• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca

Hotararea nr. 5386 din 21.12.2013
Pronuntata de Tribunalul GORJ

Pe rol fiind pronuntarea dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din 17.12.2013 privind actiunea formulata de reclamantul MP in contradictoriu cu paratul CEO, avand ca obiect anulare decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr., reclamantul MP a chemat in judecata paratul CEO, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei sefului de Unitatea CEO, inregistrata in registru special sub nr. 292/04.07.2013, in registru general sub nr. 7411/04.07.2013, prin care s-a dispus modificarea unilaterala a locului muncii si felului muncii, in sensul ca incepand cu 04.07.2013 a fost trecut din functia de inspector protectie sociala, compartiment inspector social in cadrul Compartimentului Protectia Mediului, in postul de inginer, cu consecinta repunerii in situatia anterioara, respectiv reincadrarea in postul de inspector protectie sociala EE, CEO si obligarea paratului la plata drepturilor banesti reprezentand diferenta dintre salariul negociat conform CIM (ultimul act aditional semnat de salariat, respectiv actul aditional nr. 1/19.02.2013 si CCM la nivel de unitate si drepturile banesti acordate incepand cu luna mai 2013, sume actualizate de la data platii efective, cu cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat.
In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca este salariatul CEO conform contractului individual de munca nr. 5418/1807/31.05.2012, fiind incadrat ca inspector protectie sociala EE in cadrul SC CEO S.A., totodata fiind emisa si decizia directorului general nr. 3374/31.05.2012 privind incadrarea pe functia de inspector protectie sociala EE, fiind incheiat actul aditional la CIM in care se prevedea un salariu de baza si sporuri permanente de 7250 lei, functia fiind de inspector protectie sociala.
Ca, o alta modificare a CIM insusita de angajat si angajator a avut loc prin Semnarea actului aditional 2/3316/01.09.2012, fiind incadrat tot pe functia de inspector protectie sociala EE.
Ca, ulterior, dupa intrarea in vigoare a noului Contract Colectiv de Munca la nivel de societate CEO, pentru anii 2013-2014 a fost incheiat aditional nr. 1/19.02.2013, in care era prevazut ca loc de munca SC. CEO S.A, acesta fiind ultimul act aditional semnat de catre reclamant ca si salariat cu privire la felul muncii, locul muncii si salarizare.
S-a aratat de catre reclamant ca intrucat societatea angajatoare si-a modificat denumirea in sensul ca actualmente se numeste SC CEO SA, in loc de S CEO, prin actul aditional nr. 2/01.04.2013 s-a modificat elementul contractului individual de munca, respectiv locul de munca, in sensul ca activitatea se desfasoara la CEO.
S-a invocat de catre reclamant ca este ales in organele colective de conducere ale sindicatelor din cadrul structurilor organizatiilor sindicale reprezentative si semnatare, adica a sindicatului afiliat FNME, potrivit CCM la nivel de unitate, care prevede la:
Art.29 „Numirea in posturile de inspectori sociali prevazute in statul de functii al S.C. CEO S.A. si subunitatilor sale se va face de catre administratie la propunerea organizatiei sindicale reprezentative semnatare al prezentului contract colectiv de munca. Numarul total de inspectori sociali in cadrul S.C. CEO S.A. fiind de 38, conform Anexei nr. 19.
Art.30. Functia de inspector social va fi ocupata numai de salariati care sunt alesi in organele colective de conducere ale sindicatelor din cadrul structurilor organizatiilor sindicale reprezentative si semnatare.                                                            
S-a aratat in acest sens ca FNME face parte din organizatiile sindicale care trebuie sa nominalizeze inspectorii sociali, din 38 de inspectori sociali aceasta propunand 36, conform anexei 19 la CCM.
Ca in cazul de fata, FNME nu i-a retras avizul, ci in continuare l-a nominalizat pe liste, astfel ca paratul nu putea sa-i modifice felul muncii si locul de munca, fara acordul sau.
