• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului pe postul detinut anterior concedierii. Protectia angajatului impotriva unei concedieri nelegale

Hotararea nr. 5726 din 22.10.2019
Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Pe rol, soluTionarea cererii formulata de reclamanta D_ A G_ in contradictoriu cu parata S. C. C R S. A. , avand ca obiect contestaTie decizie de concediere. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La apelul nominal facut in SedinTa publica se prezinta avocatul reclamantei Si avocatul paratei. 
Procedura de citare este legal indeplinita. 
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de SedinTa, dupa care,
Avocatul reclamantei solicita acordarea unui nou termen de judecata pentru ca dosarul nr. xxxxx/3/2019 sa fie trimis la acest complet de judecata, in vederea discutarii excepTiei de conexitate. 
Avocatul paratei precizeaza faptul ca se opune amanarii cauzei, susTinand faptul ca prezenta cauza este in stare de judecata. 
De asemenea, avocatul paratei precizeaza faptul ca renunTa la susTinerea excepTiei ramanerii fara obiect. 
Tribunalul, avand in vedere faptul ca paratul a renunTat la susTinerea excepTiei ramanerii fara obiect, constata cauza in stare de judecata Si respinge cererea de amanare a cauzei, formulata de catre avocatul reclamantei.    
Nemaifiind alte cereri de formulat Si probe de administrat, tribunalul, in temeiul dispoziTiilor art. 244 NCPC declara incheiata cercetarea procesului Si in raport de dispoziTiile art. 392 NCPC, acorda cuvantul asupra fondului cauzei.  
Avocatul reclamantei depune la dosarul cauzei practica judiciara Si solicita tribunalului admiterea cererii de chemare in judecata astfel cum a fost formulata, respectiv anularea deciziei de concediere, reintegrarea reclamantei Si obligarea paratei la plata despagubirilor, susTinand faptul ca postul nu a fost desfiinTat iar concedierea nu a avut la baza o cauza reala Si serioasa. 
De asemenea, avocatul reclamantei solicita tribunalului obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.  
Avocatul paratei solicita tribunalului respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata, susTinand faptul ca desfiinTarea postului reclamantei a fost efectiva, activitatea salariatei fiind externalizata catre societatea de contabilitate S. C. Total Audit S. R. L. . 
Totodata, avocatul paratei precizeaza faptul ca, pe postul deTinut de catre reclamanta, nu au fost angajate ulterior alte persoane, atribuTiile acesteia fiind preluate de catre directorul general al societaTii prin schimbarea raportului de subordonare a personalului, astfel incat sa fie asigurata o mai buna gestionare a activitaTii. De asemenea, avocatul paratei susTine faptul ca, motivul obiectiv, precis, real Si determinat care a stat la baza desfiinTarii locului de munca ocupat de catre reclamanta, a constat in modificarea legislaTiei specifice din domeniul colectarii, reciclarii Si preluarii responsabilitaTii reciclarii deSeurilor de ambalaje, prin care    s-au instituit in sarcina paratei obligatii suplimentare cu impact semnificativ asupra marjei de profit. 
Totodata, avocatul paratei precizeaza faptul ca iSi rezerva dreptul de a solicita plata cheltuielilor de judecata pe cale separata. 
Tribunalul, considerand lamurite toate imprejurarile de fapt Si temeiurile de drept ale cauzei, in temeiul dispoziTiilor art. 394 alin. (1) NCPC, inchide dezbaterile Si reTine cauza in pronunTare.  
 
TRIBUNALUL
 
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instanTe sub nr. XXXXXXXXXXXX reclamanta D_ A G_ a solicitat in contradictoriu cu parata S. C. C R S. A. : anularea deciziei de concediere nr. 05/18. 03. 2019; reintegrarea in postul deTinut anterior concedierii; obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate cu indicele de inflaTie de care ar fi putut beneficia de la data emiterii deciziei de concediere si pana la data reintegrarii efective; obligarea paratei la plata de daune - interese (dobanda legala moratorie) pentru neplata drepturilor salariale; obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata. 
In fapt, arata ca a fost angajata paratei, in baza contractului individual de munca inregistrat in REVISAL sub nr. 04/18. 12. 2017, pe o perioada nedeterminata, ocupand postul funcTionar economic (cod C xxxxxx). La data de 18. 03. 2018, parata a emis decizia nr. 05, prin care s-a dispus incetarea contractului individual de munca pentru motive ce nu Tin de persoana salariatului, ca urmare a restructurarii postului de FuncTionar Economic ocupat, dispunandu-se concedierea sa, in baza dispoziTiilor art. 65 alin. l din Codul muncii
Considera aceasta decizie ca fiind netemeinica Si nelegala pentru urmatoarele motive: potrivit dispoziTiilor art. 76 din Codul muncii : “Decizia de concediere se comunica salariatului in scris Si trebuie sa conTina in mod obligatoriu: a) Motivele care determina concedierea; b) Durata preavizului; c) Criteriile de stabilire a ordinii de prioritaTi, conform art. 69 alin. 2 lit. d), numai in cazul concedierilor colective; d) Lista tuturor locurilor disponibile in unitate Si termenul in care salariaTii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca”. Se observa din redactarea lapidara a deciziei de concediere, ca motivul care a determinat-o il constituie: restructurarea postului de funcTionar economic ocupat de dna. D_ A G_”. 
