele programatice care au devenit obligatorii pentru tarile membre ale UE.

In Ghidul pentru proiectele M. Curie se prevede in mod clar ca sunt eligibile „orice cheltuieli destinate sustinerii carierei profesionale a membrilor grupului tinta, de exemplu: participare la traininguri de specialitate, cheltuieli pentru publicare etc.”

Baza politica si legala pentru argumentarea corectitudinii si eligibilitatii cheltuielilor mentionate in proiectul de PV se regaseste in urmatoarele documente (si nu numai): The Digital Agenda for Europe;

-The Irmovation Union policy;

-The Communication \'A Reinforced European Research Area Parmership for Excellence and Growth (ERA)

-Ghidul utilizatorului programului M. Curie 2007-2013 (dezvoltarea resurselor umane, burse doctorale si postdoctorale etc.).

Dupa cum se poate observa, modalitatea in care s-au asigurat „Cheltuielile de publicare” precum si precizarile din articolele publicate sub forma de „acknowledgment”, respecta legislatia europeana in vigoare, precum si principiile programului POSDRU.

Considerarea acestor cheltuieli ca fiind neeligibile conduce la concluzia necunoasterii continutului programelor si a documentelor europene din partea reprezentantilor autoritatii de audit. De altfel, aceste argumente m fost prezentate si documentate pe perioada auditului dar au fost neglijate in mod arbitrar.

Tinand cont de faptul ca O. M. coordoneaza evaluarile proiectelor pentru bursele doctorale si cunoaste punctul de vedere oficial al M. si Guvernului Romaniei privind incurajarea inovarii si cresterea vizibilitatii cercetarii stiintifice romanesti, considera normal sa ia in considerare argumentele noastre si nu punctul de vedere ai unei autoritati ai carei reprezentanti nu cunosc si nici nu vor sa accepte specificitatea acestor tipuri de proiecte.

In documentele care stau la baza POSDRU si 1a care face referire si procesul verbal, sun o  mentiuni care trimit la concluzia ca modul in care s-a implementat proiectul POSDRU/88/1. 5/S/xx este corect:

P. . 8 Cap III, din Manualul de identitate vizuala, spune ca: „in utilizarea regulilor de

identitate vizuala, toate partile implicate actioneaza in spiritul parteneriatului si al ajutorului reciproc. Regula de baza pentru creatia materialelor de publicitate tiparite sau digitale editate ulterior de catre Organismele Intermediare si Beneficiari este: „Ceea ce nu este scris, este permis”, pentru stipularea creativitatii editorilor”.

P. . 17 Cap. V Reguli  specifice de identitate vizuala: „Acolo unde nu sunt specificate  anumite reguli, Organismele Intermediare si beneficiarii au libertatea de a crea in acord cu nevoile lor de  comunicare”.

In spiritul documentelor POSDRU, a documentelor Comisiei Europene la care face referinta mai sus, precum si in litera Manualului de identitate vizuala citat de auditor,  institutia a asigurat  suportul financiar pentru publicarea articolelor stiintifice,  cu mentionarea finantarii din partea proiectului pentru „stimularea creativitatii” actionand  „in acord  cu nevoile” specifice de comunicare ale acestuia.

In dovedirea actiunii sale,  reclamanta a depus  la dosarul cauzei  toate actele  de care face vorbire in cuprinsul actiunii.

Prin intampinare, autoritatea parata  a solicitat  respingerea actiunii ca nefondata cu motivarea:

1. Referitor la efectuarea unor cheltuieli neeligibile in suma de 7. 005,55 lei, reprezentand cheltuieli cu informarea si publicitatea, decontate necuvenit.           

