• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Anulare decizie de sanctionare disciplinara cu reducerea salariului pe o luna cu 10 %

Hotararea nr. 8 din 16.01.2014
Pronuntata de Tribunalul GORJ

Pe rol fiind judecarea actiunii formulata de petentul C.G.. in contradictoriu cu intimatii S.C.C.E.O.- - SC avand ca obiect contestatie decizie de sanctionare disciplinara .

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin actiunea  inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj –Sectia Conflicte de Munca si Asigurari sociale sub nr. .. petentul C.G..  a  solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu intimata USM R sa se dispuna anularea deciziei nr… prin care i s-a aplicat sanctiunea disciplinara cu reducerea salariului pe o luna cu 10 %  si obligarea angajatorului sa ii plateasca cheltuielile de judecata pe care le va face cu judecarea procesului.
In motivarea  contestatiei  a aratat ca prin decizia enuntata in temeiul art.247 alin.2 si art.248 alin.1 litera c din contract a fost sanctionat cu reducerea salariului pe o luna cu 10 % , retinandu-se ca este vinovat de decontarea nejustificata a unor sume de bani din contractele de servicii 247/M/12.03.2012 si 34/DM/11.10.2012.
A aratat petentul ca activitatea de service (reparatii) centrale termice  nu era cuprinsa in fisa postului sau, ca nu a semnat contractul nr.247 /12.03.2012 fiind operat pe cord deschis nu a semnat  decat o singura factura, ultima ce nu are legatura cu faptele prezentate de corpul de control. Prin decizia nr.1053 din 16.11.2008 au fost stabiliti responsabilii cu centrale termice .
 Ca in conformitate cu art.252 alin.1 din  Codul muncii aplicarea sanctiunii disciplinare se poate face in termen de 30 de zile calendaristice de la data savarsirii abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de la data savarsirii faptei respective. Ca ambele termen trebuiau respectate cumulativ.
 A precizat petentul ca nota de control a fost intocmita in data de 25.03.2013 cu nr.4699, iar dispozitia de sanctiuni disciplinare in data de 24.05.2013, iar nota explicativa a  fost data in data de 18.03.2013. Factura semnata de petent  poarta data de 27.07.2012. Ca potrivit art.251 alin.2 si alin.4 la cercetarea abaterii trebuia sa fie convocat de corpul de control in scris, precizandu-se obiectul abaterii – data, ora si locul , lucru ce nu s-a efectuat si rog sa constatati caracterul discriminatoriu al sanctiunii, caracterul imperativ si tendentios , deoarece facturile acceptate la plata  in acelasi contract  de alti salariati ai unitatii pentru aceeasi cauza nu au fost sanctionati. Astfel ca sanctiunea este imperativa, nejustificata si dictatoriala. A solicitat petentul sa se constate si nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare intrucat nu a fost inscrisa data la care a comis abaterea si descrierea faptei comise, motivarea in fapt si motivarea in drept adica indicarea dispozitiilor, aliniatelor, articolelor din contractele de servicii incheiate prin care se presupune ca a platit ilegal nu sunt indicate . Se mentioneaza contractele si ca s-au incalcat prevederile contractuale si anexele dar nu se individualizeaza articolul , aliniatul .
In dovedire , au fost depuse in copie: decizia contestata ,  nota explicativa,  dispozitia nr.1053/24000/16.12.2008, carte de identitate.
In aparare, intimatii S.C.C.E.O.- Sucursala D.M.T au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata si nefundamentata pentru motivele expuse.
 S-a aratata  ca in actiunea formulata de catre petent, acesta sustine faptul ca nu ar fi semnat contractul cu nr. 247/ 12.03.2012, data la care s-ar fi aflat la spital fiind operat pe cord deschis, activitatea de service (reparatii) centrale termice nefiind cuprinsa in fisa postului.
S-a invederat instantei de judecata ca mentiunea petentului referitoare la semnarea unei singure facturi ce nu are legatura cu faptele prezentate este eronata deoarece, acesta a semnat un numar de doua facturi, respectiv factura nr. 479/18.07.2012 si factura nr. 603/26.07.2012 insusite de catre acesta prin acceptul la plata si din care rezulta clar concluziile prezentate in raportul de control efectuat de catre Corpul de Control Tehnico- Economic al S.C.C.E.O.
