• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Obligarea angajatorului la elibarea adeverintei constatatoare a vechimii in munca

Hotararea nr. 31 din 10 ianuarie 2017
Pronuntata de Tribunalul Botosani

 

Prin Încheierea civila din data de 5 aprilie 2016 a Tribunalului Maramures pronuntata în dosarul nr. xX14, în temeiul art. 242 alin. 1 Cod procedura civila, s-a suspendat judecarea cauzei formulata de  reclamanta UATC _ contradictoriu cu  pârâtii S__ V_, S__ L_, G_ V_, P_ S_ I__, H_ B_, C_ C__ A_, precum si a cererii de chemare în garantie formulata de catre pârâtul S__ V_, fata de chematul în garantie H__ G__, având ca obiect pretentii.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de  9 august  2016 si precizata ulterior la  termenul de judecata din 24 octombrie  2016, reclamanta O_ V__  a chemat în judecata pe pârâtele C_ Judeteana de P_ B__, __  prin lichidator C_ SPRL   cu sediul în Brasov si  _ D_ si A__ SRL B_ solicitând reconstituirea  vechimii  în munca pentru perioada  5.01.1980 – 31.07.1982 în care a lucrat în calitate de îngrijitor animale,  cu norma întreaga la I.A.S. M__, Ferma nr. 3.

 

