• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Efectele suspendarii contractului individual de munca. Participarea salariatului alfat in incapacitate temporara de munca la procedura de selectie in vederea concedierii

Hotararea nr. 3795 din data de 05 iulie 2016
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin sentinta civila nr. .../25.11.2013, Tribunalul Bucuresti a admis contestatia formulata de contestatorul T. C. D. in contradictoriu cu intimata S. R. DE T. ; a anulat decizia nr. NR/DRU/446/28.02.2013 emisa de intimata; a dispus reincadrarea contestatorului pe postul si functia detinute anterior concedierii; a obligat intimata sa plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data concedierii si pana la reintegrarea efectiva; a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Contestatorul T. D. a fost angajatul intimatei S. R. de T. potrivit contractului individual de munca nr. 3704/02.09.1991, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale succesive.

La data de 29.01.2013 contestatorului i s-a comunicat preavizul nr. .../29.01.2013, prin care i se aducea la cunostinta faptul ca postul sau a fost desfiintat in cadrul unei proceduri de concediere colectiva, in urma finalizarii procesului de selectie privind stabilirea ordinii de prioritate la concediere, astfel incat, incepand cu data de 01.02.2013, se afla in termenul legal de preaviz de 20 zile lucratoare, cu dreptul de a nu se prezenta la locul de munca, cu exceptia ultimelor 7 zile lucratoare in care va fi necesara prezenta sa pentru efectuarea formalitatilor de lichidare.

Prin decizia nr. NR/DRU/446/28.02.2013, s-a dispus ca, incepand cu data de 01.03.2013, sa inceteze contractul individual de munca al contestatorului, pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii colective si a desfiintarii postului ocupat.

In motivarea deciziei se invoca hotararea nr. 110/28.08.2012 a Consiliului de Administratie al SRTv, prin care a fost aprobat Programul de Redresare Economica a societatii, ratificata prin hotararea nr. 121/29.10.2012 a Consiliului de Administratie al SRTv prin care a fost aprobata modificarea organigramei societatii, in sensul desfiintarii unui numar de 635 locuri de munca, din care 7 locuri de munca aferente functiilor de conducere si 628 locuri de munca aferente functiilor de executie, din care 267 de specialitate si 368 de suport, locuri de munca ce nu se mai regasesc in organigrama. Se mai mentioneaza ca motivatia reorganizarii interne a societatii este reprezentata de necesitatea obiectiva de reducere a costurilor operationale si de functionare a institutiei, cu scopul stingerii datoriilor acumulate si de acoperire a cheltuielilor de modernizare si retehnologizare a fluxurilor interne de productie, in acord cu Memorandumul aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta din data de 01.09.2012 privind aprobarea esalonarii platii datoriei fiscale a SRTv.

De asemenea, in decizie s-au consemnat criteriile de stabilire a ordinii de prioritate avute in vedere (respectiv selectia profesionala individuala), precum si faptul ca salariatul a obtinut in cadrul procesului de selectie un punctaj general 0 si nu a fost cuprins in categoria persoanelor cu probleme sociale avute in vedere in cadrul procesului de diminuare a consecintelor concedierii.

Sub aspectul legalitatii, Tribunalul a apreciat ca decizia de concediere nr. NR/DRU/446 /28.02.2013 intruneste toate conditiile prevazute de art. 76 alin. 1 din art. 279 .

De asemenea, fiind vorba despre o concediere colectiva, instanta a constatat ca intimata a respectat procedura speciala prevazuta de art. 69 si urm. din art. 279 , respectiv a purtat discutii cu sindicatele, a comunicat o copie a notificarii prevazute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca la aceeasi data la care a comunicat-o sindicatului si a comunicat notificarile prevazute la art. 72 din art. 279 .

Referitor la sustinerea contestatorului, in sensul ca negocierile s-au purtat doar cu sindicatul reprezentativ si nu cu toate sindicatele, fapt ce ar atrage nulitatea concedierii, tribunalul a apreciat ca este neintemeiata.

Constatand ca, prin cele doua acte emise in manifestarea rezolutiei de concediere a contestatorului (preavizul nr. .../29.01.2013 si decizia nr. NR/DRU/446 /28.02.2013), intimata a respectat conditiile impuse art. 76 din art. 279 , Tribunalul a apreciat ca decizia de concediere a fost emisa in mod legal.

In ceea ce priveste temeinicia deciziei de incetare a contractului individual de munca, Tribunalul a retinut ca, potrivit art. 50 lit. b) din art. 279 , contractul individual de munca se suspenda de drept in timpul concediului pentru incapacitate temporara de munca, art. 49 alin. 2 codul muncii stabilind ca suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. Din coroborarea acestor dispozitii legale rezulta ca, pe durata incapacitatii temporare de munca, se suspenda doar prestarea muncii si plata salariului, nu si a altor drepturi sau obligatii ce decurg din contract sau legislatia muncii. Prin urmare, contestatorul nu poate invoca faptul ca se afla in concediu medical pentru a nu participa la procedura de selectie a personalului in vederea concedierii. Imprejurarea ca T. D. se afla la acel moment in concediu medical nu poate sa-i fie imputata intimatei si nici nu-i poate profita contestatorului, pentru a fi exclus din start de la concediere, deoarece intr-o asemenea ipoteza s-ar fi creat o stare de discriminare fata de ceilalti salariati care erau in desfasurarea raporturilor de munca.