Mai mult decat atat, in baza contractului de servicii nr. 34/DMRO din data de 11.10.2012, petentul a acceptat la plata si factura nr. 615/02.11.2012, fiind responsabil de contract si totodata membru in comisia de receptie a lucrarii numit prin Decizia inregistrata sub nr. 602/29.10.2012 in Registrul special si sub nr. 17146/29.10.2012 in Registrul general.      
S-a precizat ca decizia nr. 1053/16.11.2008 prin care se stabileau responsabilii cu centrale termice la care se face referire prin actiune si anexata la dosar de catre petent, a facut obiectul unui alt contract de prestari servicii aferent anului 2008 si nicidecum anului 2012, asa cum afirma petentul, decizia corecta fiind Decizia nr. 602/29.10.2012 mentionata mai sus .
In urma efectuarii controlului tehnic, economic si financiar de fond la E.M.C. R. de catre Corpul de Control Tehnico-Economic al C.G..S.C. C.E.O.S.A. Tg-Jiu, materializat in Raportul de control inregistrat sub nr.4699/25.03.2013 si inregistrat la Unitate de Servicii si Mentenanta Rovinari prin adresa nr. 5054/29.04.2013. sub nr. 1097/14.05.2013, s-au constatat anumite deficiente in activitatea petentului, constand in:
• La contractele de servicii 247/M/12.03.2012 si 34/DM/l 1.10.2012 incheiate cu S.C. Elmerom Construct SRL Tg-Jiu a fost decontata in mod nejustificat suma de 15.841 lei (inclusiv TVA)- anexele nr. 15,15/1,15/2 din care :
- 3.497.03 lei reprezentand cota de aprovizionare 10% necontractata
- 3.595,20 lei reprezentand contravaloare manopera decontata pentru operatiuni neefectuate, la centrala termica de la Rovinari Est.
- 8.755,02 lei reprezentand contravaloare materiale aprovizionate si nepuse in opera la centrala termica de la Tismana 1.
Pentru piesele inlocuite nu au fost prezentate certifícate de garantie si certifícate de calitate si conformitate.
Organul de control intern a constatat, ca au fost incalcate prevederile contractuale raspunzator fiind C.G.. -responsabil de contract, asadar, producandu-se de catre petent din vina si in legatura cu munca acestuia un prejudiciu in dauna societatii noastre, dispunandu-se, totodata, prin masura nr.10 din actul de control mentionat mai sus sanctionarea disciplinara a salariatului cu 10% conform art.247.alin 2 coroborat cu art.248.alinl.lit.c din Codul muncii .
Cu privire la nulitatea absoluta a Deciziei de sanctionare inregistrata sub nr. 89/24.05.2013 in Registrul special si sub nr.1595/24.05.2013 in Registrul general invocata de catre petent ca fiind emisa cu incalcarea prevederilor art. 252 alin. 1 din art. 279   s-a aratat ca  prevederile art. 206. (1) din Contractul Colectiv la nivel de unitate, abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinile si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici superiori, iar in cadrul unitatii noastre fiind considerata ca abatere disciplinara \"necompletarea s-au completarea necorespunzatoare sau inexacta a evidentelor si executarea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu prin nerespectarea prevederilor contractuale conform pct.2.40.
Conform art.209 din C.C.M./2013-2014 la nivel de unitate - aplicarea sanctiunii disciplinare este un atribut al organelor de conducere ale S.C.C.E.O.,respectiv:
Directorii sucursalelor/subunitatilor pentru abaterile savarsite de personalul de conducere si executie al acestora, conform competentelor si imputernicirilor acestora. Prevederile art. 209 din C.C.M./2013-2014 Conducatorul Unitatii de Servicii si Mentenanta Rovinari  conform   Raportului intocmit de Corpul de Control  Tehnico  Economic  al  C.E.O.  S.A.  nr. 4699/25.03.2013 inregistrat la unitate prin adresa nr. 5054/29.04.2013. sub nr. 1097/14.05.2013, prin care s-au stabilit masurile necesare remedierii deficientelor constatate.
Prin decizia nr.87/1449 din data de 22.05.2013 s-a constituit o comisie de analiza in vederea stabilirii modului de indeplinire a masuri consemnate in raportul de control mentionat.