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

În motivarea în fapt a actiunii reclamanta a aratat  ca în perioada mentionata mai sus a lucrat cu  norma întreaga  la fosta IAS M__, Ferma nr. 3 în prezent _.  A facut demersuri  pentru a face dovada respectiva  însa   i s-a raspuns ca   pentru  acel interval  nu exista  toate statele de plata de la Ferma nr. 3, arhiva fostului IAS M__  fiind  preluata  de noua societate.
Pârâta C_ Judeteana de P_ a depus întâmpinare, invocând  exceptia lipsei calitatii  procesuale pasive în conformitate cu dispozitiile art. 159, alin. 1 din Legea nr.263/2010, dovada vechimii în munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pâna la data de 1 aprilie 2001, facându-se  cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege.
În situatia în care unitatea a fost lichidata, aprecieaza ca sunt aplicabile dispozitiile art. 21 din Legea nr. 16/1996 potrivit carora “creatorii de documente sau, dupa caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creeaza, daca acestea se refera la drepturi care îl privesc pe solicitant”.
Conform prevederilor art. 126 alin (2) “angajatorii sau orice alti detinatori legali de arhive sunt obligati sa elibereze aceste adeverinte, în termen de 30 de zile de la data solicitarii, fara a percepe taxe sau comisioane.
(3) P_ detinatori legali de arhiva se întelege creatorii si detinatorii de documente, în sensul art. 4 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare”.
Astfel, în cazul fostelor cooperative agricole de productie, desfiintate dupa Revolutia din decembrie 1989, comisiile de lichidare ale acestor entita?i aveau obligatia predarii arhivelor referitoare la vechimea în munca pentru membrii cooperatori catre primariile din raza de domiciliu a acestora, în vederea pastrarii si emiterii documentelor care atesta timpul util la pensie pentru agricultori.
În conformitate cu dispozitiile art. 113 alin.(1) din Legea nr.85/1996, arhiva unitatii lichidate va fi sigilata, astfel ca actele care atesta vechimea în munca a salariatilor sunt conservate.
P_ urmare, apreciaza  ca în acest caz sunt aplicabile si dispozitiile art. 125 alin (1) din H.G. nr.257/2011 potrivit carora: “Angajatorii sau orice alti detinatori de arhive sunt direct raspunzatoriîn conditiile legii, de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor pe care le înscriu, în baza documentelor detinute, în adeverintele pe care le elibereaza în vederea stabilirii, recalcularii sau revizuirii drepturilor de pensie”.
P_ urmare, potrivit art.139 din Legea nr.263/2010 si conform Statutului Casei nationale de P_ Publice, casa de pensii are ca principale atributii: verificarea si valorificarea documentelor care atesta vechimea în munca si/sau conditiile de încadrare în grupe superioare de munca, efectuarea calculului drepturilor de pensie si punerea în plata a dosarelor de pensionare (numai în masura în care aceste înscrisuri au fost eliberate cu respectarea prevederilor legale).
De asemenea, conform prevederilor legale invocate mai sus, în cazul în care persoana se adreseaza cu cerere însotita de acte prin care solicita înscrierea la pensie, C.J.P. B__ doar valorifica înregistrarile din carnetul de munca si din adeverinte atât în ceea ce priveste stagiul de cotizare cât si în ceea ce priveste venitul utilizat în calculul punctajului mediu anual.
Pe cale de consecinta, reclamanta poate chema în judecata C.J.P. B__ doar pentru a contesta o decizie emisa de pârâta.
Reclamanta s-a adresat instantei cu cerere de recunoastere a vechimii realizate în cadrul fostului IAS M__, jud. C_, actiunea sa vizând reconstituirea vechimii în munca, ori printre atributiile caselor teritoriale de pensii, enumerate de art.139 din Legea nr.263/2010 nu exista nici o obligatie referitoare la reconstituirea vechimii în munca.
Revine în sarcina fostilor angajatori sau al detinatorilor legali de arhive (respectiv de creatorii si detinatorii de documente, în sensul art.4 din Legea Arhivelor nationale nr. 16/1996) sa emita documente referitoare la vechimea în munca, iar în ipoteza refuzului, aceasta din urma are posibilitatea de a formula o actiune în contradictoriu cu primii.
dispozitiile Legii nr.16/1996 referitoare la obligatiile detinatorilor de arhive (art.4.7,12,18,29) nu pot fi ocolite prin promovarea unei actiuni în contradictoriu cu casa teritoriala de pensii, competenta în stabilirea si plata pensiilor.
Pârâta a facut  trimitere  si la  Decizia Î.C.C.J. Nr.2/2016, obligatorie potrivit art.517 alin.(4) din C__, aratând ca asa cum rezulta din cererea de chemare în judecata exista documente primare, din care rezulta perioadele de desfasurare a activitatii, retributia acordata, functia detinuta, denumirea angajatorului s.a.m.d.. În acest context, considera ca, atâta timp cât exista astfel de documente primare, nu se justifica calitatea procesual pasiva a Casei judetene de P_ B__, în prezenta cauza.
Potrivit  datelor furnizate rezulta ca S.C. S__ - S__ de D_ si A__ SRL B_ este detinatoarea arhivei S.C, Fruviileg S.A. M__ (astfel cum rezulta din Adresa nr.541/13.06.2016 a U.N.I.P.I.R.- Filiala C_), fapt pentru care considera ca aceasta societate detine documente primare si doar aceasta societate (S.C. S__ - S__ de D_ si A__ SRL B_)detinatoare de arhiva, are calitate procesuala pasiva în prezenta cauza, nu si C_ Judeteana de P_ B__.
Conform Codului de Procedura Civila, pe calea actiunii în constatare se poate solicita constatarea existentei sau inexistentei unui drept si nu constatarea unei situatii de fapt. Teza finala a dispozitiilor sus mentionate consacra si caracterul subsidiar al actiunii în constatare fata de actiunea în realizare. P_ urmare C.P.C. impune, pentru admisibilitatea actiunii în constatare conditia ca partea sa nu poata cere realizarea dreptului dedus judecatii.
În vederea reconstituirii vechimii în munca reclamanta a solicitat admiterea probei testimoniale si întrucât CJP nu detine date referitoare la vechimea în munca a reclamantei, considera ca doar instanta se poate pronunta cu privire la admiterea sau respingerea acesteia, pentru justa solutionare a cauzei.
asadar,  ca în vederea reconstituirii vechimii în munca, CJP nu trebuie mentinuta în cauza pentru opozabilitate, întrucât calitatea procesuala pasiva în actiunile de reconstituire a vechimii în munca revine angajatorilor, fostilor angajatori ai reclamantilor sau detinatorilor de arhive ai acestora, care atâta timp cât detin documente primare au obligatia de a elibera acte din care sa rezulte vechimea în munca sau grupe superioare, casele teritoriale de pensii neavând nici una dintre aceste atributii. Din punctul în care aceasta constatare este necesara pentru stabilirea drepturilor de pensie, ea trebuie sa apara consemnata într-o adeverinta care sa respecte rigorile impuse de Legea nr.263/2010 si de H.G. Nr.257/2011. Aceste dispozitii imperative nu pot fi ocolite prin promovarea unei actiuni în constatare în contradictoriu cu casa teritoriala de pensii competenta în stabilirea si plata pensiilor.
În drept, pârâta si-a întemeiat  apararile pe dispozitiile Legii nr.263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.80/1992, H.G Nr.257/2011 si Codul de procedura civila.
?i pârâta _ D_ si A__ SRL B_ a depus întâmpinare solicitând respingerea actiunii  întrucât reclamantei i s-a eliberat  ceritificatul nr. 273 din  12.06.2015 împreuna cu adresa de înaintare cu acelasi numar prin care i s-a comunicat ca între documentele detinute de S__ spre arhivare, a identificat evidente de la fosta IAS M__ - Ferma nr. 3,  doar  pentru anii 1983 si 1984 conform situatiei tabelare.
Aceasta a mai aratat ca nu detine informatii/evidente originale (si de niciun fel) din perioada solicitata în cerere de catre O_ V__. respectiv perioada 05.01.1980 - iulie 1982, motiv pentru care nu au fost mentionate  perioadele respective în certificatul eliberat.
