• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare

Hotararea nr. 294 din 27 ianuarie 2017
Pronuntata de Tribunalul Prahova

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. xX, la data de 21.12.2015, contestatoarea T_ D__ L_ a chemat în judecata intimatul S__ M_ Ploiesti, solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se admita contestatia pe care a formulat-o împotriva Deciziei nr.118/09.12.2015 si Deciziei nr. 120/14.12.2015, emise de intimat ca fiind nelegale si neîntemeiate.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

De asemenea, contestatoarea a solicitat, pe baza probelor ce vor fi administrate urmatoarele: anularea Deciziei nr. 118/09.12.2015 ca fiind nelegala si neîntemeiata si anularea Deciziei nr. 120/14.12.2015 ca fiind nelegala si neîntemeiata, cu cheltuieli de judecata.
În motivarea actiunii, contestatoarea a aratat ca la data de 09.12.2015 i s-a adus la cunostinta de angajatoarea intimata prin manager dr. D_ M_ C_ ca, în urma unei cercetari prealabile aceasta, în calitate de salariata conform contractului de munca nr.396/2002, alaturi de o colega, pe nume P__ E__, ambele în functii de asistente de farmacie a Spitalului M_ au fost sanctionate prin decizii diferite pentru existenta unui prejudiciu produs de cele doua, drept pentru care împotriva contestatoarei s-au emis decizia nr. 118/09.12.20 si ulterior la 14.12.2015 s-a mai emis o decizie înregistrata sub nr. 120/14.12.2015.
Contestatoarea a aratat ca prin Decizia nr.118/09.12.2015, intimata a obligat-o la plata sumei de 1081,34 lei, cu titlu de  prejudiciu - contravaloarea medicamentelor citostatice la care a fost raportat eronat codul C trimestru II 2015, masura dispusa prin procesul verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de CAS Prahova a unor sume de bani, în urma analizei efectuate, ca urmare a adresei nr. xxx/31.08.2015 a Casei de Asigurari de Sanatate Prahova, înregistrata la S__ M_ Ploiesti cu nr. 6193/04.09.2015. De asemenea s-a dispus plata sumei de 1081,34 lei în rate succesive lunare.
Contestatoarea a mai aratat ca prin Decizia nr. 120/14.12.2015, intimata a obligat-o la plata sumei de 5999,02 lei modificata ulterior la 5995,07 lei (prin aceeasi decizie nr.120/14.12.2015) cu titlu de prejudiciu - contravaloarea medicamentelor citostatice la data prescrierii în condica de citostatice a fost înregistrata eronat, în perioada 2011-2012, masura dispusa prin procesul-verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de CAS Prahova a unor sume de bani, în urma analizei efectuata, ca urmare a raportului de control nr. 8462/05.05.2015 al Casei de Asigurari de Sanatate Prahova înregistrat la S__ M_ Ploiesti cu nr. 3988/19.05.2015 (nr. 9262/15.05.2015 al CAS Prahova) control efectuat în perioada 01.04.xx15.
De asemenea s-a dispus plata sumei de 5995,07 lei modificata ulterior la 5999,02 lei în rate succesive.
Contestatoarea a aratat ca întelege sa conteste aceste decizii pentru urmatoarele considerente: invoca nulitatea absoluta a ambelor decizii, deoarece angajatorul a emis deciziile fara sa îndeplineasca cerintele prevazute de art. 252 alin. 2 din Codul muncii , în sensul ca prin deciziile contestate trebuia sa se prevada: a). descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b). precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost încalcate de salariat;c). motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevazute la art. 251 alin.(3), nu a fost efectuata cercetarea; d). temeiul de drept în baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; e). termenul în care sanctiunea poate fi contestata; f). instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
Contestatoarea a aratat ca, deciziile nu cuprind conditiile impuse de art. 252 alin. 2 Codul muncii mentionate mai sus.
Mai mult conform art. 251 alin. 4 din Codul muncii angajatorului îi revenea obligatia prin comisia de disciplina sa îi ia nota explicativa în scris asupra învinovatirii ce i se aduce si sa consemneze apararile contestatoarei.
Contestatoarea a mentionat astfel extras din articolul invocat \"...salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile în favoarea sa\". D__ urmare prin mentiunea \"a formula\" se întelege a scrie si prin \"a sustine\" se întelege a relata oral, drepturi ce i-au fost încalcate.
Contestatoarea a aratat ca, asa cum se va constata, acesteia i s-a înmânat doar deciziile contestate fara a se efectua cercetare prealabila, fara a i se da posibilitatea sa dea o nota explicativa si sa îsi formuleze aparari.
D__ urmare, contestatoarea a aratat ca deciziile emise si contestate de aceasta prin prezenta actiune nu cuprind nici motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea, fiind astfel încalcate atât disp.art. 252 alin. 2 din Codul Munci, cât si dreptul sau la aparare.
De asemenea, asa cum se va constata angajatorul-intimat nu prevede prin deciziile emise nici termenul în care contestatoarea le poate contesta si nici instanta competenta, dar nici motivele care au stat la baza aplicarii sanctiunilor prin deciziile emise si contestate de dânsa.
Conform disp. art. 252 alin. 1 din Codul muncii : „angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei\".
D__ urmare, prin decizia nr.118/09.12.2015, angajatorul (intimatul) precizeaza ca partea contestatoare a produs un prejudiciu Spitalului M_ Ploiesti întrucât a raportat codul CIM eronat a unor medicamente citostatice (xalvobin 500mg) catre CAS Prahova prin transmiterea facturii fiscale nr. xxxx/13.11.2014 pentru decontare medicament.
Pe de o parte aceasta factura fiscala a fost transmisa catre CAS Prahova pentru decontare medicamente citostatice la data de achizitie noiembrie 2014 si daca contestatoarea era vinovata trebuia ca sanctiunea sa-i fie aplicata în termen de maxim 6 luni de la data savârsirii faptei respectiv pâna în mai 2015.
Însa asa cum se va constata decizia nr.118 a fost emisa la 09.12.2015, dupa trecerea a 13 luni de zile calendaristice, fapt pentru care contestatoarea a solicitat nulitatea absoluta a acestei decizii.
Pe de alta parte, conform art. 250 din Codul muncii angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila în raport cu gravitatea abaterii disciplinare savârsite de salariat, avându-se în vedere urmatoarele: a). împrejurarile în care fapta a fost savârsita; b). gradul de vinovatie a salariatului; c). consecintele abaterii disciplinare; d).  comportarea generala în serviciu a salariatului si e). eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
Prin decizia nr. 118/09.12.2015 nu s-a tinut cont ca partii contestatoare îi lipseste gradul de vinovatie si împrejurarile în care a fost savârsita fapta.
Astfel, contestatoarea a învederat ca intimata a achizitionat medicamente citostatice (xalvobin 500mg) prin factura fiscala nr. xxxx/13.11.2014 de la __.I., Jx, CUI RO8955860, iar la rubrica \"Categorie\" este trecut codul CIM W59386002. Aceasta factura a fost acceptata la plata de intimata, platita si transmisa CAS Prahova pentru decontare. CAS Prahova a acceptat medicamenta?ia citostatica conform facturii pentru decontare la data noiembrie 2014, însa în urma unui control efectuat abia în trimestrul II - aprilie 2015 , s-a constatat ca, codul CIM al medicamentului de pe factura era eronat în sensul ca farmacia a raportat codul CIM W59386001 si nu cum era pe factura codul CIM W59386002.
D__ urmare CAS Prahova prin adresa nr. xxx/31.08.2015 a transmis intimatului S__ M_ Ploiesti ca aplic[ spitalului o sanctiune potrivit unui contract încheiat cu acesta în baza art.8 alin. 2 retinerea sumei de 2084,72 lei, reprezentând contravaloarea medicamentului mentionat mai sus, la nivelul raportarii trimestriale.
Intimata a formulat contestatie nr. xxx/7.09.2015 catre CAS Prahova prin care a sustinut ca: \"Suntem oameni si putem gresi, mai ales când este vorba de programele informatice. greseala noastra a fost una de operare, nu o greseala de procedura de aceea contesta aceasta retinere\". Dovada sustinerilor o va face cu înscrisuri.
Cu toate acestea, intimata a sanctionat-o pe nedrept pe contestatoare, pe motivul ca este vinovata în calitate de salariat asistent de farmacie alaturi de colega sa, numita P__ E__, ca au transmis eronat CAS Prahova codul CIM al medicamentului din factura.
Contestatoarea a solicitat sa se constate ca decizia este ilegala, deoarece conform fisei postului de asistent de farmacie pe anul 2015 contestatoarei îi revenea obligatia sa elibereze medicamente conform documentelor de primire (facturi fiscale) si documentelor de eliberare (retete, foi de condica) ceea ce a si facut.
Mai mult, contestatoarei îi revenea în anul 2015, atributia sa opereze în calculator documente de primire (facturi fiscale). Aceasta factura fiscala nr. xxxx/13.11.2014 de la __ i., fiind transmisa catre CAS Prahova, iar acesta din urma a decontat medicamentul catre intimat-spital.
Conform art.3 din Statutul nr.xxx/23.12.2008 al CAS Prahova, acesteia din urma îi revenea ca atributie sa verifice la data raportarii facturii (noiembrie 2014) de catre S__ M_ Ploiesti daca factura este buna si nu dupa ce a facut decontarea medicamentului si dupa trecerea a doua trimestre, respectiv data efectuarii unui control în trimestrul II (aprilie 2015).
D__ urmare, contestatoarea a solicitat sa se constate ca raporturile juridice contractuale între intimat si CAS Prahova se restrâng fara drept asupra sa care are calitatea de asistent de farmacie întrucât nu s-a cauzat niciun prejudiciu intimatului care a primit decontul medicamentului si nici CAS Prahova care a decontat factura fiscala mentionata mai sus.
Pentru aceste considerente, contestatoarea a solicitat admiterea cererii sale de anulare a deciziei nr.118/09.12.2015.
În ce priveste cea de-a doua Decizie nr.120/14.12.2015, contestatoarea a solicitat sa se constate ca si acesta a fost emisa cu încalcarea prev.art. 252 alin. 1 din Codul muncii , deoarece  intimata o sanc?ioneaza pentru ni?te fapte savârsite în anii 2011-2012, sanc?ionându-o la data de 14.12.2015, dupa trecerea a 3-4 ani de zile calendaristici. Însa Codul muncii prevede ca nu poate fi sanctionata mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei.
Pentru aceste considerente, contestatoarea a solicitat anularea deciziei nr. 120/14.12.2015.
În al doilea rând, contestatoarea a solicitat sa se constate ca nu a savârsit fapta pretinsa de intimata care a condus la emiterea deciziei nr. 120/14.12.2015, întrucât: intimata pretinde ca a produs un prejudiciu în perioada 2011-2012, deoarece câ?iva asigura?i-bolnavi care au fost interna?i în acea perioada în S__ M_ Ploiesti au primit o medicamenta?ie conform condicii prescrise de medicii de pe sectie, medicamente eliberate de contestatoare din farmacie pe sectie în baza condicii prescrise de medici. Aceste medicamente trebuiau înregistrate în cursul lunii calendaristice si raportate la începutul lunii viitoare la CAS Prahova. S-a constatat ca dupa ce bolnavul a primit medicamentele acesta a decedat, iar medicamentele care i-au fost administrate acestuia au fost înregistrate dupa data decesului bolnavului în baza de date ale farmaciei si transmise la CAS Prahova pentru decontare.
Contestatoarea a solicitat sa se constate ca dânsa nu se face vinovata de savârsirea pretinsei fapte si ca nu a actionat cu vinovatie.
În perioada 2011-2012, contestatoarea avea stabilite atributiile prin contractual individual de munca nr. 396/2002, actul aditional nr. 1/2001 si fi?a postului anexa la decizia nr. 37/07.03.2013 (înscrisuri atasate).
Conform fisei postului, contestatoarea avea obligatia de a elibera medicamente, produse galenice si materiale sanitare conform prescriptiei medicale date de doctorii de pe sectie. Dupa eliberarea acestora farmacia prin farmacist avea obligatia de a înregistra în baza de date a farmaciei medicamentele eliberate în cursul lunii calendaristice si sa transmita catre CAS Prahova situatia la începutul lunii calendaristice viitoare.
Fiind foarte multe prescriptii de medicamente nu se reu?ea mereu sa fie introduse în baza de date în aceeasi zi, ele fiind înregistrate si a doua, a treia zi dupa eliberare. Contestatoarea a subliniat ca aceste medicamente eliberate puteau fi înregistrate în cursul lunii calendaristice în care au fost eliberate pe sectie.
Medicamentele eliberate din farmacie pe Sectia spitalului nu mai erau restituite farmaciei, în cazul în care deceda vreun bolnav, ele fiind administrate altui bolnav pe sectie fara ca dânsa si ceilalti angajati sa stie pâna în prezent.
Dovada ca pentru CNP xx - asigurat a fost prezentata foaia de condica nr. 418, cu medicamenta?ie din datele de 2,3,4.11.2012 internat pe perioada 20.10.2011 pâna la 05.11.2011, ceea ce rezulta în mod evident ca pe perioada 20.10.2011 si pâna la data prescrierii medicamenta?iei din 2.11.2012 acest bolnav a fost tratat cu medicamente ramase pe sectie si nereturnate farmaciei.
D__ urmare, contestatoarea si ceilalti angajati ai farmaciei interne a spitalului nu aveau de unde ?ti când un bolnav internat a decedat de vreme ce nu ne prezenta nimeni situatia si nu ne restituiau medicamentele ramase catre farmacie.
Astfel, contestatoarea a solicitat sa se constate ca dânsa si-a îndeplinit corect atributiile de serviciu ca asistent de farmacie a Spitalului M_ Ploiesti, întrucât elibera medicamenta?ia prescrisa de doctorii pe sectie, ca acestea se înregistrau în cursul lunii în care s-a emis conform dispozitiilor CAS Prahova si transmise acesteia din urma la începutul lunii calendaristice urmatoare.
fata de acestea, contestatoarea a solicitat sa se constate ca singura care se face vinovata este conducerea Spitalului M_ Ploiesti care nu avea si nu raporta eviden?a medicamenta?iei farmaciei prescrise unui bolnav asigurat internat în spital, si care, dupa caz deceda, iar medicamenta?ia acestuia nu era returnata farmaciei.
Contestatoarea a aratat ca dovada sustinerilor sale o va  face cu înscrisuri si martori.
Întrucât contestatoarea nu si-a însusit nici-un medicament ce a fost prescris pe sectie de catre medici prin condicile respective, a considerat ca nu a provocat nici-un prejudiciu intimatului, fapt pentru care a solicitat sa se constate ca Decizia nr. 120/14.12.2015 este nelegala si neîntemeiata, si în consecinta sa fie anulata.
Mai mult, pentru imputarea unui prejudiciu si atragerea raspunderii sale, intimatul trebuia sa efectueze cercetarea prealabila, sa îi ia nota explicativa asa cum contestatoarea a mentionat mai sus si trebuia sa demonstreze ca sunt îndeplinite conditiile impuse de art.1350 Cod civil privind existenta faptei ilicite, existenta prejudiciului, legatura de cauzalitate între fapta ilicita a contestatoarei si prejudiciul produs, si ca a actionat cu vinovatia ceruta de lege.
De asemenea, pentru aceeasi fapta nu se pot emite în aceeasi zi de 14.12.2015 si sub nr. 120, doua decizii în care prejudiciul impus contestatoarei este diferit: o data 5995,07 lei, modificat ulterior la 5999,02 lei.
Pentru toate aceste considerente si raportate la probele ce vor fi administrate, contestatoarea a solicitat admiterea contestatiei, respectiv anularea  Deciziei nr. 118/09.12.2015 si a Deciziei nr. 120/14.12.2015, emise de intimate ca fiind neîntemeiate si nelegale.
Contestatoarea a solicitat obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata reprezentând onorariu de avocat.
În drept, contestatoarea si-a întemeiat actiunea pe disp. art. 252 alin. 5 din Codul muncii ; art. 252 alin.2 din Codul muncii si disp. art. 247 si urm. din Codul muncii , actualizat.
În probatoriu, contestatoarea a solicitat proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul intimatului si proba cu martori, în persoana numitei P__ E__.
Pârâtul S__ M_ Ploiesti a formulat întâmpinare, prin care a solicitat sa se dispuna respingerea ca neîntemeiata a actiunii formulate de contestatoarea T_ D__ L_, pentru urmatoarele considerente: în fapt, prin actiunea înregistrata la Tribunalul Prahova- Sectia I Civila sub nr. xX, reclamanta- contestatoare T_ D__ L_ a chemat în judecata pe intimatul S__ M_ Ploiesti, solicitând anularea deciziei nr. 118/ 09.12.2015 ca fiind nelegala si neîntemeiata; anularea deciziei nr. 120/ 14.12.2015 ca fiind nelegala si neîntemeiata, cu cheltuieli de judecata.
Prin întâmpinare, intimatul S__ M_ Ploiesti a invocat exceptia conexita?ii. Potrivit art. 139 din Noul Cod de Procedura Civila: \"pentru asigurarea unei bune judecati, în prima instanta este posibila conexarea mai multor procese în care sunt aceleasi parti sau chiar împreuna cu alte parti si al caror obiect si cauza au între ele o strânsa legatura\". Intimatul a solicitat conexarea la prezenta cauza a dosarului nr. xX, în care spitalul are calitatea de reclamant, în materia litigiilor de munca si având ca obiect actiune în raspundere patrimoniala, împotriva salariatei T_ D__ L_ în calitate de pârâta.
