• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Prestarea orelor de munca suplimentara la solicitarea angajatorului. Solicitarea angajatorului poate fi si implicita, nu doar scrisa

Hotararea nr. 5636 din data de 28.09.2011
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin sentinta civila nr. 6687/29.09.2010 pronuntata in dosarul nr. ...X  Tribunalul Bucuresti - Sectia a-VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis actiunea restransa formulata de reclamantul B. E. D. in contradictoriu cu parata ; a obligat parata la plata catre reclamant a sumei de 38. 496 lei, reprezentand contravaloarea neta ore suplimentare prestate in perioada august 2005-februarie 2008; a obligat parata la plata catre reclamant a sumei de 3000 lei, cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In considerente a retinut ca intre parti s-a incheiat contractul individual de munca inregistrat sub nr. 6190/19.08.2005 la ITM Teleorman, in baza caruia reclamantul a devenit angajatul paratei, incepand cu data de 1.08.2005, in functia de sef mecanic.

In baza contractului, reclamantul era angajat cu norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana.

Potrivit art. j) lit. k) din contract, orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau codului muncii

Din inscrisurile depuse la dosar si raportul de expertiza efectuat in cauza, instanta retine ca paratul a desfasurat in perioada la care se refera cererea sa (august 2005 - februarie 2008), in afara programului normal de lucru, 5305 ore suplimentare.

In acest sens, instanta a avut in vedere statele de salarii, graficele de serviciu, foile colective de prezenta si jurnalele de bord depuse la dosar, precum si concluziile raportului de expertiza contabila.

Potrivit art. 117 al. 1 art. 279 , munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca, saptamanal (peste 40 de ore), este considerata munca suplimentara.

Potrivit art. 119 art. 279 , munca suplimentara se  compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acestora. In aceste conditii, salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prevalate peste programul de lucru.

Din cuprinsul statelor de plata si foilor de prezenta colectiva, reclamantul nu a beneficiat de compensarea orelor suplimentare prin ore libere in urmatoarele 30 de zile.

In aceste conditii, potrivit art. 120 art. 279 , in cazul reclamantului, compensarea nemafiind posibila, reclamantul are dreptul la un spor la salariu pentru munca suplimentara efectuata.

Dar, potrivit statelor de plata, pentru perioada  analizata, reclamantul nu a primit decat drepturile salariale cuvenite pentru programul normal de lucru.

In aceste conditii, in baza considerentelor de fapt si de drept avute, instanta a constatat ca cererea reclamantului este intemeiata, a dispus obligarea paratei la plata catre reclamant a sumelor cuvenite pentru efectuarea a orelor suplimentare, in perioada august 2005 - februarie 2008, a caror valoare neta actualizata cu indicele de inflatie este de 38. 496 lei.

Instanta nu a retinut varianta cuprinsa in Anexa 3 a raportului de expertiza contabila, in sensul ca, potrivit  art. 18 din O.G. nr. 10/2007, se limiteaza plata orelor suplimentare la un numar de 360 ore anual, deoarece actul normativ respectiv se refera la salariatii unitatilor bugetare, parata neincadrandu-se in aceasta categorie, deoarece este o societate cu raspundere limitata, supusa prevederilor legii societatilor comerciale, chiar daca asociatii sunt Consiliul Judetean Teleorman si Consiliul Local al Municipiului T. M. .

Impotriva acestei sentinte a declarat  recurs motivat in termen legal  recurenta >

In sustinerea recursului a aratat ca instanta de judecata a retinut in mod eronat faptul ca reclamantul B. E. D. a prestat 5305 ore suplimentare, deoarece din luna iunie 2007, lucrau pe bac 4 persoane in cate 2 ture.

Nu s-a dovedit in cauza faptul ca  a solicitat reclamantului sa efectueze munca suplimentara peste durata normala a timpului de munca, conform art. 118 alin 1 art. 279 sau in zilele de sarbatoare legala, pentru care nu a asigurat potrivit dispozitiilor art. 119 alin. 1 si art. 132 art. 279 , compensarea prin ore libere platite, in urmatoarele 30 de zile dupa efectuare.

In lipsa unei solicitari din partea angajatorului, care sa imbrace o forma scrisa, munca prestata peste programul normal de lucru, din initiativa salariatului, nu are regimul juridic al orelor suplimentare si nu confera salariatului dreptul la compensare sau la plata.