O asemenea cerere de  „reconstituire vechime\" nu poate fi solutionata în contradictoriu cu SDS, ci cel mult în contradictoriu cu angajatorul reclamantei  (sau succesorul in drepturi al acestuia),ori cu C_ Judeteana de P_.
Or, S__ - S__ de D_ si A__ SRL nu a avut niciodata vreun raport juridic cu reclamanta, si nu este nici succesoare în drepturi a IAS M__, ci a încheiat cu angajatorul reclamantei un contract de prestari servicii de arhivare si depozitare.
In drept, aceste aparari au fost întemeiate pe disp.  art. 205 si urm. C. pr. civ.
Analizând  sustinerile partilor în raport de dispozitiile  incidente în cauza, instanta  retine urmatoarele:
În privinta  calitatii procesuale  pasive, instanta  va avea în vedere, în primul  rând,  ca  pretentia de recunoastere a vechimii în munca  este de esenta raportului de munca al reclamantei.
Or, titulari ai acestui  raport sunt  angajatul si angajatorul.
În al doilea rând, într-adevar, în situatia în care angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic, Î.C.C.J  a stabilit prin Decizia 2/2016 pronuntata în recursul legii, ca “„ În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - art. 279 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actiunile privind reconstituirea vechimii în munca, anterioare intrarii în vigoare a Codului de procedura civila actual/acelasi text de lege cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) si art. 36 din Codul de procedura civila, pentru actiunile în reconstituirea vechimii în munca, introduse de la momentul intrarii în vigoare a actualului Cod de procedura civila si în continuare; art. 111 din Codul de procedura civila din 1865 pentru actiunile privind constatarea încadrarii activitatii desfasurate în grupele I si a II-a de munca introduse sub imperiul acestei reglementari/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) si art. 36 din Codul de procedura civila, pentru acelasi tip de actiuni, formulate dupa _ codului actual, în toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifica legitimare procesuala pasiva casele teritoriale de pensii, în situatia în care nu exista documente primare.
În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 34 alin. (5) si art. 40 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 53/2003 privind art. 279 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la art. 18 din Legea Arhivelor nationale nr. 16/1996, republicata, în cazul existentei documentelor primare, persoana interesata, care nu poseda dovezi privind vechimea în munca sau activitatea desfasurata în anumite grupe de munca, are deschisa calea unei actiuni în realizare - obligatie de a face - având ca obiect obligarea detinatorului de arhiva de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii în munca/încadrarii în grupele superioare de munca.”
În speta însa, angajatorul exista din punct de  vedere juridic, întrucât din adresa nr. 541/13.06.2016  a UNPIR Filiala  C_  rezulta  ca fostul  CAS/IAS M__ a devenit _. Aceasta societate pârâta  este în prezent în faliment, dar nu a fost înca lichidata sau radiata.
P_ urmare, în speta calitate procesuala activa  are doar fostul angajator, devenit în prezent  F__ SA,  astfel încât exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Casei  de pensii si a S__ ca depozitar al arhivei va fi admisa. De altfel,  oricum, pârâta S__ nici nu detine documente primare ale fostului angajator cu privire la anii  ce constituie obiectul actiunii.
Pe fondul cauzei, instanta constata  ca prin certificatul 272/12.06.2015 pârâta _ a atestat faptul  ca reclamanta „a fost angajata la _ (fost IAS M__) la Ferma nr. 3 ca zilier” si a detaliat activitatea pe  ani si numar de  zile lucrate, mentionând  inclusiv „totalul retribu?iei  utile”.
P_ urmare, din acest certificat rezulta ca reclamanta  a desfasurat într-adevar activitate la IAS M__. Aceasta sustine însa  ca a lucrat si în anii  1980 – 1982, nu numai în intervalele din anii 1983 si 1984 mentiona?i în certificat.
Or, pretentia respectiva este fondata întrucât,  în primul rând, în certificat angajatorul  arata ca „datele  au fost  extrase din statele de plata aflate în arhiva societatii _. – servicii de Depozitate si A__ SRL  B_”.
Iar  aceasta din urma a precizat prin adresa 272/12.06.2015  (f. 31 dosar)  ca nu detine state de plata de la Ferma nr. 3 pe anii  1980 – 1982.
Deci  într-adevar,  arhiva este incompleta  neexistând  state de plata pentru acest interval  nu numai pentru reclamanta ci, nici pentru  vreun alt angajat.
În al doilea rând, instanta constata ca din depozi?iile martorilor  rezultafara echivoc prestarea muncii în calitate de îngrijitor  la animale, cu norma întreaga, la Ferma nr. 3 inclusiv în perioada 3 ianuarie  1980 – 31 iulie 1983 pretinsa prin actiune.
Astfel, martorul  C__ V_ a declarat: „am lucrat împreuna cu reclamanta la IAS  M__  din 1980.  Eu pâna  în 1991 iar  reclamanta  pâna în 1982, respectiv pâna  la  sfârsitul  verii.  În anii  1980 – 1982 reclamanta a  locuit  la ferma respectiva din  M__. Aceasta  avea statutul de zilier si eu tot  acolo am locuit, fiind încadrat cu contract de munca ca si  tractorist. Existau locuinte comune. Aceasta a locuit acolo continuu,  inclusiv iarna. Reclamanta  a lucrat în  zootehnie, la o  ferma  de  vaci  si avea treaba în tot  cursul anului. Era muncitor  în  grajd, la animale.   Aceasta îngrijea  animalele, le întretinea, le  mulgea, le  hranea, lucrând  în conditii  de munca  grele.  Din câte îmi  amintesc zilierii  între care si  reclamanta   erau platiti  cu 1500 lei pe luna,  se lucra în acord global. Amândoi  am lucrat  la ferma nr. 3.  Din câte am auzit  aceasta  ferma  a fost  desfiintata. Eu am primit  acte privind  angajarea însa nu cunosc  care este situatia reclamantei. Au  auzit  ca arhiva a fost preluata de o  societate din  B_, dar nu stiu  sigur. În perioada ianuarie 1980 – iulie – august 1982 reclamanta stiu  ca a lucrat continuu, fara  întrerupere, la ferma. Reclamanta  lucra  de la ora 5  dimineasa  cu o pauza  de o ora  la amiaza pâna la  ora17,00 si chiar  pâna la  ora 20.00”.
De asemenea,  martorul S__ I_ a aratat ca: „Am lucrat  împreuna  la Ferma nr. 3 – IAS M__  din ianuarie 1980  pâna la  23 decembrie  1985. Când  m-am  angajat reclamanta deja lucra  acolo si stiu  ca a  desfasurat activitate inclusiv  în anul în care  uu am  facut  armata, respectiv  în 1986.  Dupa aceea  nu mai  cunosc  care a fost situatia acesteia. Eu aduceam  furajele  la  grajduri iar  reclamanta  era muncitor, ocupându-se cu mulsul  vacilor si cu  îngrijirea acestora. Unele  persoane  erau angajate cu contract de munca iar  altele  erau  zilieri. Eu am fost zilier însa nu stiu  sigur  care a fost situatia  reclamantei. Programul  reclamantei  depasea 8  ore cu siguranta pentru ca era necesar sa se ocupe  de animale de dimineasa  pâna seara. Noi locuiam  acolo  la ferma,  existând  ni?te locuinte  de serviciu. Familiile  aveau  propria locuinta  iar  cei  necasatoriti  locuiau  la  camin. Reclamanta  era atunci  casatorita, având  chiar si copii.  Eu la  deservire  luam salariul net  pâna la 1500 lei, iar  îngrijitorii  în functie de cantitatea  de lapte care se obtinea. Oricum,  salariile  acestora  eraude obicei  mai mari  decât  ale noastre”.
Iar situatia  relatata de cel din urma martor  si anume  faptul ca  reclamanta  era casatorita  în intervalul  în discutie si lucra împreuna cu sotul sau la  ferma  din M__,  este confirmata de carnetul de munca al  sotului  acesteia – O_ I_ (pozi?iile 1-5 si 8-11 din carnet).
asa fiind, în temeiul art. 279 alin. 2 din art. 279 , instanta  va admite actiunea în contradictoriu cu fostul angajator _ IAS M__) prin lichidatorul juridic, iar întrucât  în privinta salariului realizat nu s-au  putut  administra probe  concrete, acesta  va fi recunoscut la nivelul salariului  minim pe economic din perioada în discutie.
 