Pe fondul cauzei, intimatul a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata pentru urmatoarele considerente: în data de 05.05.2015, în urma unui control efectuat la spital , C.A.S. Prahova a emis raportul de control nr. 8462/05.05.2015 privind activitatea de servicii medicale spitalice?ti la S__ M_ Ploiesti si a fost imputata unitatii sanitare a spitalului suma de 22.586,10 lei.
În urma raportului sus - mentionat s-a întocmit procesul -verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de  C.A.S. Prahova a unor sume de bani, în care li s-au comunicat cele învederate de C.A.S. Prahova, în sensul ca responsabil în mod partial este contestatoarea T_ D__ L_ pentru suma de 5995,07 lei, reprezentând contravaloarea medicamentelor citostatice la care data prescrierii în condica de citostatice a fost înregistrata si raportata eronat.
De asemenea, în urma adresei C.A.S. nr. xxx/31.08.2015 si potrivit aceluiasi proces - verbal nr. 7767/12.11.2015, responsabil partial este aceeasi T_ D__ L_ pentru suma de 1081,34 lei, reprezentând contravaloarea medicamentelor citostatice la care a fost raportat eronat codul CIM, trimestrul II, an 2015.
În acest sens au fost emise Deciziile nr. 118/ 09.12.2015 si nr. 120/ 14.12.2015 privind imputarea sumelor mai sus-mentionate, ele fiind întocmite cu respectarea prevederilor legale în materie, în cauza fiind angajata raspunderea patrimoniala a angajatei (art. 253- 259 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare).
Art. 252 al. 1 din Legea 53/2003 - Codul muncii prevede cerintele pe care trebuie sa le îndeplineasca o decizie în vederea aplicarii unei sanctiuni disciplinare.
În cauza, raspunderea salariatului a fost patrimoniala, întrucât art. 254 al. 1 prevede faptul ca: \"salariatii raspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele produse angajatorului din vina si în legatura cu munca sa\".
De asemenea, în situatia în care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si în legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 zile de la data comunicarii.
Acesta a fost si motivul pentru care nu a fost convocata comisia de disciplina si nu a fost realizata cercetarea disciplinara prealabila, întrucât nu a fost vorba de angajarea raspunderii disciplinare în urma unei abateri disciplinare.
Având în vedere aceste precizari, intimatul a considerat ca S__ M_ Ploiesti a respectat întocmai cadrul legal instituit de Legea nr.53/2003 referitoare la raspunderea patrimoniala a salariatului.
În al treilea rând, salariata T_ D__ L_ a invocat art. 252 al. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii , respectiv faptul ca \"angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de 30 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei\".
asa cum a precizat anterior, în cauza nu s-a efectuat nicio cercetare disciplinara prealabila si nu a fost convocata comisia de disciplina constituita la nivelul spitalului. A fost în schimb constituita Comisia de analiza privind retinerea efectuata de C.A.S. Prahova a unor sume de bani, întrucât în cauza salariatul a produs o paguba angajatorului, din vina si în legatura cu munca sa, antrenata fiind raspunderea patrimoniala a acestuia.
De asemenea, pentru angajarea raspunderii patrimoniale (?i nu disciplinare) a salariatei T_ D__ L_, au fost îndeplinite cumulativ conditiile sine - qua - non pentru atragerea acestei raspunderi, dupa cum urmeaza: a). calitatea de salariat la angajatorul pagubit; b). fapta ilicita si personala a salariatului, savârsita în legatura cu munca; c). existenta unui prejudiciu cert, lichid, exigibil si bine-determinat; d). raportul   de   cauzalitate între fapta ilicita si  prejudiciul creat angajatorului; e).  vinovatia salariatului.
a). Calitatea de salariat. Potrivit contractului individual de munca nr. 396/ 15.03.2002 completat cu fi?a de post, T_ D__ L_ este salariata Spitalului M_ Ploiesti, începând cu anul 2002.
b). Fapta ilicita si personala savârsita în legatura cu munca sa.
1). Salariata a introdus în mod eronat în programul informatic data prescrierii medicamentelor citostatice din foile de observa?ie mentionate în extrasul Raportului de control al C.A.S. Prahova nr. 8462/ 05.05.2015 (anexa 5 CC).
2). Salariata a raportat în mod eronat codul CIM al medicamentului mentionat în anexa la Adresa C.A.S. Prahova nr. xxx/31.08.2015.
Astfel, fapta ilicita a pârâtei T_ D__ L_ consta în încalcarea contractului individual de munca, a fisei postului si a Deciziei nr.37/ 07.03.2013, împreuna cu anexa nr. 1 (având nr. 1000/ 01.03.2013), prin înregistrarea si raportarea eronata a datei unor medicamente citostatice în condica de citostatice, în perioada 2011 - 2012.
De asemenea, fapta ilicita consta în înregistrarea si raportarea eronata a codului CIM al unui medicament citostatic, trimestrul II, an 2015. Astfel, medicamentul avea trecut pe factura codul CIM W59386002, iar salariata T_ D__ L_ a introdus codul CIM W59386001.
c). existenta unui prejudiciu cert, lichid, exigibil si bine - determinat.
Acesta este dovedit prin Raportul C.A.S. Prahova nr. 8462/05.05.2015 si adresa C.A.S. nr.xxx/31.08.2015, iar procesul - verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de C.A.S. Prahova a unor sume de bani reprezinta însusirea de catre S__ M_ Ploiesti a punctului de vedere al Casei de Asigurari de Sanatate Prahova privind imputarea sumelor respective.
d). Raportul de cauzalitate între fapta si prejudiciu.
Exista raport de cauzalitate între fapta ilicita a salariatei T_ D__ L_ si prejudiciul cauzat spitalul.
Prin introducerea eronata a respectivelor date, spitalul fost sanctionat de catre Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, în sensul ca le-au fost imputate sumele de bani respective, iar spitalul a fost obligat sa restituie acele sume, prin urmare raportul de cauzalitate este dovedit în mod nemijlocit.
e). vinovatia salariatului.
Faptele ilicite ale salariatei T_ D__ L_ întrunesc în mod continuat elementele de vinovatie cerute de legiuitor, fiind savârsite din culpa exclusiva a pârâtei.
În urma raportului de control nr.8462/05.05.2015 privind activitatea de servicii medicale spitalice?ti la S__ M_ Ploiesti, Casa de Asigurari de Sanatate a imputat unitatii sanitare a spitalului suma de 22.586,10 lei.
Astfel, intimatul a fost sanctionat de catre Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, în sensul ca i-a fost imputata suma de bani mai sus-mentionata, aceasta reprezentând costul medicamentelor citostatice de la nivelul spitalului, pe Programul national de Oncologie.
Întrucât suma de bani i-a fost retrasa de Casa de Asigurari în urma controlului, spitalul a fost nevoit sa o acopere din venituri proprii, pentru a putea efectua Platile catre furnizorii de medicamente oncologice.
În momentul de fata institutia spitalului trebuie sa reconstituie aceasta suma (22.586,10 lei), si în urma analizarii situatiei de catre comisia constituita în acest sens la nivelul spitalului si formularii concluziilor de catre aceasta, spitalul s-a îndreptat cu actiune în constatarea raspunderii patrimoniale împotriva tuturor salariatilor ce s-au facut vinovati de acest prejudiciu, inclusiv împotriva salariatei T_ D__ L_ pentru sumele de 5995,07 lei si 1081,34 lei, stabilite prin decizii de impunere.
Deciziile nr.118/09.12.2015 si 120/ 14.12.2015 ofereau posibilitatea angajatei T_ D__ L_ de a Plati esalonat sumele de bani imputate si au fost emise înlauntrul termenului prevazut de legislatia în materie.
Astfel, potrivit art. 268 al. 1 lit.c din Legea nr.53/2003- art. 279 , cererile în vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate în «termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, în situatia în care obiectul conflictului individual de munca consta în plata unor drepturi salariate neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si în cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator».
Cu privire la contestatia formulata de spital catre Casa de Asigurari de Sanatate Prahova (nr. xxx/ 07.09.2015), intimatul a înaintat acestei institutii punctul sau de vedere referitor la faptul ca, în opinia sa, greseala introducerii eronate a codului CIM al medicamentului XALVOBIN 500 mg a fost determinata de sistemul informatic, nefiind o greseala de procedura.
Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, dupa ce a analizat plângerea depusa de S__ M_ Ploiesti, a respins-o categoric.
D__ fiind raspunsul acestei institutii catre spital, desi nu intimatul îsi însu?ea pe deplin motivarile precizate de C.A.S. Prahova si întrucât exista un prejudiciu la nivelul unitatii sanitare a spitalului, intimatul a constituit prin decizie Comisia de analiza privind retinerea efectuata de C.A.S. Prahova a unor sume de bani, si întrucât s-a stabilit vinovatia partiala a salariatei T_ D__ L_ (pentru cele doua sume de bani de 5995,07 lei si 1081,34 lei), intimatul a înaintat catre instanta competenta actiune în constatarea raspunderii patrimoniale (dosarul având nr. xX - Tribunalul Prahova - Sectia I Civila).
În ceea ce priveste încalcarea atributiilor prevazute în fi?a de post, parte integranta a contractului individual de munca sau în regulamentul intern, intimatul a facut urmatoarele precizari:
a). Conform fisei postului, parte integranta a contractului individual de munca, asistenta medicala de farmacie/responsabilul cu baza de date a farmaciei, numita T_ D__ L_ si-a asumat, în mod unilateral, urmatoarele obligatii: cunoaste si respecta prevederile R.I., R.O.F. si a procedurilor de lucru privitoare la atributiile postului sau (lit .A 1); asigura comunicarea cu institutiile de sanatate publica si cu alte autoritati (lit. B1 liniu?a 3); respecta obligatiile ce îi revin prin regulamentul, dispozitiile si regulile interne din institutie (art. 5 prima liniu?a); însusirea si aplicarea Instructiunilor, normelor, regulilor si procedurilor interne, precum si a celor legale în vigoare (art. 5 a doua liniu?a); sa respecte prevederile stipulate în regulamentul intern si/ sau contractul colectiv de munca, codul de conduita (art. 5 a doua liniu?a).
b). Conform Anexei nr.1 a Deciziei nr.37/ 07.03.2013, obligatiile persoanei desemnate ca responsabil cu baza de date a farmaciei sunt printre altele: coordoneaza activitatea de introducere si validare date în programul Sigma Win; colaboreaza cu firma de specialitate IT care asigura asistenta tehnica de specialitate, careia îi raporteaza toate disfunctionalita?ile; raspunde de respectarea termenelor de raportare a situatiilor catre C.A.S. Prahova; raspunde în fata conducerii spitalului de corectitudinea înregistrarilor în program.
c). Conform regulamentului intern al spitalului, art. 26, salariatilor Ie revin, printre altele, urmatoarele obligatii: sa realizeze toate sarcinile ce le revin la locul de munca, în conformitate cu prevederile contractului individual de munca, a fisei postului sau a sarcinilor de serviciu stabilite fiecarui salariat de ?eful ierarhic (art. 26 lit. a); sa cunoasca si sa respecte dispozitiile legale, prevederile contractului colectiv de munca si ale Regulamentului Intern, precum si alte dispozitii cu caracter normativ referitoare la munca pe care o îndeplinesc si sa se conformeze lor, neputându-se apara de raspundere pe motiv ca nu le cunosc, în caz ca se produc daune ca urmare a nerespectarii acestora (art. 26 lit. i) ; sa execute orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurarii unei bune functionari a activitatii spitalului (art. 26 Ut. s).
Totodata, potrivit art.48 din Regulamentul Intern, disciplina muncii consta în obligatia fiecarui salariat de a respecta cel putin urmatoarele: realizarea corecta si la timp a sarcinilor de serviciu, cuprinse în fi?a postului sau dispuse de ?eful ierarhic, în functie de necesita?ile unitatii; respectarea întocmai a obligatiilor ce decurg din actele normative generale sau specifice domeniului sanitar, din Contractul colectiv de munca aplicabil, precum si din prezentul regulament.
Potrivit art. 92 din Regulamentul Intern, «respectarea prevederilor prezentului Regulament Intern este obligatorie pentru toti angajatii spitalului» .
Întrucât Comisia de analiza privind retinerea efectuata de C.A.S. Prahova a unor sume de bani a stabilit ca salariata T_ D__ L_ a încalcat prevederile mai sus mentionate, intimatul a emis deciziile nr. 118/ 09.12.2015 si nr. 120/ 14.12.2015 de imputare a sumelor de bani respective (5995,07 lei si 1081,34 lei).
Aceste decizii au fost întocmite întrucât s-a cauzat angajatorului S__ M_ Ploiesti un prejudiciu, iar acesta trebuia recuperat de la persoana/persoanele care produsesera respectiva paguba, fapte exercitate din vina sau în legatura cu munca sa/lor.
Raporturile juridice între spital si Casa de Asigurari de Sanatate Prahova nu se rasfrâng asupra salariatei T_ D__ L_, asa cum sustine contestatoarea, ci respectivul prejudiciu a fost creat prin fapta sa, antrenând în opinia intimatului, raspunderea patrimoniala a acesteia.
Având în vedere aceste considerente, intimatul a solicitat instantei respingerea ca neîntemeiata a actiunii formulate de reclamanta - contestatoare T_ D__ L_, si pe cale de consecinta sa se constate faptul ca S__ M_ Ploiesti a emis deciziile nr.118/09.12.2015 si 120/14.12.2015, cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie.
Totodata, intimatul a solicitat respingerea acordarii de cheltuieli de judecata în prezenta cauza.
De asemenea, intimatul a solicitat instantei judecarea în lipsa, potrivit art. 223 N.C.P.C.
În Probatiune, conf. art. 254 N.C.P.C, intimatul a solicitat sa se încuviin?eze proba cu înscrisuri si interogatoriul pârâtei, cu mentiunea de a se prezenta personal si orice alt mijloc de proba pentru stabilirea si aflarea adevarului.
În drept, intimatul a invocat art. 139,201, 223 si 254 din Noul Cod de Procedura Civila; art. 253 - 259 si art. 268 al. 1 lit. c din Legea nr. 53/ 2003 - Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
În dovedirea actiunii, intimatul a anexat în copie, urmatoarele documente: înregistrarea pe portalul instantelor de judecata a dosarului nr. xX (reclamant: S__ M_ Ploiesti si pârât: T_ D__ L_), fi?a de post a asistentei medicale T_ D__ L_; extras din Regulamentul Intern al spitalului; extras din Raportul de control al C.A.S. Prahova nr.8462/05.05.2015 (nr. 9262/15.05.2015, înregistrat la spitalul nostru cu nr. 3988/19.05.2015); adresa C.A.S. Prahova nr.xxx/31.08.2015 (înregistrat la spitalul nostru cu nr. 6193/04.09.2015), cu anexa acesteia; nota de fundamentare a sumelor ce vor fi imputate persoanelor nominalizate în procesul-verbal nr. 7767/12.11.2015, înregistrata cu nr. 7899/18.11.2015; procesul - verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de C.A.S. Prahova a unor sume de bani; referatul nr. 7253/ 21.10.2015 (nota de constatare si evaluare a pagubei privind suma de 2084,72 lei din care contestatoarei T_ D__ L_ i se va imputa suma de 1081,34 lei); referatul nr. 6011/26.08.2015 (nota de constatare si evaluare a pagubei privind suma de xxx,10 lei din care contestatoarei T_ D__ L_ i se va imputa suma de 5995,07 lei).
La data de 21.10.2016, contestatoarea T_ D__ L_ a depus la dosar cerere precizatoare/modificatoare a temeiului de drept al contestatiei si raspuns la întâmpinare, prin care a solicitat sa se constate ca apararile de fond ale intimatei sunt neîntemeiate si în consecinta sa i se admita contestatia asa cum a fost formulata, respectiv sa se dispuna anularea Deciziei nr.118/09.12.2015 si a Deciziei nr.120/14.12.2015, ca fiind nelegale si neîntemeiate, cu cheltuieli de judecata.
Având în vedere ca pârâta a sustinut ca în cauza i s-a aplicat prin deciziile contestate o raspundere patrimoniala, în baza disp. art. 204 NCPC,  contestatoarea a precizat si modificat temeiul de drept al contestatiei ca fiind disp. art. 268 alin. 1, lit. c). si art. 254 si urm. din Codul muncii .
Prin întâmpinarea formulata de intimata, aceasta a pretins ca a formulat împotriva reclamantei actiune de raspundere patrimoniala formându-se dosarul nr. xX pe rolul Tribunalului Prahova.
Conform disp. art.139 NCPC dosarul nr. xX, va fi conexat la prezentul dosar, întrucât aceasta cauza a fost întâi înregistrata pe rolul instantei de judecata si trebuie sa dovedeasca strânsa legatura între pricini.
În prezent dosarul nr. xX se afla în procedura prealabila prematur a se discuta conexarea lui cu prezenta cauza si inadmisibil a se conexa pâna la fixarea termenului de judecata.
D__ urmare, punerea în discutie a conexarii dosarelor se va face la primul termen de judecata dupa ce intimata îsi va dovedi sustinerile.
În ce privesc apararile de fond ale intimatei, contestatoarea a solicitat sa se constate netemeinicia acestora întrucât niciodata nu i s-a adus la cunostinta ca împotriva sa si a altor salariati de asisten?i de farmacie s-a efectuat o cercetare pentru atragerea raspunderii patrimoniale a angajatilor care se fac vinovati de prejudiciul produs angajatorului.
Conform art. 254 din Codul muncii :
(1)  salariatii raspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si în legatura cu munca lor.
(2) salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi înlaturate si nici de pagubele care se încadreaza in riscul normal al serviciului.
