• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Sanctionare disciplinara. Descrierea concreta a faptei savarsite, atributiile sau obligatiile de serviciu incalcate de catre salariat

Hotararea nr. 634 din 29 Octombrie 2020
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Pe rol fiind judecarea apelului declarat de intimata ADMINISTRATIA B_ DE A B I_ - S_ DE GOSPODaRIRE A APELOR B_, cu s_ in B, bis, Jud. B impotriva sentinTei civile nr. 262/01. 07. 2020 pronunTata de Tribunalul B_, in contradictoriu cu contestatorul M T_, avand ca obiect contestaTie decizie de sancTionare. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La apelul nominal facut in SedinTa publica a raspuns pentru intimatul-contestator  M T_, reprezentantul acestuia avocat I_ N_, in baza imputernicirii avocaTiale de la dosar, lipsa fiind apelanta-intimata ADMINISTRATIA B_ DE A B I_ S_ DE GOSPODaRIRE A APELOR B_. 
Procedura legal indeplinita. 
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca apelanta-intimata a depus la dosar raspuns la intampinare; dupa care:
La intrebarea instanTei, reprezentantul intimatului-contestator  M T_ precizeaza ca nu are cereri sau excepTii prealabile de formulat Si nici probe noi de solicitat, doar inscrisurile care se  afla deja la  dosar. 
Curtea ia act de faptul ca nu s-au solicitat probe noi in apel. 
Conform art. 244 alin. 1 Cod procedura civila, Curtea acorda cuvantul in dezbateri. 
Reprezentantul intimatului-contestator  M T_ solicita respingerea apelului ca nefondat, sa se menTina hotararea pronunTata de catre instanta de fond ca fiind temeinica Si legala Si sa se  dispuna obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata. Primul motiv de apel il constituie presupusa  lipsa a motivarii hotararii in fapt Si in drept. Solicita sa se observe ca prin relatarea larga a acestui motiv de apel, apelanta-intimata citeaza un paragraf din motivarea pe care s-a bazat instanta de fond, respectiv,,Analizand decizia contestata, tribunalul apreciaza ca la emiterea acesteia  nu au fost respectate dispoziTiile  art. 252 al. 2 lit. a din art. 279 ’’, paragraf care se regaseSte la fila 6 alin. 7 din hotararea atacata. Apelanta-intimata se contrazice prin argumentele aduse in susTinerea acestui motiv de apel. instanta de fond s-a pronunTat in mod corect cu privire la excepTia de nulitate, excepTie care avea prioritate faTa de fondul cauzei. Apelanta-intimata a motivat ca instanta nu putea sa verifice legalitatea unei decizii de sancTionare cu avertisment. Dreptul salariatului de a contesta orice decizie, indiferent de  sancTiunea aplicata  este recunoscut de lege. instanta poate sa verifice legalitatea oricarei decizii care este emisa unilateral de catre angajator, chiar Si in situaTia in care  aceasta nu necesita efectuarea cercetarii disciplinare, intrucat  aceste masuri pot  prezenta anumite abuzuri de drept. 
 
in mod legal, instanta de fond a constatat ca, in cauza, nu sunt indeplinite dispoziTiile imperative ale art. 252 din art. 279 , legiuitorul nefacand nicio distincTie intre ceea ce trebuie sa cuprinda decizia prin care se aplica sancTiunea avertisment Si deciziile prin care se aplica  sancTiuni mai grave. 
Prin motivele de apel s-au facut susTineri Si cu privire la fondul cauzei. Solicita sa se observe ca, in cuprinsul deciziei, nu s-a motivat Si nu s-a precizat care sunt faptele care au dus la aplicarea sancTiunii Si care sunt prevederile legale. Decizia nu a fost motivata, nici in fapt, nici in drept. DispoziTiile art. 252 din art. 279 prevad ca decizia trebuie sa cuprinda descrierea clara a faptei, dar Si articolele de lege care au fost incalcate. in cuprinsul deciziei contestate se face o menTiune mai mult decat generala. 
Pentru toate aceste considerente, reprezentantul intimatului-contestator solicita respingerea  apelului ca nefondat, sa se menTina hotararea instanTei de fond Si obligarea apelantei-intimate la plata cheltuielilor de judecata, conform chitanTei de la fila 36-dosar apel. 
Curtea ramane in pronunTare. 
 
CURTEA
 
Asupra apelului civil de faTa,
Examinand actele Si lucrarile dosarului constata urmatoarele:
Prin sentinTa civila nr. 262/01. 07. 2020, Tribunalul B_ a admis contestaTia formulata de contestatorul M T_, in contradictoriu cu intimata AdministraTia B_ de A B - IalomiTa/S_ de Gospodarire a Apelor B_. 