Tribunalul a inlaturat apararea contestatorului in sensul ca nu i-au fost comunicate procedura de evaluare si modalitatea concreta de desfasurare a selectiei, retinand ca toate informatiile necesare au fost publicate de catre angajator pe pagina interna de comunicare, tocmai pentru a fi accesibila tuturor salariatilor si ca nu exista nicio dispozitie legala care sa impuna obligativitatea comunicarii acestor informatii, sub semnatura de primire, in mod distinct catre fiecare salariat in parte.

S-a retinut, in schimb, ca procedura de selectie a personalului in vedere concedierii, aplicata in mod concret de catre intimata, nu a fost conforma cu dispozitiile legale, fiind incalcate dispozitiile art. 69 alin. 3 din art. 279 .

Din analiza dispozitiilor legale, rezulta ca acestea impun departajarea salariatilor pe baza criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere numai dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta individuala, noua reglementare avand la baza criteriul performantei profesionale, cu aplicarea in subsidiar a criteriilor de ordin social.

Or, in speta de fata, in cadrul negocierilor purtate anterior concedierii colective, intimata si sindicatul reprezentativ al salariatilor au stabilit o anumita categorie de salariati care sa fie exclusa din start de la concediere, respectiv asa-numitele „cazuri sociale”, incalcandu-se astfel dispozitiile art. 69 alin. 3 din codul muncii care impuneau ca si aceste „cazuri sociale” sa fie mai intai evaluate din punct de vedere profesional si ulterior, in caz de punctaj aflat la paritate cu punctajul unui alt salariat, sa se aplice criteriul cazului social.

In concret, se retine faptul ca in tabelul privind salariatii considerati „cazuri sociale” care au fost exclusi de la concediere, fara a mai intra in procedura de evaluare profesionala, se regasesc anumite persoane care ocupau postul de „tehnician de echipamente TV”, post ocupat de asemenea de contestator la momentul concedierii.

Prin urmare, retinand ca prin incalcarea dispozitiilor art. 69 alin. 3 din art. 279 contestatorului i s-a produs in mod concret un prejudiciu (anumiti salariati care ocupau un post de aceeasi natura cu postul ocupat de el nefiind supusi evaluarii si fiind exclusi de la concediere), Tribunalul a apreciat ca in mod nelegal s-a dispus concedierea contestatorului, fapt ce atrage nelegalitatea deciziei de concediere.

Fata de aceste aprecieri, sustinerile contestatorului, in sensul ca anumiti tehnicieni de la carul de productie nr. 3 au fost favorizati de catre conducerea intimatei si ca alti tehnicieni au fost mutati de la un car de productie la altul, nu mai prezinta relevanta, intreaga procedura de selectionare a salariatilor ce ocupau functia de „tehnician echipamente TV” fiind viciata.

Din toate probele administrate in cauza rezulta ca desfiintarea postului de natura celui ocupat de catre contestator a avut o cauza reala si serioasa, insa nu se poate determina daca a fost si efectiva, avand in vedere ca nu a fost efectuata evaluarea tuturor salariatilor ce ocupau postul de „tehnician echipamente”, pentru a se stabili care anume posturi vor fi desfiintate efectiv.

In consecinta, retinand ca desfiintarea postului ocupat de contestator a fost efectuata fara respectarea tuturor dispozitiilor legale incidente, Tribunalul a apreciat ca decizia de concediere nr. NR/DRU/446/28.02.2013 este nelegala si netemeinica.

Impotriva acestei hotarari, a declarat apel motivat, in termenul legal, apelanta S. R. DE T., inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a VII-a Pentru Cauze privind  conflicte de munca si asigurari sociale la data de 10.04.2014.

In motivarea apelului, aceasta a aratat, in esenta, urmatoarele:

In fapt, in dupa amiaza zilei de 09.11.2012, anterior inceperii procesului de selectie pe criterii de performanta profesionala individuala la nivelul angajatorului, s-au comunicat notificarile de participare in selectie catre toti salariatii care activau in aceiasi activitate ca si intimatul Torica C. D., moment in care acesta a solicitat sefului ierarhic sa i se acorde termen pana luni 12.11.2012 pentru a se gandi la optiunile pe care intentiona sa le inscrie.

Profitand de aceasta amanare, obtinuta cu intentia evidenta de a eluda procesul de selectie, contestatorul a intrat in concediu medical incepand cu data de 12.11.2012 pana in 07.12.2012 cand si-au incetat activitatea comisiile de selectie, aspect asupra caruia instanta s-a aplecat in mod absolut temeinic.

Cu privire la departajarea comparativa intre persoane, in legatura cu munca, instanta de fond a retinut in mod corect ca la nivelul Societatii Romane de T. s-a realizat o selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere prevazuta de art. 69 alin. 2 lit. d) si realizata in conditiile art. 69 alin. 3 din art. 279 , republicat.

In privinta modalitatii de notificare a termenului de preaviz, prima instanta a observat si retinut ca  S. Romana de T., emitand notificarile de preaviz, nu a afectat in nici un mod norma legala imperativa cu privire la acest drept, retinand ca, dupa finalizarea procedurilor prealabile concedierilor colective, a fost emisa o notificare privind termenul de preaviz si, ulterior, au fost emise si deciziile de concediere, respectand astfel in cel mai riguros mod exigenta instituita de art. 75 cu privire la preaviz si art. 76 din art. 279 .

Prima instanta a observat ca procesul de consultari, potrivit CCM la nivel de unitate, se initiaza in raport cu toate sindicatele constituite la nivelul societatii si a retinut ca informatiile necesare acestor consultari se transmit numai Sindicatului reprezentativ, situatie realizata intocmai la nivelul subscrisei.