(3) În situatia în care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si în legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul pârtilor, _ nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.
(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul pârtilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
Astfel, conform disp. art. 254 art. 279 pentru atragerea raspunderii patrimoniale a salariatului, angajatorul trebuie sa efectueze o cercetare pentru a determina fapta ilicita, salariatul care a savârsit fapta, existenta prejudiciului, legatura de cauzalitate si urmarea imediata. În acest caz este obligatorie respectarea dreptului la aparare al salariatului si deci se impune o cercetare prealabila, o nota explicativa din partea  reclamantei înainte de aplicarea unei sanctiuni a salariatului.
De asemenea salariatului i se va comunica o nota de constatare si evaluare a pagubei si va putea fi recuperat prejudiciul numai cu acordul partilor într-un termen ce nu va fi mai mic de 30 de zile.
asa cum a recunoscut intimata, în cazul contestatoarei nu s-a efectuat nici-o cercetare prealabila pentru a se stabili gradul sau de vinovatie, daca fapta ilicita este savârsita de contestatoare, daca contestatoarea a produs vre-un prejudiciu angajatorului si urmarea imediata, ca nu a existat nici-un acord al contestatoarei pentru închiderea celor doua decizii de recuperare a pagubei, precum si fara a face dovada ca paguba nu se încadreaza în riscul normal al serviciului, desi recunoaste intimata riscul normal prin contestatia catre CAS Prahova nr.xxx/7.09.2015(existent la dosar).
De asemenea, reglementarea actuala a Codului Muncii în materia raspunderii patrimoniale a salariatilor, aplicabile între partile din proces reglementeaza o procedura de recuperare a prejudiciului, iar decizia de impunere nu mai are suport legal. Pentru atragerea raspunderii patrimoniale a contestatoarei, pârâta - angajatorul trebuia sa ob?ina un titlu executoriu întrucât decizia de impunere si angajamentul de plata (pe care nu l-a dat) prin care se materializeaza dreptul de creanta al unitatii pretinse ca fiind pagubita fata de contestatoare, nu-si mai au reglementare legala în noile dispozitii ale Codului Muncii si retinerile sunt posibile doar în temeiul art. 169 alin. 2 codul Muncii, daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constata printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila. În sprijinul sustinerilor, contestatoarea a invocat practica judiciara sentinta civila nr. 2143/11.07.206, pronuntata de Tribunalul Prahova în dosarul nr. xX, atasata.
Astfel, contestatoarea a solicitat sa se constate ca ambele decizii emise de intimatul angajator sunt lovite de nulitate absoluta.
Mai mult intimata, fara consimtamântul contestatoarei a emis cele doua decizii contestate de partea contestatoarei prin prezenta prin care i se impunea repararea unei pagube pretinse de angajator ca ar fi fost savârsite de aceasta.
D__ urmare, contestatoarea a solicitat sa se constate ca cele doua decizii nr. 118/09.12.2015 si nr. 120/14.12.2015 emise de angajator sunt nelegale si neîntemeiate. Mai mult angajatorul a învederat ca a întreprins metoda legala prin constituirea dosarului xX, fara a face dovada certa.
Intimata sustine prin întâmpinare ca exista un prejudiciu produs unitatii sale din perioada 2011-2012 si pretinde ca reclamanta este raspunzatoare de acest prejudiciu în baza unui contract de munca nr. 396/15.03.2002, a fisei postului din anul 2015 si a ROI din 2015.
Contestatoarea a solicitat sa se constate netemeinicia acestor sustineri deoarece: prin contractul sau de munca încheiat cu angajatoarea-intimata înregistrat sub nr. 396/15.03.2002 în functia de îngrijitor cura?enie de farmacie nu se stipuleaza ca partea contestatoare are ca atributie înregistrarea si raportarea consumului de medicamente pentru codurile CIM catre CAS Prahova - dovada contract. Ulterior s-a încheiat actul aditional nr. 1 din 2011 prin care contestatoarea avea functia de asistent medical primar iar celelalte clauze ale contractului 396/15.03.2002 ramâneau neschimbate, dovada înscris.
Neregulile la înregistrarea si raportarea consumului de medicamente pentru codurile CIM si stabilirea prejudiciul a fost constatat de CAS Prahova în septembrie 2015 pentru anii 2011-2012.
Contestatoarea a precizat ca în anul 2011 s-a implementat programul de raportare catre CAS Prahova si toate asistentele faceau raportare nestabilindu-se la acea data persoana însarcinata prin fi?a postului, dovada înscrisuri si martori.
Conform art. 2517 Codi Civil coroborat cu art. 268 din Codul muncii termenul general de prescriptie de recuperare a pagubei este de 3 ani de zile de la data savârsirii pretinsei fapte adica pâna în 2014 pentru prejudiciul din anul 2011 si pâna în 09.10.2015 pentru prejudiciul din 09.10.2012 (data decesului ultimului pacient cu CNPx7 - dovada înscrisuri de la dosar).
D__ urmare, contestatoarea a invocat prescriptia dreptului de a cere repararea pagubei din anul 2011 si 2012, în sarcina sa in suma de 1753,74 lei, prin Decizia 118/09.12.2015 emisa de intimata.
Mai mult, aceste medicamente înregistrate în baza de date a farmaciei si eliberate pe sectiile Spitalului în cursul lunii calendaristice si care sa transmit catre CAS Prahova la începutul lunii calendaristice viitoare din anii 2011-2012 nu a fost considerata timp de 4 ani ca fiind o încalcare a procedurii, fapt pentru care pe de o parte reclamanta chiar daca ar fi fost vinovata nu putea fi obligata la repararea unui prejudiciu dupa trecerea a 3 ani de zile de la data savârsirii faptei întrucât intervine prescriptia extinctiva.
Contestatoarea a învederat instantei ca prin raspunsul la interogatoriul luat intimatei de catre colega sa P__ E__ în dosarul nr. xX (act atasat), pârâta relateaza la pct.1 ca în cazul decesului unui pacient, medicamenta?ia acestuia se transfera la alti pacienti fara a raporta farmaciei data la care pacientul a decedat, fara a restitui medicamentele ramase decedatului farmaciei, astfel ca procedura practicata de pârâta era eronata si gresita întrucât contestatoarea nu avea cum sa aiba aceste cuno?tin?e si asistentele de farmacie raporteaza la CAS Prahova medicamenta?ia distribuita pe sectie conform condicii cu medicamenta?ia prescrisa de medici asa cum a precizat si prin actiunea introductiva.
De asemenea, fi?a postului la data angajarii 15.03.2002, cât si ulterior, în anul 2011 când s-a încheiat actul aditional la contractul de munca, nu prevedeau ca atributie ce îi reveneau contestatoarei: înregistrarea medicamenta?iei si raportarea acesteia catre CAS Prahova, dovada înscrisuri.
Din data de 07.03.2013 potrivit Deciziei nr. 37/07.03.2013, contestatoarei îi revenea atributia de colectare a datelor si informatiilor medicale, gestionarea datelor si arhivarea copiilor bazelor de date, dovada adeverinta 1322/23.03.2016, atasata prezentei si conform raspunsului la interogatoriul din dosarul xX, pârâta declara ca pe perioada 2011-2012 când farmacistul nu era în spital, atributiile erau îndeplinite de asistent sef de farmacie I__ C_ (dovada înscris).
În ce priveste factura fiscala nr. xxxx/13.11.2014 de la __.I., contestatoarea a învederat ca a fost transmisa catre CAS Prahova,  iar acesta din urma a decontat medicamentul catre intimata.
Conform art. 3 din Statutul nr. xxx/23.12.2008 al CAS Prahova, acesteia din urma îi revenea ca atributie sa verifice la data raportarii facturii (noiembrie 2014) de catre S__ M_ Ploiesti daca factura este buna si nu dupa ce a facut decontarea medicamentului si dupa trecerea a doua trimestre, respectiv data efectuarii unui control în trimestrul II (aprilie 2015).
Mai mult, în cazul în care nu erau raportate corespunzator medicamenta?ia data pe sectie pacientilor în anii 2011-2012, trebuia sa se sesizeze si sanc?ioneze de CAS Prahova si Spital la acea data si nu dupa trecerea a 4 ani de zile.
D__ urmare, contestatoarea a solicitat sa se constate ca raporturile juridice contractuale între intimata si CAS Prahova se restrâng fara drept asupra sa care are calitatea de asistent de farmacie întrucât  aceasta nu a cauzat nici-un prejudiciu intimatei care a primit decontul medicamentului si nici CAS Prahova care a decontat factura fiscala mentionata mai sus la data efectuarii operatiunilor de înregistrare si raportare.
În ce privesc dispozitiile ROI invocate de intimata prin întâmpinare , contestatoarea a solicitat sa se constate ca nicaieri ne se prevede în calitate de asistent de farmacie este raspunzatoare de prejudiciile suferite de angajator ca urmare a înregistrarilor gresite si raportate gresit a medicamenta?iei si/sau a facturilor catre CAS Prahova.
De asemenea, contestatoarea a  solicitat sa se constate ca intimata prin contestatia nr.xxx/7.09.2015 formulata de aceasta catre CAS Prahova recunoaste ca paguba se încadreaza în riscul normal al serviciului care nu este pedepsit conform art. 254 alin. 2 Codul muncii dovada contestatia depusa la dosar).
D__ urmare, contestatoarea a solicitat sa se constate ca deciziile contestate prin prezenta prevad o sanctiune pecuniara care se încadreaza în riscul normal al serviciului si este interpretata împotriva sa nelegal pentru înregistrarea si raportarea medicamenta?iei catre CAS Prahova din anii 2011-2012 si noiembrie 2014(factura fiscala nr. xxxx/13.11.2014 de la __.I).
Mai mult, contestatoarea a învederat ca, desi intimata pretinde ca partea contestatoare este vinovata alaturi de colega sa, asistent de farmacie P__ E__, dânsele nu au fost sanctionate în ce priveste ridicarea atributiei prevazuta în fi?a postului începând cu 23.05.2014, de înregistrarea si raportare a medicamentelor catre CAS Prahova, atributie care o efectuau si în prezent în anul 2016.
Însa, daca erau vinovate puteau fi trase la raspundere de la data primirii acestei atributii din 23.05.2014 si nu retroactiv, când nu detineau aceste atributii (2011-2012). De asemenea nu se explica de ce au mai desfasurat aceasta atributie instituita în sarcina dumnealor în anul 2015 si de ce nu a fost revocata pâna în prezent daca era vinovata de prejudicierea intimatei.
Mai mult nu se explica de ce pretinde intimata prin contestatia catre CAS Prahova ca paguba se încadreaza în riscul normal al serviciului si totusi le-o pretinde dumnealor fara drept.
D__ urmare, contestatoarea a solicitat sa se constate reaua-credin?a a intimatei-angajatoare.
De asemenea, contestatoarea a învederat instantei ca dosarul nr. xX cu obiect juridic contestatie împotriva deciziilor formulat de colega sa P__ E__, a fost solutionat prin sentinta nr. 2143/11.07.2016 de Tribunalul Prahova, ramasa definitiva si irevocabila prin neapelate si s-a dispus admiterea contestatiei si anularea deciziilor (dovada hotarârea atasata).
Pentru aceste considerente raportate la motivele expuse prin contestatia introductiva si a probelor ce vor fi administrate, contestatoarea a solicitat admiterea contestatiei, în sensul anularii Deciziei nr. 118/09.12.2015 si a Deciziei nr. 120/14.12.2015, ca fiind nelegale si neîntemeiate.
În drept, contestatoarea  a invocat disp. art. 201 NCPC.
La termenul de judecata din data de 18.11.2016, tribunalul a încuviintat pentru contestatoare proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul intimatului, respingându-i contestatoarei proba testimoniala, ca neconcludenta, iar pentru intimat a încuviinta proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul contestatoarei.
La termenul de judecata din data de 27.01.2017, reprezentantul intimatului a depus la dosar raspunsurile intimatului la interogatoriul propus de contestatoare.
La acelasi termen de judecata tribunalul a procedat la administrarea probei cu interogatoriul contestatoarei, raspunsurile acesteia fiind consemnate în scris si atasate la dosar si raportat la raspunsurile intimatului la interogatoriu, aparatorul contestatoarei a depus înscrisuri despre care intimatul a facut referire în raspunsuri si a mentionat ca este vorba de înscrisurile deja aflate la dosar, însa a înteles sa le evidentieze prin depunerea separata, întrucât sunt invocate în raspunsurile la interogatoriu. 
Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:
Prin Decizia nr.118/09.12.2015, intimata a obligat-o la plata sumei de 1081,34 lei, cu titlu de  prejudiciu - contravaloarea medicamentelor citostatice la care a fost raportat eronat codul C trimestru II 2015, masura dispusa prin procesul verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de CAS Prahova a unor sume de bani, în urma analizei efectuate, ca urmare a adresei nr. xxx/31.08.2015 a Casei de Asigurari de Sanatate Prahova, înregistrata la S__ M_ Ploiesti cu nr. 6193/04.09.2015. De asemenea s-a dispus plata sumei de 1081,34 lei în rate  succesive lunare.
Contestatoarea a mai aratat ca prin Decizia nr. 120/14.12.2015, intimata a obligat-o la plata sumei de 5999,02 lei modificata ulterior la 5995,07 lei (prin aceeasi decizie nr.120/14.12.2015) cu titlu de prejudiciu - contravaloarea medicamentelor citostatice la data prescrierii în condica de citostatice a fost înregistrata eronat, în perioada 2011-2012, masura dispusa prin procesul-verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de CAS Prahova a unor sume de bani, în urma analizei efectuata, ca urmare a raportului de control nr. 8462/05.05.2015 al Casei de Asigurari de Sanatate Prahova înregistrat la S__ M_ Ploiesti cu nr. 3988/19.05.2015 (nr. 9262/15.05.2015 al CAS Prahova) control efectuat în perioada 01.04.xx15.
De asemenea s-a dispus plata sumei de 5995,07 lei modificata ulterior la 5999,02 lei în rate succesive.
În materia raspunderii patrimoniale a salariatilor, dispozitiile legale în vigoare aplicabile între partile prezentului proces, reglementeaza o procedura de recuperare a prejudiciului, iar instrumentul \"decizie de imputare\" nu mai are suport legal în actuala reglementare a Codului muncii.
Potrivit art. 254 alin. (1), alin. (3) si alin. (4) din art. 279 , salariatii raspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si în ligatura cu munca lor.
Daca  angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si în legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii. Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
Pentru antrenarea raspunderii patrimoniale, în temeiul legislatiei actuale, se impune ca angajatorul sa ob?ina titlu executoriu împotriva salariatului, deoarece decizia de imputare si angajamentul de plata, ca forme specifice de actiune, prin care se materializa dreptul de creanta al unitatii pagubite fata de autorul faptei ilicite si prejudiciabile, nu-si mai au reglementarea legala în noile dispozitii ale Codului muncii. 
Cum legea civila este de imediata aplicare, conform art. 6 din Codul civil, emiterea  celor doua decizii de imputare, la data de 09.12.2015, si 14.12.2015 dupa _ Legii nr.53/2003, republicata, privind art. 279 , atrage nulitatea actului întocmit cu nesocotirea prevederilor legale in vigoare la data emiterii lui.
Este adevarat ca, potrivit art. 257 din art. 279 , suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauza din partea angajatorului la care este încadrata în munca, retineri posibile - în temeiul art. 169 alin 2 din acelasi Cod - numai daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila.
             Astfel, atât decizia nr.118 cât si decizia nr.120, emise la data de 09.12.2015 si 14.12.2015 sunt lovite de sanctiunea nulitatii absolute întrucât nesocotesc cadrul legal al instituirii raspunderii patrimoniale a salariatului ce este atributul exclusiv al instantei de judecata învestite cu solutionarea actiunii promovate de angajator.
Referitor la sustinerile contestatoarei referitoare la nulitatea deciziilor atacate pentru neîndeplinirea cerintelor instituite de art.252 alin.1 din art. 279 si pentru neparcurgerea procedurii prealabile disciplinare, conform art.251 alin.4 din art. 279 , tribunalul le va respinge, întrucât, în mod evident, aceste texte legale nu au aplicabilitate în situatia analizata atât timp cât angajatorul nu a aplicat salariatei sale vreo sanctiune disciplinara.             
asa fiind, tribunalul, în baza art.269 cu aplicarea art.268 din art. 279 raportate la art.211 din Legea nr.62/2011, coroborate art.254, art.257 si art.169 alin.2 din art. 279 ,  tribunalul va admite contestatia formulata de contestatoarea T_ D__ L_ si va constata nulitatea absoluta a deciziilor nr. 118/09.12.2015 si nr. 120/14.12.2015 emise de intimata.
Tribunalul va dispune  în baza dispozitiilor art. 453 C. pr. civ. cu aplicarea art. 451 C. pr. civ., va obliga intimata la plata catre contestatoare a cheltuielilor de judecata în suma de 700 lei reprezentând onorariu avocat.
În baza art.453 C.pr.civ., cu aplicarea art.451 din aceleasi cod, tribunalul va obliga intimatul la plata sumei de 700 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, catre contestatoare, reprezentând onorariu avocat.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTARA?TE:
 