Pentru aceste motive,
ÎN NUMELE LEGII
H O T A R A ? T E
Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtelor C_ Judeteana de P_ B__, cu sediul în Calea NATIONALA nr. 85 si S.C.S.D.A. -S__ de D_ si A__ SRL  B_, cu  sediul în  __. 96 A. si , pe cale de consecinta, respinge actiunea formulata de reclamanta O_ V__ în contradictoriu cu aceste pârâte pentru lipsa calitatii procesuale pasive.
Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei S.C.F__ M__ SA-prin lichidator judiciar C_ S.P.R.L.                            
Admite actiunea formulata de reclamanta O_ V__ CNP xx din satul si _ în contradictoriu cu pârâta S.C.F__ M__ SA-prin lichidator judiciar C_ S.P.R.L cu sediul în B_, __,  parter, cod postal xxx.
Reconstituie vechimea în munca a reclamantei în contradictoriu cu  pârâta S.C.F__ M__ SA-prin lichidator judiciar C_ S.P.R.L pentru perioada 3.01.xx82 în care a lucrat în calitate de îngrijitor animale, cu norma întreaga la I.A.S.M__-Ferma nr. 3 si a realizat salariul minim pe economie.
Prezenta hotarâre poate fi atacata numai cu apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea si motivele de apel urmând a fi depuse sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul B__.
pronuntata în sedinta publica din 10.01.2017. 