De altfel, prin decizia nr. 522/01.05.2013 a directorului general a fost din nou numit ca inspector protectie sociala la UMC, insa in acelasi moment cu comunicarea deciziei contestate i s-a adus la cunostinta prin adresa nr. 7410/04.07.2013, ca societatea ii ofera postul de inginer, compartiment protectia mediului, conform pregatirii si experientei profesionale cu un salariu brut conform anexei nr. 9 din CCM, fara nici o motivare a propunerii de schimbare a locului de munca, a felului muncii si a salarizarii, informare semnata cu obiectiuni.
S-a invocat de catre reclamant in principal nelegalitate deciziei de modificare unilaterala a contractului individual de munca, pe considerentul ca este data cu incalcarea disp. art. 41 din C. Muncii, text ce prevede ca: „(1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. ,,si art. 17 din art. 279 .
Ca, potrivit art. 17 (1) art. 279 , anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(2) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.
In sensul celor mai sus mentionate, reclamantul a aratat ca nu exista un act aditional la contractul individual de munca.
Tot cu nerespectarea disp. art. 17, alin. 2 C. Muncii, s-a invocat ca nu i s-a adus la cunostinta functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative si atributiile postului; riscurile specifice postului; alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul; durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana; indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului, paratul nerespectand obligatia de informare.
Ca, decizia contestata concretizeaza in fapt o masura de modificare unilaterala a contractului individual de munca, cu caracter definitiv, sub aspectul unor elemente esentiale: locul de munca, felul muncii (si salariul) in conditiile in care in cauza nu este incidenta nici una dintre situatiile de exceptie prevazute de art. 48 art. 279 care sa permita angajatorului sa modifice unilateral contractul de munca.
De asemenea, s-a invocat ca decizia contestata nu cuprinde nici o motivatie in fapt si in drept, altfel masura dispusa nu poate fi incadrata in nici una dintre masurile prevazute de art. 279 care sa justifice modificarea unilaterala a contractului individual de munca.
Potrivit dispozitiilor art. 41 (3) Codul muncii , modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna.
Ca prin decizia contestata, s-a dispus modificarea locului de munca al reclamantului, o astfel de modificare neputand fi dispusa decat in conditiile art. 42 care reglementeaza delegarea sau detasarea.
Aceste elemente, conform dispozitiilor imperative ale Codului muncii pot fi modificate doar cu acordul salariatului ( art. 41 alin. (1) ) si, doar cu titlu de exceptie, in cazurile si conditiile prevazute expres si limitativ prin art. 42-48 art. 279 .
Astfel, desi angajatorul are, conform art. 38 (1) din CCM, posibilitatea sa coreleze structura de personal cu nevoile unitatii, aceste prerogative pot fi exercitate doar in limitele legale anterior mentionate.
Decizia contestata concretizeaza in fapt o masura de modificare unilaterala a contractului de munca, cu caracter definitiv, sub aspectul unor elemente esentiale: functia (postul si felul muncii) in conditiile in care in cauza nu este incidenta nici una dintre situatiile de exceptie prevazute de art. 48 art. 279 care sa permita angajatorului sa modifice unilateral contractul de munca.
S-a invocat de catre reclamant ca in contextul in care masura dispusa de catre angajator este una disciplinara, intelege sa invoce nulitatea absoluta a deciziei contestate in raport de disp. art. 252, al. 2 art. 279 .
 In acest sens s-a opiniat ca decizia contestata este lovita de nulitate absoluta, fiind emisa cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la capacitatea civila, respectiv fiind emisa de catre o unitate care nu are calitatea de angajator si care nu are atributii de incheiere, modificare, desfacere a CIM.
Ca, desi Decizia poarta antetul unitatii angajatoare SC. CEO S.A., aceasta este emisa de catre Seful UMC, actele aditionale dar si deciziile anterioare fiind emise de directorul general si unitatea angajatoare S.C. CEO S.A. si nu de unitatea miniera.
Mai mult, s-a invocat ca din continutul deciziei nu rezulta ca atributiile modificarii CIM ar fi fost delegate unitatilor miniere, nefiind indicata nici o astfel de decizie a directorului general.