Admite contestatia formulata de contestatoarea T_ D__ L_, CNP xx, domiciliata în Ploiesti, _. 10, _, _, jud. Prahova, în contradictoriu cu  intimatul S__ M_ Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, __. 59, jud. Prahova.
Anuleaza deciziile nr. 118/09.12.2015 si nr. 120/14.12.2015 emise de intimata.
Obliga intimata la plata catre contestatoare a cheltuielilor de judecata în suma de 700 lei reprezentând onorariu avocat.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Cererea de exercitare a caii de atac a apelului se va depune la Tribunalul Prahova.
pronuntata în sedinta publica, astazi, 27.01.2017.

Contestatoarea a solicitat, pe baza probelor ce vor fi administrate urmatoarele: anularea Deciziei nr. 118/09.12.2015 ca fiind nelegala si neîntemeiata si anularea Deciziei nr. 120/14.12.2015 ca fiind nelegala si neîntemeiata, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, contestatoarea a aratat ca la data de 09.12.2015 i s-a adus la cunostinta de angajatoarea intimata prin manager dr. D_ M_ C_ ca, în urma unei cercetari prealabile aceasta, în calitate de salariata conform contractului de munca nr.396/2002, alaturi de o colega, pe nume P__ E__, ambele în functii de asistente de farmacie a Spitalului M_ au fost sanctionate prin decizii diferite pentru existenta unui prejudiciu produs de cele doua, drept pentru care împotriva contestatoarei s-au emis decizia nr. 118/09.12.20 si ulterior la 14.12.2015 s-a mai emis o decizie înregistrata sub nr. 120/14.12.2015.
Contestatoarea a aratat ca prin Decizia nr.118/09.12.2015, intimata a obligat-o la plata sumei de 1081,34 lei, cu titlu de  prejudiciu - contravaloarea medicamentelor citostatice la care a fost raportat eronat codul C trimestru II 2015, masura dispusa prin procesul verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de CAS Prahova a unor sume de bani, în urma analizei efectuate, ca urmare a adresei nr. xxx/31.08.2015 a Casei de Asigurari de Sanatate Prahova, înregistrata la S__ M_ Ploiesti cu nr. 6193/04.09.2015. De asemenea s-a dispus plata sumei de 1081,34 lei în rate succesive lunare.