In urma verificarilor efectuate asupra cheltuielilor solicitate la decontare in cadrul capitolului bugetar informare si publicitate, s-a constatat decontarea unor cheltuieli neeligibile, reprezentand cheltuieli pentru publicarea articolelor stiintifice ale unor doctoranzi din grupul tinta, articole a caror elaborare nu a avut ca scop promovarea proiectului, ci realizarea etapelor doctorale, acestea fiind in obligatia doctoranzilor, conform activitatilor prevazute in cadrul proiectului. Aceste cheltuieli sunt considerate neeligibile si au fost decontate prin facturile: 2152 si 2153/26.04.2012, emise de USAMV Iasi, 1805, 1806/03.05.2012 si xxx/23.04.2012, emise de Stef92 Technology LTD Bulgaria, xx/06.05.2012 emisa de The Scientific World Journal. Mai mult, reclamanta nu s-a asigurat ca articolele publicate sa respecte masurile de informare si publicitate, ca acestea sa fie elaborate pentru promovarea proiectului, desi, conform prevederilor art. 8 din contractul de finantare, aceasta avea obligatia ca toate materialele prezentate in cadrul proiectului sa poarte elementele obligatorii de identitate vizuala. De asemenea, articolele publicate nu contineau si elementele pentru informarea tuturor participantilor la operatiune despre cofinantarea acesteia din FSE, potrivit prevederilor art. 8 alin (4) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, in cadrul acestora regasindu-se doar mentiunea ca studiile realizate au fost efectuate in cadrul proiectului POSDRU/88/1. 5/S/xx, cu titlul „Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul ciclului de studii doctorale”.

Astfel, au fost retinute urmatoarele date referitoare la articolele publicate de catre doctoranzi, in cadrul proiectului al carui beneficiar este reclamanta:

-publicare articol, realizat de doctorand F. T., simpozion „SGEM 2012”: factura emisa de STEF92 Technology Ltd Bulgaria, nr. l805/03.05.2012, valoare 1. 238,92 lei, OP nr. 3348/27.04.2012, extras de cont din data de 27.04.2012.

-publicare articol, realizat de doctorand O. M. Dobrot, simpozion „SGEM 2012”: factura emisa de STEF92 Technology Ltd Bulgaria, nr. 1806/03.05.2012, valoare-674,18 lei, OP nr. 3347/27.04.2012, extras de cont din data de 27.04.2012.

-publicare articol, simpozion ZOO, doctorand I. (P. Sandita), simpozion „Zootehnia moderna, factor al dezvoltarii durabile POSDRU/xx/2009: factura emisa de USAMV Iasi, nr. 2152/26.04.2012, valoare-200,00 lei, OP nr. 2698/24.05.2012, extras de cont din 24.05.2012;

-publicare articol, simpozion ZOO realizat de doctorand E. (B.) V., simpozion „Zootehnia moderna, factor al dezvoltarii durabile POSDRU/xx/2009: factura emisa de USAMV lasi, nr. 2153/26.04.2012, valoare-200,00 lei, OP nr. 2697/24.05.2012, extras de cont din 24.05.2012.

-publicare articol, realizat de doctorand Rodicichin N. G., simpozion „SGEM 2012”: factura emisa de STEF92 Technology Ltd Bulgaria, nr. ...x/23.04.2012, valoare-1. 249,95 lei, OP nr. 3431/10.05.2012, extras de cont din data de 10.05.2012.

-publicare articol, realizat de doctorand T. C., simpozion „SGEM 2012”: factura emisa de The scientific world journal, nr. .../06.05.2012, valoare-3. 352,50 lei, OP nr. 3730/11.05.2012, extras de cont din data de 11.05.2012.

Reclamanta a solicitat spre rambursare o suma in valoare de 6. 915,55 lei, suma ce reprezinta cheltuieli pentru publicarea articolelor stiintifice ale unor doctoranzi din grupul tinta, care nu au fost elaborate in vederea promovarii proiectului, ci pentru realizarea etapelor doctorale, suma devenita neeligibila.

In acest context, nu au fost respectate:

-Prevederile din Cererea de finantare nr. ... din 07.09.2009, aprobata in data de 15.01.2010

Sectiunea detaliere buget: . . . Resurse importante sunt alocate capitolului 3. 5. Informare si publicitate, asigurandu-se posibilitatea de diseminare corecta atat la nivelul sistemului academic cat si la nivelul societatii si potentialilor beneficiari din activitatea economico sociala. Cheltuielile angajate vor tine cont de manualul de identitate vizuala si de aspectele tehnice si procedurile AMPOSDRU. . .