In data de 23.05.2013 comisia constituita prin decizia nr. 87/1449/22.05.2013 a prezentat petentului masura stabilita prin Raportul de control nr.4699/25.03.2013 de Corpul de Control Tehnico-Economic al S.C C.E.O. S.A., iar in urma analizei cat si a informarii petentului, acesta isi mentine cele declarate in nota explicativa data in fata membrilor corpului de control, fapt pentru care s-a incheiat un proces - verbal.
In temeiul prevederilor art. 247 (2), art. 248 (1) si art. 252 (1) din Codul  Muncii, coroborate cu art. 206. (1), art. 209, art. 210 (1) din Contractul Colectiv de Munca, Raportul Corpului de Control Tehnico Economic al C.E.O. S.A. nr. 4699/25.03.2013 si Procesului- verbal incheiat in data de 23.05.2013, conducatorul Unitatii de Servicii si Mentenanta a dispus aplicarea sanctiunii disciplinare prin decizia nr. 89/15495/24,05.2013.
In drept,  intampinarea a fost intemeiata  pe dispozitiile art.205 Cod de procedura Civila.
 In conformitate cu art. 411 Cod de Procedura Civila,  s-a solicitat judecarea cauzei si in lipsa reprezentantului unitatii.
 Au fost depuse  in copie  xerox urmatoarele documente: Extras din C.C.M. al S. C.E.O. S.A, Proces Verbal incheiat in data de 23.054013, Decizia nr.87/1449/22.05.2013,  Referat nr. 16890/24.10.2012, Dispozitia nr.602/17146/29.10.2012, Extras din Raportul Corpului de Control Tehnico Economic al C.E.O. S.A. nr. 4699/25.03.2013, Adresa nr.1097/14.05.2013,contractele de servicii 247/M/l2.03.2012 si 34/DM/l 1.10.2012, Fisa postului C.G.. pentru anul 2013.
 Petentul C.G.. a formulat  raspuns la intampinarea formulata de intimata   cu urmatoarele precizari : a aratat petentul ca angajatorul are obligatia de a emite decizia de sanctionare in  terme de 30 de zile de la data luari la cunostinta despre fapta, iar acest termen trebuie sa se incadreze inlauntrul termenului de 6 luni de la data savarsirii faptei . A mai aratat petentul ca raportul de control este incheiat in data de 21.03.2013 si este transmis subunitatii prin adresa nr.3288/27.03.2013 nr.3288/27.03.21013 se revine de catre SDM Tg-Jiu cu adresa nr.5054/29.04.2013 si se cere punerea in aplicare a masurilor dictate de Corpul de control. Procesul-verbal nu cuprinde motivele pentru care sanctiunea a fost aplicata, nu are consemnate faptele ( in totalitatea lor ) pentru care a fost sanctionat  A mai aratat petentul ca a  fost incalcat si termenul de 6 luni  care reiese clar din  data contractelor si a facturilor platite. 
  Corpul de control nu dispune de prerogativa disciplinara, numai angajatorul conform art.250 si art. 252 din art. 279 , chiar si organele de stat au dreptul sa propuna  angajatorului aplicarea unei sanctiuni disciplinare .
Din continutul deciziei se observa ca sanctiunea nu are legatura cu contractele comerciale  ci individualizeaza la art.2 ca fisele posturilor celor nominalizati vor fi completate 
 Cu atributii si responsabilitati privind receptia lucrarilor de service in centralele respective. Ca la dosar se depune o fisa a postului din 2013 in conditiile in care 2012 exista o alta fisa a postului si in care nu se prevedea ca se ocupa centralele termice . Ca  a fost trecut la contractul nr.247/12.03.29012 responsabil de contract  in conditiile in care se afla in concediu medical . De asemenea petentul a invocat dispozitiile art.252 alin.2 din art. 279 , respectiv nulitatea absoluta a deciziei  motivat de faptul ca in decizie nu se preconizeaza prevederile din statutul de personal, regulamentul  intern, contractul individual   de munca pe care l-a incalcat, motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate prin nota explicativa, precum si descrierea faptei care nu arata in mod concret in ceea ce a constat actiunea sau inactiunea savarsita cu vinovatie de catre petent. Valoarea contractelor nu a fost depasita, receptiile care au stat la baza acceptului de plata sunt semnate de comisii , de sefii locuirilor de munca respective .