Contestatoarea a mai aratat ca prin Decizia nr. 120/14.12.2015, intimata a obligat-o la plata sumei de 5999,02 lei modificata ulterior la 5995,07 lei (prin aceeasi decizie nr.120/14.12.2015) cu titlu de prejudiciu - contravaloarea medicamentelor citostatice la data prescrierii în condica de citostatice a fost înregistrata eronat, în perioada 2011-2012, masura dispusa prin procesul-verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de CAS Prahova a unor sume de bani, în urma analizei efectuata, ca urmare a raportului de control nr. 8462/05.05.2015 al Casei de Asigurari de Sanatate Prahova înregistrat la S__ M_ Ploiesti cu nr. 3988/19.05.2015 (nr. 9262/15.05.2015 al CAS Prahova) control efectuat în perioada 01.04.xx15.
De asemenea s-a dispus plata sumei de 5995,07 lei modificata ulterior la 5999,02 lei în rate succesive.

Contestatoarea a aratat ca întelege sa conteste aceste decizii pentru urmatoarele considerente: invoca nulitatea absoluta a ambelor decizii, deoarece angajatorul a emis deciziile fara sa îndeplineasca cerintele prevazute de art. 252 alin. 2 din Codul muncii , în sensul ca prin deciziile contestate trebuia sa se prevada: a). descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b). precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost încalcate de salariat;c). motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevazute la art. 251 alin.(3), nu a fost efectuata cercetarea; d). temeiul de drept în baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; e). termenul în care sanctiunea poate fi contestata; f). instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Contestatoarea a aratat ca, deciziile nu cuprind conditiile impuse de art. 252 alin. 2 Codul muncii mentionate mai sus.
Mai mult conform art. 251 alin. 4 din Codul muncii angajatorului îi revenea obligatia prin comisia de disciplina sa îi ia nota explicativa în scris asupra învinovatirii ce i se aduce si sa consemneze apararile contestatoarei.
Contestatoarea a mentionat astfel extras din articolul invocat \"...salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile în favoarea sa\". D__ urmare prin mentiunea \"a formula\" se întelege a scrie si prin \"a sustine\" se întelege a relata oral, drepturi ce i-au fost încalcate.
Contestatoarea a aratat ca, asa cum se va constata, acesteia i s-a înmânat doar deciziile contestate fara a se efectua cercetare prealabila, fara a i se da posibilitatea sa dea o nota explicativa si sa îsi formuleze aparari.

Drept urmare, contestatoarea a aratat ca deciziile emise si contestate de aceasta prin prezenta actiune nu cuprind nici motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea, fiind astfel încalcate atât disp.art. 252 alin. 2 din Codul Munci, cât si dreptul sau la aparare.
De asemenea, asa cum se va constata angajatorul-intimat nu prevede prin deciziile emise nici termenul în care contestatoarea le poate contesta si nici instanta competenta, dar nici motivele care au stat la baza aplicarii sanctiunilor prin deciziile emise si contestate de dânsa.
Conform disp. art. 252 alin. 1 din Codul muncii : „angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei\".

Drept urmare, prin decizia nr.118/09.12.2015, angajatorul (intimatul) precizeaza ca partea contestatoare a produs un prejudiciu Spitalului M_ Ploiesti întrucât a raportat codul CIM eronat a unor medicamente citostatice (xalvobin 500mg) catre CAS Prahova prin transmiterea facturii fiscale nr. xxxx/13.11.2014 pentru decontare medicament.

Pe de o parte aceasta factura fiscala a fost transmisa catre CAS Prahova pentru decontare medicamente citostatice la data de achizitie noiembrie 2014 si daca contestatoarea era vinovata trebuia ca sanctiunea sa-i fie aplicata în termen de maxim 6 luni de la data savârsirii faptei respectiv pâna în mai 2015.
Însa asa cum se va constata decizia nr.118 a fost emisa la 09.12.2015, dupa trecerea a 13 luni de zile calendaristice, fapt pentru care contestatoarea a solicitat nulitatea absoluta a acestei decizii.

Pe de alta parte, conform art. 250 din Codul muncii angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila în raport cu gravitatea abaterii disciplinare savârsite de salariat, avându-se în vedere urmatoarele: a). împrejurarile în care fapta a fost savârsita; b). gradul de vinovatie a salariatului; c). consecintele abaterii disciplinare; d).  comportarea generala în serviciu a salariatului si e). eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
Prin decizia nr. 118/09.12.2015 nu s-a tinut cont ca partii contestatoare îi lipseste gradul de vinovatie si împrejurarile în care a fost savârsita fapta.
Astfel, contestatoarea a învederat ca intimata a achizitionat medicamente citostatice (xalvobin 500mg) prin factura fiscala nr. xxxx/13.11.2014 de la __.I., Jx, CUI RO8955860, iar la rubrica \"Categorie\" este trecut codul CIM W59386002. Aceasta factura a fost acceptata la plata de intimata, platita si transmisa CAS Prahova pentru decontare. CAS Prahova a acceptat medicamenta?ia citostatica conform facturii pentru decontare la data noiembrie 2014, însa în urma unui control efectuat abia în trimestrul II - aprilie 2015 , s-a constatat ca, codul CIM al medicamentului de pe factura era eronat în sensul ca farmacia a raportat codul CIM W59386001 si nu cum era pe factura codul CIM W59386002.

Drept urmare CAS Prahova prin adresa nr. xxx/31.08.2015 a transmis intimatului S__ M_ Ploiesti ca aplica spitalului o sanctiune potrivit unui contract încheiat cu acesta în baza art.8 alin. 2 retinerea sumei de 2084,72 lei, reprezentând contravaloarea medicamentului mentionat mai sus, la nivelul raportarii trimestriale.
Intimata a formulat contestatie nr. xxx/7.09.2015 catre CAS Prahova prin care a sustinut ca: \"Suntem oameni si putem gresi, mai ales când este vorba de programele informatice. greseala noastra a fost una de operare, nu o greseala de procedura de aceea contesta aceasta retinere\". Dovada sustinerilor o va face cu înscrisuri.

Cu toate acestea, intimata a sanctionat-o pe nedrept pe contestatoare, pe motivul ca este vinovata în calitate de salariat asistent de farmacie alaturi de colega sa, numita P__ E__, ca au transmis eronat CAS Prahova codul CIM al medicamentului din factura.
Contestatoarea a solicitat sa se constate ca decizia este ilegala, deoarece conform fisei postului de asistent de farmacie pe anul 2015 contestatoarei îi revenea obligatia sa elibereze medicamente conform documentelor de primire (facturi fiscale) si documentelor de eliberare (retete, foi de condica) ceea ce a si facut.
Mai mult, contestatoarei îi revenea în anul 2015, atributia sa opereze în calculator documente de primire (facturi fiscale). Aceasta factura fiscala nr. xxxx/13.11.2014 de la __ i., fiind transmisa catre CAS Prahova, iar acesta din urma a decontat medicamentul catre intimat-spital.
Conform art.3 din Statutul nr.xxx/23.12.2008 al CAS Prahova, acesteia din urma îi revenea ca atributie sa verifice la data raportarii facturii (noiembrie 2014) de catre S__ M_ Ploiesti daca factura este buna si nu dupa ce a facut decontarea medicamentului si dupa trecerea a doua trimestre, respectiv data efectuarii unui control în trimestrul II (aprilie 2015).
Drept urmare, contestatoarea a solicitat sa se constate ca raporturile juridice contractuale între intimat si CAS Prahova se restrâng fara drept asupra sa care are calitatea de asistent de farmacie întrucât nu s-a cauzat niciun prejudiciu intimatului care a primit decontul medicamentului si nici CAS Prahova care a decontat factura fiscala mentionata mai sus.

Pentru aceste considerente, contestatoarea a solicitat admiterea cererii sale de anulare a deciziei nr.118/09.12.2015.
În ce priveste cea de-a doua Decizie nr.120/14.12.2015, contestatoarea a solicitat sa se constate ca si acesta a fost emisa cu încalcarea prev.art. 252 alin. 1 din Codul muncii , deoarece  intimata o sanctioneaza pentru niste fapte savârsite în anii 2011-2012, sanctionându-o la data de 14.12.2015, dupa trecerea a 3-4 ani de zile calendaristici. Însa Codul muncii prevede ca nu poate fi sanctionata mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei.
Pentru aceste considerente, contestatoarea a solicitat anularea deciziei nr. 120/14.12.2015.

În al doilea rând, contestatoarea a solicitat sa se constate ca nu a savârsit fapta pretinsa de intimata care a condus la emiterea deciziei nr. 120/14.12.2015, întrucât: intimata pretinde ca a produs un prejudiciu în perioada 2011-2012, deoarece câtiva asigurati-bolnavi care au fost internati în acea perioada în S__ M_ Ploiesti au primit o medicamentatie conform condicii prescrise de medicii de pe sectie, medicamente eliberate de contestatoare din farmacie pe sectie în baza condicii prescrise de medici. Aceste medicamente trebuiau înregistrate în cursul lunii calendaristice si raportate la începutul lunii viitoare la CAS Prahova. S-a constatat ca dupa ce bolnavul a primit medicamentele acesta a decedat, iar medicamentele care i-au fost administrate acestuia au fost înregistrate dupa data decesului bolnavului în baza de date ale farmaciei si transmise la CAS Prahova pentru decontare.
Contestatoarea a solicitat sa se constate ca dânsa nu se face vinovata de savârsirea pretinsei fapte si ca nu a actionat cu vinovatie.

În perioada 2011-2012, contestatoarea avea stabilite atributiile prin contractual individual de munca nr. 396/2002, actul aditional nr. 1/2001 si fisa postului anexa la decizia nr. 37/07.03.2013 (înscrisuri atasate).
Conform fisei postului, contestatoarea avea obligatia de a elibera medicamente, produse galenice si materiale sanitare conform prescriptiei medicale date de doctorii de pe sectie. Dupa eliberarea acestora farmacia prin farmacist avea obligatia de a înregistra în baza de date a farmaciei medicamentele eliberate în cursul lunii calendaristice si sa transmita catre CAS Prahova situatia la începutul lunii calendaristice viitoare.
Fiind foarte multe prescriptii de medicamente nu se reusea mereu sa fie introduse în baza de date în aceeasi zi, ele fiind înregistrate si a doua, a treia zi dupa eliberare. Contestatoarea a subliniat ca aceste medicamente eliberate puteau fi înregistrate în cursul lunii calendaristice în care au fost eliberate pe sectie.
Medicamentele eliberate din farmacie pe Sectia spitalului nu mai erau restituite farmaciei, în cazul în care deceda vreun bolnav, ele fiind administrate altui bolnav pe sectie fara ca dânsa si ceilalti angajati sa stie pâna în prezent.

Dovada ca pentru CNP xx - asigurat a fost prezentata foaia de condica nr. 418, cu medicamentatie din datele de 2,3,4.11.2012 internat pe perioada 20.10.2011 pâna la 05.11.2011, ceea ce rezulta în mod evident ca pe perioada 20.10.2011 si pâna la data prescrierii medicamentatiei din 2.11.2012 acest bolnav a fost tratat cu medicamente ramase pe sectie si nereturnate farmaciei.