Prevederile din Ghidul solicitantului nr. 88-„Burse doctorale”:

Sectiunea 3. 3- Eligibilitatea cheltuielilor

Categoriile si subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate din Fondul Social European POSDRU sunt prevazute si detaliate in Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185 din 7 ianuarie 2008-pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”.

Prevederile din Contractul de finantare POSDRU/88/1. 5/S/xx, inregistrat la AMPOSDRU cu nr. E 1329/CI/26.02.2010,cu modificarile ulterioare:

Art. 4 - Eligibilitatea cheltuielilor efectuate in cadrul Proiectului

„Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile in conditiile stabilite de: Hotararea Guvernului nr. 759/2007privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului economiei si finantelor nr. ...XX pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de prezentul contract, de instructiunile AMPOSDRU, precum si de alte dispozitii legale aplicabile.”

Articolul 8 Informarea si publicitatea Proiectului

(1) Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare si legislatiei nationale in vigoare cu privire la masurile de informare si publicitate, precum si prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru POSDRU 2007-2013.

(3) Toate masurile de informare si publicitate care vor fi implementate in cadrul Proiectului, vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru POSDRU2007-2013 si vor include urmatoarele. . .

Prevederile din Ordinul nr. 1117/2170 din 17 august 2010-pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013”:

Art. 3(l) Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ prevederile art. 2, alin. (l) din Hotararea nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale. . .

Anexa 6 - Lista cheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 1-6

9. Cheltuieli de informare si publicitate:

a)productia materialelor publicitare si de informare

b)tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare

c)difuzarea materialelor publicitare si de informare

d)dezvoltare/adaptare pagini web

e)inchirierea de spatiu publicitar

f)alte activitati de informare si publicitate

Prevederile din Hotararea nr. 759 din 11 iulie 2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale:

Art. 2. (l) Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu caracter general . . .):

c)sa fie in conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finantare sau ale contractului de finantare, incheiat de catre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru si in numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) si art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1. 083/2006

d)sa fie conforma cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.

2. Referitor la efectuarea unor cheltuieli eligibile in valoare de 737. 754 lei, ca urmare a decontarii unui numar nerealist de ore de munca pentru personalul implicat in cadrul proiectului

Din analiza situatiei solicitate reclamantei privind implicarea membrilor echipei de proiect in alte proiecte pentru perioada de referinta a cererii de rambursare nr. 6 auditate a proiectului, a reiesit ca, pentru un numar de 13 persoane (persoane care fac parte din echipa de management si personal administrativ), au fost incheiate contracte individuale de munca, fara respectarea prevederilor art. 135 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii , a prevederilor art. 3 si art. 6 b) ale Directivei 2003/88/CE.

In acest sens, avand in vedere faptul ca situatia furnizata nu era detaliata pe ore de munca/zi, s-a calculat o medie zilnica lunara a orelor lucrate, rezultatul fiind ca pentru cele 13 persoane au fost pontate intre 12 si 17 ore de munca pe zi, reprezentand o medie maxima intre 60 si 85 de ore lucrate pe saptamana. In acest context, nu au fost respectate deciziile luate in cadrul sedintei de Senat a Universitatii „D. de J. G.” din data de 29.09.2011, care precizeaza ca activitatea desfasurata la plata cu ora, precum si  activitatile desfasurate in cadrul diferitelor proiecte ale universitatii, pe baza de contract, sa fie desfasurate in limita mediei maxime de 40 ore/saptamana, corespunzator unei norme ocupate prin cumul de functii. Cele 13 persoane pentru care s-a constatat depasirea limitei maxime a numarului de ore lucrate sunt: G. P. L., M. G., V. M., Iticescu C., O. R. O., M. V., B. D. B., D. L., M. C., B. Marghiolita, Murarescu M., O. C., Lecla A. .           