A anulat decizia nr. 17/7. 08. 2019 emisa de intimata AdministraTia B_ de A B IalomiTa - S_ de Gospodarire a Apelor B_. 
A obligat-o pe intimata sa plateasca contestatorului suma de 800 lei reprezentand cheltuieli de judecata. 
Pentru a se pronunTa astfel, instanta de fond a reTinut urmatoarele:
Prin contestaTia inregistrata iniTial la SecTia a II-a civila de contencios administrativ Si fiscal a Tribunalului B_ sub nr. XXXXXXXXXXXXX, la data de 05. 09. 2019, contestatorul M T_ a chemat in judecata pe intimata AdministraTia B_ de A B IalomiTa/S_ de Gospodarire a Apelor B_, pentru ca, prin hotararea ce se va pronunTa sa se dispuna anularea deciziei  nr. 17/07. 08. 2019, prin care s-a dispus sancTionarea disciplinara cu avertisment scris. A solicitat Si plata cheltuielilor de judecata. 
in motivarea contestaTiei, contestatorul a invocat ca motive de nulitate absoluta faptul ca cercetarea disciplinara s-a realizat cu incalcarea prevederilor art. 54 Si art. 56 din regulamentul intern inregistrat sub nr. 507/9. 02. 2018, de o comisie care era imputernicita exclusiv pentru cercetarea agentului hidrotehnic de la cantonul nr. 9, pentru abaterile sesizate in raportul nr. 4756/03. 04. 2019 incheiat de comisia tehnica de verificare. intrucat sancTiunea nerespectarii dreptului salariatului la o cercetare disciplinara legala este nulitatea absoluta considera ca decizia nr. 17/07. 08. 2019 este, la randul sau, nula. 
S-a susTinut ca decizia de sancTionare nr. 17/07. 08. 2019 este emisa cu incalcarea dispoziTiilor art. 252 alin 2 lit. a Si d din art. 279 . in cuprinsul ei nu se regaseSte nicio descriere concreta a faptei pe care ar fi savarSit-o Si nici atribuTiile sau obligatiile de serviciu pe care le-ar fi incalcat, nici motivele pentru care au fost inlaturat apararile prezentate in timpul cercetarii disciplinare prealabile. Singurele date referitoare la pretinsele abateri disciplinare au caracter general, neindividualizat, facand trimitere la o _ atribuTii prevazute in fiSa postului, dar nu se analizeaza in mod specific, care acTiune sau atribuTie concreta a fost incalcata, care obligatie din metodologia de lucru nu a fost respectata Si care este data la care s-au realizat aceste incalcari. Astfel, presupusa abatere disciplinara nu este individualizata in mod corespunzator, fapta nefiind descrisa in sensul de a preciza care sunt incalcarile punctuale ale atribuTiilor de serviciu Si temeiul de lege. 
S-a mai aratat ca decizia de sancTionare a fost data cu incalcarea dispoziTiilor art. 49 din Regulamentul intern, prerogativa disciplinara aparTinand exclusiv ABA B IalomiTa, dar decizia de sancTionare a fost emisa  de directorul SGA B_. Acesta nu avea competenTa legala pentru a semna decizia de sancTionare. 
S-au invocat motive de netemeinicie, respectiv ca nu sunt indeplinite condiTiile raspunderii disciplinare, respectiv nu sunt intrunite elementele esenTiale ale raspunderii prevazute de art. 247 art. 279 . La data de 26. 03. 2016 era in delegaTie la ABA B IalomiTa. Prin procesul-verbal de constatare nr. 811/26. 03. 2019 se consemneaza faptul ca lucrarile din planul tehnic sunt realizate pana la data constatarii. Aceasta abatere nu putea fi reTinuta, atat timp cat, la data de 15. 04. 2019, o comisie formata din reprezentanTi ai ABA B IalomiTa, prin procesul verbal nr. 1056/17. 04. 2019, in urma verificarii a 20 de cantoane, respectiv stocul de aparare faptic Si scriptic, precum Si a lucrarilor realizate conform PGA au constatat ca nu exista diferenTe in plus sau in minus la stocul de aparare Si nerealizari la lucrarile planificate in PLG. La data de 07. 12. 2018 la cantonul nr. 9, s-a efectuat inventarul, din comisia  de inventariere facand parte: contestatorul, B_ N Si I_ I. Comisia de etica Si disciplina nu s-a informat daca cele susTinute in aparare erau sau nu corespunzatoare realitaTii. Comisia  de etica Si disciplina constata ca a nu a fost intreTinut cantonul nr. 9 (curaTenie in cladire Si curte), dar nu menTioneaza ca starea acestuia se datoreaza vechimii sale din anii 70 Si faptul ca ABA B IalomiTa nu a alocat fondurile necesare pentru reparaTii, conform procedurilor de lucru. La nivelul ABA B IalomiTa, verificarea lucrarilor din planul tehnic se face de Seful de formaTie Si de Seful exploatarii. Totodata, procedura de lucru PL 13 alin 6. 1. 3 stabileSte faptul ca verificarile se fac prin sondaj. 
