• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Admitere contestatie decizie de concediere. Lipsa motivelor ce au determinat concedierea

Hotararea nr. 318 din 14 Octombrie 2020
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Pe rol fiind soluTionarea apelului declarat de parata P_ C C PRIN P_, cu sediul in localitatea C, _, judeTul D_, impotriva sentinTei civile nr. 1387 din 03 iulie 2020, pronunTata de Tribunalul D_, SecTia Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul contestator R_ N_, cu domiciliul in _, _, judeTul D_, avand ca obiect contestaTie decizie de concediere . Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La apelul nominal, facut in SedinTa publica, in or d inea de pe lista, au raspuns avocat G_ A, cu delegaTie de subst ituire, pentru domnul avocat S S_ Si avocat B_ A, in substituirea d-nei avocat B_ Z R_, pentru intimatul contestator . 
  Procedura legal indeplinita. 
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca apelul a fost declarat Si motivat in termenul legal, iar intimatul contestator a formulat intampinare, dupa care:
instanta, verificand actele Si lucrarile dosarului, constata ca d-nul avocat S S_, nu are la dosar delegaTia de titular. 
Aparatorul prezent, in substituirea d-lui avocat S S_, solicita lasarea cauzei la a doua strigare, pentru a lua legatura cu aparatorul titular. . 
instanta, lasa cauza la a doua strig are, pentru depunerea delegaTiei avocatului titular al apelantei parate. 
La a doua strigare, avocat G_ A, invedereaza ca, de fapt avocatul titular, S S_ nu are delegaTie in acest dosar, fiind vorba despre o eroare. 
Se prezinta avocat B_ A, in substituirea d-nei avocat B_ Z R_, pentru intimatul contestator, lipsind apelanta parata. 
Procedura de citare legal indeplinita. 
S-a reluat referatul cauzei, dupa care;
instanta, pune in discuTie, proba cu inscrisuri solicitata de catre apelant a parat a prin motivele de apel, insa constata ca nu sunt ataSate alte noi inscrisuri. 
Aparatorul intimatului contestator, nu se opune la incuviinTarea probei cu inscrisuri . 
instanta, fata de prevederile art 470, al 3 raportat la art 1 94, litera e C dispune decaderea apelantei parate din proba cu inscrisuri, constatand ca niciun inscris nu este atasat cererii de apel. 
  I nvoca excepTia lipsei calitaTii de reprezentare in apel, avand in vedere faptul ca apelul a fost semnat de avocat, dar lipseSte dovada calitaTii de reprezentare. 
instanta, verificand actele Si lucrarile dosarului, faTa de prevederile art. 87 alin. 2 Cod pr. civ. , respinge excepTia lipsei calitaTii de reprezentat, invocata de catre intimatul contestator, dat fiind faptul ca, in faTa instanTei de fond, intimata P_ c C a fost reprezentata de catre avocat N_ A_ Leonardo, din cadrul Cabinetului de avocatura „T_&AsociaTii”, iar cererea de apel este formulata de catre acelaSi cabinet de avocatura, iar avocatul care a reprezentat partea in faTa instanTei de fond, poate formula calea de atac chiar fara imputernicire avocaTiala in apel. 
Nemaifiind excepTii de invocat, probe de administrat, alte cereri  de formulat, Curtea, in conformitate cu dispoziTiile art. 392 Cod procedura civila, constatand cauza in stare de judecata, potrivit art. 394 raportat la art. 482 Cod procedura civila, a acordat cuvantul asupra apelului. 
Avand cuvantul, aparatorul intimatului contestator, solicita respingerea apelului, ca nefondat Si menTinerea sentinTei pronunTata de instanta de fond, ca fiind temeinica Si legala, fiind pe deplin justificata, avand in vedere faptul ca aSa cum s-a aratat Si in faTa primei instanTe, decizia de concediere este nelegala Si netemeinica; ca simpla menTiune din cuprinsul deciziei a faptului ca s-a desfiinTa locul de munca ocupat ca urmare a reorganizarii Primariei C, conform Organigramei Si Statului de funcTii, nu satisface cerinTele art. 65 dsin Codul muncii
A solicitat obligarea apelantei parate la plata cheltuielilor de judecata. 
 
C U R T E A
 
  Asupra apelului de faTa;
  Prin sentinTa civila nr. 1387 din 03 iulie 2020, pronunTata de Tribunalul D_, SecTia Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a admis  contestaTia formulata de contestatorul R_ N_ in contradictoriu cu intimata P_ C C PRIN P_. 