Curtea analizand  actele dosarului, constata;

Prin Procesul verbal  de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor  bugetare,  pentru programele operationale in cadrul obiectivului convergenta, transmis sub nr. OI/xx/SJCSN/12.12.2014 si inregistrat sub nr. M16/08.01.2015, s-au  constatat  o  nereguli si a stabilit in sarcina reclamantei o creanta bugetara in suma de 49. 892,34 lei.

Impotriva acestui  proces verbal a formulat contestatie reclamanta.

Prin Decizia nr. OI/451/ES/09.03.2015, a respins contestatia ca nefondata, cu motivarea: in elaborarea titlului de creanta Procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare inregistrat sub nr. OI/xx/SJCSN/22.12.2014 a fost respectat  articolul art. 21 alin. (14) „inainte de aprobare, proiectul procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se prezinta structurii verificate, acordandu-se acesteia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere” si alin. (15) „Structura verificata are dreptul sa prezinte in scris structurii de control prevazute la art. 20 punctul sau de vedere cu privire la constatarile acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii proiectului procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare”, fiind asigurat si respectat dreptul beneficiarului proiectului de a-si exprima punctul de vedere asupra constatarilor din procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.

La capitolul 5 Prezentarea verificarilor efectuate din cadrul titlului de creanta, echipa de control precizeaza: „Referitor la punctul de vedere exprimat de beneficiar mentioneaza: Materialele specifice privind publicarea articolelor stiintifice ale unor doctoranzi din grupul tinta, au fost elaborate in vederea realizarii etapelor doctorale prevazute in proiect iar materialele si datele corespunzatoare actiunilor de informare si publicitate proiect fac parte din categoria specifica redata atat in cadrul proiectului cat si in cadrul prevederilor contractuale, respectiv art. 8 din contractul de finantare. Norma specifica de munca a fost stabilita de catre specialisti din diverse domenii de activitate, un rol important avand medicina si psihologia cu sprijinul carora s-au stabilit numarul de ore de munca zilnica, astfel incat omul sa se poata incadra in limitele fizice si psihice specifice umane.

In art. 1(4) din Contractul de finantare se mentioneaza: Beneficiarul accepta finantarea nerambursabila si se angajeaza sa implementeze Proiectul pe propria raspundere in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul contract, cu instructiunile emise de AMPOSDRU si cu legislatia comunitara si nationala.

In art. 3 din Directiva 2003/88/CE, se specifica: . . . orice lucrator sa beneficieze de o perioada minima de repaus de 11 ore consecutive in decursul unei perioade de 24 de ore, in art. 6 din Directiva 2003/88/CE, se specifica: timpul mediu de lucru pentru fiecare perioada de sapte zile, inclusiv orele suplimentare, sa nu depaseasca 48 de ore.

- De asemenea evidentiem o observatie referitoare la modul de realizarea a unui punct de vedere, specificand ca acesta se realizeaza in termeni de specialitate raportandu-se la constatarile din cadrul proiectului de proces verbal de constatare, asa cum este mentionat in art. 21 pct. (l4) si pct. (l5) din Ordonanta de Urgenta nr. 66/2011:

Art. 21 (14) inainte de aprobare, proiectul procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare se prezinta structurii verificate, acordandu-se acesteia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere.

(15) Structura verificata are dreptul sa prezinte in scris structurii de control prevazute la ari. 20 punctul sau de vedere cu privire la constatarile acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii proiectului procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.

Din datele mentionate ca urmare a verificarii punctelor 10. 1 si 10. 2 din Raportului Autoritatii de Audit nr. 1383/04.08.2014, reiese ca suma totala neeligibila este in valoare de 50. 910,55 lei (6. 915,55+43. 995,00)”.