Prin hotararea atacata pe calea apelului instanta de fond a retinut ca procesul prealabil concedierilor colective a fost respectat intrutotul de S. Romana de T., ca decizia de concediere corespunde exigentelor institute de art. 76 din art. 279 si ca suntem in prezenta unei concedieri colective legale si temeinice, ca masura concedierii a avut o cauza reala si serioasa, insa verificand efectivitatea masurii a retinut ca procesul de selectie privind stabilirea ordinii de prioritate la concediere nu a inclus o  salariati care au fost considerati cazuri sociale si ca astfel decizia in sine este nelegala si netemeinica.

Astfel instanta a retinut, contrar realitatii de fapt ca, in cadrul consultarilor anterioare concedierilor colective, au fost excluse de la procedura de selectie persoanele incadrate in categoria cazurilor sociale, fiind astfel incalcate prevederile art. 69, alin. 3 din art. 279 si art. 52 bis din CCM aplicabil, fara a observa ca in fapt toate aceste persoane, alaturi de toti ceilalti angajati, au intrat in selectie insa dupa selectie si ca acele 55 de locuri de munca au redus numarul de concedieri in acord cu partenerii sociali.

Un aspect foarte important este acela al confuziei de la care a plecat instanta de fond atunci cand a facut referire la negocieri in cadrul procesului de consultari, ceea ce in sine reprezinta o contradictie in termeni, fata de dispozitiile art. 1, lit. b, pct. lI si pct. III din Legea nr. 62/2011, care defineste distinct consultarea de negociere.

Opinia instantei nu este de natura sa sustina solutia pronuntata in cauza, pentru ca, in fapt, toti salariatii au intrat in selectie si singurii salariati care nu au fost inclusi in proces au fost cei aflati sub protectia art. 60 din art. 279 republicat si fata de care nu s-ar fi putut dispune concedierea si evident salariatii ale caror posturi nu erau vizate de reducere sau de desfiintare.

Practic, instanta de fond retine ca masura concedierii contestatorului este netemeinica pentru ca nu s-a putut verifica caracterul efectiv al desfiintarii postului acesteia, legat de imprejurarea ca au fost salariati care nu au intrat in selectie, retinand gresit ca locul de munca al contestatorului ar fi ocupat de o persoana considerata caz social in mod nelegal.

Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere au urmarit in principal performantele profesionale individuale apreciate comparativ cu ceilalti angajati pe functia de Documentarist in cazul intimatului din aceasta cauza si, doar daca ar fi existat egalitate de punctaj, s-ar fi practica o departajare pe criterii de natura sociala, cu exceptia cazurilor in care s-a desfiintat in integralitate o activitate si astfel nu se putea practica o selectie in vederea concedierii, conform art. 69 din art. 279 , art. 52 si art. 52 bis din Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

Insa pentru ca in procesul de selectie nu a existat nici un caz de egalitate pe post care sa fi impus departajarea pe criterii sociale, in cadrul procesului de selectie nu s-au aplicat asemenea criterii.

Apelanta solicita sa se observe ca, ulterior realizarii selectiei pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere pe criterii de performanta si realizari profesionale, in acord cu toate sindicatele constituite la nivelul Societatii Romane de T., s-au aplicat si criterii de selectie de natura sociala doar pentru cazurile sociale deosebite si au fost mentinuti in activitate numai salariatii care aveau probleme sociale majore, fara ca insa sa fie alterate rezultatele selectiei pentru ca locurile de munca oferite persoanelor incadrate in categoria cazurilor sociale deosebite au fost infiintate distinct de cele initial aprobate, masura in sine aparand ca si masura de reducere a numarului de concedieri.

Considera ca instanta de fond, in mod gresit a retinut ca decizia de concediere este netemeinica si nelegala pentru ca nu au fost incluse in selectie persoanele incadrate in categoria cazurilor sociale, pentru ca, in realitate, si aceste persoane au fost incluse in acest proces de selectie (in masura in care pe perioada restructurarii/selectiei nu s-au aflat in situatiile prevazute de art. 60 din art. 279 ), iar mentinerea in activitate a celor 55 de cazuri sociale nu a afectat ierarhizarea din selectie pentru ca selectia a avut in vedere un numar de 2395 de locuri de munca aprobate, iar ulterior s-a luat masura diminuarii numarului de concedieri cu 55 de locuri de munca care, potrivit Hotararii Consiliului de Administratie, trebuiau sa fie oferite strict celor care se aflau in situatii sociale deosebite in acord cu partenerii sociali si nu cazurilor sociale avute in vedere de art. 52 din CCM aplicabil.

Astfel, prin Hotararea nr. 110 din 2012 a Consiliului de Administratie al Societatii Romane de T. a fost aprobat Programul de Redresare Economica a Societatii Romane de T. care continea si organigrama functionala cu 2395 de locuri de munca care urma a fi implementata prin restructurarea de personal.

Ulterior, in contextul in care acesta hotarare nr. 110 din 2012 a fost ratificata si completata prin Hotararea nr. 121 din 2012 ca urmare a pronuntarii Deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei, prin care Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 28 din 26.06.2012 a fost gasita ca fiind neconstitutionala, numarul de locuri de munca a ajuns la 2450, tocmai pentru ca s-au aprobat 55 de locuri de munca care sa fie oferite persoanelor incadrate in categoria cazurilor sociale deosebite (salariati bolnavi de boli incurabile, cu membrii de familie in situatii similare, etc.).