S-a arata de catre reclamant ca incepand cu data de 01.05.2013 unitatea angajatoare i-a modificat unilateral salariul, retinandu-i in mod abuziv din salariu diferite sume de bani, fara a exista o justificare legala. Ca, acest aspect rezulta si din raspunsul ITM Gorj inregistrat sub nr. 1121/17.06.2013 prin care s-a adus la cunostinta FME ca s-a procedat la modificarea unilaterala a contractului individual de munca, perfectandu-se acte aditionale prin care s-a modificat unilateral salariul de baza cu incalcarea art. 41 alin. 3 din Legea 53/2003, motiv pentru care au fost luate masuri.
In acest sens, s-a invocat de catre reclamant incalcarea de catre angajator a obligativitatii contractului colectiv de munca si incalcarea principiului nediscriminarii in cadrul raporturilor de munca.
In drept, si-a intemeiat actiunea  pe disp. art. 17, 41, 252 si urm. Codul Muncii, art. 10 din Legea nr. 62/2011, art. 29 si 30 din CCM raportat la disp. art. 194 Nou Cod de procedura civila.
In dovedirea actiunii s-au depus la dosarul cauzei in copie, decizia contestata, decizii anterioare, copie CI cu mentiunea conform cu originalul, imputernicire avocatiala, acte aditionale, adresa de aducere la cunostinta privind oferirea unui nou post, extras CCM si anexa 19.
S-a solicitat ca si probatoriu emiterea unei adrese catre parat pentru a comunica: copie CIM, acte aditionale semnate de angajat si angajator si decizii ale directorului general cu privire la reclamant, hotararea directoratului nr. 50/02.07.2013 precum si actele ce au stat la baza emiterii deciziei contestate, adresa 7552/2013, acte despre care se face vorbire in adresa de aducere la cunostinta privind oferirea unui nou post, actele emise de angajator care au dus la existenta acestei situatii, ultimele acte aditionale la contractul individual de munca semnate de angajat, angajator si sindicat, a extraselor din CCM cu privire la salarizare, a actelor contabile din care rezulta modul de retinere si efectuarea operatiunilor, precum si a cuantumului drepturilor banesti retinute in aprilie, mai si pana la zi pentru reclamant; adresa ITM prin care se aduce la cunostinta unitatii angajatoare faptul ca retinerile sunt nelegale, masurile dispuse de ITM si demersurile facute de unitate pentru a se conforma indrumarilor ITM si daca a existat raspuns la solicitarea FME de a solutiona litigiul pe cale amiabila.
  S-a solicitat de asemenea, emiterea unei adrese catre ITM Gorj, pentru a comunica documentatia trimisa unitatii angajatoare SC CEO SA cu privire la sesizarea FME inregistrata sub nr. 9646/21.05.2013 si masurile dispuse.
In contextul in care unitatea angajatoare contesta drepturile banesti mentionate prin actiune s-a solicitat efectuarea unei expertize tehnice de specialitate care sa verifice care sunt drepturile banesti cuvenite salariatului conform CCM la nivel de unitate si actele aditionale la CIM semnate de catre reclamant (capitol salarizare), urmand sa se precizeze daca drepturile salariale mentionate in actele aditionale la CIM sunt in corelanta cu dispozitiile CCM la nivel de unitate privind salarizarea, iar in cazul existentei unor drepturi inferioare, sa se determine cuantumul cuvenit fiecarui salariat conform CCM si sa se determine sumele nete cuvenite salariatului conform CCM si CIM semnat aplicabil aferente lunii aprilie 2013 si sa se calculeze care sunt diferentele de drepturi banesti ce reprezenta diferenta dintre salariul negociat conform CIM si CCM la nivel de unitate si drepturile banesti acordate incepand cu luna mai 2013, sume reactualizate la zi de la data cand trebuiau platite la data intocmirii raportului de expertiza.
Ca, in situatia in care unitatea nu contesta sumele, pentru a evita cheltuielile de judecata suplimentare, este de acord cu acordarea acestora determinabil.
Paratul CEO a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.
S-a sustinut in esenta de catre parat ca reclamantul are incheiat un contract individual de munca inregistrat sub nr. 8206 din data de 31.05.2012, la care a fost incheiat ulterior actul aditional cu nr. 3 din 19.02.2013, semnat de reclamant.
Ca, posturile de inspector protectie sociala au fost infiintate in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivelul CEO la data de 19.02.2013, neexistand in structura organizatorica anterior inregistrarii acestui nou CCM.