S-a anulat decizia de concediere nr. 73/25. 02. 2020 emisa de intimata. 
S-a dispus obligarea intimatei la reintegrarea contestatorului in funcTia deTinuta anterior concedierii. 
A fost obligata intimata la plata despagubirilor constand in drepturile salariale cuvenite Si neacordate, actualizate cu indicele de inflaTie Si dobanda legala penalizatoare aferenta, calculate pana la data plaTii efective . 
A fost obligata intimata catre contestator la plata sumei de 1000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata- onorariu de avocat redus. 
  Pentru a se pronunTa astfel, instanta a reTinut urmatoarele:
Contestatorul a fost salariatul societaTii intimate, in funcTia de guard - om de serviciu zi incepand cu data de 14. 10. 2005 (centralizator, fila 13, contract individual de munca) pana la data 24. 02. 2020, cand, prin Decizia nr. 73/25. 02. 2020, i-au fost incetate raporturile de munca cu intimata. 
Contestatorul a luat act de conTinutul acestei decizii la data de 03. 03. 2020, conform menTiunilor de pe aceasta. 
Anterior acestei decizii, la data de 28. 01. 2020 i-a fost inmanat Preavizul cu nr. 552/28. 01. 2020, prin care intimata i-a comunicat intenTia de concediere, motivata de reorganizarea instituTiei Si i-a comunicat de asemenea ca nu exista locuri disponibile in unitate, compatibile cu pregatirea sa profesionala sau capacitatea de munca. 


in motivarea acTiunii contestatorul arata ca decizia contestata nu respecta prevederile art. 76 alin. 1 lit. a din Codul muncii , in sensul ca nu conTine motivele ce au determinat concedierea, intimata consemnand doar lapidar ca acestea ar fi reprezentate de reorganizarea activitaTii primariei, fara a consemna in concret care ar fi motivele Si fara a-i aduce la cunoStinTa aceste motive. 
Contestatorul a inTeles sa conteste aceasta decizie, invocand atat motive de nulitate absoluta a deciziei, cat Si motive de netemeinicie. 
in ceea ce priveSte motivele de nelegalitate, instanta, analizand decizia de concediere sub aspectul indeplinirii condiTiilor de forma, constata ca d ecizia in cauza nu respecta dispoziTiile art. 76 litera a din Codul muncii , in sensul ca nu precizeaza motivele care determina concedierea reclamantului, element obligatoriu, prevazut sub sancTiunea nulitaTii potrivit art. 78 din Codul muncii
Simpla menTiune din decizie,,reorganizarea Primariei C” Si a temeiului de drept nu reprezinta o motivare in sensul dispoziTiilor legale menTionate. 
Norma de drept impune ca in decizia de concediere sa se arate „motivele care au determinat concedierea” respectiv alte circumstanTe concrete care au fundamentat decizia de reorganizare a activitaTii, cu consecinTa desfiinTarii postului ocupat de  catre contestator. 
NoTiunea de reorganizare a activitaTii primariei este una generala, care include o multitudine de soluTii bazata pe raTionamente variate, iar cunoaSterea acestora este necesara pentru a verifica temeinicia masurii concedierii, respectiv daca angajatorul a dispus concedierea cu respectarea cerinTelor impuse de art. 65 alin. (2) Codul muncii
CondiTia inserarii in decizia de concediere a motivelor care au determinat incetarea raportului de munca, in mod concret Si detaliat este prevazuta de lege in mod imperativ cu scopul de a permite angajatului sa se apere pe de o parte, iar pe de alta parte pentru a preveni unele masuri abuzive, nelegale Si netemeinice dispuse de angajator Si trebuie sa rezulte din conTinutul deciziei de concediere Si nu ulterior din alte inscrisuri ce pot fi depuse la dosar pe parcursul soluTionarii cauzei. 
Or, indicarea cel puTin succinta a motivelor concedierii in cuprinsul deciziei, sau cel puTin comunicarea unor inscrisuri ca anexe ale decizii, sunt absolut necesare in vederea garantarii dreptului la aparare. 