În motivarea în fapt a actiunii reclamanta a aratat  ca în perioada mentionata mai sus a lucrat cu  norma întreaga  la fosta IAS M__, Ferma nr. 3 în prezent _.  A facut demersuri  pentru a face dovada respectiva  însa   i s-a raspuns ca   pentru  acel interval  nu exista  toate statele de plata de la Ferma nr. 3, arhiva fostului IAS M__  fiind  preluata  de noua societate.

Pârâta C_ Judeteana de P_ a depus întâmpinare, invocând  exceptia lipsei calitatii  procesuale pasive în conformitate cu dispozitiile art. 159, alin. 1 din Legea nr.263/2010, dovada vechimii în munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pâna la data de 1 aprilie 2001, facându-se  cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege.

În situatia în care unitatea a fost lichidata, aprecieaza ca sunt aplicabile dispozitiile art. 21 din Legea nr. 16/1996 potrivit carora “creatorii de documente sau, dupa caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creeaza, daca acestea se refera la drepturi care îl privesc pe solicitant”.
Conform prevederilor art. 126 alin (2) “angajatorii sau orice alti detinatori legali de arhive sunt obligati sa elibereze aceste adeverinte, în termen de 30 de zile de la data solicitarii, fara a percepe taxe sau comisioane.
(3) Prin detinatori legali de arhiva se întelege creatorii si detinatorii de documente, în sensul art. 4 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Astfel, în cazul fostelor cooperative agricole de productie, desfiintate dupa Revolutia din decembrie 1989, comisiile de lichidare ale acestor entitati aveau obligatia predarii arhivelor referitoare la vechimea în munca pentru membrii cooperatori catre primariile din raza de domiciliu a acestora, în vederea pastrarii si emiterii documentelor care atesta timpul util la pensie pentru agricultori.
În conformitate cu dispozitiile art. 113 alin.(1) din Legea nr.85/1996, arhiva unitatii lichidate va fi sigilata, astfel ca actele care atesta vechimea în munca a salariatilor sunt conservate.

Prin urmare, apreciaza  ca în acest caz sunt aplicabile si dispozitiile art. 125 alin (1) din H.G. nr.257/2011 potrivit carora: “Angajatorii sau orice alti detinatori de arhive sunt direct raspunzatoriîn conditiile legii, de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor pe care le înscriu, în baza documentelor detinute, în adeverintele pe care le elibereaza în vederea stabilirii, recalcularii sau revizuirii drepturilor de pensie”.

Prin urmare, potrivit art.139 din Legea nr.263/2010 si conform Statutului Casei nationale de P_ Publice, casa de pensii are ca principale atributii: verificarea si valorificarea documentelor care atesta vechimea în munca si/sau conditiile de încadrare în grupe superioare de munca, efectuarea calculului drepturilor de pensie si punerea în plata a dosarelor de pensionare (numai în masura în care aceste înscrisuri au fost eliberate cu respectarea prevederilor legale).
De asemenea, conform prevederilor legale invocate mai sus, în cazul în care persoana se adreseaza cu cerere însotita de acte prin care solicita înscrierea la pensie, C.J.P. B__ doar valorifica înregistrarile din carnetul de munca si din adeverinte atât în ceea ce priveste stagiul de cotizare cât si în ceea ce priveste venitul utilizat în calculul punctajului mediu anual.

Pe cale de consecinta, reclamanta poate chema în judecata C.J.P. B__ doar pentru a contesta o decizie emisa de pârâta.
Reclamanta s-a adresat instantei cu cerere de recunoastere a vechimii realizate în cadrul fostului IAS M__, jud. C_, actiunea sa vizând reconstituirea vechimii în munca, ori printre atributiile caselor teritoriale de pensii, enumerate de art.139 din Legea nr.263/2010 nu exista nici o obligatie referitoare la reconstituirea vechimii în munca.