Referitor la anularea titlului de creanta in cuantum de xx, 34 lei, stabilit prin actul administrativ susrubricat, ca netemeinic si nelegal, face urmatoarele precizari:

Declararea neeligibila a cheltuielilor cu publicitatea este justificata de nerespectarea urmatoarelor prevederi; - art. 2, alin. 1 din H. G. nr. 759/2007 care prevede; „Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii cu caracter general, fara a incalca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 si art. 5 alin. (2). . . . c) sa fie in conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finantare sau ale contractului de finantare, incheiat de catre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru si in numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) si art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1. 083/2006”; - art. S, alin, 1 si alin. 3 din Contractul de finantare care stabileste ca; „Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare fi legislatiei nationale in vigoare cu privire la masurile de informare si publicitate; Toate masurile de informare si publicitate care vor fi implementate in cadrul proiectului vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizual pentru POS-DRU 2007-2013, anexa 13 la prezentul contract; - Manual de identitate vizuala - varianta 2009; - Ordinul de cheltuieli eligibile nr. 1117/17.08.2010, Anexa 6, pct. 9 „cheltuieli de informare si publicitate”, care nu prevede eligibilitatea cheltuielilor de publicane a articolelor stiintifice ale grupului tinta sprijinit prin proiect, Contractul de finantare, Anexa 1 - Cerere de finantare, cap. Date financiare, care mentioneaza in cadrul cheltuielilor neeligibile „diferitele taxe ce vor fi achitate pentru participarea doctoranzilor ta seminarii si conferinte nationale si internationale, taxe de publicare si inregistrare, comisioane pentru transferuri bancare ele”.

Argumentele suplimentare aduse de beneficiar in sustinerea clauzei sale nu sunt relevante in conditiile incalcarii normelor stabilite in articolelor mai sus mentionate, care stabilesc in mod clar cadrul eligibilitatii cheltuielilor pentru rambursare din programul POSDRU, program de finantare al proiectului POSDRU/88/1. 5/S/xx.

Au fost incalcate si prevederile Ghidului solicitantului - Conditii Generale, cap, 4. 3. 1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor potrivit caruia; „Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii: 4. sa fie in conformitate eu principiile unui management financiar riguros, avand in vedere utilizarea eficienta a fondurilor si un raport optim cost-rezultate; 6. Sa nu fi facut obiectul altor finantari publice; 7. sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare; sa fie conforma cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.”

De asemenea, luand in considerare numarul de ore declarat in proiect respectiv 17 ore/zi raportat la specificul activitatilor si norma specifica de munca este evidenta incalcarea principiul rezonabilitatii costurilor care guverneaza modul de rambursare prin POSDRU.

Datele prezentate mai sus se coroboreaza si cu faptul ca U. „D. de J.” din G. a implementat un numar mare de proiecte iar aceleasi persoane fac parte din echipele de implementare a mai multor proiecte, neexistand o justificare privind necesitatea raportarii unui numar extrem de mare de 15,17 ore pe zi pentru activitati raportate in proiect.

Impotriva acestei decizii si a procesului verbal de constatare, a formulat reclamanta actiunea de fata.

Analizand  probele dosarului, Curtea constata ca  proiectul demarat de reclamanta, „Eficientizarea  activitatii studentilor  din cadrul ciclului de studii doctorale”, desfasurat  cu respectarea  tuturor dispozitiilor  legale incidente in cauza, ca atare, urmeaza a admite actiunea reclamantei, cu consecinta anularii Deciziei nr. O1/451/ES/09.03.2015 precum si a procesului verbal  nr. O1/xx/SJCSN/12.12.2014 si inregistrat sub nr. M16/08.01.2015.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Admite actiunea formulata de reclamanta U. D. de J., cu sediul in municipiul G.,, judetul G., in contradictoriu cu parata Directia Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, cu sediul in municipiul Bucuresti, . 39, sector 1.

Anuleaza Decizia nr. OI/451 emisa de autoritatea parata precum si actele subsecvente, respectiv, procesele verbale de constatare.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   numar de ore lucrate    creante bugetare    perioada de repaus    timpul zilnic de munca    munca in schimburi    program de lucru flexibil    libertatea muncii    pontaje    ore suplimentare    programe operationale    proces-verbal de constatare   


Sus ↑