Prin urmare, decizia atacata este lovita de nulitate absoluta, intrucat nu conTine motivele de fapt Si de drept care au condus la desfiinTarea postului. Aceasta restructurare nu are la baza nici un document justificativ sau studiu temeinic care sa conduca la concluzia necesitaTii desfiinTarii postului. 
Potrivit dispoziTiilor art. 65 al in. 2 din Codul muncii , “DesfiinTarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”. O eventuala reorganizare a activitaTii de motive economice, deSi nu este invocata in decizia de atacata, nu este reala Si nici justificata in contextul in care societatea parata a avut profit in anul 2018, in lunile decembrie 2018 - ianuarie 2019 a facut angajari inclusiv pe postul deTinut de aceasta, a efectuat numeroase achiziTii in lunile ianuarie - februarie 2019, a acordat prime salariaTilor, prestatorilor de servicii cu care avea incheiate contracte, a preluat contracte de leasing auto in calitate de beneficiari de la alte societaTi, etc. Se observa ca anterior luarii deciziei de desfiinTare a postului, societatea nu a avut l a baza studii temeinice vizand i mbun atatirea activitatii economice. 
in drept, invoca art. 266 Si urm. , art. 268 Si art. 269 si urm. art. 279 , art. 78 si art. 80 Codul muncii , art. 166 alin. 4 Codul muncii
Prin intampinare, parata a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata. Arata ca are ca principal obiect de activitate preluarea responsabilitaTii reciclarii deSeurilor de ambalaje, in vederea indeplinirii obiectivelor anuale de reciclare Si valorificare. 
La data de 23. 01. 2019, printr-un referat intocmit de administratorul societaTii Si adresat acTionarilor societaTii C R S. A. , conducerea a fost informata cu privire la criza legislativa de la finalul anului 2018 Si inceputul anului 2019 in ceea ce priveSte reglementarea activitaTii de reciclare, nefiind adoptate norme de punere in aplicare a OUG nr. 74/2018 pentru modificarea Si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deSeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor Si a deSeurilor de ambalaje Si a OrdonanTei de urgenTa a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
Prin referatul amintit, administratorul societaTii a aratat ca in perioada iulie 2018- ianuarie 2019, legislaTia specifica din domeniul colectarii, reciclarii Si preluarii responsabilitaTii reciclarii deSeurilor de ambalaje a suferit numeroase modificari, ca preTurile de achiziTie a serviciilor de trasabilitate au crescut semnificativ ca urmare a obligatiei societaTilor de tip OTR (OIREP) de a achiziTiona aceste servicii de la societaTile de salubrizare prin intermediul unitaTilor administrativ teritoriale sau a asociaTiilor de dezvoltare intracomunitara, ca piaTa concurenTiala a impiedicat societatea sa iSi acopere aceste majorari de costuri prin ofertarea unor preTuri majorate in mod corespunzator Si, in consecinTa, toate aceste aspecte conduc la o scadere semnificativa a marjei de profit a societaTii, scadere ce pune sub semnul intrebarii posibilitatea de a se continua activitatea (a se vedea in acest sens Referatul privind situaTia financiara a f irmei C R S. A la 23. 01. 2019). 