Acordul recurentei pentru prestarea de ore suplimentare de catre reclamant, trebuia dovedit de acesta.

Munca suplimentara putea fi efectuata de reclamant doar la solicitarea expresa sau implicita a recurentei.

In cauza, compensarea orelor suplimentare efectuate de reclamant, a fost facuta cu timp liber corespunzator.

Pentru sarbatorile legale, i s-a asigurat reclamantului compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile calendaristice, conform art. 119 din Legea nr. 53/2003.

Raportul de expertiza efectuat in cauza de O. L. Clarisa, nu a tinut cont de numarul marinarilor ce au lucrat pe bac in perioada august 2005 - februarie 2008, de Regulamentul intern, de graficele de serviciu si foile colective de prezenta.

In baza art. 116 art. 279 , angajatorul are obligatii de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat, care se realizeaza pe baza foilor de prezenta colective, acestea fiind documentele menite sa evidentieze numarul de ore efectiv lucrate pe zi in indeplinirea atributiunilor de serviciu, respectiv durata timpului de lucru.

Experta nu a tinut cont de zilele libere acordate de recurenta in compensare reclamantului.

Intimatul B. E. D. a formulat intampinare prin care a solicitat  respingerea recursului ca nefondat si obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecata.

Analizand actele si lucrarile dosarului din perspectiva criticilor formulate, cat si a dispozitiilor art. 3041 C. proc. civ., Curtea gaseste recursul formulat ca nefiind fondat, considerentele avute in vedere fiind urmatoarele:

O prima critica formulata de recurenta se refera la numarul orelor suplimentare retinute de catre instanta de fond, deoarece din luna iunie 2007 pe bac lucrau 4 persoane.

Curtea retine ca instanta de fond a facut o corecta aplicare a legii si o interpretare pertinenta a probelor administrate in cauza.

In acest sens, trebuie avute in vedere si dispozitiile art. 287 din art. 279 , in varianta in vigoare la data solutionarii litigiului, potrivit carora sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.

In calitate de angajator, recurenta nu a facut dovezi cu privire la aspectele mentionate in recurs, respectiv la numarul de persoane care erau angajate pe bac si la modul in care erau organizata munca salariatilor ce lucrau efectiv pe nava respectiva.

Nici in recurs recurenta nu a facut dovada sustinerilor sale, deoarece nu a anexat graficul de repartizare a turelor sau alte inscrisuri din care sa rezulte numarul de angajati repartizati pe bacul respectiv sau programul de lucru al acestora. La dosar nu a fost depus nici regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare pentru a dovedi modul in care era efectiv organizata activitatea salariatilor sau un orar aprobat de organele de conducere ale societatii.

In acest sens, Curtea retine si dispozitiile art. 114 art. 279 , potrivit carora programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunostinta salariatilor si sunt afisate la sediul angajatorului.

O alta critica se refera la faptul ca angajatorul nu ar fi solicitat in forma scrisa salariatului sa efectueze munca suplimentara peste durata normala a timpului de lucru.

Curtea retine ca legea nu conditioneaza plata muncii suplimentare de o solicitare in forma scrisa din partea angajatorului.

In acest sens, potrivit art. 117 art. 279 , in varianta in vigoare in perioada de referinta, munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca, saptamanal (peste 40 de ore), este considerata munca suplimentara. Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.

In temeiul art. 121, la solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara, cu respectarea prevederilor art. 114 sau 115, dupa caz.

Dispozitiile respective nu se refera la o solicitare scrisa, fiind suficienta o cerere implicita din partea angajatorului, aspect invocat de catre intimatul-reclamant in cauza, pe motivul deficientelor in organizarea activitatii la nivelul angajatorului, care nu avea suficiente persoane angajate pentru a asigura activitatea pe bac.

Recurenta era cea care trebuia sa dovedeasca ca a intreprins toate masurile in executarea obligatiei prevazute de art. 40 alin. 2 lit. b art. 279 , respectiv ca a asigurat permanent conditii tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditii corespunzatoare de munca, astfel incat nu era necesara prestarea muncii suplimentare.

Recurenta nu a facut nicio proba in acest sens.