in cuprinsul deciziei nu se precizeaza in ce anume consta abaterea, totodata se analizeaza o situaTie cu caracter general, care nu este incadrata in timp, pentru a se putea verifica daca conducerea se mai afla in termenul legal de aplicare a unei sancTiuni disciplinare. 
Referitor la vinovaTie, nu s-a specificat  cum a fost determinata atitudinea faTa de fapta, atat timp cat a realizat la timp cat Si conform fiSei postului, toate obligatiile de serviciu. A mai precizat ca nu exista o legatura de cauzalitate intre fapta Si rezultat, intrucat nu a fost individualizata o fapta concreta, care sa produca un rezultat punctual. 
in drept, s-au invocat art. 247 Si urmatoarele din art. 279 , art. 54 Si 56 din regulamentul intern. 
Prin intampinare, intimata AdministraTia B_ de A B IalomiTa a solicitat respingerea contestaTiei ca neintemeiata. S-a aratat ca a fost constituita comisia de cercetare prin decizia nr. 69/08. 05. 2019 a directorului AdministraTiei Bazinale de A B IalomiTa, pentru cercetarea disciplinara a presupuselor abateri disciplinare ale angajatului P_ V_. Comisia, cu ocazia intalnirii preliminare in scopul pregatirii cercetarii disciplinare, a stabilit ca trebuie convocate Si ascultate Si alte persoane, respectiv cele carora P_ V_ le era subordonat direct in ordinea ierarhica, printre care Si contestatorul, care deTinea funcTia de inginer Sef, avand ca obligatie coordonarea, controlarea Si verificarea departamentelor din subordinea sa. in acest sens a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de cercetare disciplinara cu ocazia desfaSurarii SedinTei preliminare de pregatire a cercetarii din data de 20. 05. 2019, inregistrat sub nr. 7164/20. 05. 2019, prin care s-a dispus convocarea superiorilor ierarhici. Sub acest aspect, a considerat ca nu a fost incalcat dreptul salariatului la o cercetare disciplinara legala, decizia nr. 17/07. 08. 2019 fiind temeinica Si legala. 
 
FaTa de susTinerile contestatorului ca cercetarea s-a desfaSurat cu incalcarea prevederilor art. 54 din regulamentul de ordine interioara, s-a considerat ca sunt nesusTinute, avand in vedere ca in convocarea nr. 7245/21. 05. 2019, pe care salariatul a primit-o in data de 22. 05. 2019, s-a facut referire la raportul comisiei tehnice nr. 4756/03. 04-. 2019 Si la nerespectarea obligatiilor de serviciu, a regulamentului intern. La solicitarea contestatorului, i s-au pus la dispoziTie raportul comisiei tehnice Si referatul iniTial, in vederea pregatirii pentru convocare. Este adevarat ca raportul Si referatul il privesc pe angajatul P_ V_, dar concluziile Si propunerile fac referire la superiorii ierarhici care nu au controlat Si verificat activitatea acestuia, in mod real, facandu-se referire la toate cantoanele de acest fel. 
Deoarece sancTiunea aplicata este cea mai uSoara din cele prevazute in art. 279 Si pentru aceasta nu e obligatorie efectuarea cercetarii disciplinare, conform art. 251 alin. 1 art. 279 , a considerat ca acesta nu este un motiv de nulitate absoluta. 