 A mai aratat petentul ca are o vechime in munca de  35 de ani si  nu a primit niciodata o sanctiune disciplinara.
 In dovedire, petentul  a depus in copie : adresa nr.5054/29.04.2013 , extras din regulamentul intern cu privire la sanctiune .
 Intimatii au formulat precizari prin care au reiterat sustinerile formulate prin intampinare (filele113-116 din dosar ).
In conformitate cu dispozitiile art.248 Cod de procedura civila instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura , precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei .


In ceea ce priveste exceptia nulitatii absolute a deciziei o constata neintemeiata urmand sa o respinga cu urmatoarea motivare : 
 Potrivit dispozitiilor art. 252 alin.2 din art. 279 : Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:   a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
Analizand de decizia de sanctionare contestata instanta constata ca in decizie se prevad in drept normele incalcate, respectiv art.206(2) din CCM/2013-2014.
 De asemenea, au fost inlaturate apararile petentului formulate in nota explicativa motivandu-se ca  au fost incalcate prevederile contractelor incheiat si anexele ce fac parte din acestea, respectiv : decontarea nejustificata a cotei de aprovizionare de 10 % necontractata, decontarea nejustificata a contravalorii manoperei pentru operatiuni neefectuate la centrala termica din cariera Rovinari pre cum si decontarea nejustificata contravalorii materialelor aprovizionate si nepuse in opera la centrala termica din cariera Tismana . 
In ceea ce priveste exceptia prescriptiei de 6 luni invocata de petent, de la producerea faptei   precum si obligatia unitatii de a emite decizia de sanctionare in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre fapta, termene  stipulate de art.252 alin.1 instanta constata de asemenea ca este neintemeiata urmand sa o respinga cu urmatoarea motivare:
In conformitate cu dispozitiile art.252 alin1 din art. 279 : Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
Dispozitiile art.209 din C.C.M./2013-2014 la nivel de unitate statueaza ca aplicarea sanctiunii disciplinare este un atribut al organelor de conducere ale S. Complexului Energetic Oltenia S.A.,respectiv:
-  Directorii   sucursalelor/subunitatilor pentru abaterile savarsite de personalul de conducere si executie al acestora, conform competentelor si imputernicirilor acestora. Prevederile art. 209 din C.C.M./2013-2014 Conducatorul Unitatii de Servicii si Mentenanta Rovinari  conform   Raportului intocmit de Corpul de Control  Tehnico  Economic  al  Complexului  Energetic  Oltenia  S.A.  nr. 4699/25.03.2013 inregistrat la unitate prin adresa nr. 5054/29.04.2013. sub nr. 1097/14.05.2013, prin care s-au stabilit masurile necesare remedierii deficientelor constatate.
Prin decizia nr.87/1449 din data de 22.05.2013 s-a constituit o comisie de analiza in vederea stabilirii modului de indeplinire a masuri consemnate in raportul de control mentionat.
comisia constituita prin decizia nr. 87/1449/22.05.2013 a prezentat petentului la data de 23.05.2013 masura stabilita prin Raportul de control nr.4699/25.03.2013 de Corpul de Control Tehnico-Economic al S.C Complexului Energetic Oltenia S.A., iar in urma analizei cat si a informarii petentului, acesta  a mentinut  cele declarate in nota explicativa data in fata membrilor corpului de control, fapt pentru care s-a incheiat un proces - verbal.
In temeiul prevederilor art. 247 (2), art. 248 (1) si art. 252 (1) din Codul  Muncii, coroborate cu art. 206. (1), art. 209, art. 210 (1) din Contractul Colectiv de Munca, Raportul Corpului de Control Tehnico Economic al Complexului Energetic Oltenia S.A. nr. 4699/25.03.2013 si Procesului-verbal incheiat in data de 23.05.2013, conducatorul Unitatii de Servicii si Mentenanta a dispus aplicarea sanctiunii disciplinare prin decizia nr. 89/15495/24.05.2013.