Asadar, considera ca instanta a confundat valorificarea rezultatelor selectiei cu masura de mentinere in activitate a celor 55 de cazuri sociale pe cele 55 de locuri de munca care au redus numarul concedierilor in urma procesului de consultari, in contextul in care in cadrul programului de consultari purtate in conformitate cu prevederile art. 69 din art. 279 s-au identificat posibilitati de reducere sensibila a numarului de locuri de munca desfiintate si implicit de reducere a numarului de concedieri iar incadrarea pe aceste locuri de munca s-a realizat dupa selectie dupa cum rezulta din procesele verbale de consultari ordinare din luna septembrie 2012 in relationare cu procesul-verbal de consultari suplimentare din luna ianuarie 2013, avand ca obiect strict incadrarea cazurilor sociale deosebite pe cele 55 de locuri de munca aprobate cu scopul de a asigura o masura de protectie sociala si astfel de a diminua numarul de concedieri.

La finele consultarilor ordinare, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 120 din 2012 s-a redus numarul de locuri de munca ce trebuiau a fi desfiintate cu un numar de 55 de pozitii si apoi prin Hotararea nr. 121 din 2012 a Consiliului de Administratie al Societatii Romane de T. a fost ratificata si Hotararea nr. 120 din 2012 adoptata de Consiliul de Administratie numit prin hotararea gasita ca fiind neconstitutionala.

In concret, procesul de redimensionare negativa a plecat de la un numarul total de 3150 de salariati al societatii la data de 24.01.2013, din care 94 functii de conducere si 3056 functii de executie, respectiv 1513 personal de specialitate si 1637 personal suport, conform statului de personal si organigramei in vigoare la data emiterii notificarii privind concedierea colectiva in conformitate cu art. 72 din Codul muncii republicat.

Plecandu-se de la programul de redresare economica a Societatii Romane de T., la finalizarea consultarilor cu partenerii sociali s-a ajuns la o schema organizationala redusa cu doar 635 locuri de munca in loc de peste 900 cum se prevedea la momentul initierii procesului de restructurare, aspect care rezulta din organigrama cadru aprobata de Consiliul de Administratie al Societatii Romane de T. prin Hotararea nr. 110 din 03.08.2012, cu modificarile si completarile ulterioare in ceea ce priveste numarul de locuri de munca.

Necesitatea implementarii planului de redresare al televiziunii publice in ansamblul sau a condus la concedierea unui numar de 267 salariati - personal de specialitate si a 368 salariati - personal suport, reclamantul facand parte din categoria personalului de specialitate avand in vedere ca aceasta ocupa functia de redactor redusa din cadrul structurii reformate apartinand Societatii Romane de T., astfel incat sa poata fi asigurata o functionare optima si potrivit scopurilor unei televiziuni publice.

In alta ordine de idei, numarul total de salariati ai Societatii Romane de T., la care s-a ajuns ulterior concedierii colective a 635 de salariati, este de 2450 din care 1231 personal de specialitate si 1219 personal suport, conform organigramei aprobate prin Hotararea nr. 110 din data de 28.08.2012 a Consiliului de Administratie al Societatii Romane de T., cu modificarile si completarile ulterioare in ceea ce priveste numarul de locuri de munca.

Astfel, ca urmare reducerii numarului de concedieri, numarul de locuri de munca ramase in structura Societatii Romane de T. a crescut de la 2395 inainte de consultarile ordinare la 2450 tocmai prin acesta masura care a favorizat, fara afectarea rezultatelor selectiei, un numar de persoane aflate in situatii sociale deosebite, cazuri analizate punctual de administratie cu toate sindicatele abia ulterior selectiei in consultarile suplimentare.

De altfel, prin intampinare s-a aratat ca acele 55 de cazuri sociale au facut obiectul unor consultari suplimentare, dupa finalizarea procesului de selectie, si ca nu au fost retinute pentru cele 55 de persoane incadrate in aceasta categorie, asa incat, din acest considerent, se apreciaza ca solutia pronuntata pe fond este rodul unei greseli care trebuie indreptate in calea de atac a apelului.

Concluzionand, solicita admiterea apelului astfel cum a fost formulat.

Prin intampinarea depusa, intimatul a solicitat respingerea apelului formulat de SRTv, aratand, in esenta, urmatoarele:

Desi, in conformitate cu art. 20 din Regulamentul procedurii de selectie, aprobat prin Hotararea CA nr. 121, SRTv avea obligatia de a transmite intimatului o notificare, in forma prevazuta ca model in anexa 1 a procedurii de selectie (in sensul infirmarii asupra initierii procedurii de selectie, perioadei in care aceasta urma sa aiba loc efectiv si continutului procedurii), aceste aspecte nu au fost notificate salariatului. Pe fondul recidivarii unei afectiuni medicale serioase, intimatul s-a aflat in concediu medical in perioada 26.11.2012-7.12.2012, perioada care a coincis cu cea in care apelanta a derulat procedura de evaluare a personalului, astfel incat s-a aflat in imposibilitate de a participa.

Cu toate acestea, la 29.01.2013, intimatului i-a fost comunicat preavizul nr. .../29.01.2013, prin care ii era adusa la cunostinta imprejurarea ca, la expirarea termenului de 20 de zile acordat, contractul de munca urmeaza sa inceteze ca urmare a desfiintarii postului ocupat, in contextul finalizarii procedurii de selectie. La aceeasi data a contestat rezultatul procedurii, avand in vedere ca a fost impiedicat sa participe la procedura din motive independente de vointa sa, de natura medicala, contestatie la care nu a primit raspuns.