Simpla menTiune a imprejurarii ca postul ocupat de salariat a fost desfiinTat, fara a se preciza Si motivele care au determinat luarea masurii de modificare a structurii organizatorice,prevederile art. 78 coroborate cu art. 65 alin. 2 din Codul muncii ar deveni inaplicabile, fiind imposibil pentru instanta sa aprecieze in mod real indeplinirea acestei cerinTe de fond esenTiale de care depinde concedierea intemeiata pe prevederile art. 65 alin. 1, Si anume existenTa unei cauze reale Si serioase a desfiinTar ii postului. 
IntenTia legiuitorului la formularea art. 76 a fost de a pune la dispoziTia instanTei datele absolut necesare in vederea verificarii temeiniciei concedierii in raport cu existenTa cauzei reale Si serioase, iar pe de alta parte protejarea salariaTilor impotriva concedierilor abuzive. 
Cu privire la netemeinicia deciziei de concediere se arata ca decizia de concediere individuala pentru motive care nu Tin de persoana salariatului, in temeiul prevederilor art. 65 din Codul muncii , reprezinta incetarea contractului individual de munca, determinata de desfiinTarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive, fara legatura cu persoana acestuia, desfiinTare ce trebuie sa fie efectiva Si sa aiba o cauza reala Si serioasa ( art. 65 a lin. 2 din Codul muncii ). 
Daca in ceea ce priveSte prima cerinTa Si anume aceea ca, concedierea sa fie efectiva, instanta apreciaza ca aceasta este indeplinita, postul contestatorului nemairegasindu-se in structura organizatorica Si statul de funcTii dupa operarea concedierii, nu acelaSi lucru  constata instanta Si in ceea ce priveSte celelalte 2 condiTii, respectiv cauza sa fie reala Si serioasa. 
Astfel, instanta nu a dat relevanTa celor susTinute de catre intimata P_ C, cum ca la emiterea deciziei de concediere s-a avut in vedere Adresa AgenTiei NaTionale a FuncTionarilor Publici nr. 4440/1990, prin care li se atragea atenTia ca numarul total de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului depaSeSte numarul maxim  de posturi alocate de catre InstituTia Prefectului JudeTului D_ prin adresa 5472/18. 05. 2018, intrucat, cunoscand acest lucru din anul 2019 Si dorind sa efectueze o reorganizare a aparatului de specialitate, trebuia sa anticipeze Si sa reorganizeze activitatea de aSa natura, astfel incat concedierea salariaTilor sa fie ultima masura considerata ca fiind viabila. 
Or, intimata, cunoscand care este numarul maxim de posturi alocat de InstituTia Prefectului JudeTului D_ inca din anul 2018, nu numai ca nu a luat masuri de reorganizare, redistribuire personal, etc, aceasta chiar a organizat organizat concurs in luna decembrie a anului 2019 pentru ocuparea postului de fochist, deSi din fiSa postului contestatorului de faTa, stata la filele 14 - 17 din dosar, reiese ca acesta avea atribuTii Si de fochist, in acest caz intimata putea sa ia masuri pentru obTinerea de atestatelor profesionale, sau recalificarii personalului propriu, fara a mai fi nevoie de alte angajari de personal. 
in aceste condiTii, instanta a apreciat ca masura dispusa de catre intimata nu are la baza o cauza reala Si serioasa, concedierea s-a facut cu incalcarea prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile Si completarile ulterioare, nedovedindu-se legalitatea masurilor dispuse din perspectiva condiTiilor impuse de legiuitor, respectiv ca desfiinTarea locului de munca sa aiba o cauza reala Si serioasa. 
Pentru aceste considerente, instanta a admis contestaTia formulata de contestatorul R_ N_ in contradictoriu cu intimata P_ C C PRIN P_, anuleaza decizia de concediere nr. 73/25. 02. 2020 emisa de intimata Si va dispune e obligarea intimatei la reintegrarea contestatorului in funcTia deTinuta anterior concedierii. 
A obligat intimata la plata despagubirilor constand in drepturile salariale cuvenite Si neacordate, actualizate cu indicele de inflaTie Si dobanda legala penalizatoare aferenta, calculate pana la data plaTii efective . 
in raport de dispoziTiile art. 451 alin. 2 NCPC, din oficiu, instanta a procedat la diminuarea cheltuielilor de judecata reprezentand onorariul de avocat Si avand in vedere complexitatea cauzei Si activitatea desfaSurata de avocat, instanta a obligat intimata catre contestator la plata sumei de 1000 lei reprezentand cheltuieli de judecata- onor ariu de avocat redus. 
  impotriva acestei sentinTe a declarat apel parata P_ C C PRIN P_, criticand-o pentru nelegalitate Si netemeinicie. 