Ca, infiintarea lor a avut ca temei obligatia existenta in vechile contracte colective de munca ale fostelor entitati care au fuzionat in vederea constituirii CEO.
Ulterior, in conformitate cu prevederile noului Contract Colectiv de Munca incheiat la nivelul CEO, respectiv art. 29, avand in vedere adresa nr. 199/02.04.2013 a FM, au fost infiintate 37 de posturi de inspectori protectie sociala, care urmau sa fie ocupate de reprezentanti ai organizatiilor sindicale, propusi de acestia, printre cei desemnati fiind si reclamantul.
Ca, in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivelul CEO, respectiv art. 29, avand in vedere adresa nr. 199/02.04.2013 a FMEN, a fost emisa Decizia nr.522/01.05.2013, prin care reclamantul MP se numeste in functia de inspector protectie sociala la SDM, fiind emis actul aditional din data de 01.05.2013, la felul muncii fiind trecuta functia de inspector protectie sociala conform clasificarii CEO.
In acest sens a fost adoptata si Hotararea nr. 22/05.04.2013 a Directoratului CEO, prin care s-a aprobat numirea in functia de inspector social a unui numar de 37 de salariati nominalizati de organizatiile sindicale.
Ca, reclamantul nu a semnat actul aditional, refuzand astfel functia inspector protectie sociala, aspect ce rezulta din nota nr. 770/02.07.2013 prin care s-a constatat aceasta situatie, cu privire la reclamant si la alti 17 salariati nominalizati de organizatiile sindicale care au refuzat sa semneze actele aditionale pentru functia de inspector protectie sociala.
Astfel, prin Hotararea nr. 50/02.07.2013 a Directoratului CEO la art.2 s-a dispus ca salariatii care au refuzat semnarea actelor aditionale pentru functiile de inspectori sociali sa fie numiti in functiile detinute anterior, sau conform pregatirii profesionale, sens in care reclamantul a fost informat prin adresa nr. 7410/04.07.2013 ca urmeaza sa fie incadrat pe functia de inginer, compartimentul protectia mediului, in conformitate cu organigrama aprobata la nivelul societatii, statul de functiuni si pregatirea sa profesionala.
Numirea pe functia de inginer, ca urmare refuzului reclamantului de a accepta functia oferita, respectiv aceea de inspector protectie sociala, s-a facut in conformitate cu pregatirea profesionala a reclamantului, in conditiile in care aceasta a refuzat functia de inspector social.
In ceea ce priveste salariul, s-a invocat de catre parat ca acesta corespunde nivelelor de salarizare aprobate in cadrul CEO, corespunzator functiei ocupate, conform Statului de functii valabil incepand cu iulie 2013, stat de functii intocmit in concordanta cu dispozitiile Hotararii nr. 29/23.04.2013 a Directoratului CEO, precum si Hotararii nr. 10/29.04.2013 a Consiliului de Supraveghere al CEO.
Ca, aceste nivele de salarizare aprobate de Consiliul de Supraveghere al CEO, implementate incepand cu 01.05.2013, au fost adoptate ca urmare a punerii in aplicare a unor principii ce vizeaza reducerea numarului de nivele ierarhice dintre posturile de conducere si cele de executie, avand in vedere ca s-au adus modificari majore in structurile subordonate de la nivelul societatii, s-au constituit cinci Sucursale, respectiv ……., necesitand stabilirea unor similitudini de salarizare pentru toate aceste sucursale.
Raportat la cele mai sus mentionate parata a solicitat respingerea ca neintemeiata a actiunii.
In dovedirea celor sustinute prin intampinare s-au depus la dosarul cauzei in copie: decizia nr. 353/5264/01.04.2013 privind trecerea reclamantului din functia de inspector protectie sociala in functia de inginer, actul aditional nr. 1/19.02.2013, actul aditional nr. 2/01.01.2013, actul aditional nr. 4/04.07.2013, actul aditional din 01.05.2013, adresa de informare 7410/04.07.2013, decizia nr. 522/01.05.2013, extras din Hotararea nr. 47 a Directoratului CEO din data de 21.06.2013, extras din Hotararea nr. 29 a Directoratului CEO din data de 23.04.2013, extras din Hotararea nr. 10 a Consiliului de Supraveghere al CEO din 29.04.2013, evaluarea posturilor TESA, Hotararea nr. 50 a Directoratului CEO din 02.07.2013, extras din Hotararea nr. 22 a Directoratului CEO din data de 05.04.2013 si extras din Hotararea nr. 32 a Directoratului CEO din data de 29.10.2012.