Revine în sarcina fostilor angajatori sau al detinatorilor legali de arhive (respectiv de creatorii si detinatorii de documente, în sensul art.4 din Legea Arhivelor nationale nr. 16/1996) sa emita documente referitoare la vechimea în munca, iar în ipoteza refuzului, aceasta din urma are posibilitatea de a formula o actiune în contradictoriu cu primii.
dispozitiile Legii nr.16/1996 referitoare la obligatiile detinatorilor de arhive (art.4.7,12,18,29) nu pot fi ocolite prin promovarea unei actiuni în contradictoriu cu casa teritoriala de pensii, competenta în stabilirea si plata pensiilor.

Pârâta a facut  trimitere  si la  Decizia Î.C.C.J. Nr.2/2016, obligatorie potrivit art.517 alin.(4) din C__, aratând ca asa cum rezulta din cererea de chemare în judecata exista documente primare, din care rezulta perioadele de desfasurare a activitatii, retributia acordata, functia detinuta, denumirea angajatorului s.a.m.d.. În acest context, considera ca, atâta timp cât exista astfel de documente primare, nu se justifica calitatea procesual pasiva a Casei judetene de P_ B__, în prezenta cauza.

Potrivit  datelor furnizate rezulta ca S.C. S__ - S__ de D_ si A__ SRL B_ este detinatoarea arhivei S.C, Fruviileg S.A. M__ (astfel cum rezulta din Adresa nr.541/13.06.2016 a U.N.I.P.I.R.- Filiala C_), fapt pentru care considera ca aceasta societate detine documente primare si doar aceasta societate (S.C. S__ - S__ de D_ si A__ SRL B_)detinatoare de arhiva, are calitate procesuala pasiva în prezenta cauza, nu si C_ Judeteana de P_ B__.
Conform Codului de Procedura Civila, pe calea actiunii în constatare se poate solicita constatarea existentei sau inexistentei unui drept si nu constatarea unei situatii de fapt. Teza finala a dispozitiilor sus mentionate consacra si caracterul subsidiar al actiunii în constatare fata de actiunea în realizare. P_ urmare C.P.C. impune, pentru admisibilitatea actiunii în constatare conditia ca partea sa nu poata cere realizarea dreptului dedus judecatii.

În vederea reconstituirii vechimii în munca reclamanta a solicitat admiterea probei testimoniale si întrucât CJP nu detine date referitoare la vechimea în munca a reclamantei, considera ca doar instanta se poate pronunta cu privire la admiterea sau respingerea acesteia, pentru justa solutionare a cauzei.
Asadar, ca în vederea reconstituirii vechimii în munca, CJP nu trebuie mentinuta în cauza pentru opozabilitate, întrucât calitatea procesuala pasiva în actiunile de reconstituire a vechimii în munca revine angajatorilor, fostilor angajatori ai reclamantilor sau detinatorilor de arhive ai acestora, care atâta timp cât detin documente primare au obligatia de a elibera acte din care sa rezulte vechimea în munca sau grupe superioare, casele teritoriale de pensii neavând nici una dintre aceste atributii. Din punctul în care aceasta constatare este necesara pentru stabilirea drepturilor de pensie, ea trebuie sa apara consemnata într-o adeverinta care sa respecte rigorile impuse de Legea nr.263/2010 si de H.G. Nr.257/2011. Aceste dispozitii imperative nu pot fi ocolite prin promovarea unei actiuni în constatare în contradictoriu cu casa teritoriala de pensii competenta în stabilirea si plata pensiilor.

În drept, pârâta si-a întemeiat  apararile pe dispozitiile Legii nr.263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.80/1992, H.G Nr.257/2011 si Codul de procedura civila.
Si pârâta _ D_ si A__ SRL B_ a depus întâmpinare solicitând respingerea actiunii întrucât reclamantei i s-a eliberat  ceritificatul nr. 273 din  12.06.2015 împreuna cu adresa de înaintare cu acelasi numar prin care i s-a comunicat ca între documentele detinute de S__ spre arhivare, a identificat evidente de la fosta IAS M__ - Ferma nr. 3,  doar  pentru anii 1983 si 1984 conform situatiei tabelare.
Aceasta a mai aratat ca nu detine informatii/evidente originale (si de niciun fel) din perioada solicitata în cerere de catre O_ V__. respectiv perioada 05.01.1980 - iulie 1982, motiv pentru care nu au fost mentionate  perioadele respective în certificatul eliberat.
O asemenea cerere de  „reconstituire vechime\" nu poate fi solutionata în contradictoriu cu SDS, ci cel mult în contradictoriu cu angajatorul reclamantei  (sau succesorul in drepturi al acestuia),ori cu C_ Judeteana de P_.
Or, S__ - S__ de D_ si A__ SRL nu a avut niciodata vreun raport juridic cu reclamanta, si nu este nici succesoare în drepturi a IAS M__, ci a încheiat cu angajatorul reclamantei un contract de prestari servicii de arhivare si depozitare.