Nelegalitatea deciziei de concediere a fost retinuta de prima instanta prin raportare la incalcarea dispozitiilor legale in ceea ce priveste procedura aplicarii criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere, retinandu-se incalcarea dispozitiilor art. 69 alin. 3 din art. 279 , prin masura excluderii persoanelor din categoria cazuri sociale de la procedura evaluarii profesionale.

In mod corect prima instanta a retinut nelegalitatea deciziei de concediere prin raportare la neconformitatea procedurii de selectie, cata vreme, in realitate, nu a avut loc o departajare a salariatilor, ci o selectie de personal pe criterii ce tin de situatia sociala a acestora. Pentru salariatii astfel selectati, contrar legii, au fost luate masuri de suplimentare a numarului posturilor din schema organizatorica.

Mecanismul aplicat de SRTv, respectiv utilizarea unor criterii subiective distinct de cele obiective, care s-ar fi impus a fi aplicate cu prioritate, in mod obligatoriu, a condus la incalcare dispozitiilor art. 69 alin. 3 din art. 279 si ale art. 52 bis din Contractul colectiv de munca, motiv pentru care procedura concedierii colective derulate de apelanta si decizia de concediere sunt nelegale.

Sustinerile apelantei referitoare la considerentele sentintei pentru care in mod gresit au fost respinse in parte motivele de nelegalitate si netemeinicie invocate prin contestatia impotriva deciziei de concediere se apreciaza ca se impune a fi inlaturate, pentru argumentele prezentate in cuprinsul apelului incident.

Apelul incident, formulat pentru a asigura cadrul procesual necesar analizarii in apel a criticilor invocate de salariat in fata primei instante si care au fost inlaturate sau nu au fost analizate de Tribunalul Bucuresti, a fost introdus in considerarea ipotezei in care s-ar admite apelul SRTv.

In motivarea acestuia, s-a aratat ca in mod gresit au fost respinse criticile privind nelegalitatea masurii concedierii, in contextul in care salariatul s-a aflat in imposibilitate de a participa la procedura de selectie, intrucat s-a aflat in concediu medical, fiind totodata ignorata prevederea inscrisa la art. 23 din Regulamentul procedurii de sectie, conform careia, in cazul salariatilor ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate in conditiile legii, inclusiv pentru cauze care au intervenit in timpul desfasurarii selectiei, dispozitiile Regulamentului se aplica in mod corespunzator, dupa incetarea cauzei de suspendare, cu respectarea dispozitiilor legale incidente.

Desi au existat si alti salariati care, in perioada derularii procesului de selectie, s-au aflat in incapacitate temporara de munca din motive medicale, acestia nu au fost afectati de masura concedierii colective.

In plus, intimatului-contestator nu i-a fost notificata initierea procedurii de selectie, potrivit art. 20 din Regulamentul aprobat prin Hotararea CA nr. 121/2012 si nu i-au fost aduse la cunostinta criteriile de evaluare si obiectivele de performanta.

In mod eronat au fost inlaturate si criticile contestatorului privitoare la nelegalitatea deciziei de concediere din perspectiva incalcarii dispozitiilor legale aplicabile in materia acordarii preavizului (acordat printr-un inscris separat de decizia de concediere) si a incalcarii dispozitiilor legale privind consultarea sindicatelor.

Prin incheierea din 2.09.2014, Curtea a constatat ca apelul incident formulat de contestator nu intruneste cerintele art. 472 alin. 1 in Codul de procedura civila, intrucat nu tinde la schimbarea situatiei juridice a partii reprezentate, situatie juridica raportata la considerentele si dispozitivul sentintei civile de fond, sens in care cererea de apel a fost calificata ca intampinare in raport de pozitia juridica exprimata in apel de partea adversa.

In apel, au fost depuse la dosar inscrisuri.

Examinand sentinta atacata, in limita motivelor de apel formulate, conform dispozitiilor art. 476-479 din Codul de procedura civila, Curtea retine urmatoarele:

In ce priveste efectul devolutiv al apelului si limitele acestuia, Curtea retine ca apelul exercitat in termen provoaca o noua judecata asupra fondului, instanta de apel statuand atat in fapt, cat si in drept (art. 476 alin. 1 din Codul de procedura civila). Astfel, instanta de apel va proceda la rejudecarea fondului in limitele stabilite, expres sau implicit de catre apelant, precum si cu privire la solutiile care sunt dependente de partea din hotarare care a fost atacata; devolutiunea va opera cu privire la intreaga cauza, atunci cand apelul nu este limitat la anumite solutii din dispozitiv ori atunci cand obiectul litigiului este indivizibil (art. 477 din Codul de procedura civila).

Cum partea din hotarare care se ataca este solutia cuprinsa in dispozitiv (art. 461 alin. 1 din Codul de procedura civila), iar obiectul litigiului de fata (contestatie impotriva deciziei de concediere) este indivizibil, devolutiunea va opera cu privire la intreaga cauza, avand in vedere motivele, mijloacele de aparare si dovezile invocate la prima instanta sau aratate in motivarea apelului ori in intampinare (art. 478 alin. 2 ultima teza din Codul de procedura civila).