La primul termen de judecata la care partile au fost legal citate, respectiv prin incheierea de sedinta din 26.11.2013, instanta a pus in discutia partilor prezente probele solicitate de reclamant prin actiune si raspunsul la intampinare.
In temeiul art. 258 alin. 1 raportat la art. 255 alin. 1 Noul Cod de procedura civila a fost admisa proba cu inscrisuri depuse la dosarul cauzei de catre parti, fiind respinse probele solicitate de catre reclamant privind efectuarea unei expertize de specialitate, a cererii privind emiterea unei adrese catre angajatorul pentru a face dovada refuzului semnarii actului aditional pentru functia de inspector protectie sociala si a probei privind emiterea adresei catre ITM Gorj pentru a comunica documentatia trimisa unitatii angajatoare SC CEO SA cu privire la sesizarea FME inregistrata sub nr. 9646/21.05.2012 si masurile dispuse.
Potrivit art. 254 alin. 5 si art. 22 alin. 2 Noul Cod de procedura civila instanta a apreciat ca probele nu sunt indestulatoare pentru lamurirea in intregime a procesului, sens in care din oficiu a dispus emiterea unei adrese catre paratul SC CEO SA pentru a depune la dosarul cauzei extras din CCM la nivel de unitate privind drepturile salariale cuvenite angajatilor incepand cu luna aprilie 2013 in copie certificata in conformitate cu originalul cu dovada inregistrarii la ITM Gorj si statele de plata privind drepturile salariale ale reclamantului MP incepand cu luna aprilie 2013, in copie certificata conform cu originalul.
Inscrisurile solicitate de instanta au fost depuse la dosarul cauzei la data de 17.12.2013 de catre paratul CEO.
Tribunalul analizand actiunea de fata in raport de inscrisurile depuse la dosarul cauzei, sustinerile partilor si dispozitiile legale in materie, retine si constata urmatoarele:
In fapt, reclamantul MP a fost incadrat ca inspector protectie sociala EE in cadrul SC CEO SA asa cum rezulta din contractul individual de munca nr. 5418/1807/31.05.2012, in acelasi sens fiind emisa si decizia directorului general nr. 3374/31.05.2012 privind incadrarea acestuia pe functia de inspector protectie sociala EE.
Dupa intrarea in vigoare a noului Contract Colectiv de Munca la nivel de unitate  CEO pentru anii 2013-2014 a fost incheiat actul aditional nr. 1/19.02.2013 cu loc de munca la CEO, acesta fiind ultimul act aditional semnat de catre reclamant cu privire la felul muncii si salarizare, respectiv inspector protectie sociala, la CEO.
In timp, societatea angajatoare si-a modificat denumirea din SC CE SA SC CEO SA, iar prin actul aditional nr. 2/01.04.2013 s-a modificat elementul contractului individual de munca al reclamantului, respectiv locul de munca al acestuia, in sensul ca activitatea se desfasoara la CEO.
Astfel, prin decizia nr. 522/01.05.2013 a directorului general al SC Complexul Energetic Oltenia SA, reclamantul MP a fost din nou numit inspector protectie sociala la UMCJ.
In concret, se retine ca ultimele actele aditionale semnate de catre reclamantul MP, dupa intrarea in vigoare a noului contract colectiv de munca la nivel de unitate sunt actul aditional nr. 1/19.02.2013 si actul aditional nr. 2/01.04.2013.
Referitor la actul aditional nr. 2/01.04.2013, se retine ca partile au convenit modificarea contractului individual de munca doar cu privire la elementul ,,loc de munca,, in sensul ca activitatea reclamantului se desfasoara la CEO.
Dupa intrarea in vigoare a CCM la nivel de unitate valabil 2013-2014 salariile inspectorilor de protectie sociala, respectiv al reclamantului au fost corelate cu grilele de salarizare, respectiv au fost reduse asa cum rezulta din continutul ultimelor acte aditionale, respectiv actul aditional nr. 1/19.02.2013 si actul aditional nr. 2/01.04.2013, acte semnate de catre reclamant.