In drept, aceste aparari au fost întemeiate pe disp.  art. 205 si urm. C. pr. civ.

Analizând  sustinerile partilor în raport de dispozitiile  incidente în cauza, instanta retine urmatoarele:
În privinta calitatii procesuale pasive, instanta va avea în vedere, în primul rând, ca pretentia de recunoastere a vechimii în munca este de esenta raportului de munca al reclamantei.
Or, titulari ai acestui raport sunt angajatul si angajatorul.

În al doilea rând, într-adevar, în situatia în care angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic, Î.C.C.J  a stabilit prin Decizia 2/2016 pronuntata în recursul legii, ca „În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - art. 279 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actiunile privind reconstituirea vechimii în munca, anterioare intrarii în vigoare a Codului de procedura civila actual/acelasi text de lege cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) si art. 36 din Codul de procedura civila, pentru actiunile în reconstituirea vechimii în munca, introduse de la momentul intrarii în vigoare a actualului Cod de procedura civila si în continuare; art. 111 din Codul de procedura civila din 1865 pentru actiunile privind constatarea încadrarii activitatii desfasurate în grupele I si a II-a de munca introduse sub imperiul acestei reglementari/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) si art. 36 din Codul de procedura civila, pentru acelasi tip de actiuni, formulate dupa _ codului actual, în toate ipotezele, atunci când angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifica legitimare procesuala pasiva casele teritoriale de pensii, în situatia în care nu exista documente primare.

În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 34 alin. (5) si art. 40 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 53/2003 privind art. 279 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la art. 18 din Legea Arhivelor nationale nr. 16/1996, republicata, în cazul existentei documentelor primare, persoana interesata, care nu poseda dovezi privind vechimea în munca sau activitatea desfasurata în anumite grupe de munca, are deschisa calea unei actiuni în realizare - obligatie de a face - având ca obiect obligarea detinatorului de arhiva de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii în munca/încadrarii în grupele superioare de munca.”

În speta însa, angajatorul exista din punct de vedere juridic, întrucât din adresa nr. 541/13.06.2016  a UNPIR Filiala  C_  rezulta  ca fostul  CAS/IAS M__ a devenit _. Aceasta societate pârâta este în prezent în faliment, dar nu a fost înca lichidata sau radiata.
Prin urmare, în speta calitate procesuala activa are doar fostul angajator, devenit în prezent  F__ SA,  astfel încât exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Casei de pensii si a S__ ca depozitar al arhivei va fi admisa. De altfel, oricum, pârâta S__ nici nu detine documente primare ale fostului angajator cu privire la anii ce constituie obiectul actiunii.

Pe fondul cauzei, instanta constata  ca prin certificatul 272/12.06.2015 pârâta _ a atestat faptul  ca reclamanta „a fost angajata la _ (fost IAS M__) la Ferma nr. 3 ca zilier” si a detaliat activitatea pe  ani si numar de  zile lucrate, mentionând  inclusiv „totalul retributiei utile”.
Prin urmare, din acest certificat rezulta ca reclamanta a desfasurat într-adevar activitate la IAS M__. Aceasta sustine însa ca a lucrat si în anii  1980 – 1982, nu numai în intervalele din anii 1983 si 1984 mentionati în certificat.

Or, pretentia respectiva este fondata întrucât, în primul rând, în certificat angajatorul arata ca „datele au fost extrase din statele de plata aflate în arhiva societatii _. – servicii de Depozitate si A__ SRL  B_”.
Iar  aceasta din urma a precizat prin adresa 272/12.06.2015  (f. 31 dosar)  ca nu detine state de plata de la Ferma nr. 3 pe anii  1980 – 1982.
Deci  într-adevar,  arhiva este incompleta  neexistând  state de plata pentru acest interval  nu numai pentru reclamanta ci, nici pentru  vreun alt angajat.
În al doilea rând, instanta constata ca din depozitiile martorilor  rezulta fara echivoc prestarea muncii în calitate de îngrijitor la animale, cu norma întreaga, la Ferma nr. 3 inclusiv în perioada 3 ianuarie  1980 – 31 iulie 1983 pretinsa prin actiune.