  Prin apelul formulat, s-au susTinut urmatoarele:
Prin soluTia pronunTata instanta de fond a admis contestaTia, considerand ca decizia atacata este nelegala sub aspectul nemotivarii in fapt a acesteia, iar concedierea, deSi este efectiva, nu are o cauza reala si serioasa. 
Considera ca soluTia astfel pronunTata este neintemeiata pentru urmatoarele considerente :
instanta de fond considera ca simpla menTiune in cuprinsul deciziei contestate a faptului ca „s-a desfiinTat locul de munca ocupat ca urmare a reorganizarii Primariei C, conform Organigramei si Statului de funcTii nu satisface cerinTele art. 65 din art. 279
Considera ca prin indicarea in preambulul deciziei de concediere a motivului desfiinTarii locului de munca ca fiind reorganizarea Primariei C conform noilor Organigrama si stat de funcTii indeplinite intocmai cerinTa Codului muncii de motivare in fapt a deciziei de sancTionare. 
Motivele pentru care s-a dispus reorganizarea Primariei C sunt reprezentate de adresa nr. 4440/2019 primita din partea AgenTiei NaTionale a FuncTionarilor Publici prin care li se atragea atenTia asupra faptului ca numarul total al posturilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului C depaSeSte numarul maxim de posturi alocat de catre instituTia Prefectului judeTului D_ prin adresa nr. 5472/18. 05. 2018. 
Din analiza organigramei si statului de funcTii dinainte si de dupa concediere se observa cu uSurinTa ca postul ocupat de intimatul- reclamant este restructurat, nemaifiind cuprins in noua organigrama. 
De asemenea, desfiinTarea postului a avut o cauza reala si serioasa, fiind determinata de faptul ca numarul total al posturilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului C depaSeSte numarul maxim de posturi alocat de catre InstituTia Prefectului judeTului D_. 
Pastrarea acestor posturi in continuare ducea, in mod inevitabil, la imposibilitatea plaTii salariilor angajaTilor respectivi. 
in ceea ce priveSte postul de guard/om de serviciu devenit vacant ca urmare a pensionarii domnului G N E, aSa cum se prevede si in referatul de aprobare a nr. 33/28. 08. 2019 a Consiliului Local C, si acest post a fost desfiinTat, el nemaiexistand in noua Organigrama. 
Apelul este intemeiat potrivit  art. 466 si urm, C. 
  Intimatul contestator a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat Si menTinerea sentinTei apelate ca fiind temeinica Si legala . 
  Curtea, analizand sentinTa prin prisma criticilor invocate, a apararilor formulate, a dispoziTiilor legale relevante Si a art. 479 alin. (1) teza a II-a  Si urm. , din Codul de procedura civila, constata ca nu subzista nici motive de ordine publica Si nici alte motive care sa poata  duce  la schimbarea sau anularea acesteia. 
Astfel, raporturile de munca dintre parti au incetat incepand cu data de 25. 02. 2020,    potrivit  deciziei de concediere nr 73/25. 02. 2020 prin care Primarul C C a dispus incetarea contractului de munca al contestatorului, in temeiul art 65 din Codul muncii , avand in vedere ca incepand cu aceasta data „ se desfiinteaza locul de munca ocupat de contestator ca urmare a reorganizarii Primariei C, conform Organigramei si Statutului de functii”, mentiuni facute in preambulul deciziei de concediere. 
Tot in preambulul deciziei de concediere se face vorbire de adresa nr 552/28. 01. 2020 prin care contestatorului i-a fost comunicata durata termenului de preaviz  conform art 75 din Codul muncii
instanta de fond,  examinand decizia contestata, din punct de vedere formal, a constatat ca aceasta nu contine mentiunea prevazuta de art. 76,  lit. a din art. 279 , ceea ce a determinat  imposibilitatea de a verifica in ce masura sustinerile cu privire la dificultatile economice ale paratei sunt reale, respectiv cu privire la existenta cauzei reale si serioase a desfiintarii postului. 
Solutia pronuntata de instanta de fond este legala si temeinica. Potrivit dispozitiilor art. 62 alin. (3) din Codul muncii , decizia de concediere se emite in scris si,  sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta. 