FaTa de nulitatea deciziei de sancTionare in temeiul prevederilor art. 252 alin 2 lit. a-d din art. 279 a aratat ca, in ipoteza in care angajatorul efectueaza cercetarea disciplinara prealabila, deSi nu are o obligatie legala in acest sens, nu se impune constatarea nulitaTii absolute a deciziei de sancTionare disciplinara emise cu nerespectarea dispoziTiilor legale privitoare la aceasta cercetare, intrucat o astfel de sancTiune ar fi excesiva, in condiTiile in care legiuitorul nu a reglementat sancTiunea angajatorului cu nulitatea absoluta a deciziei de sancTionare disciplinara in absenTa cercetarii disciplinare prealabile, iar angajatorul a dat dovada de buna credinTa conform art. 8 alin. 1 din art. 279 , permiTand salariatului sa-Si formuleze apararea Si sa fie asistat, daca considera necesar, de catre un reprezentant al sindicatului. 
S-a aratat ca din modul de redactare a art. 252 alin. 2  art. 279 rezulta ca incidenTa nulitaTii absolute trebuie apreciata prin raportare la dispoziTiile art. 251 art. 279 , astfel ca daca cercetarea disciplinara nu este obligatorie, decizia de sancTionare nu trebuie sa cuprinda menTiunile indicate la art. 252 alin. 2 lit. a - d art. 279
FaTa de incalcarea dispoziTiilor art. 49 din regulamentul intern al ABA B II prin emiterea deciziei de sancTionare, a solicitat sa se constate ca in conformitate cu prevederile art. 3 alin 3 din HG nr. 905/2017, privind registrul general de evidenTa al salariaTilor coroborat cu dispoziTiile procedurii operaTionale PO21/02. 02. 2017 de delegarea de competenTe catre directorii din SGA a prevederilor art. 7 pct. 7. 1. alin 5 din fiSa postului de director al SGA B_, directorul SGA B_ avand delegare de competenTa conform prevederilor invocate, este imputernicit sa exercite toate atribuTiile angajatorului, reprezentand ABA B II SGA B_ in relaTia de munca cu salariaTii. 
Referitor la motivele de netemeinicie, s-a aratat ca la art. 2 din conTinutul deciziei nr. 17/07. 08. 219, au fost invocate motivele care au stat la baza aplicarii sancTiunii disciplinare, imprejurarile Si faptele concrete care au fost savarSite de acesta, pentru nerespectarea obligatiilor Si sarcinilor de serviciu prevazute in mod expres atat de fiSa de post a reclamantului care este anexa la CIM, cat Si a prevederilor din Codul de etica Si conduita, precum Si din Regulamentul intern al ABA B IalomiTa. A mai aratat ca reclamantul a semnat de instruire privind respectarea Regulamentului intern al ABA B IalomiTa Si a Codului de etica Si disciplina, conform procesului verbal Si tabelului nominal de instruire anexa, drept pentru care comisia de etica Si disciplina a apreciat in mod corect ca exista vinovaTie din partea salariatului contestator, sub forma intenTiei directe, iar faptele acestuia constituie abateri disciplinare, fiind intrunite toate elementele angajarii raspunderii disciplinare. 
A mai aratat ca acesta nu se afla la prima abatere disciplinara in legatura cu neindeplinirea sarcinilor de serviciu, ci a mai fost sancTionat disciplinar cu retrogradarea din funcTia de inginer Sef, pe o perioada  de 60 de zile. 
in drept, Si-a intemeiat susTinerile pe dispoziTiile art. 205-art. 208 din NCPC. 
Prin incheierea din data de 03. 10. 2019 s-a admis excepTia de necompetenTa funcTionala Si s-a declinat competenTa de soluTionare a cauzei in favoarea SecTiei I civila, completul specializat  in litigii de munca. 
Dosarul a fost inregistrat pe rolul SecTiei I civile a Tribunalului B_ la data de 8. 10. 2019. 


Din actele Si lucrarile dosarului, instanta a constatat in fapt urmatoarele:
Prin decizia nr. 17/7. 08. 2019 emisa de AdministraTia B_ de A B IalomiTa/S_ de Gospodarire a Apelor B_, avand in vedere r aportul de cercetare disciplinara prealabila nr. xxxxx/19. 07. 2019, intocmit de Comisia de etica Si disciplina numita prin Decizia A. B. A. B - IalomiTa nr. 69/08. 05. 2019, precum Si a dispoziTiilor directorului ABA B-IalomiTa, s-a dispus sancTionarea disciplinara a contestatorului M T_ cu avertisment scris, conform art. 248 alin. 1 lit. a din Codul muncii
in decizie s-au reTinut ca motive de fapt ale sancTionarii disciplinare cu avertisment scris: conform sesizarilor formulate in baza Raportului intocmit de comisia tehnica Si de verificare inregistrat cu nr. 4756/03. 04. 2019 a reieSit faptul ca  M T_ - inginer Sef la SGA B_, nu Si-a indeplinit obligatiile Si sarcinile de serviciu stabilite conform Fisei de post, referitor la obligatia de a organiza Si raspunde de modul de realizare a PGA pentru anul in curs, aprobat de ABA Buzau-IalomiTa, utilizarea raTionala a forTei de munca Si a timpului de lucru; organizeaza Si urmareSte asigurarea, pastrarea Si folosirea stocului de aparare conform normativelor in vigoare; participa la inventarierea Si casarea obiectelor de inventar Si a mijloacelor fixe; coordoneaza Si urmareSte intreaga activitate desfaSurata Si de modul de indeplinire a acesteia, in cadrul compartimentelor din subordinea nemijlocita; coordoneaza urmarirea comportarii in exploatare a tuturor construcTiilor aflate in administrare, inclusiv lucrarile hidrotehnice; raspunde de indeplinirea corecta Si in termen a sarcinilor de serviciu stabilite prin FiSa postului; raspunde de respectarea ordinii Si disciplinei in organizaTie-raspunde de respectarea prevederilor normativelor interne Si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau. 