Se constata ca prima instanta a retinut nelegalitatea si netemeinicia deciziei de concediere pentru incalcarea dispozitiilor relative la procedura aplicarii criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate la concediere, statuand ca au fost nesocotite prevederile art. 69 alin. 3 din art. 279 , prin excluderea persoanelor din categoria „cazuri sociale” de la procedura evaluarii profesionale, cu inlaturarea celorlalte motive de nelegalitate invocate.

Apelanta s-a referit, in motivarea apelului, si la considerentele pentru care Tribunalul a retinut doar partial motivele de nelegalitate si netemeinicie a concedierii invocate, aratand ca, asa cum a constatat si instanta de fond, decizia contestata respecta reglementarile incidente atat sub aspectul formei, cat si in privinta fondului masurii dispuse, sustineri combatute de intimat prin intampinare.

Curtea retine ca, in fapt, prin decizia nr. DRU/446 din 28.02.2013, emisa de S. R. de T. (filele 52-58 din dosarul primei instante, vol. I), s-a dispus incetarea contractului individual de munca al intimatului T. C. D., incepand cu data de 01.03.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 65 alin. (1) din art. 279 , ca urmare a concedierii pentru motive neimputabile salariatului, data fiind desfiintarea locului de munca ocupat de acesta.

In cuprinsul deciziei, se arata ca procesul de restructurare al SRTv a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 110/28.08.2012, fiind modificata organigrama societatii, in sensul desfiintarii unui numar de 635 locuri de munca, dintre care 7 locuri de munca aferente functiilor de conducere si 628 locuri de munca aferente functiilor de executie.

Motivarea reorganizarii interne a societatii s-a aratat ca este reprezentata de necesitatea obiectiva de reducere a costurilor operationale si de functionare a institutiei, cu scopul stingerii datoriilor acumulate si de acoperire a cheltuielilor de modernizare si retehnologizare a fluxurilor interne de productie, in acord cu Memorandumul aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta din data de 01.09.2012, privind aprobarea esalonarii platii datoriei fiscale a SRTv.

Reasezarea functionala a impus redimensionarea structurii de personal, corelata cu reducerea volumului de productie aferent numarului de canale care vor ramane in functiune din cadrul SRTv, in vederea eficientizarii indicatorilor economici si functionali pentru asigurarea scopului SRTv si anume, furnizarea serviciului public de televiziune.

Curtea retine ca ordinea de prioritate la concediere a fost analizata si stabilita in cadrul procesului de consultari cu partenerii sociali, in concordanta cu dispozitiile art. 52 bis din Contractul colectiv de munca la nivel de unitate, urmarindu-se cu prioritate performantele profesionale individuale ale angajatilor incadrati in locurile de munca afectate de reorganizare si ulterior, in acele cazuri in care departajarea nu era posibila, s-a facut aplicarea criteriilor de natura sociala.

Persoanele incadrate in categoria cazurilor sociale nu au fost excluse de la procedura de selectie, acestea, alaturi de ceilalti angajati intrand in procedura de selectie, insa dupa selectia profesionala, cele 55 de locuri de munca reducand numarul de concedieri in acord cu partenerii sociali. Asa fiind, criticile intimatului-contestator privind excluderea de la selectie a celor 55 de salariati nu pot fi primite.

Selectia pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere s-a realizat astfel cum a fost convenit cu reprezentantii sindicatului reprezentativ, singurul ce a inteles sa participe la procedura de consultari desfasurata intre 13-24 septembrie 2012, in sensul ca salariatii SRTv au fost supusi unui proces de departajare realizat in baza memoriului de activitate, a interviului si a unui test grila. Sub acest aspect, retinerile primei instante sunt juste.

In fine, in decizia de concediere se mentioneaza ca salariatul T. C. D., incadrat pe postul tehnician de echipamente TV in cadrul Directiei Artistica si Productie, Departamentul Productie, Serviciul Care Productie, a obtinut in urma selectiei realizate un punctaj general de  0. 00 puncte si nu a putut fi inclus in categoria persoanelor cu probleme sociale avute in vedere in cadrul procesului de diminuare a consecintelor concedierii.

Asa fiind, nu poate fi primita apararea angajatorului formulata pe cale de intampinare in fata primei instante (fila 99, vol. I), in sensul ca: „intrucat in data de 7.12.2012 s-a terminat si cea de a doua etapa a procesului de selectie si contestatorul era tot in concediu medical, realizarea selectiei in ceea ce il priveste pe T. C. D. s-a efectuat pe baza fiselor de evaluare a performantelor individuale periodice pentru ca trebuia sa se asigure un tratament egal tuturor angajatilor incadrati pe locuri de munca supuse restructurarii”.

In conformitate cu dispozitiile art. 79 din art. 279 , decizia de concediere are un caracter formal, asa incat, in caz de conflict individual de munca, angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere.

Mai mult decat atat, o atare procedura era contrara celei stabilite prin Regulamentul pe baza caruia a fost realizata selectia. In plus, chiar daca s-ar fi procedat astfel, salariatul nu ar fi putut obtine la selectie punctajul 0. 00, de vreme ce, potrivit raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale intocmit in data de 6.09.2012, acesta obtinuse 8 puncte in urma evaluarii (fila 83, vol. I din dosarul primei instante).