Drept urmare, contestatoarea si ceilalti angajati ai farmaciei interne a spitalului nu aveau de unde sti când un bolnav internat a decedat de vreme ce nu ne prezenta nimeni situatia si nu ne restituiau medicamentele ramase catre farmacie.
Astfel, contestatoarea a solicitat sa se constate ca dânsa si-a îndeplinit corect atributiile de serviciu ca asistent de farmacie a Spitalului M_ Ploiesti, întrucât elibera medicamentatia prescrisa de doctorii pe sectie, ca acestea se înregistrau în cursul lunii în care s-a emis conform dispozitiilor CAS Prahova si transmise acesteia din urma la începutul lunii calendaristice urmatoare.

Fata de acestea, contestatoarea a solicitat sa se constate ca singura care se face vinovata este conducerea Spitalului M_ Ploiesti care nu avea si nu raporta evidenta medicamentatiei farmaciei prescrise unui bolnav asigurat internat în spital, si care, dupa caz deceda, iar medicamentatia acestuia nu era returnata farmaciei.
Contestatoarea a aratat ca dovada sustinerilor sale o va  face cu înscrisuri si martori.

Întrucât contestatoarea nu si-a însusit nici-un medicament ce a fost prescris pe sectie de catre medici prin condicile respective, a considerat ca nu a provocat nici-un prejudiciu intimatului, fapt pentru care a solicitat sa se constate ca Decizia nr. 120/14.12.2015 este nelegala si neîntemeiata, si în consecinta sa fie anulata.
Mai mult, pentru imputarea unui prejudiciu si atragerea raspunderii sale, intimatul trebuia sa efectueze cercetarea prealabila, sa îi ia nota explicativa asa cum contestatoarea a mentionat mai sus si trebuia sa demonstreze ca sunt îndeplinite conditiile impuse de art.1350 Cod civil privind existenta faptei ilicite, existenta prejudiciului, legatura de cauzalitate între fapta ilicita a contestatoarei si prejudiciul produs, si ca a actionat cu vinovatia ceruta de lege.

De asemenea, pentru aceeasi fapta nu se pot emite în aceeasi zi de 14.12.2015 si sub nr. 120, doua decizii în care prejudiciul impus contestatoarei este diferit: o data 5995,07 lei, modificat ulterior la 5999,02 lei.
Pentru toate aceste considerente si raportate la probele ce vor fi administrate, contestatoarea a solicitat admiterea contestatiei, respectiv anularea  Deciziei nr. 118/09.12.2015 si a Deciziei nr. 120/14.12.2015, emise de intimate ca fiind neîntemeiate si nelegale.
Contestatoarea a solicitat obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata reprezentând onorariu de avocat.
 

În drept, contestatoarea si-a întemeiat actiunea pe disp. art. 252 alin. 5 din Codul muncii ; art. 252 alin.2 din Codul muncii si disp. art. 247 si urm. din Codul muncii , actualizat.

În probatoriu, contestatoarea a solicitat proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul intimatului si proba cu martori, în persoana numitei P__ E__.
Pârâtul S__ M_ Ploiesti a formulat întâmpinare, prin care a solicitat sa se dispuna respingerea ca neîntemeiata a actiunii formulate de contestatoarea T_ D__ L_, pentru urmatoarele considerente: în fapt, prin actiunea înregistrata la Tribunalul Prahova- Sectia I Civila sub nr. xX, reclamanta- contestatoare T_ D__ L_ a chemat în judecata pe intimatul S__ M_ Ploiesti, solicitând anularea deciziei nr. 118/ 09.12.2015 ca fiind nelegala si neîntemeiata; anularea deciziei nr. 120/ 14.12.2015 ca fiind nelegala si neîntemeiata, cu cheltuieli de judecata.
Prin întâmpinare, intimatul S__ M_ Ploiesti a invocat exceptia conexita?ii. Potrivit art. 139 din Noul Cod de Procedura Civila: \"pentru asigurarea unei bune judecati, în prima instanta este posibila conexarea mai multor procese în care sunt aceleasi parti sau chiar împreuna cu alte parti si al caror obiect si cauza au între ele o strânsa legatura\". Intimatul a solicitat conexarea la prezenta cauza a dosarului nr. xX, în care spitalul are calitatea de reclamant, în materia litigiilor de munca si având ca obiect actiune în raspundere patrimoniala, împotriva salariatei T_ D__ L_ în calitate de pârâta.

Pe fondul cauzei, intimatul a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata pentru urmatoarele considerente: în data de 05.05.2015, în urma unui control efectuat la spital , C.A.S. Prahova a emis raportul de control nr. 8462/05.05.2015 privind activitatea de servicii medicale spitalice?ti la S__ M_ Ploiesti si a fost imputata unitatii sanitare a spitalului suma de 22.586,10 lei.
În urma raportului sus - mentionat s-a întocmit procesul -verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de  C.A.S. Prahova a unor sume de bani, în care li s-au comunicat cele învederate de C.A.S. Prahova, în sensul ca responsabil în mod partial este contestatoarea T_ D__ L_ pentru suma de 5995,07 lei, reprezentând contravaloarea medicamentelor citostatice la care data prescrierii în condica de citostatice a fost înregistrata si raportata eronat.

De asemenea, în urma adresei C.A.S. nr. xxx/31.08.2015 si potrivit aceluiasi proces - verbal nr. 7767/12.11.2015, responsabil partial este aceeasi T_ D__ L_ pentru suma de 1081,34 lei, reprezentând contravaloarea medicamentelor citostatice la care a fost raportat eronat codul CIM, trimestrul II, an 2015.
În acest sens au fost emise Deciziile nr. 118/ 09.12.2015 si nr. 120/ 14.12.2015 privind imputarea sumelor mai sus-mentionate, ele fiind întocmite cu respectarea prevederilor legale în materie, în cauza fiind angajata raspunderea patrimoniala a angajatei (art. 253- 259 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare).

Art. 252 al. 1 din Legea 53/2003 - Codul muncii prevede cerintele pe care trebuie sa le îndeplineasca o decizie în vederea aplicarii unei sanctiuni disciplinare.
În cauza, raspunderea salariatului a fost patrimoniala, întrucât art. 254 al. 1 prevede faptul ca: \"salariatii raspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele produse angajatorului din vina si în legatura cu munca sa\".
De asemenea, în situatia în care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si în legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 zile de la data comunicarii.

Acesta a fost si motivul pentru care nu a fost convocata comisia de disciplina si nu a fost realizata cercetarea disciplinara prealabila, întrucât nu a fost vorba de angajarea raspunderii disciplinare în urma unei abateri disciplinare.
Având în vedere aceste precizari, intimatul a considerat ca S__ M_ Ploiesti a respectat întocmai cadrul legal instituit de Legea nr.53/2003 referitoare la raspunderea patrimoniala a salariatului.

În al treilea rând, salariata T_ D__ L_ a invocat art. 252 al. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii , respectiv faptul ca \"angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de 30 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei\".
asa cum a precizat anterior, în cauza nu s-a efectuat nicio cercetare disciplinara prealabila si nu a fost convocata comisia de disciplina constituita la nivelul spitalului. A fost în schimb constituita Comisia de analiza privind retinerea efectuata de C.A.S. Prahova a unor sume de bani, întrucât în cauza salariatul a produs o paguba angajatorului, din vina si în legatura cu munca sa, antrenata fiind raspunderea patrimoniala a acestuia.

De asemenea, pentru angajarea raspunderii patrimoniale (si nu disciplinare) a salariatei T_ D__ L_, au fost îndeplinite cumulativ conditiile sine - qua - non pentru atragerea acestei raspunderi, dupa cum urmeaza: a). calitatea de salariat la angajatorul pagubit; b). fapta ilicita si personala a salariatului, savârsita în legatura cu munca; c). existenta unui prejudiciu cert, lichid, exigibil si bine-determinat; d). raportul   de   cauzalitate între fapta ilicita si  prejudiciul creat angajatorului; e).  vinovatia salariatului.
a). Calitatea de salariat. Potrivit contractului individual de munca nr. 396/ 15.03.2002 completat cu fisa de post, T_ D__ L_ este salariata Spitalului M_ Ploiesti, începând cu anul 2002.
b). Fapta ilicita si personala savârsita în legatura cu munca sa.
1). Salariata a introdus în mod eronat în programul informatic data prescrierii medicamentelor citostatice din foile de observatie mentionate în extrasul Raportului de control al C.A.S. Prahova nr. 8462/ 05.05.2015 (anexa 5 CC).
2). Salariata a raportat în mod eronat codul CIM al medicamentului mentionat în anexa la Adresa C.A.S. Prahova nr. xxx/31.08.2015.
Astfel, fapta ilicita a pârâtei T_ D__ L_ consta în încalcarea contractului individual de munca, a fisei postului si a Deciziei nr.37/ 07.03.2013, împreuna cu anexa nr. 1 (având nr. 1000/ 01.03.2013), prin înregistrarea si raportarea eronata a datei unor medicamente citostatice în condica de citostatice, în perioada 2011 - 2012.

De asemenea, fapta ilicita consta în înregistrarea si raportarea eronata a codului CIM al unui medicament citostatic, trimestrul II, an 2015. Astfel, medicamentul avea trecut pe factura codul CIM W59386002, iar salariata T_ D__ L_ a introdus codul CIM W59386001.
c). existenta unui prejudiciu cert, lichid, exigibil si bine - determinat.
Acesta este dovedit prin Raportul C.A.S. Prahova nr. 8462/05.05.2015 si adresa C.A.S. nr.xxx/31.08.2015, iar procesul - verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de C.A.S. Prahova a unor sume de bani reprezinta însusirea de catre S__ M_ Ploiesti a punctului de vedere al Casei de Asigurari de Sanatate Prahova privind imputarea sumelor respective.
d). Raportul de cauzalitate între fapta si prejudiciu.
Exista raport de cauzalitate între fapta ilicita a salariatei T_ D_ L_ si prejudiciul cauzat spitalul.
Prin introducerea eronata a respectivelor date, spitalul fost sanctionat de catre Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, în sensul ca le-au fost imputate sumele de bani respective, iar spitalul a fost obligat sa restituie acele sume, prin urmare raportul de cauzalitate este dovedit în mod nemijlocit.
e). vinovatia salariatului.
Faptele ilicite ale salariatei T_ D__ L_ întrunesc în mod continuat elementele de vinovatie cerute de legiuitor, fiind savârsite din culpa exclusiva a pârâtei.

În urma raportului de control nr.8462/05.05.2015 privind activitatea de servicii medicale spitalicesti la S__ M_ Ploiesti, Casa de Asigurari de Sanatate a imputat unitatii sanitare a spitalului suma de 22.586,10 lei.
Astfel, intimatul a fost sanctionat de catre Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, în sensul ca i-a fost imputata suma de bani mai sus-mentionata, aceasta reprezentând costul medicamentelor citostatice de la nivelul spitalului, pe Programul national de Oncologie.
Întrucât suma de bani i-a fost retrasa de Casa de Asigurari în urma controlului, spitalul a fost nevoit sa o acopere din venituri proprii, pentru a putea efectua Platile catre furnizorii de medicamente oncologice.

În momentul de fata institutia spitalului trebuie sa reconstituie aceasta suma (22.586,10 lei), si în urma analizarii situatiei de catre comisia constituita în acest sens la nivelul spitalului si formularii concluziilor de catre aceasta, spitalul s-a îndreptat cu actiune în constatarea raspunderii patrimoniale împotriva tuturor salariatilor ce s-au facut vinovati de acest prejudiciu, inclusiv împotriva salariatei T_ D_ L_ pentru sumele de 5995,07 lei si 1081,34 lei, stabilite prin decizii de impunere.
Deciziile nr.118/09.12.2015 si 120/ 14.12.2015 ofereau posibilitatea angajatei T_ D_ L_ de a Plati esalonat sumele de bani imputate si au fost emise înlauntrul termenului prevazut de legislatia în materie.

Astfel, potrivit art. 268 al. 1 lit.c din Legea nr.53/2003- art. 279 , cererile în vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate în «termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, în situatia în care obiectul conflictului individual de munca consta în plata unor drepturi salariate neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si în cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator».
Cu privire la contestatia formulata de spital catre Casa de Asigurari de Sanatate Prahova (nr. xxx/ 07.09.2015), intimatul a înaintat acestei institutii punctul sau de vedere referitor la faptul ca, în opinia sa, greseala introducerii eronate a codului CIM al medicamentului XALVOBIN 500 mg a fost determinata de sistemul informatic, nefiind o greseala de procedura.

Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, dupa ce a analizat plângerea depusa de S_ M_ Ploiesti, a respins-o categoric.
D__ fiind raspunsul acestei institutii catre spital, desi nu intimatul îsi însusea pe deplin motivarile precizate de C.A.S. Prahova si întrucât exista un prejudiciu la nivelul unitatii sanitare a spitalului, intimatul a constituit prin decizie Comisia de analiza privind retinerea efectuata de C.A.S. Prahova a unor sume de bani, si întrucât s-a stabilit vinovatia partiala a salariatei T_ D__ L_ (pentru cele doua sume de bani de 5995,07 lei si 1081,34 lei), intimatul a înaintat catre instanta competenta actiune în constatarea raspunderii patrimoniale (dosarul având nr. x - Tribunalul Prahova - Sectia I Civila).
În ceea ce priveste încalcarea atributiilor prevazute în fi?a de post, parte integranta a contractului individual de munca sau în regulamentul intern, intimatul a facut urmatoarele precizari:

a). Conform fisei postului, parte integranta a contractului individual de munca, asistenta medicala de farmacie/responsabilul cu baza de date a farmaciei, numita T_ D__ L_ si-a asumat, în mod unilateral, urmatoarele obligatii: cunoaste si respecta prevederile R.I., R.O.F. si a procedurilor de lucru privitoare la atributiile postului sau (lit .A 1); asigura comunicarea cu institutiile de sanatate publica si cu alte autoritati (lit. B1 liniuta 3); respecta obligatiile ce îi revin prin regulamentul, dispozitiile si regulile interne din institutie (art. 5 prima liniuta); însusirea si aplicarea Instructiunilor, normelor, regulilor si procedurilor interne, precum si a celor legale în vigoare (art. 5 a doua liniuta); sa respecte prevederile stipulate în regulamentul intern si/ sau contractul colectiv de munca, codul de conduita (art. 5 a doua liniuta).

b). Conform Anexei nr.1 a Deciziei nr.37/ 07.03.2013, obligatiile persoanei desemnate ca responsabil cu baza de date a farmaciei sunt printre altele: coordoneaza activitatea de introducere si validare date în programul Sigma Win; colaboreaza cu firma de specialitate IT care asigura asistenta tehnica de specialitate, careia îi raporteaza toate disfunctionalitatile; raspunde de respectarea termenelor de raportare a situatiilor catre C.A.S. Prahova; raspunde în fata conducerii spitalului de corectitudinea înregistrarilor în program.

c). Conform regulamentului intern al spitalului, art. 26, salariatilor Ie revin, printre altele, urmatoarele obligatii: sa realizeze toate sarcinile ce le revin la locul de munca, în conformitate cu prevederile contractului individual de munca, a fisei postului sau a sarcinilor de serviciu stabilite fiecarui salariat de ?eful ierarhic (art. 26 lit. a); sa cunoasca si sa respecte dispozitiile legale, prevederile contractului colectiv de munca si ale Regulamentului Intern, precum si alte dispozitii cu caracter normativ referitoare la munca pe care o îndeplinesc si sa se conformeze lor, neputându-se apara de raspundere pe motiv ca nu le cunosc, în caz ca se produc daune ca urmare a nerespectarii acestora (art. 26 lit. i) ; sa execute orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurarii unei bune functionari a activitatii spitalului (art. 26 Ut. s).

Totodata, potrivit art.48 din Regulamentul Intern, disciplina muncii consta în obligatia fiecarui salariat de a respecta cel putin urmatoarele: realizarea corecta si la timp a sarcinilor de serviciu, cuprinse în fisa postului sau dispuse de seful ierarhic, în functie de necesitatile unitatii; respectarea întocmai a obligatiilor ce decurg din actele normative generale sau specifice domeniului sanitar, din Contractul colectiv de munca aplicabil, precum si din prezentul regulament.
Potrivit art. 92 din Regulamentul Intern, «respectarea prevederilor prezentului Regulament Intern este obligatorie pentru toti angajatii spitalului» .
Întrucât Comisia de analiza privind retinerea efectuata de C.A.S. Prahova a unor sume de bani a stabilit ca salariata T_ D__ L_ a încalcat prevederile mai sus mentionate, intimatul a emis deciziile nr. 118/ 09.12.2015 si nr. 120/ 14.12.2015 de imputare a sumelor de bani respective (5995,07 lei si 1081,34 lei).

Aceste decizii au fost întocmite întrucât s-a cauzat angajatorului S_ M_ Ploiesti un prejudiciu, iar acesta trebuia recuperat de la persoana/persoanele care produsesera respectiva paguba, fapte exercitate din vina sau în legatura cu munca sa/lor.
Raporturile juridice între spital si Casa de Asigurari de Sanatate Prahova nu se rasfrâng asupra salariatei T_ D__ L_, asa cum sustine contestatoarea, ci respectivul prejudiciu a fost creat prin fapta sa, antrenând în opinia intimatului, raspunderea patrimoniala a acesteia.
Având în vedere aceste considerente, intimatul a solicitat instantei respingerea ca neîntemeiata a actiunii formulate de reclamanta - contestatoare T_ D__ L_, si pe cale de consecinta sa se constate faptul ca S__ M_ Ploiesti a emis deciziile nr.118/09.12.2015 si 120/14.12.2015, cu respectarea tuturor prevederilor legale în materie.

Totodata, intimatul a solicitat respingerea acordarii de cheltuieli de judecata în prezenta cauza.

De asemenea, intimatul a solicitat instantei judecarea în lipsa, potrivit art. 223 N.C.P.C.
În Probatiune, conf. art. 254 N.C.P.C, intimatul a solicitat sa se încuviinteze proba cu înscrisuri si interogatoriul pârâtei, cu mentiunea de a se prezenta personal si orice alt mijloc de proba pentru stabilirea si aflarea adevarului.
În drept, intimatul a invocat art. 139,201, 223 si 254 din Noul Cod de Procedura Civila; art. 253 - 259 si art. 268 al. 1 lit. c din Legea nr. 53/ 2003 - Codul muncii , republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

În dovedirea actiunii, intimatul a anexat în copie, urmatoarele documente: înregistrarea pe portalul instantelor de judecata a dosarului nr. x (reclamant: S__ M_ Ploiesti si pârât: T_ D__ L_), fisa de post a asistentei medicale T_ D__ L_; extras din Regulamentul Intern al spitalului; extras din Raportul de control al C.A.S. Prahova nr.8462/05.05.2015 (nr. 9262/15.05.2015, înregistrat la spitalul nostru cu nr. 3988/19.05.2015); adresa C.A.S. Prahova nr.xxx/31.08.2015 (înregistrat la spitalul nostru cu nr. 6193/04.09.2015), cu anexa acesteia; nota de fundamentare a sumelor ce vor fi imputate persoanelor nominalizate în procesul-verbal nr. 7767/12.11.2015, înregistrata cu nr. 7899/18.11.2015; procesul - verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de C.A.S. Prahova a unor sume de bani; referatul nr. 7253/ 21.10.2015 (nota de constatare si evaluare a pagubei privind suma de 2084,72 lei din care contestatoarei T_ D__ L_ i se va imputa suma de 1081,34 lei); referatul nr. 6011/26.08.2015 (nota de constatare si evaluare a pagubei privind suma de xxx,10 lei din care contestatoarei T_ D__ L_ i se va imputa suma de 5995,07 lei).

La data de 21.10.2016, contestatoarea T_ D__ L_ a depus la dosar cerere precizatoare/modificatoare a temeiului de drept al contestatiei si raspuns la întâmpinare, prin care a solicitat sa se constate ca apararile de fond ale intimatei sunt neîntemeiate si în consecinta sa i se admita contestatia asa cum a fost formulata, respectiv sa se dispuna anularea Deciziei nr.118/09.12.2015 si a Deciziei nr.120/14.12.2015, ca fiind nelegale si neîntemeiate, cu cheltuieli de judecata.
Având în vedere ca pârâta a sustinut ca în cauza i s-a aplicat prin deciziile contestate o raspundere patrimoniala, în baza disp. art. 204 NCPC,  contestatoarea a precizat si modificat temeiul de drept al contestatiei ca fiind disp. art. 268 alin. 1, lit. c). si art. 254 si urm. din Codul muncii .
Prin întâmpinarea formulata de intimata, aceasta a pretins ca a formulat împotriva reclamantei actiune de raspundere patrimoniala formându-se dosarul nr. x pe rolul Tribunalului Prahova.

Conform disp. art.139 NCPC dosarul nr. x, va fi conexat la prezentul dosar, întrucât aceasta cauza a fost întâi înregistrata pe rolul instantei de judecata si trebuie sa dovedeasca strânsa legatura între pricini.
În prezent dosarul nr. xX se afla în procedura prealabila prematur a se discuta conexarea lui cu prezenta cauza si inadmisibil a se conexa pâna la fixarea termenului de judecata.

Drept urmare, punerea în discutie a conexarii dosarelor se va face la primul termen de judecata dupa ce intimata îsi va dovedi sustinerile.
În ce privesc apararile de fond ale intimatei, contestatoarea a solicitat sa se constate netemeinicia acestora întrucât niciodata nu i s-a adus la cunostinta ca împotriva sa si a altor salariati de asisten?i de farmacie s-a efectuat o cercetare pentru atragerea raspunderii patrimoniale a angajatilor care se fac vinovati de prejudiciul produs angajatorului.

Conform art. 254 din Codul muncii :
(1)  salariatii raspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si în legatura cu munca lor.
(2) salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi înlaturate si nici de pagubele care se încadreaza in riscul normal al serviciului.
(3) În situatia în care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si în legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul pârtilor, _ nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.
(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul pârtilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
Astfel, conform disp. art. 254 art. 279 pentru atragerea raspunderii patrimoniale a salariatului, angajatorul trebuie sa efectueze o cercetare pentru a determina fapta ilicita, salariatul care a savârsit fapta, existenta prejudiciului, legatura de cauzalitate si urmarea imediata. În acest caz este obligatorie respectarea dreptului la aparare al salariatului si deci se impune o cercetare prealabila, o nota explicativa din partea  reclamantei înainte de aplicarea unei sanctiuni a salariatului.

De asemenea salariatului i se va comunica o nota de constatare si evaluare a pagubei si va putea fi recuperat prejudiciul numai cu acordul partilor într-un termen ce nu va fi mai mic de 30 de zile.
asa cum a recunoscut intimata, în cazul contestatoarei nu s-a efectuat nici-o cercetare prealabila pentru a se stabili gradul sau de vinovatie, daca fapta ilicita este savârsita de contestatoare, daca contestatoarea a produs vreun prejudiciu angajatorului si urmarea imediata, ca nu a existat nici-un acord al contestatoarei pentru închiderea celor doua decizii de recuperare a pagubei, precum si fara a face dovada ca paguba nu se încadreaza în riscul normal al serviciului, desi recunoaste intimata riscul normal prin contestatia catre CAS Prahova nr.xxx/7.09.2015(existent la dosar).

De asemenea, reglementarea actuala a Codului Muncii în materia raspunderii patrimoniale a salariatilor, aplicabile între partile din proces reglementeaza o procedura de recuperare a prejudiciului, iar decizia de impunere nu mai are suport legal. Pentru atragerea raspunderii patrimoniale a contestatoarei, pârâta - angajatorul trebuia sa ob?ina un titlu executoriu întrucât decizia de impunere si angajamentul de plata (pe care nu l-a dat) prin care se materializeaza dreptul de creanta al unitatii pretinse ca fiind pagubita fata de contestatoare, nu-si mai au reglementare legala în noile dispozitii ale Codului Muncii si retinerile sunt posibile doar în temeiul art. 169 alin. 2 codul Muncii, daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constata printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila. În sprijinul sustinerilor, contestatoarea a invocat practica judiciara sentinta civila nr. 2143/11.07.206, pronuntata de Tribunalul Prahova în dosarul nr. xX, atasata.
Astfel, contestatoarea a solicitat sa se constate ca ambele decizii emise de intimatul angajator sunt lovite de nulitate absoluta.
Mai mult intimata, fara consimtamântul contestatoarei a emis cele doua decizii contestate de partea contestatoarei prin prezenta prin care i se impunea repararea unei pagube pretinse de angajator ca ar fi fost savârsite de aceasta.

Drept urmare, contestatoarea a solicitat sa se constate ca cele doua decizii nr. 118/09.12.2015 si nr. 120/14.12.2015 emise de angajator sunt nelegale si neîntemeiate. Mai mult angajatorul a învederat ca a întreprins metoda legala prin constituirea dosarului xX, fara a face dovada certa.
Intimata sustine prin întâmpinare ca exista un prejudiciu produs unitatii sale din perioada 2011-2012 si pretinde ca reclamanta este raspunzatoare de acest prejudiciu în baza unui contract de munca nr. 396/15.03.2002, a fisei postului din anul 2015 si a ROI din 2015.
Contestatoarea a solicitat sa se constate netemeinicia acestor sustineri deoarece: prin contractul sau de munca încheiat cu angajatoarea-intimata înregistrat sub nr. 396/15.03.2002 în functia de îngrijitor curatenie de farmacie nu se stipuleaza ca partea contestatoare are ca atributie înregistrarea si raportarea consumului de medicamente pentru codurile CIM catre CAS Prahova - dovada contract. Ulterior s-a încheiat actul aditional nr. 1 din 2011 prin care contestatoarea avea functia de asistent medical primar iar celelalte clauze ale contractului 396/15.03.2002 ramâneau neschimbate, dovada înscris.
Neregulile la înregistrarea si raportarea consumului de medicamente pentru codurile CIM si stabilirea prejudiciul a fost constatat de CAS Prahova în septembrie 2015 pentru anii 2011-2012.

Contestatoarea a precizat ca în anul 2011 s-a implementat programul de raportare catre CAS Prahova si toate asistentele faceau raportare nestabilindu-se la acea data persoana însarcinata prin fisa postului, dovada înscrisuri si martori.
Conform art. 2517 Codi Civil coroborat cu art. 268 din Codul muncii termenul general de prescriptie de recuperare a pagubei este de 3 ani de zile de la data savârsirii pretinsei fapte adica pâna în 2014 pentru prejudiciul din anul 2011 si pâna în 09.10.2015 pentru prejudiciul din 09.10.2012 (data decesului ultimului pacient cu CNPx7 - dovada înscrisuri de la dosar).
Drept urmare, contestatoarea a invocat prescriptia dreptului de a cere repararea pagubei din anul 2011 si 2012, în sarcina sa in suma de 1753,74 lei, prin Decizia 118/09.12.2015 emisa de intimata.