Astfel, martorul  C_ V_ a declarat: „am lucrat împreuna cu reclamanta la IAS  M__  din 1980.  Eu pâna  în 1991 iar  reclamanta  pâna în 1982, respectiv pâna  la  sfârsitul  verii.  În anii  1980 – 1982 reclamanta a  locuit  la ferma respectiva din  M__. Aceasta  avea statutul de zilier si eu tot  acolo am locuit, fiind încadrat cu contract de munca ca si  tractorist. Existau locuinte comune. Aceasta a locuit acolo continuu, inclusiv iarna. Reclamanta  a lucrat în zootehnie, la o  ferma  de  vaci  si avea treaba în tot  cursul anului. Era muncitor  în  grajd, la animale. Aceasta îngrijea  animalele, le întretinea, le mulgea, le  hranea, lucrând  în conditii  de munca  grele.  Din câte îmi  amintesc zilierii  între care si  reclamanta  erau platiti  cu 1500 lei pe luna, se lucra în acord global. Amândoi  am lucrat  la ferma nr. 3. Din câte am auzit  aceasta  ferma  a fost  desfiintata. Eu am primit  acte privind  angajarea însa nu cunosc  care este situatia reclamantei. Au  auzit  ca arhiva a fost preluata de o  societate din  B_, dar nu stiu  sigur. În perioada ianuarie 1980 – iulie – august 1982 reclamanta stiu ca a lucrat continuu, fara întrerupere, la ferma. Reclamanta lucra de la ora 5 dimineata cu o pauza de o ora la amiaza pâna la ora 17,00 si chiar pâna la ora 20.00”.

De asemenea,  martorul S__ I_ a aratat ca: „Am lucrat  împreuna  la Ferma nr. 3 – IAS M__  din ianuarie 1980  pâna la  23 decembrie  1985. Când  m-am angajat reclamanta deja lucra  acolo si stiu  ca a  desfasurat activitate inclusiv  în anul în care nu am  facut  armata, respectiv  în 1986.  Dupa aceea  nu mai  cunosc  care a fost situatia acesteia. Eu aduceam  furajele  la grajduri iar  reclamanta  era muncitor, ocupându-se cu mulsul  vacilor si cu  îngrijirea acestora. Unele  persoane  erau angajate cu contract de munca iar  altele  erau  zilieri. Eu am fost zilier însa nu stiu  sigur  care a fost situatia  reclamantei. Programul  reclamantei  depasea 8 ore cu siguranta pentru ca era necesar sa se ocupe  de animale de dimineata  pâna seara. Noi locuiam  acolo  la ferma, existând  niste locuinte  de serviciu. Familiile  aveau  propria locuinta  iar  cei  necasatoriti  locuiau  la  camin. Reclamanta  era atunci  casatorita, având chiar si copii.  Eu la deservire luam salariul net pâna la 1500 lei, iar  îngrijitorii  în functie de cantitatea  de lapte care se obtinea. Oricum,  salariile acestora erau de obicei mai mari decât  ale noastre”.

Iar situatia relatata de cel din urma martor  si anume  faptul ca  reclamanta  era casatorita  în intervalul  în discutie si lucra împreuna cu sotul sau la  ferma din M__,  este confirmata de carnetul de munca al  sotului  acesteia – O_ I_ (pozitiile 1-5 si 8-11 din carnet).
Asa fiind, în temeiul art. 279 alin. 2 din art. 279 , instanta  va admite actiunea în contradictoriu cu fostul angajator _ IAS M__) prin lichidatorul juridic, iar întrucât  în privinta salariului realizat nu s-au  putut  administra probe  concrete, acesta  va fi recunoscut la nivelul salariului  minim pe economic din perioada în discutie.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtelor C_ Judeteana de P_ B__, cu sediul în Calea NATIONALA nr. 85 si S.C.S.D.A. -S__ de D_ si A__ SRL  B_, cu  sediul în  __. 96 A. si , pe cale de consecinta, respinge actiunea formulata de reclamanta O_ V__ în contradictoriu cu aceste pârâte pentru lipsa calitatii procesuale pasive.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei S.C.F__ M__ SA-prin lichidator judiciar C_ S.P.R.L.                            

Admite actiunea formulata de reclamanta O_ V__ CNP xx din satul si _ în contradictoriu cu pârâta S.C.F__ M__ SA-prin lichidator judiciar C_ S.P.R.L cu sediul în B_  parter, cod postal xxx.

Reconstituie vechimea în munca a reclamantei în contradictoriu cu  pârâta S.C.F__ M__ SA-prin lichidator judiciar C_ S.P.R.L pentru perioada 3.01.xx82 în care a lucrat în calitate de îngrijitor animale, cu norma întreaga la I.A.S.M__-Ferma nr. 3 si a realizat salariul minim pe economie.

Prezenta hotarâre poate fi atacata numai cu apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea si motivele de apel urmând a fi depuse sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul B__.

Pronuntata în sedinta publica din 10.01.2017. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   vechime in munca    grupe superioare de munca    pensii    adeverinta    state de plata   


Sus ↑