Angajatorul subliniaza in motivarea aceleiasi decizii ca:

- valorificarea rezultatelor procesului de selectie, atat pe criterii de natura profesionala, cat si pe criterii de natura sociala, pentru cazurile salariatilor cu probleme sociale grave, s-a realizat pe locuri de munca corespunzatoare pregatirii si calificarii salariatilor, in raport cu pozitia detinuta pe vechea organigrama si tinandu-se cont de optiunile individuale;

- ca urmare a finalizarii procesului de selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere si diminuarii numarului de locuri de munca ce urmau sa fie desfiintate, numarul total de salariati ai societatii afectati de concedierea colectiva este de 624, sens in care au fost emise si comunicate notificarile de preaviz;

- masura dispusa prin decizie este consecinta desfiintarii locului de munca ocupat de salariat, in contextul participarii in cadrul procesului de selectie privind stabilirea ordinii de prioritate la concediere.

Or, din intregul material probator administrat in cauza, rezulta ca, in realitate, contrar celor mentionate in decizia contestata, salariatul concediat nici nu a participat la procedura de evaluare pe criterii profesionale organizata de angajator in vederea departajarii salariatilor ce urmau a fi concediati si nici nu a fost notificat de angajator in acest sens.

Neparticiparea la procedura de selectie nu a fost motivata de refuzul salariatului exprimat din ratiuni subiective, ci de cauze obiective (lipsa notificarii, semnalata de salariat inca din data de 29.01.2013 - fila 62 din dosarul primei instante, vol. I,  si absenta de la locul de munca pe durata incapacitatii temporare de munca din motive medicale, dovedita cu certificat medical  - fila 63 din dosarul primei instante, vol. I).

In conformitate cu prevederile art. 69 alin. (3) din art. 279 , criteriile prevazute la alin. (2) lit. d) - respectiv acele criterii avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, la stabilirea ordinii de prioritate la concediere - se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta.

Din economia dispozitiilor legale reiese fara dubiu prevalenta criteriului competentei profesionale, astfel ca numai dupa selectia pe criterii valorice, profesionale angajatorul poate recurge si la criterii de natura sociala, care au caracter subsidiar. Nimic nu se opune ca, in vederea stabilirii ordinii de prioritate la concediere, angajatorul sa recurga la o evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor, organizata special in acest scop, pe baza unor criterii prestabilite si transparente.

In cauza, procedura de selectie in vederea stabilirii ordinii de prioritate la concediere a fost reglementata distinct prin Regulamentul privind organizarea si desfasurarea selectiei personalului SRTv, care  cuprinde criteriile avute in vedere de angajator la selectia personalului afectat de concediere.

Instanta nu cenzureaza criteriile pe baza carora angajatorul face selectia, ci verifica daca acestea au fost corect aplicate. Or, in cauza, nu s-a facut o aplicare corecta, conforma dispozitiilor art. 69 alin. (3) din art. 279 , a criteriilor, de vreme ce intimatul nu ar fi putut participa la selectie avand raporturile de munca suspendate.

Sub acest aspect, nu este lipsita de relevanta nici apararea formulata in apel in sensul ca alti salariati care se gaseau in situatii similare cu aceea a intimatului (adica aflati in incapacitate temporara de munca pe durata desfasurarii procesului de selectie), nu au fost concediati, desi nu se aflau pe lista celor 55 de cazuri sociale.

De altfel, angajatorul insusi recunoaste ca asa stau lucrurile prin intampinarea depusa la instanta de fond (fila 103, vol. I), in care arata explicit: „Din perspectiva obiectivitatii procesului de selectie in vederea stabilirii ordinii de prioritate la concediere  … ca urmare a derularii si finalizarii etapelor procesului de selectie, convenite cu partenerii sociali in cadrul procesului de consultari, a rezultat ca un numar de 461 salariati nu au participat la acest proces din motive obiective (contracte de munca suspendate sau exercitarea unei functii sindicale eligibile), situatie in care acestia au fost mentinuti in structura data fiind imposibilitatea legala de departajare comparativa care reprezinta scopul intrinsec al selectiei pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere.”

Curtea constata ca art. 52 bis din Contractul Colectiv de Munca din S. R. de T. 2012-2013  dispunea  in sensul ca acele criterii sociale minimale prevazute pentru ipoteza desfacerii contractelor individuale de munca mentionate la art. 52 se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea performantelor profesionale individuale.

Pentru aplicarea acestei clauze din contractul colectiv de munca, la nivelul angajatorului a fost adoptat Regulamentul privind organizarea si desfasurarea selectiei salariatilor Societatii Romane de T., care, la art. 6, prevedea ca selectia se desfasoara in trei etape, dupa cum urmeaza: etapa I - analiza si evaluarea memoriilor de activitate intocmite de salariati; etapa II -sustinerea si notarea testului grila; etapa III - interviul, inregistrat audio-video.

Regulamentul stabileste modalitatea de constituire si functionare a comisiilor de selectie, precum si procedura de desfasurare a etapelor de selectie, la art. 15 alin. (4) fiind indicata ponderea rezultatului obtinut la fiecare proba in cadrul punctajului total, respectiv: 50% memoriul de activitate; 20% testul grila si 30% interviul.

Articolul 22 din Regulament prevede ca „salariatii care nu depun formularul de optiune, memoriul de activitate si documentele, conform celor cuprinse in notificarile transmise in acest scop, in vederea participarii la selectie, sunt notati cu punctaj 0 (zero)”.

Insa, asa cum s-a aratat anterior, intimatul s-a aflat in imposibilitate de a participa la procedura de selectie din motive medicale, aflandu-se in concediu pentru incapacitate de munca, pe durata caruia raporturile de munca dintre parti erau suspendate prin efectul legii - art. 50 lit. b) din art. 279 .