De retinut, este faptul ca reclamantul este ales in organele colective de conducere ale sindicatelor din cadrul structurilor organizatiilor sindicale, adica a sindicatului afiliat FNME potrivit CCM la nivel de unitate.
Conform contractului colectiv de munca la nivel de unitate numirea in posturile de inspector social prevazute in statul de functii al SC CEO SA se face de catre administratie la propunerea organizatiilor sindicale semnatare al prezentului contract colectiv de munca. Functia de inspector social va fi ocupata numai de salariatii care sunt alesi in organele colective de conducere ale sindicatelor din cadrul structurilor organizatiilor sindicale reprezentative si semnatare.
In acest sens, FNME face parte din organizatiile sindicale care trebuie sa nominalizeze inspectorii sociali, in cazul de fata reclamantul MP fiind nominalizat pe liste de catre FNME, nefiindu-i retras avizul.
Dupa emiterea deciziei nr. 522/01.05.2013 a directorului general, prin care reclamantul a fost din nou numit inspector protectie sociala la UMC, prin adresa nr. 7410/04.07.2013 reclamantul a fost informat de catre angajator ca avand in vedere hotararea Directoratului SC CEO SA nr. 50/02.07.2012 incepand cu 04.07.2013, va fi trecut pe postul de inginer la Societatea CEO – Compartimentul protectia mediului, informare semnata de catre reclamant.
La aceeasi data, a fost emis si actul aditional nr. 4/04.07.2013, prin care angajatorul modifica elementele CIM, respectiv ,,felul muncii si retributia”, reclamantul fiind trecut din functia de inspector protectie sociala, in functia de inginer productie la CEO.
De asemenea, tot in data de 04.07.2013 angajatorul emite decizia inregistrata in registru special sub nr. 292/04.07.2013, in registru general sub nr. 7411/04.07.2013, prin care reclamantul MP, inspector protectie sociala – compartimentul inspector social este trecut in cadrul compartimentul protectia mediului, in postul de inginer.
In drept, instanta retine ca prin decizia contestata, respectiv decizia inregistrata in registru special sub nr. 292/04.07.2013, in registru general sub nr. 7411/04.07.2013, prin care reclamantul MP, inspector protectie sociala – compartimentul inspector social se numeste in functia de inginer la compartimentul protectia mediului in cadrul CEO, angajatorul a procedat la modificarea unilaterala a contractului individual de munca cu incalcarea dispozitiilor art. 41 art. 279 republicat.
Clauzele referitoare la felul muncii, locul muncii, conditiile de munca fiind clauze fundamentale ale contractului individual de munca, nu pot fi modificate, de regula, decat prin acordul partilor. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: durata contractului; locul muncii; felul muncii; conditiile de munca; salariul; timpul de munca si timpul de odihna.
Executarea contractului individual de munca este guvernata de principiul stabilitatii, care presupune ca modificarea sau incetarea lui sa nu poata interveni decat in cazurile si conditiile expres prevazute de lege.
In conformitate cu dispozitiile art. 41 alin. (1) Codul muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor si numai cu titlu de exceptie modificarea unilaterala a contractului individual de munca se poate face fara consimtamantul salariatului.
Aceste situatii de exceptie sunt reglementate prin art. 48 art. 279 , potrivit carora angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.
Prin decizia contestata paratul SC CEO SA a modificat unilateral contractul individual de munca al reclamantului, respectiv functia si retributia, fiind trecut din functia de inspector protectie sociala conform contractului individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. 5418/1807/31.05.2012 si a ultimelor acte aditionale semnate dupa intrarea in vigoare a noului CCM la nivel de unitate, in functia de inginer in cadrul compartimentului protectia mediului.
Referitor la informarea cu privire la clauzele esentiale din contract, instanta retine ca potrivit art. 17 (11)2) obligatia de informare a reclamantului se considera implinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.
In concret, instanta retine ca in speta nu exista acordul salariatului in ceea ce priveste schimbarea functiei si a salariului, si nu se afla in nici unul din cazurile acceptate de legiuitor pentru modificare unilaterala de catre angajator a contractului de munca.