Intimatul-reclamant a depus la dosar graficele de serviciu pentru o anumita perioada la care se refera pretentiile sale, grafice din care rezulta ca salariatii lucrau in medie cate 12 ore pe zi. Curtea retine ca respectivele graficele sunt semnate si stampilate de catre angajator, fiind inscrisuri care provin de la acesta si care dovedesc cu certitudine ca angajatorul a fost cel ce a solicitat prestarea muncii suplimentare, deoarece timpul normal de lucru, potrivit contractului, era de 8 ore pe zi.

Curtea nu poate retine nici sustinerile recurentei in sensul compensarii orelor suplimentare efectuate de reclamant cu timp liber corespunzator, deoarece din actele depuse la dosar nu rezulta compensarea orelor suplimentare cu ore libere platite in conditiile art. 119 art. 279 .

In fapt, in recurs recurenta invoca doar compensarea cu timp liber a sarbatorilor legale, dar nici acest aspect nu l-a dovedit in cauza.

La punctul 5, recurenta critica raportul de expertiza efectuat in cauza, deoarece nu a tinut cont de numarul marinarilor ce au lucrat pe bac, de Regulamentul intern, de graficele de serviciu si de foile colective de prezenta.

Curtea va inlatura si aceste critici deoarece recurenta nu a depus la dosar actele necesare stabilirii timpului de munca pentru intreaga perioada. Graficele de serviciu pe un anumit interval au fost depuse de reclamant si nu de angajator, iar foile colective de prezenta nu acopera toata perioada la care se refera pretentiile reclamantului.

Mai mult, aceste foi colective de prezenta, documente ce provin de la angajator, nu pot dovedi prin ele insele durata timpului de lucru al salariatilor.

Astfel, potrivit art. 116 art. 279 , angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat. Evidenta respectiva se face pe baza condicii de prezenta pe care fiecare salariat o semneaza personal. Recurenta nu a depus la dosar condica de prezenta pentru a dovedi ca reclamantul a lucrat in program normal sau ca i-au fost compensate orele suplimentare cu timp liber.

In aceste conditii, expertul a raspuns la obiectivele stabilite de instanta in functie de actele depuse si de celelalte probe administrate in cauza.

Fata de toate aceste considerente, Curtea constata ca hotararea instantei de fond este legala si temeinica, motiv pentru care, in temeiul art. 312 Cod procedura civila, recursul va fi respins ca nefondat.

In temeiul art. 274 Cod procedura civila, constatand culpa procesuala a recurentei, aceasta va fi obligata si la plata cheltuielilor de judecata determinate intimatului in recurs, respectiv contravaloarea onorariului de avocat, potrivit chitantei depuse la dosar.


PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:


Respinge recursul declarat de recurenta-parata  impotriva sentintei civile nr. 6687/29.09.2010, pronuntate de Tribunalul Bucuresti-Sectia a VIII-a Conflicte de munca si Asigurari sociale in dosarul nr. ...X in contradictoriu cu intimatul-reclamant B. E. D.,ca nefondat.

JUDECATORIA PITESTI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 8983/2014

Sedinta publica de la 26 Septembrie 2014

Completul compus din:

PRESEDINTE I. C. I.

Grefier S. B.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta S. M. R. C. SRL si pe intimat I. T. DE M. A., avand ca obiect plangere contraventionala.

La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal indeplinita.

Actiune este legal timbrata, cu  taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei achitata cu chitanta   nr. .../19.02.2014  eliberata de Primaria Mun. Pitesti.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza instantei stadiul si obiectul cauzei, dupa care:.

Instanta, verificandu-si din oficiu competenta, constata ca Judecatoria P. este competenta material, general si teritorial  pentru a solutiona cauza de fata, raportat la dispozitiile art. 32 alin. 2 din O. G. nr. 2/2001

In raport de lipsa partilor, data fiind insa solicitarea de judecare a cauzei in lipsa, instanta, in baza disp. art. 258 coroborat cu art. 255 alin. 1 din N. C. proc. civ., incuviinteaza probele cu inscrisuri solicitate prin plangere si intampinare, apreciindu-le drept admisibile si de natura a duce la solutionarea procesului, iar in raport de   disp. art. 394 Cod proc. civila apreciaza cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata:

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 19.12.2013 sub nr. ...XX petenta  S. M. R. C. SRL a solicitat, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE MUNCA ARGES, anularea procesului-verbal de contraventie  nr. .../02.12.2013.

In motivarea in fapt a plangerii petenta a aratat ca la data de 02.12.2013 a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 1500 lei, fapta prevazuta de art. 260 alin. 1 lit. m din art. 279 .