Pe fondul cauzei, analizand intregul material probatoriu, in raport de dispozitiile legale aplicabile, instanta retine ca este intemeiata contestatia petentului , pentru urmatoarele considerente :
Prin decizia nr. 81 numar registru special si 1595 registru general din 24.05.2013 petentul C.G..  a fost sanctionat cu reducerea salariului de bata pe o durata de o luna cu 10 % in temeiul prevederilor art.247 alin.2 si art.248 alin.1 lit.c din Codul muncii coroborate cu art.210(1) lit.c din Contractul Colectiv de munca aplicabil .
S-a retinut ca petentul se face vinovat pentru decontarea in mod nejustificat catre SC Elmerom Construct SRL Targu-Jiu  a sumei de 15847 lei reprezentand cota de aprovizionare de 10 % necontractata(3497,03 lei), contravaloarea manoperei pentru operatiuni neefectuate    la centrala termica din cariera Rovinari(3595.2 lei), contravaloarea materialelor aprovizionate si nepuse in opera la centrala termica din cariera Tismana.   
Analizand  contractul de  servicii nr.1247 din 247/M/12.03.2012 instanta constata ca acesta nu este semnat de petent, acesta aflandu-se in incapacitate temporara de munca, prin urmare   nu i se poate imputa faptul ca  a semnat ulterior ca responsabil de contract  devizul cu operatiile de verificare si reparare  pentru centrala termica de al sediul administrativ Tismana 2  precum si acceptarea la plata a facturii nr.603/26.07.2012 in valoare de 27788,96 lei reprezentand contravaloarea prestari servicii la contractul nr.247/12.03.2012.
 Mai mult decat atat  asa cum mentioneaza si intimatii  acceptarea la plata  s-a facut in baza Procesului –verbal de receptie nr.1145 din 01.11.2012(fila 80 din dosar )  al comisiei constituite la nivelul unitatii prin decizia nr.602/17146/29.10.2012, obligatie stabilita prin contractul incheiat ( capitolul 10 Receptie si Verificari- fila 31)  .
 Prin urmare intimatul nu a probat cele retinute in sarcina petentului  si anume in ce costa „ necompletarea sau completarea necorespunzatoare sau inexacta a evidentelor „. conform dispozitiilor art.206 alin.2 pct.2.40 din Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate pe anul 2013-2014.
De asemenea  intimata nu a  preciza care sunt  care sunt atributiile din fisa postului petentului care nu au fost indeplinite.
Ori potrivit dispozitiilor art.250 din Codul muncii „angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport de gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere imprejurarile in care a fost savarsita  fapta, gradul de vinovatie al salariatului, consecintele abaterii disciplinare, comportarea generala in serviciu a salariatului, eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior.
Fata de aceasta situatie, tribunalul apreciaza ca petentul a facut dovada faptului ca nu se face vinovat de abaterile disciplinare retinute in sarcina sa, intimata neproband vinovatia petentului,  iar pe cale de consecinta, instanta va admite in parte contestatia si va anula decizia nr.89/1595/24.05.2013 .
In conformitate cu dispozitiile art. 452 din Codul de procedura civila „partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca, in conditiile legii, dovada existentei si intinderii lor, cel mai tarziu la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei” . Cum petentul nu a facut dovada cheltuielilor de judecata efectuate in acest proces, instanta va respinge cererea privind acordarea cheltuielilor de judecata ca nedovedita.

Respinge exceptiile nulitatii absolute a deciziei si exceptia prescriptiei emiterii deciziei de sanctionare nr.89/1595/24.05.2013 invocate de petent.
Admite  in parte contestatia formulata de petentul C.G.., CNP … domiciliat in comuna …, in contradictoriu cu paratul S.C.C.E.O. cu sediul procesual ales la … . si S.D.M.Tg-Jiu, cu sediul in ….
Anuleaza decizia de sanctionare nr…. emisa de intimata.
Respinge cererea petentului privind acordarea cheltuielilor de judecata ca nedovedita.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.
Pronuntata in sedinta  publica  din 16.01.2014, la Tribunalul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   sanctiune disciplinara    incetarea contractului individual de munca    cercetare disciplinara    convocare    cercetare prealabila    reparatie echitabila    termen rezonabil    reducerea salariului    fisa postului    raport de control   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