Art. 41 din art. 279 este o expresie a principiului consensualismului relatiilor de munca, transpus la nivelul contractului individual de munca.
Este evident ca modificarea unor clauze ale oricarui contract sinalagmatic civil sau comercial, inclusiv ale contractului individual de munca, nu se poate realiza prin vointa unilaterala a unei singure parti, ci necesita si manifestarea acordului de vointa a partii cocontractante.
In aplicarea acestui principiu fundamental al contractelor, legiuitorul de dreptul muncii stabileste regula conform careia, nici angajatorul si nici salariatul nu pot modifica nici o clauza a contractului individual de munca fara acordul expres al celuilalt.
Acordul de modificare trebuie sa fie expres si nu tacit sau subinteles, si trebuie sa se manifeste fara nici un viciu de consimtamant.
In speta, angajatorul a procedat la modificarea cu caracter definitiv a contractului de munca, acest lucru fiind posibil doar in baza realizarii acordului partilor in acest sens, orice modificare unilaterala cu caracter definitiv a contractului de munca fiind ilegala.
In ceea ce priveste apararea paratului CEO SA, in sensul ca trecerea reclamantului MP pe functia de inginer s-a datorat refuzului acestuia de a accepta functia oferita, respectiv aceea de inspector protectie sociala, nu poate fi retinuta de instanta cata vreme semnarea actului aditional din 01.05.2013 nu era necesara, deoarece privea aceeasi functie, aceea de inspector protectie sociala.
Astfel, prin acest act aditional prin care reclamantul are aceeasi functie de inspector protectie sociala, nu s-a realizat efectiv o modificarea a contractului individual de munca, actul neavand forta probanta a unui inscris sub semnatura privata, nefiind valabil ca instrumentum in conditiile in care nu a fost semnat de catre parti.
Prin urmare operatiunea juridica nu poate fi dovedita cu acest mijloc de proba.
Raportat la aceste considerente instanta retine ca angajatorul a procedat la modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara a respecta dispozitiile imperative ale art. 41 alin. 1 art. 279 , astfel incat se impune anularea masurii dispuse de angajator, repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei, in sensul reintegrarii reclamantului pe postul detinut anterior emiterii deciziei, acela de inspector protectie sociala.
Referitor la drepturile banesti cuvenite reclamantului, instanta retine ca incepand cu 01.05.2013 angajatorul a procedat la retinerea din salariu a diferite sume fara o justificare legala. Virarea unor drepturi banesti diminuate incepand cu luna mai 2013 reiese din statele de plata atasate la dosarul cauzei (filele 90-97).
In acest sens, reclamantului i se cuvin drepturile banesti reprezentand diferenta dintre salariul stabilit prin contractul individual de munca, respectiv actul aditional nr. 1/19.02.2013 si drepturile banesti acordate, incepand cu luna mai 2013, sume ce se vor actualiza de la data la care trebuiau acordate si pana la data platii efective in baza prevederilor art. 166 alin. 4 Codul muncii.
Pentru aceste considerente si cu motivarea mai sus expusa;
Vazand si dispozitiile art. 453 (1) Noul Cod de procedura civila.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul MP CNP  domiciliat , in  contradictoriu cu paratul CEO.
Anuleaza decizia inregistrata in registrul special sub nr. 292/04.07.2013, in registrul general sub nr. 7411/04.07.2013, emisa de parata SC CEO SA.
Repune partile in situatia anterioara emiterii deciziei.
Dispune reintegrarea reclamantului pe postul detinut anterior emiterii deciziei, acela de inspector protectie sociala.
Obliga parata SC CEO SA la plata drepturilor banesti reprezentand diferenta dintre salariul stabilit prin contractul individual de munca, respectiv actul aditional nr. 1/19.02.2013 si drepturile banesti acordate, incepand cu luna mai 2013, sume actualizate de la data la care trebuiau acordate si pana la data platii efective.
Obliga parata SC CEO SA la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata in suma de 350 lei reprezentand onorariu avocat.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.
Pronuntata in sedinta publica din 20 decembrie 2013, la Tribunalul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   modificare cim    modificarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    inspector protectie sociala    act aditional    reintegrare   


Sus ↑