in cuprinsul deciziei s-a aratat ca, la data convocarii din 5 iunie 2019, M T_, prin raspunsurile date la intrebarile formulate de Comisia de etica Si disciplina, in apararea sa nu a adus niciun argument sau vreo proba, pentru a-Si dovedi nevinovaTia faTa de cele sesizate Si confirmate prin Raportul nr. 4756/03. 04. 2019 incheiat de Comisia tehnica de verificare la data controlului din 26. 03. 2019. 
Analizand motivul de nulitate absoluta invocat de contestator raportat la dispoziTiile art. 54 Si art. 56 din Regulamentul intern nr. 307/9. 02. 2018 ce vizeaza cercetarea disciplinara prealabila Si drepturile salariatului cercetat disciplinar, tribunalul a apreciat ca este nefondat, intrucat in cauza s-a efectuat cercetarea prealabila cu respectarea acestor dispoziTii din regulament. 
Astfel, s-a reTinut ca prin adresa nr. 7245/21. 05. 2019, contestatorul M T_ a fost convocat in vederea realizarii cercetarii disciplinare prealabile faTa de faptele sesizate prin raportul Comisiei tehnice de verificare nr. 4756/3. 04. 2019. S-a indicat data, ora Si locul intrevederii, precum Si obiectul cercetarii, menTionandu-se ca faptele ce constituie obiectul sesizarii sunt nerespectarea obligatiilor de serviciu, a regulamentului intern Si a Codului de etica privind luarea la cunoStinTa Si insuSirea sarcinilor Si atribuTiilor locului de munca prin fiSa postului. 
Totodata, s-a constatat ca, in conformitate cu prevederile art. 56 din regulament, pe parcursul cercetarii disciplinare, contestatorul a avut posibilitatea sa-Si susTina apararile, a raspuns la intrebarile comisiei Si a oferit motivaTiile pe care le-a considerat necesare. 
Nu au putut fi luate in considerare susTinerile contestatorului ca raportul nr. 4756/3. 04. 2019 indicat in convocare nu l-ar fi vizat, intrucat se observa ca, in raport, la „Propuneri”, Comisia a reTinut ca atat faptele numitului P_ V_, dar Si ale Sefilor nemijlociTi ai acestuia (printre care se regaseSte Si contestatorul), contravin celor prevazute in codul de etica Si in Regulamentul intern al ABA B. S-a propus constituirea comisiei de cercetare disciplinara pentru stabilir ea Si sancTionarea abaterilor savarSite de salariaTii care se fac vinovaTi de neindeplinirea sarcinilor de serviciu. 