Mai mult, aceste medicamente înregistrate în baza de date a farmaciei si eliberate pe sectiile Spitalului în cursul lunii calendaristice si care sa transmit catre CAS Prahova la începutul lunii calendaristice viitoare din anii 2011-2012 nu a fost considerata timp de 4 ani ca fiind o încalcare a procedurii, fapt pentru care pe de o parte reclamanta chiar daca ar fi fost vinovata nu putea fi obligata la repararea unui prejudiciu dupa trecerea a 3 ani de zile de la data savârsirii faptei întrucât intervine prescriptia extinctiva.
Contestatoarea a învederat instantei ca prin raspunsul la interogatoriul luat intimatei de catre colega sa P__ E__ în dosarul nr. xX (act atasat), pârâta relateaza la pct.1 ca în cazul decesului unui pacient, medicamentatia acestuia se transfera la alti pacienti fara a raporta farmaciei data la care pacientul a decedat, fara a restitui medicamentele ramase decedatului farmaciei, astfel ca procedura practicata de pârâta era eronata si gresita întrucât contestatoarea nu avea cum sa aiba aceste cunostinte si asistentele de farmacie raporteaza la CAS Prahova medicamenta?ia distribuita pe sectie conform condicii cu medicamentatia prescrisa de medici asa cum a precizat si prin actiunea introductiva.

De asemenea, fisa postului la data angajarii 15.03.2002, cât si ulterior, în anul 2011 când s-a încheiat actul aditional la contractul de munca, nu prevedeau ca atributie ce îi reveneau contestatoarei: înregistrarea medicamentatiei si raportarea acesteia catre CAS Prahova, dovada înscrisuri.
Din data de 07.03.2013 potrivit Deciziei nr. 37/07.03.2013, contestatoarei îi revenea atributia de colectare a datelor si informatiilor medicale, gestionarea datelor si arhivarea copiilor bazelor de date, dovada adeverinta 1322/23.03.2016, atasata prezentei si conform raspunsului la interogatoriul din dosarul xX, pârâta declara ca pe perioada 2011-2012 când farmacistul nu era în spital, atributiile erau îndeplinite de asistent sef de farmacie I__ C_ (dovada înscris).

În ce priveste factura fiscala nr. xxxx/13.11.2014 de la __.I., contestatoarea a învederat ca a fost transmisa catre CAS Prahova,  iar acesta din urma a decontat medicamentul catre intimata.
Conform art. 3 din Statutul nr. xxx/23.12.2008 al CAS Prahova, acesteia din urma îi revenea ca atributie sa verifice la data raportarii facturii (noiembrie 2014) de catre S__ M_ Ploiesti daca factura este buna si nu dupa ce a facut decontarea medicamentului si dupa trecerea a doua trimestre, respectiv data efectuarii unui control în trimestrul II (aprilie 2015).
Mai mult, în cazul în care nu erau raportate corespunzator medicamenta?ia data pe sectie pacientilor în anii 2011-2012, trebuia sa se sesizeze si sanc?ioneze de CAS Prahova si Spital la acea data si nu dupa trecerea a 4 ani de zile.

Drept urmare, contestatoarea a solicitat sa se constate ca raporturile juridice contractuale între intimata si CAS Prahova se restrâng fara drept asupra sa care are calitatea de asistent de farmacie întrucât  aceasta nu a cauzat nici-un prejudiciu intimatei care a primit decontul medicamentului si nici CAS Prahova care a decontat factura fiscala mentionata mai sus la data efectuarii operatiunilor de înregistrare si raportare.
În ce privesc dispozitiile ROI invocate de intimata prin întâmpinare , contestatoarea a solicitat sa se constate ca nicaieri ne se prevede în calitate de asistent de farmacie este raspunzatoare de prejudiciile suferite de angajator ca urmare a înregistrarilor gresite si raportate gresit a medicamentatiei si/sau a facturilor catre CAS Prahova.
De asemenea, contestatoarea a  solicitat sa se constate ca intimata prin contestatia nr.xxx/7.09.2015 formulata de aceasta catre CAS Prahova recunoaste ca paguba se încadreaza în riscul normal al serviciului care nu este pedepsit conform art. 254 alin. 2 Codul muncii dovada contestatia depusa la dosar).

Drept urmare, contestatoarea a solicitat sa se constate ca deciziile contestate prin prezenta prevad o sanctiune pecuniara care se încadreaza în riscul normal al serviciului si este interpretata împotriva sa nelegal pentru înregistrarea si raportarea medicamenta?iei catre CAS Prahova din anii 2011-2012 si noiembrie 2014(factura fiscala nr. xxxx/13.11.2014 de la __.I).
Mai mult, contestatoarea a învederat ca, desi intimata pretinde ca partea contestatoare este vinovata alaturi de colega sa, asistent de farmacie P__ E__, dânsele nu au fost sanctionate în ce priveste ridicarea atributiei prevazuta în fisa postului începând cu 23.05.2014, de înregistrarea si raportare a medicamentelor catre CAS Prahova, atributie care o efectuau si în prezent în anul 2016.
Însa, daca erau vinovate puteau fi trase la raspundere de la data primirii acestei atributii din 23.05.2014 si nu retroactiv, când nu detineau aceste atributii (2011-2012). De asemenea nu se explica de ce au mai desfasurat aceasta atributie instituita în sarcina dumnealor în anul 2015 si de ce nu a fost revocata pâna în prezent daca era vinovata de prejudicierea intimatei.
Mai mult nu se explica de ce pretinde intimata prin contestatia catre CAS Prahova ca paguba se încadreaza în riscul normal al serviciului si totusi le-o pretinde dumnealor fara drept.

Drept urmare, contestatoarea a solicitat sa se constate reaua-credinta a intimatei-angajatoare.
De asemenea, contestatoarea a învederat instantei ca dosarul nr. xX cu obiect juridic contestatie împotriva deciziilor formulat de colega sa P__ E__, a fost solutionat prin sentinta nr. 2143/11.07.2016 de Tribunalul Prahova, ramasa definitiva si irevocabila prin neapelate si s-a dispus admiterea contestatiei si anularea deciziilor (dovada hotarârea atasata).
Pentru aceste considerente raportate la motivele expuse prin contestatia introductiva si a probelor ce vor fi administrate, contestatoarea a solicitat admiterea contestatiei, în sensul anularii Deciziei nr. 118/09.12.2015 si a Deciziei nr. 120/14.12.2015, ca fiind nelegale si neîntemeiate.
În drept, contestatoarea  a invocat disp. art. 201 NCPC.

La termenul de judecata din data de 18.11.2016, tribunalul a încuviintat pentru contestatoare proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul intimatului, respingându-i contestatoarei proba testimoniala, ca neconcludenta, iar pentru intimat a încuviinta proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul contestatoarei.
La termenul de judecata din data de 27.01.2017, reprezentantul intimatului a depus la dosar raspunsurile intimatului la interogatoriul propus de contestatoare.
La acelasi termen de judecata tribunalul a procedat la administrarea probei cu interogatoriul contestatoarei, raspunsurile acesteia fiind consemnate în scris si atasate la dosar si raportat la raspunsurile intimatului la interogatoriu, aparatorul contestatoarei a depus înscrisuri despre care intimatul a facut referire în raspunsuri si a mentionat ca este vorba de înscrisurile deja aflate la dosar, însa a înteles sa le evidentieze prin depunerea separata, întrucât sunt invocate în raspunsurile la interogatoriu. 

Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:

Prin Decizia nr.118/09.12.2015, intimata a obligat-o la plata sumei de 1081,34 lei, cu titlu de  prejudiciu - contravaloarea medicamentelor citostatice la care a fost raportat eronat codul C trimestru II 2015, masura dispusa prin procesul verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de CAS Prahova a unor sume de bani, în urma analizei efectuate, ca urmare a adresei nr. xxx/31.08.2015 a Casei de Asigurari de Sanatate Prahova, înregistrata la S__ M_ Ploiesti cu nr. 6193/04.09.2015. De asemenea s-a dispus plata sumei de 1081,34 lei în rate succesive lunare.

Contestatoarea a mai aratat ca prin Decizia nr. 120/14.12.2015, intimata a obligat-o la plata sumei de 5999,02 lei modificata ulterior la 5995,07 lei (prin aceeasi decizie nr.120/14.12.2015) cu titlu de prejudiciu - contravaloarea medicamentelor citostatice la data prescrierii în condica de citostatice a fost înregistrata eronat, în perioada 2011-2012, masura dispusa prin procesul-verbal nr. 7767/12.11.2015 al Comisiei de analiza privind retinerea efectuata de CAS Prahova a unor sume de bani, în urma analizei efectuata, ca urmare a raportului de control nr. 8462/05.05.2015 al Casei de Asigurari de Sanatate Prahova înregistrat la S__ M_ Ploiesti cu nr. 3988/19.05.2015 (nr. 9262/15.05.2015 al CAS Prahova) control efectuat în perioada 01.04.xx15.
De asemenea s-a dispus plata sumei de 5995,07 lei modificata ulterior la 5999,02 lei în rate succesive.

În materia raspunderii patrimoniale a salariatilor, dispozitiile legale în vigoare aplicabile între partile prezentului proces, reglementeaza o procedura de recuperare a prejudiciului, iar instrumentul \"decizie de imputare\" nu mai are suport legal în actuala reglementare a Codului muncii.
Potrivit art. 254 alin. (1), alin. (3) si alin. (4) din art. 279 , salariatii raspund patrimonial, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si în ligatura cu munca lor.
Daca  angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si în legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii. Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
Pentru antrenarea raspunderii patrimoniale, în temeiul legislatiei actuale, se impune ca angajatorul sa ob?ina titlu executoriu împotriva salariatului, deoarece decizia de imputare si angajamentul de plata, ca forme specifice de actiune, prin care se materializa dreptul de creanta al unitatii pagubite fata de autorul faptei ilicite si prejudiciabile, nu-si mai au reglementarea legala în noile dispozitii ale Codului muncii. 

Cum legea civila este de imediata aplicare, conform art. 6 din Codul civil, emiterea  celor doua decizii de imputare, la data de 09.12.2015, si 14.12.2015 dupa _ Legii nr.53/2003, republicata, privind art. 279 , atrage nulitatea actului întocmit cu nesocotirea prevederilor legale in vigoare la data emiterii lui.
Este adevarat ca, potrivit art. 257 din art. 279 , suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauza din partea angajatorului la care este încadrata în munca, retineri posibile - în temeiul art. 169 alin 2 din acelasi Cod - numai daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Astfel, atât decizia nr.118 cât si decizia nr.120, emise la data de 09.12.2015 si 14.12.2015 sunt lovite de sanctiunea nulitatii absolute întrucât nesocotesc cadrul legal al instituirii raspunderii patrimoniale a salariatului ce este atributul exclusiv al instantei de judecata învestite cu solutionarea actiunii promovate de angajator.

Referitor la sustinerile contestatoarei referitoare la nulitatea deciziilor atacate pentru neîndeplinirea cerintelor instituite de art.252 alin.1 din art. 279 si pentru neparcurgerea procedurii prealabile disciplinare, conform art.251 alin.4 din art. 279 , tribunalul le va respinge, întrucât, în mod evident, aceste texte legale nu au aplicabilitate în situatia analizata atât timp cât angajatorul nu a aplicat salariatei sale vreo sanctiune disciplinara.             

Asa fiind, tribunalul, în baza art.269 cu aplicarea art.268 din art. 279 raportate la art.211 din Legea nr.62/2011, coroborate art.254, art.257 si art.169 alin.2 din art. 279 ,  tribunalul va admite contestatia formulata de contestatoarea T_ D__ L_ si va constata nulitatea absoluta a deciziilor nr. 118/09.12.2015 si nr. 120/14.12.2015 emise de intimata.

Tribunalul va dispune  în baza dispozitiilor art. 453 C. pr. civ. cu aplicarea art. 451 C. pr. civ., va obliga intimata la plata catre contestatoare a cheltuielilor de judecata în suma de 700 lei reprezentând onorariu avocat.
În baza art.453 C.pr.civ., cu aplicarea art.451 din aceleasi cod, tribunalul va obliga intimatul la plata sumei de 700 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, catre contestatoare, reprezentând onorariu avocat.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:
 
Admite contestatia formulata de contestatoarea T_ D__ L_, CNP xx, domiciliata în Ploiesti, _. 10, _, _, jud. Prahova, în contradictoriu cu  intimatul S__ M_ Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, __. 59, jud. Prahova.

Anuleaza deciziile nr. 118/09.12.2015 si nr. 120/14.12.2015 emise de intimata.

Obliga intimata la plata catre contestatoare a cheltuielilor de judecata în suma de 700 lei reprezentând onorariu avocat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de exercitare a caii de atac a apelului se va depune la Tribunalul Prahova.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 27.01.2017.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   cercetare prealabila    decizie de sanctionare    raport de control    prejudiciu    decizie de imputare    raspundere patrimoniala    nulitate absoluta   


Sus ↑