Totodata, art 76, litera a din Codul muncii prevede ca decizia de concediere trebuie sa contina in mod obligatoriu motivele care determina concedierea. 
In raport de cerintele impuse de legiuitor, in speta, simpla afirmatie din preambulul deciziei de concediere privind desfiintarea locului de munca ocupat de contestator, ca urmare a reorganizarii Primariei C, conform Organigramei si Statutului de functii, nu poate fi considerata ca indeplineste cerinta prevazuta de art. 76  lit. a din art. 279 , ea avand natura unei sustineri fara niciun fel de argument. Mentiunea desfiintarii postului nu constituie o aratare a motivului care determina concediere,  intrucat nu se arata necesitatea acestei masuri, nu se indica actul decizional prin care s-a luat hotararea desfiintarii postului, nu se demonstreaza existenta unor motive intemeiate care au generat nevoia de restructurare a activitatii si in aceste imprejurari nu sunt clare cauzele ce au determinat desfiintarea postului ocupat de contestator . 
In consecinta, raportat la cerintele impuse de art. 62 alin. (3) si art. 76, litera a din  art. 279 , decizia de concediere trebuie sa contina, in mod obligatoriu, motivele care au determinat masura concedierii. Chiar daca actele invocate de apelanta (adresa nr 4440/2019 primita din partea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  prin care li se atragea atentia asupra faptului ca numarul posturilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului depaseste numarul maxim de posturi alocat de Institutia Prefectului Judetului D_ prin adresa nr 5472/18. 05. 2018 ) au precedat momentul emiterii deciziei si au fost aduse la cunostinta salariatului, nu se poate aprecia ca sunt intrunite conditiile legii in sensul indicarii in cuprinsul deciziei de concediere a motivelor ce au determinat concedierea. 
Mentionarea in cuprinsul deciziei de concediere a situatiei de fapt, in mod explicit, precis si clar, este necesara pentru verificarea cerintelor art. 65 alin. (2) art. 279 privind cauza reala si serioasa a concedierii, fara a se disimula realitatea si pentru verificarea seriozitatii cauzei. Aratarea faptelor abia in fata instantei de judecata, nu inlocuieste omisiunea angajatorului, intrucat,  fiind vorba de o nulitate absoluta pentru nerespectarea cerintelor de forma ad validitatem, aceasta nu poate fi acoperita prin confirmare. 
Prin urmare, Curtea retine ca decizia contestata, concretizand masura concedierii, trebuie sa fie deopotriva legala si temeinica, iar analiza cerintelor de legalitate prevaleaza celor referitoare la temeinicia deciziei. Or, enuntarea in cuprinsul deciziei de concediere a textului de lege care reglementeaza concedierea ca urmare a desfiintarii postului nu echivaleaza cu motivarea in fapt a masurii. Lipsa motivelor in fapt care au determinat concedierea fac imposibila verificarea temeiniciei deciziei, raportat la  dispozitiile art. 79 din art. 279
Textul mentionat prevede ca in caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele prevazute in decizia de concediere . In cuprinsul deciziei se mentioneaza ca postul ocupat de contestator a fost desfiintat, ca urmare a reorganizarii Primariei C, conform Organigramei si Statutului de functii, fara ca aceste inscrisuri sa fie aduse la cunostinta contestatorului.  Pe de alta parte, adresa nr 552/28. 01. 2020 prin care i-a fost adus la cunostinta contestatorului termenul de preaviz,  nu cuprinde alte elemente care sa permita instantei sa verifice respectarea dispozitiilor art. 76 lit. a din Codul muncii   prin raportare la acest inscris . 
Asadar, fata de dispozitiile art. 79 din art. 279 , instanta este pusa in imposibilitatea de a verifica in ce masura sustinerile din intampinare cu privire la dificultatile economice ale paratei sunt reale, cu privire la existenta unei cauze reale si serioase a desfiintarii postului, in lipsa unei minime motivari a deciziei de concediere sau a notificarii de preaviz(act premergator si mentionat in cuprinsul deciziei de incetare a contractului individual de munca). 
DispoziTiile Codului Muncii privind condiTiile de forma Si de fond ale deciziei de concediere  sunt dispoziTii legale imperative, a caror nerespectare atrage nulitatea actului sancTionator, care nu poate fi acoperita in niciun fel. 