A aratat petenta ca,  in data de 29.11.2013, la punctul de lucru al petentei a avut loc un control din partea inspectorilor ITM, ocazie cu care i s-a solicitat acesteia prezentarea pontajului orelor de munca prestate de angajati, inscrisuri pe care petenta le avea la sediul social, si nu la punctul de lucru.

La data de 30.05.2014, intimatul a formulat intampinare, solicitand respingerea, ca neintemeiata a plangerii contraventionale, aratand, in esenta, ca procesul-verbal este legal si temeinic.

A aratat intimata ca, la data de 29.11.2013, in jurul orelor 12:30, inspectorul de munca a efectuat un control la locul de munca organizat de petenta in Pitesti, . L4,  anveloparii acestui  5 persoane, numitii Pereteanu S., R. G., Masala M., P. I.  si O. I., care prestau activitati specifice domeniului constructii, cu privire la care s-a constatat ca lucrau cu forme legale in cadrul societatii petente. Totodata, s-a solicitat conducerii unitatii sa puna la dispozitie evidenta orelor de munca prestate de fiecare angajat, insa aceste inscrisuri nu au fost prezentate.

Controlul s-a finalizat in data de 02.12.2013, prin incheierea procesului-verbal de control  nr. .../02.12.2013, in baza caruia s-a intocmit si procesul-verbal de contraventie  nr. .../02.12.2013, petenta fiind sanctionata cu amenda in cuantum de 1500 lei, pentru nerespectarea prev. art. 119 art. 279 rap la art. 260 alin. 1 lit. m din art. 279 , intrucat nu a retinut evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat.

In drept, intampinarea a fost intemeiata pe Legea 53/2003 si OG 2/2001.

Anexat s-au depus inscrisuri (f. 24-28).

La data de 27.06.2014, petenta a formulat raspuns la intampinare(f. 39).

S-au administrat in cauza proba cu inscrisuri, in baza disp. art. 258 coroborat cu art. 255 alin. 1 din N. C. proc. civ.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul - verbal de contraventie  nr. ... incheiat la data de 02.12.2013  de intimatul I. T. de Munca Arges (f. 24), petenta  SRL a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 1500 lei  pentru savarsirea faptei contraventionale prev. de art. 119 rap. la art. 260 alin. 1 lit. m din Legea 53/2003 privind art. 279 .

S-a retinut ca, urmare a controlului efectuat la data de 29.11.2013, ora 12:30, la locul de munca organizat de petenta in Pitesti, . L4,  anveloparii acestui  prezentat inspectorului ITM evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat.

Conform art. 34 alin. 1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal, pronuntandu-se, de asemenea, si cu privire la sanctiunea aplicata de agentul constatator.

Verificand legalitatea procesului-verbal, se constata ca acesta cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute de lege, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu, iar petenta nu a invocat motive de nelegalitate, contestand doar temeinicia actului constatator.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal contraventional, desi OG 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului constatator, din economia art. 34 reiese ca procesul-verbal de contraventie este un mijloc de proba care face dovada situatiei de fapt retinute pana la proba contrarie. Faptele constatate personal de catre agentul constatator dau nastere unei prezumtii simple in sensul ca situatia de fapt si imprejurarile retinute corespund adevarului.

Instanta constata ca dispozitiile art. 119 din Legea 53/2003 dispun ca Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.

Prin  adresa inregistrata la ITM la data de 03.12.2013, sub nr. ..., emisa de catre administratorul petentei(f. 28), acesta aduce la cunostinta intimatului ca s-a conformat masurilor impuse de inspectorul de munca, angajatorul respectand disp. art. 119 art. 279 .

Coroborand cele mai sus expuse cu neprezentarea, la momentul efectuarii controlului, a documentelor privind evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat, instanta retine temeinicia procesului-verbal cu privire la contraventia prev. de art. 119 rap. la art. 260 alin. 1 lit. m din Legea 53/2003 privind art. 279 .

Invocarea, de catre petenta, a faptului ca documentele solicitate nu se aflau la punctul de lucru, ci la sediul acesteia, nu este de natura sa o exonereze pe aceasta de raspunderea contraventionala, intrucat dispozitiile legale mai sus redate impun obligatia angajatorului de a pune la dispozitia inspectiei muncii evidenta orelor de munca ori de cate ori este solicitat, fara a circumstantia fapta contrventionala in functie de locul controlului. Or, „ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”- Unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie sa distinga. Mai mult, petenta nu a depus la dosar nicio dovada a existentei, la momentul controlului, a documentelor privind evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat.