Referitor la motivul de nulitate absoluta intemeiat pe dispoziTiile art. 252 alin. 2 lit. a-d din codul muncii, tribunalul a reTinut ca potrivit art. 252 al. 2 lit. a din art. 279 , „Sub sancTiunea nulitaTii absolute, in decizie se cuprinde in mod obligatoriu: a) descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara. ”
Descrierea faptei presupune menTionarea in decizie, in concret, a aspectelor care individualizeaza fapta: in ce consta, modalitatea in care s-a comis, in raport cu care sa se poata verifica temeinicia celor reTinute in sarcina salariatului. Din descrierea faptei trebuie sa rezulte in ce a constat actiunea sau inactiunea savarSita cu intenTie de catre salariat, prin care a incalcat normele legale, regulamentul intern, etc. Trebuie sa rezulte in mod concret circumstanTele producerii sale Si, in fine, toate elementele necesare pentru a creiona o imagine suficient de detaliata a faptei ilicite, pentru ca atat salariatul, cat Si instanta de judecata, sa poata avea o imagine exacta a faptei imputate. Totodata trebuie indicata data savarSirii faptei, perioada de timp in care salariatul a avut un comportament neadecvat, pentru a se verifica Si respectarea termenului de 6 luni de la data savarSirii faptei prevazut de art. 252 alin. 1 art. 279
Lipsa menTiunilor in discuTie nu poate fi suplinita de existenTa lor in alte inscrisuri, intrucat dispoziTia legala imperativa nu permite cuprinderea in acte extrinseci a elementelor de fapt Si de drept care conduc la aplicarea unei sancTiuni disciplinare. Aceste inscrisuri nu suplinesc obligatia angajatorului de a face in decizie o descriere concreta a faptei ce constituie abatere disciplinara Si de a indica concret motivele pentru care au fost inlaturate apararile salariatului. 
Analizand decizia contestata, tribunalul a apreciat ca la emiterea acesteia nu au fost respectate dispoziTiile art. 252 al. 2 lit. a din art. 279 , intrucat se constata ca in cuprinsul deciziei (atat la motivele de fapt cat Si la imprejurarile savarSirii faptei) nu au fost indicate fapte concrete savarSite de contestator, ci au fost redate o  atribuTii ale contestatorului din fiSa postului, fara a se indica modalitatea in care nu au fost respectate fiecare din atribuTiile respective, fara a se preciza detaliat in ce a constat actiunea sau inactiunea prin care s-a incalcat sarcinile de serviciu. 
Totodata, se observa ca nu a fost menTionata perioada in care contestatorul nu a indeplinit sau a indeplinit defectuos sarcinile de serviciu, nu s-a indicat data concreta a savarSirii faptelor, facandu-se doar o menTiune cu privire la data efectuarii controlului, respectiv 26. 03. 2019. 
in condiTiile in care in decizie nu se menTioneaza cand nu s-au exercitat in mod corespunzator sarcinile de serviciu, cand nu au fost respectate acele atribuTii din fiSa postului, nu se poate verifica respectarea termenului de 6 luni de la data savarSirii faptei prevazut de art. 252 alin. 1 art. 279
D urmare, tribunalul a apreciat ca in decizie s-a facut o descriere a faptelor mult prea generic, simpla enumerare a unor atribuTii din fiSa postului neputand fi reTinuta ca fiind o descriere a faptelor in sensul prevazut de art. 252 alin. 2 lit. a din art. 279
Avand in vedere cele reTinute, tribunalul a constatat ca decizia nr. 17/7. 08. 2019 este lovita de nulitate absoluta. 
FaTa de excepTia nulitaTii reTinuta, tribunalul a apreciat ca nu este necesar a se mai analiza celelalte susTineri Si aparari ale parTilor referitoare la legalitatea Si temeinicia deciziei. 
in baza art. 453 Cod procedura civila tribunalul a obligat-o pe intimata sa plateasca contestatorului cheltuieli de judecata constand in onorariu avocat (800 lei). 
impotriva acestei sentinTe a declarat apel AdministraTia B_ de A B – IalomiTa, solicitand anularea sau schimbarea in tot a hotararii atacate, iar pe fond, in rejudecare, respingerea contestaTiei ca nefondate. 
in motivare, a arata ca hotararea nu a fost motivata nici in fapt, nici in drept. instanta nu a Tinut cont de prevederile art. 251 alin. 1 din codul muncii, in sensul ca nu era obligatorie cercetarea disciplinara in cazul in care se aplica sancTiunea avertismentului. Daca angajatorul efectueaza cercetarea disciplinara, deSi nu are aceasta obligatie, nu se impune constatarea nulitaTii absolute a deciziei de sancTionare emise cu nerespectarea dispoziTiilor legale privind aceasta cercetare. 
Din modul de redactare al art. 252 alin. 2 din codul muncii rezulta ca incidenTa sancTiunii nulitaTii absolute reglementate de acest text trebuia apreciata prin raportare la art. 251 din codul muncii. Daca cercetarea nu era obligatorie, decizia de sancTionare nu trebuia sa cuprinda menTiunile indicate la art. 252 alin. 2 lit. a-d, iar absenTa acestor menTiuni nu se sancTioneaza cu nulitatea deciziei de sancTionare disciplinara. 
A solicitat sa se constate ca la art. 2 din decizia 17/2019 au fost invocate in mod clar motivele de fapt care au stat la baza aplicarii sancTiunii disciplinare, imprejurarile Si faptele concrete ce au fost savarSite de contestator. 