CondiTia indicarii motivelor care au determinat concedierea  este prevazuta imperativ de lege Si trebuie sa rezulte din insaSi decizia de concediere, iar nu din alte inscrisuri depuse pe parcursul soluTionarii contestaTiei, intrucat, in privinTa motivelor de fapt, probele nu pot fi extrinseci actului de concediere dedus judecaTii. 
Or, nu se poate reTine ca simpla menTiune din decizia contestata referitoare la reorganizarea primariei Si desfiinTarea postului ocupat de catre contestator  constituie o aratare a motivelor care determina concedierea, astfel cum art. 76, litera a din art. 279 obliga, in condiTiile in care reorganizarea reprezinta doar o masura adoptata de angajator, intr-un context creat insa de existenTa unor anumite cauze, in fapt, a acelor imprejurari in raport de care reorganizarea a fost decisa, constituind motivele care determina concedierea salariatului Si care trebuie inscrise, chiar daca nu detaliat ori amplu, dar, cu siguranTa, concret Si precis, in decizia de concediere emisa de angajator. 
Ca atare, singura motivare a concedierii reclamantului este aceea reprezentata de menTionarea temeiului de drept al concedierii Si a reorganizarii apelantei, nefiind redate acele decizii ale organelor in drept sa ia o astfel de masura Si nici ca acestea fac parte integranta din decizia de concediere contestata, pentru a se putea determina astfel motivele de fapt ale concedierii reclamantului. 
Asa cum s-a aratat, decizia de concediere nu poate fi completata sub aceste aspecte cu acte exterioare, deoarece in caz contrar s-ar contraveni prevederilor art. 79 din Codul muncii in conformitate cu care, in caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in faTa instanTei alte motive de fapt decat cele precizate in decizia de concediere . 
D fiind caracterul formal al deciziei de concediere,aceasta,potrivit dispoziTiilor art. 76 lit. a din Codul muncii trebuind sa conTina in mod obligatoriu motivele ce determina concedierea, lipsa din cuprinsul deciziei a unor elemente prevazute de textul de lege mai sus indicat,nu poate fi complinita prin alte acte anterioare,ulterioare sau concomitente emiterii deciziei, inclusiv prin aparari facute in faTa instanTei de intimata, cu ocazia judecarii contestaTiei indreptate impotriva deciziei. 
FaTa de imprejurarea ca legiuitorul a prevazut in cuprinsul art 78 din Codul muncii sancTiunea care intervine in situaTia incalcarii normelor imperative Si de faptul ca vatamarea este prezumata Si nu poate fi inlaturata,Curtea considera, in acord cu prima instanta,  ca decizia de concediere este nelegala,aceasta neputand produce efectele juridice pentru care a fost emisa de angajator. 
Avand in vedere cauza de nulitate mai sus menTionata, instanta de apel retine ca nu se mai impune analizarea criticilor privind temeinicia deciziei de concediere,deoarece legalitatea este o cerinTa care trebuie sa fie indeplinita in prealabil,obligatoriu,iar in situaTia incalcarii cerinTelor de legalitate,decizia de concediere este lipsita de efecte juridice. Acesta este si motivul pentru care prima instanta ar fi trebuit sa analizeze cu prioritate legalitatea deciziei de concediere, iar in situatia in care a ajuns la concluzia retinerii nelegalitatii acesteia, sa nu treaca la analiza temeiniciei deciziei. 
Pentru toate aceste considerente, in baza art 480, al 1 C, apelul va fi respins ca nefondat. 
Totodata, raportat la prevederile art 453 C si la faptul ca partea care a pierdut litigiul este apelanta parata, va fi obligata aceasta la plata catre intimat a sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in onorariu aparator conform chitantei nr 376/21. 09. 2020 depuse la dosar. 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII
D E C I D E:

 
  Respinge  ca nefondat apelul declarat de parata P_ C C PRIN P_, cu sediul in localitatea C, _, judeTul D_, impotriva sentinTei civile nr. 1387 din 03 iulie 2020, pronunTata de Tribunalul D_, SecTia Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul contestator R_ N_, cu domiciliul in _, _, judeTul D_, 
  Obliga apelanta la plata sumei de 800 lei cheltuieli de judecata catre intimat. 
  Definitiva. 
PronunTarea prin punerea la dispoziTie conform art. 402 cod procedura civila, azi 14.10.2020. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