In plus, potrivit art. 3 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea selectiei salariatilor Societatii Romane de T., anexa la Hotararea Consiliului de Administratie nr. 121/2012 (fila 118, vol. II din dosarul primei instante), participa la selectie, in conditiile prezentului Regulament, salariatul notificat care: a) nu face parte din categoriile socio-profesionale care nu sunt supuse selectiei, in conformitate cu dispozitiile legale si, dupa caz, ale reglementarilor interne aplicabile (angajatorul avea obligatia de a stabili si comunica lista nominala a salariatilor care se incadreaza in aceasta categorie); b) a participat la evaluarea performantelor activitatii anterioare, conform Hotararii Comitetului Director nr. 139/5.09.2012 privind evaluarea personalului din S. R. de T. ; c) nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de dispozitiile Legii nr. 41/1994 privind organizare asi functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si  Societatii Romane de T., republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin notificare, in sensul art. 2 lit. f) din acelasi Regulament, se intelege documentul intocmit de societate, transmis salariatului prin intermediul Departamentului Comunicare, coordonatorilor de implementare, managementului executiv, dupa caz, prin care se aduce la cunostinta acestora, sub semnatura de primire, data si locul de depunere a memoriului de activitate si a documentelor, precum si orice alte informatii necesare si utile pentru inscrierea la selectie.

Simpla sustinere, neprobata in nici un fel a angajatorului, in sensul ca salariatul ar fi fost notificat, nu poate conduce la concluzia ca apelanta ar fi respectat aceasta procedura prevazuta de art. 2 lit. f) din Regulament, iar salariatul a refuzat primirea.

In fine, sunt intemeiate si apararile intimatului potrivit carora, in conformitate cu dispozitiile art. 23 din Regulament, in cazul salariatilor ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate, in conditiile legii, inclusiv pentru cauze care au intervenit in timpul desfasurarii selectiei, prevederile acestui Regulament se vor aplica, in mod corespunzator, dupa incetarea cauzei de suspendare, cu respectarea dispozitiilor legale incidente.

Prin urmare, evaluarea salariatului concediat cat timp raporturile sale de munca erau suspendate nu se putea face decat cu incalcarea Regulamentului.

Cu privire la efectivitatea desfiintarii postului si la caracterul real si serios al masurii, se retine ca, in urma reorganizarii angajatorului,  au fost  desfiintate 635 de posturi. Motivatia desfiintarii acestora a constat in necesitatea reducerii costurilor operationale si de functionare a societatii, cu scopul stingerii datoriilor acumulate in cuantum de xxx lei la nivelul anului 2012, precum si de acoperire a cheltuielilor de modernizare si retehnologizare a fluxurilor interne de productie, in acord cu Memorandumul aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta din data de 01.09.2012, privind aprobarea esalonarii platii datoriei fiscale a T. V. R. In acest sens a fost depus la dosar Memorandumul pentru aprobarea unor masuri necesare asigurarii furnizarii serviciului public de televiziune, aprobat la nivelul Guvernului Romaniei, ce prevedea si necesitatea restructurarii economice si de personal in scopul eficientizarii societatii.

Cu toate ca postul ocupat de intimat a fost realmente desfiintat, din ansamblul materialului probator administrat in cauza nu se poate retine ca masura a avut o cauza independenta de factori subiectivi aflati in relatie cu aprecieri asupra persoanei salariatului, de vreme ce acesta a fost tratat diferit de alti salariati aflati in situatii similare si care nu au fost concediati.

Considerentele expuse legitimeaza concluzia nulitatii deciziei de concediere, chiar daca pentru ratiuni partial diferite de cele retinute de prima instanta.

Curtea isi insuseste argumentele si concluziile primei instante privind aducerea la cunostinta salariatului a criteriilor de evaluare si obiectivelor de performanta.

De asemenea, in ce priveste preavizul, se retine ca acesta trebuie sa preceada in timp concedierea, pe durata sa contractul individual de munca ramanand in fiinta. Nimic nu se opune ca notificarea de preaviz sa fie materializata intr-un inscris diferit de decizia de concediere, pe care sa o preceada in timp, de vreme ce notificarea de preaviz are ca efect curgerea termenului de preaviz, iar nu incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in temeiul art. 65 din art. 279 .

Cat timp salariatul a beneficiat de preaviz, in conditiile prevazute de art. 75 din art. 279 si decizia de concediere contine toate elementele prevazute de art. 76 din art. 279 , nu este afectata validitatea acestei decizii, indiferent daca notificarea de preaviz a fost transmisa anterior sau concomitent cu decizia de concediere, daca reprezinta un inscris diferit de aceasta sau este cuprinsa in decizia de concediere. In cauza, decizia intruneste toate conditiile de forma prevazute de lege, la art. 3 continand mentiunile obligatorii privind preavizul.

Pentru considerentele aratate, in temeiul dispozitiilor art. 480 alin(1) din Codul de procedura civila, Curtea va respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelanta S. R. de T. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge apelul formulat de apelanta S. R. DE T. cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 191, sector 1, avand CUI RO xx,impotriva sentintei civile nr. .../25.11.2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti -Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu contestatorul T. C. D. avand CNP: xxxx, cu sediul ales la SCA T, Z. si Asociatii, in Bucuresti, . 4-8, America House,, ca nefondat.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   acte aditionale    preaviz    ordine de prioritate la concediere    lichidare    retehnologizare    incapacitate temporara de munca    discriminare    caz social    performanta individuala    schema oragnizationala    restructurare   


Sus ↑