La data de 29. 01. 2019, urmare a referatului prezentat, acTionarul majoritar al subscrisei a decis prin Hotararea Extraordinara a Adunarii Generale a AcTionarilor nr. 8/29. 01. 2019 reducerea incarcarii organigramei cu doua posturi, respectiv al funcTionarului economic Si al agentului de vanzari, incepand cu data de 05. 02. 2019 (a se vedea in acest sens Hotararea Extraordinara a Adunarii Generale a AcTionarilor nr. 8/29. 01. 2019). Motivele ce au stat la baza acestei hotarari au fost gradul de imprevizibilitate asupra marjei de profit Si nesiguranTa legislativa ce reglementeaza obiectul de activitate, aspecte indicate de administrator prin referatul din data de 23. 01. 2019 Si insuSite de acTionarul majoritar prin Hotararea nr. 08/29. 01. 2019. in concret, prin Hotararea menTionata s-a decis externalizarea activitaTii reclamantei, in totalitate, catre societatea de contabilitate Total Audit SRL, care asigura serviciile de contabilitate. La data de 18. 02. 2019, prin Adresa nr. 01/18. 02. 2019, salariatei i s-a comunicat Notificarea de preaviz, fiind informata ca i se desfiinTeaza postul din motive economice, conform Hotararii A nr. 8/29. 01. 2019 (a se vedea inStiinTarea nr. 01/18. 02. 2019). Dupa implinirea termenului de preaviz, la data de 18. 03. 2019, prin Decizia de concediere nr. 05/18. 03. 2019, salariata a fost informata ca i s-a restructurat postul de funcTionar economic Si ca este concediata in temeiul art. 65 alin. (1) din Codul muncii
Prin raspunsul la intampinare, reclamanta a invocat excepTia lipsei calitaTii de reprezentant a persoanei semnatare a intampinarii. Pe fondul cauzei, in esenTa, a reiterat motivele din actiunea introductiva. 
La termenul din 25. 06. 2019 reclamanta a renunTat la excepTia lipsei calitaTii de reprezentant a persoanei semnatare a intampinarii, aspect consemnat in incheierea de SedinTa. 
A fost administrata proba cu inscrisuri. 
Analizand actele Si lucrarile dosarului, tribunalul reTine urmatoarele :
Reclamanta a fost salariata paratei incepand cu data de 08. 01. 2018, conform contractului individual de munca nr. 04/18. 12. 2017, modificat prin acte adiTionale ulterioare, ocupand funcTia de funcTionar economic. 
Potrivit deciziei nr. 5/18. 03. 2019,  parata a inStiinTat-o pe reclamanta  faptul ca societatea desfiinTeaza postul de funcTionar economic ocupat de reclamanta, angajatorul nedisponand de posturi vacante compatibile cu pregatirea salariatei. 
Conform art. 76 din art. 279 sub sancTiunea nulitaTii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu, printre altele, motivele care determina concedierea. 
Se constata ca decizia de concediere indica temeiul de drept aplicabil, respectiv art. 65 alin. 1 din art. 279 , care reglementeaza concedierea pentru motive care nu Tin de persoana salariatului, determinata de desfiinTarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. 
in acest context, in decizia de concediere, s-a specificat faptul ca aceasta concediere a salariatului este motivata de restructurarea locului de munca ocupat. 
Din lectura deciziei de concediere, instanta observa ca acesta este singurul paragraf care conTine motivele care determina concedierea, la care se refera dispoziTiile art. 76 lit. a) din art. 279
Tribunalul apreciaza ca o decizie de concediere, care are drept efect incetarea raporturilor de munca cu salariatul, trebuie sa respecte cu stricteTe cerinTele legale care decurg din dispoziTiile art. 76 lit. a) din art. 279 , iar motivele de fapt Si de drept avute in vedere de angajator la momentul emiterii deciziei trebuie sa fie menTionate in insuSi conTinutul deciziei, de o maniera clara Si auto-explicativa pentru destinatarul acesteia, respectiv pentru persoana afectata de masura concedierii. 
in cazul de faTa, aflandu-ne in ipoteza unei concedieri pentru motive care nu Tin de persoana salariatului, care decurg dintr-o reorganizare a societaTii, era obligatoriu, in sensul dispoziTiilor art. 76 lit. a) din art. 279 , nu numai sa fie menTionat expres documentul de reorganizare in temeiul caruia urma sa aiba loc concedierea, ci Si motivele, chiar Si intr-o forma concisa, dar suficient de explicativa pentru salariat, care fundamenteaza masura. 
instanta nu considera necesar ca decizia de concediere sa preia in integrum motivele din documentul care a stat la baza reorganizarii, ci doar o redare suficient de clara Si explicita, fara afirmaTii generale sau vagi, a motivelor concedierii, astfel incat sa ii ofere posibilitatea, in mod obiectiv, angajatului sa cunoasca motivele de fapt care s-au aflat la originea concedierii sale, iar instanTei de judecata, posibilitatea sa aprecieze asupra legalitaTii Si temeiniciei acesteia, prin raportare la respectivele motive de fapt Si de drept. 
in acest context, trebuie amintit ca, potrivit dispoziTiilor art. 79 din art. 279 , in caz de conflict de munca, angajatorul nu poate invoca in faTa instanTei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere. 
FaTa de cele reTinute mai sus, dar realizand Si o interpretare ratio legis a dispoziTiilor art. 76 lit. a) din art. 279 , in sensul in care se urmareSte protecTia angajatului impotriva unei concedieri nelegale (a se citi coroborat cu articolul 6 alin. 2 teza finala din art. 279 ), Tribunalul considera ca decizia de concediere in cauza nu intruneSte condiTiile de forma prevazute de lege, nemenTionand nici macar actele interne ce au stat la baza masurii, ceea ce conduce la incidenTa sancTiunii nulitaTii absolute. 