P entru nerespectarea obligatiilor Si sarcinilor de serviciu prevazute in mod expres atat de fiSa de post a reclamantului care este anexa la CIM, cat Si a prevederilor din Codul de etica Si conduita, precum Si din Regulamentul intern al ABA B IalomiTa. A mai aratat ca reclamantul a semnat de instruire privind respectarea Regulamentului intern al ABA B IalomiTa Si a Codului de etica Si disciplina, conform procesului verbal Si tabelului nominal de instruire anexa, drept pentru care comisia de etica Si disciplina a apreciat in mod corect ca exista vinovaTie din partea salariatului contestator, sub forma intenTiei directe, iar faptele acestuia constituie abateri disciplinare, fiind intrunite toate elementele angajarii raspunderii disciplinare. 
A mai aratat ca acesta nu se afla la prima abatere disciplinara in legatura cu neindeplinirea sarcinilor de serviciu, ci a mai fost sancTionat disciplinar cu retrogradarea din funcTia de inginer Sef, pe o perioada  de 60 de zile. 
in drept, a invocat art. 466-480 cod de procedura civila. 
Intimatul a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, menTinerea hotararii ca fiind legala Si temeinica. 
in ceea ce priveSte primul motiv de apel, referitor la presupusa lipsa a motivarii, a aratat ca apelanta se contrazice, de vreme ce in apel citeaza un fragment din motivarea instanTei. A susTinut ca instanta a analizat in mod corect excepTiile invocate, cu trimitere la dispoziTiile de drept material Si la inscrisurile analizate in probatoriu. Dreptul salariatului de a contesta decizia de sancTionare este general valabil, legiuitorul nu face nicio distincTie in art. 252 din codul muncii cu privire la conTinutul deciziilor in funcTie de caracterul obligatoriu al cercetarii disciplinare. 
A aratat ca in decizie nu exista o descriere concreta a faptei pe care a savarSit-o, atribuTiile sau obligatiile de serviciu pe care le-a incalcat Si nici motivele pentru care au fost inlaturate apararile prezentate in timpul cercetarii disciplinare. 
A reluat apararile pe fond, referitoare la situaTia de fapt, astfel cum au fost prezentate in faTa primei instanTe. 
in drept, a invocat art. 247 Si urm. din art. 279
Prin raspunsul la intampinare, apelanta a reluat apararile prezentate prin cererea de apel Si prin intampinarea formulata in prima instanta. 
Analizand legalitatea Si temeinicia sentinTei apelate prin prisma motivelor de apel invocate Si a dispoziTiilor legale incidente, Curtea constata ca apelul este nefondat. 
Tribunalul a soluTionat cauza in baza excepTiei nulitaTii absolute a deciziei de sancTionare pentru nerespectarea condiTiei de forma referitoare la descrierea faptei. Potrivit art. 425 lit. b cod de procedura civila, hotararea trebuia sa cuprinda situaTia de fapt reTinuta de instanta Si motivele de fapt Si de drept pe care se intemeiaza soluTia. Din considerentele sentinTei, redate succint anterior, rezulta, cu evidenTa, ca instanta a analizat conTinutul deciziei de sancTionare Si a constatat ca fapta nu a fost descrisa decat intr-un mod generic, indicand ca temei de drept art. 252 alin. 2 lit. a din art. 279 . Prin urmare, acest motiv de apel este nefondat. 
instanta a facut o corecta aplicare a dispoziTiilor legale in ceea ce priveSte menTiunile obligatorii ale unei decizii de sancTionare disciplinara. 
Raspunderea disciplinara este strict reglementata in art. 279 , fiind precizate noTiunea de abatere disciplinara, sancTiunile disciplinare Si criteriile de individualizare, procedura cercetarii disciplinare, condiTiile de forma ale unei decizii de sancTionare disciplinara, termene specifice. 
Articolul 251 alin. 1 din codul muncii stabileSte obligativitatea efectuarii cercetarii disciplinare pentru aplicarea unei sancTiuni, cu excepTia avertismentului. 
CondiTiile de forma obligatorii ale unei decizii de sancTionare, impuse sub sancTiunea nulitaTii absolute, sunt reglementate in art. 252 alin. 2 din codul muncii. Indiferent de sancTiunea aplicata, ea trebuie dispusa printr-o decizie scrisa, ale carei condiTii de forma sunt enumerate in art. 252 alin. 2. Daca in materia obligativitaTii cercetarii disciplinare, textul prevedea o excepTie, in cazul sancTiunii avertismentului, in ceea ce priveSte forma deciziei, nu este prevazuta nicio excepTie. Simpla aSezare cronologica a articolelor nu justifica o interpretare de felul celei propuse de apelanta, in sensul ca decizia prin care se aplica avertismentul nu ar trebui sa cuprinda descrierea faptei. 