In raport de materialul probator existent in dosar, nu s-a facut dovada contrara celor retinute prin procesul-verbal de contraventie contestat, stiut fiind ca in materie  contraventionala acest act are valoarea unui inscris probator preconstituit pana la proba contara ce poate fi facuta cu orice mijloc de proba admis de legislatia in vigoare, sub acest aspect retinandu-se temeinicia si legalitatea actului sanctionator cu numarul de mai sus.

Cu privire la individualizarea sanctiunii aplicate, instanta constata ca sunt incidente dispozitiile art. 34 din O. G. 2/2001, care ii confera in mod expres competenta de a hotari asupra sanctiunii aplicate, si care, coroborate cu art. 38 alin. 3 din acelasi act normativ, permit instantei sa aprecieze inclusiv felul sanctiunii ce se impune a fi aplicata contravenientului, in ipoteza in care prezumtia relativa de veridicitate si temeinicie a procesului-verbal nu a fost rasturnata.

Instanta va avea in vedere dispozitiile art. 5 alin. 5 din O. G. 2/2001, potrivit carora sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu pericolul social al faptei savarsite si cele ale art. 21 alin. 3 din acelasi act normativ, conform carora la aplicarea sanctiunii trebuie sa se tina cont de „imprejurarile in care a fost savarsita fapta, modul si mijloacele de savarsire ale acesteia, scopul urmarit, urmarea produsa si circumstantele personale ale contravenientului”. Totodata, instanta va avea in vedere faptul ca potrivit articolului 7 alin. 3 din O. G. 2/2001, „avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei respective nu prevede  aceasta sanctiune”.

In acest context, este necesar sa se precizeze ca sanctiunea contraventionala nu reprezinta un scop in sine, ci un mijloc de ocrotire a relatiilor sociale si de formare a unui spirit de responsabilitate.

Raportat la textele invocate, instanta apreciaza ca amenda aplicata petentei, in cuantum de 1500 lei, este disproportionata in raport cu imprejurarile in care a fost savarsita fapta, precum si cu urmarea produsa de catre aceasta. Astfel, modalitatea savarsirii contraventiei, scopul urmarit de petenta, lipsa unei urmari social periculoase sunt aspecte ce conduc la retinerea  unui grad de pericol social scazut al faptei.

Instanta retine si circumstante personale in favoarea petentei avand in vedere faptul ca aceasta s-a conformat prompt   masurilor dispuse.

Se constata, astfel, ca o amenda intr-un cuantum atat de ridicat depaseste caracterul contraventional pe care i-l confera legea si nu indeplineste o functie reparatorie sau educativa, ci doar una sanctionatorie, disproportionata fata de pericolul concret al faptei. Pe de alta parte, instanta apreciaza ca sanctiunea avertismentului ar putea asigura responsabilizarea, pe viitor, a petentei.

Prin urmare, pentru a da eficienta principiului proportionalitatii raspunderii contraventionale cu gravitatea faptelor si a imprejurarilor in care acestea au fost savarsite, in temeiul art. 34 si art. 21 alin. 3 raportat la art. 7 alin. 3 din O. G. 2/2001, instanta va admite in parte plangerea si va inlocui sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 1500 lei, aplicata petentei prin procesul - verbal de contraventie  nr. .../02.12.2013, cu sanctiunea contraventionala a avertismentului, petenta fiind exonerata de plata acesteia si se va mentine in rest procesul - verbal cu numarul de mai sus.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite, in parte, plangerea contraventionala formulata de petenta S. M. R. C. SRL, cu sediul in comuna Harsesti,,  Arges, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. A., cu sediul in Pitesti,, judetul Arges.

Inlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 1500 lei, aplicata petentei prin procesul - verbal de contraventie  nr. .../02.12.2013, cu sanctiunea contraventionala a avertismentului.

Mentine in rest procesul - verbal de contraventie cu numarul de mai sus.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria Pitesti.

Pronuntata in sedinta publica de la 26 Septembrie 2014. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   norma intreaga    program normal de lucru    zile de sarbatoare legala    ore libere platite    spor la salariu    ore suplimentare    foi colective de prezenta    atributii de serviciu   


Sus ↑