Simpla Si lapidara afirmaTie referitoare la „restructurarea postului”, in absenTa indicarii oricaror altor detalii privind motivele in concret care justifica luarea masurii, nu poate fi considerata ca intruneSte cerinTa prevazuta de art. 76 lit. a) din Codul muncii , ea avand doar natura unei susTineri Si nu a unei motivari. 
Daca s-ar considera ca un asemenea procedeu raspunde exigenTelor, clar statuate la art. 76 lit. a) din Codul muncii , s-ar ajunge la situaTii in care instanTele de judecata ar fi in imposibilitate de a mai stabili legalitatea masurii luate, neputand sa exercite atribuTiile de control judiciar ce le revin potrivit legii. 
O astfel de menTiune (precum cea aratata mai sus) cu un vadit caracter general este total insuficienta Si imposibil a fi socotita o justificare adecvata Si rezonabila a concedierii unui angajat pentru motive care nu Tin de persoana sa. 
Desigur, instanta nu contesta faptul ca, ulterior, dupa introducerea cererii de chemare in judecata, prin intampinare Si documentele anexate acesteia, angajatorul a detaliat motivele de concediere Si a depus o copie a  referatului intocmit de administrator precum Si Hotararea nr. 8/29. 01. 2019, insa, aceste acTiuni, ulterioare emiterii deciziei, nu pot complini lipsa indicarii in chiar cuprinsul acesteia a motivelor care determina concedierea, in sensul art. 76 lit. a) din art. 279 , intrucat legiuitorul a impus angajatorilor, sub sancTiunea nulitaTii absolute, obligatia de a motiva in concret decizia de concediere, care se comunica salariatului ca act de-sine-statator, neinsoTit de anexe sau alte documente doveditoare. 
Or, in condiTiile in care decizia de concediere este actul care poate fi contestat in instanta de salariatul concediat, trebuie ca aceasta sa conTina atat motivele de fapt, cat Si cele de drept, pentru a-i oferi o ocazie reala Si efectiva contestatorului sa iSi formuleze apararile, in deplina cunoStinTa de cauza. 
Nefiind respectate condiTiile care rezulta din conTinutul normei de la art. 76 lit. a) din art. 279 , rezulta ca intervine sancTiunea nulitaTii absolute, avand in vedere ca, potrivit art. 78 din art. 279 , concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta. 
Avand in vedere ca neindeplinirea condiTiilor de forma, in sine, atrage nulitatea concedierii, instanta apreciaza ca nu mai este necesar sa  de temeinicie. 
ReTinand aceste considerente, tribunalul constata nelegalitatea deciziei de concediere contestate in prezenta cauza, fapt pentru care va admite contestaTia. in consecinTa, va dispune anularea deciziei de concediere Si, facand aplicarea art. 80 alin. 1 Si 2 din art. 279 , va dispune reintegrarea reclamantei in funcTia Si pe postul deTinute anterior concedierii Si va obliga parata la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta de la data de 18. 03. 2019 pana la data reintegrarii efective. 
in privinTa cererii de obligare a paratei la plata daunelor interese (dobanzii legale moratorii), tribunalul o va respinge ca neintemeiata, avand in vedere ca aceasta nu are temei legal. Se reTine ca despagubirile acordate salariatului concediat nelegal sunt limitativ prevazute de art. 80 din art. 279 , iar dobanda legala nu se regaseSte printre acestea. 
Totodata, reTinand ca parata a pierdut p rocesul, o va obliga la plata ca tre reclamanta a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocaTial, conform art. 453 C . pr. civ. 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
iN NUMELE LEGII,
HOTaRaSTE:
 

Admite in parte cererea de chemare in judecata, formulata de reclamanta D_ A G_, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in BucureSti, . 3,, _, sector 3, in contradictoriu cu parata S. C. C R S. A. , cu sediul in BucureSti, _,, C . U. i. xxxxxxxx . 
Dispune anularea Deciziei nr. 05/18. 03. 2019. 
Dispune reintegrarea reclamantei in funcTia Si pe postul deTinute anterior concedierii. 
Obliga parata la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta de la data de 18. 03. 2019 pana la data reintegrarii efective. 
Respinge cererea privind obligarea paratei la plata daunelor interese (dobanzii legale moratorii), ca neintemeiata. 
Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocaTial. 
Cu apel in 10 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul BucureSti SecTia a VIII-a Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale. 
            PronunTata prin punerea soluTiei la dispoziTia parTilor prin intermediul grefei instanTei, azi 22. 10. 2019. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