Descrierea faptei, adica indicarea situaTiei de fapt in materialitatea ei, este necesara atat pentru ca salariatul sa fie pe deplin informat asupra motivelor pentru care i se aplica sancTiunea, pentru a se putea apara corespunzator, cat Si pentru ca instanta sa poata stabili Si verifica daca intr-adevar fapta salariatului constituie abatere disciplinara in raport cu obligatiile impuse acestuia prin fiSa postului, statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca. 
in acest sens, prin decizia nr. 1675/2009, Curtea ConstituTionala a reTinut ca „Aplicarea sancTiunilor disciplinare Si, in mod special, incetarea raportului de munca din voinTa unilaterala a angajatorului sunt permise cu respectarea unor condiTii de fond Si de forma riguros reglementate de legislaTia muncii, in scopul prevenirii eventualelor conduite abuzive ale angajatorului. MenTiunile Si precizarile pe care in mod obligatoriu trebuie sa le conTina decizia de aplicare a sancTiunii disciplinare au rolul, in primul rand, de a-l informa concret Si complet pe salariat cu privire la faptele, motivele Si temeiurile de drept pentru care i se aplica sancTiunea, inclusiv cu privire la caile de atac Si termenele in care are dreptul sa constate temeinicia Si legalitatea masurilor dispuse din voinTa unilaterala a angajatorului. Angajatorul, intrucat deTine toate datele, probele Si informaTiile pe care se intemeiaza masura dispusa, trebuie sa faca dovada temeiniciei Si legalitaTii acelei masuri, salariatul putand doar sa le combata prin alte dovezi pertinente. Astfel, menTiunile Si precizarile prevazute de textul de lege sunt necesare Si pentru instanta judecatoreasca, in vederea soluTionarii legale Si temeinice a eventualelor litigii determinate de actul angajatorului. ”


in ceea ce priveSte aspectele de forma, reglementate de art. 252 alin. 2 din art. 279 , Curtea constata ca, intr-adevar, in decizie nu a fost descrisa fapta ce constituie abatere disciplinara. „A descrie” o fapta presupune indicarea in concret a acTiunii sau inacTiunii savarSite de catre angajat. Scopul acestei reglementari rezida, in primul rand, in identificarea faptei savarSite de salariat care a fost considerata sancTiune disciplinara. in cazul de faTa, decizia de sancTionare disciplinara nu cuprinde informaTiile necesare pentru a se inTelege ce fapta a savarSit reclamantul. in art. 2 din decizie, invocat de apelanta, in care ar fi trebuit sa se regaseasca descrierea faptei, sunt enumerate atribuTiile din fiSa postului („raspunde, coordoneaza”), fara nici un element concret. Formularea generica folosita de angajator nu satisface cerinTa impusa de art. 252 alin. 2) lit. a) din art. 279
in acelaSi timp, decizia de sancTionare disciplinara nu se poate completa cu elemente extrinseci, astfel cum dispune art. 79 din art. 279 , text ce are urmatorul conTinut:
in caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in faTa instanTei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere . 
Constatand ca nerespectarea cerinTei de forma atrage sancTiunea nulitaTii absolute a deciziei, in cauza nu mai este necesara o analiza pe fond a temeiniciei deciziei de sancTionare, sub aspectul faptei savarSite sau a formei de vinovaTie. 
SoluTia instanTei este legala, motivele de apel sunt neintemeiate. in baza art. 480 alin. 1 cod de procedura civila, instanta va respinge apelul ca nefondat. 
in baza art. 453 cod de procedura civila, apelanta va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata efectuate de intimat, reprezentand onorariu avocat, conform chitanTei aflate la fila 36 din dosarul de apel. 
 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII
D E C I D E

 
Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta AdministraTia B_ de A B – IalomiTa, cu s_ in B,  bis, Jud. B impotriva sentinTei civile nr. 262/01. 07. 2020 pronunTata de Tribunalul B_. 
Obliga pe apelanta sa plateasca intimatului M T_ suma de 800 lei cheltuieli de judecata in apel. 
DEFINITIVa. 
PronunTata in SedinTa publica din  29 Octombrie 2020. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere    cercetare disciplinara   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