• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Oportunitatea desfiintarii unui loc de munca. Legalitatea deciziei de concediere cauzata de desfiintarea postului. Admitere apel

Hotararea nr. 1983 din 05 Aprilie 2019
Pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Pe rol pronunTarea asupra cererii de apel formulate de catre apelanta-parata DirecTia de PieTe Si G_ ActivitaTi C_ S_ 4, impotriva sentinTei civile nr. 2544/27. 09. 2018, pronunTate de Tribunalul I – SecTia Civila, in dosarul nr . XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-reclamanta O I, cauza pe fond avand ca obiect „contestaTie impotriva deciziei de concediere”. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

CURTEA,
 
Asupra apelului de faTa constata urmatoarele:
Prin sentinTa civila nr. 2544 /27. 09. 2018 pronunTata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX Tribunalul I - SecTia Civila a admis  cererea privind pe contestatoarea O I Si pe intimata D_ DE P. SI G_ A. C_ S_ 4; a anulat Decizia nr. 262/29. 09. 2017 de incetare a contractului de munca al reclamantei, ca nelegala Si netemeinica; a dispus reintegrarea reclamantei  in postul Si funcTia deTinuta anterior concedierii; a obligat parata sa plateasca reclamantei o despagubire egala cu salariile indexate, majorate Si reactualizate, de la data concedierii Si pana la data reintegrarii efective; a obligat parata la plata catre reclamanta a sumei de 1400 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat. ; a respins cererea privind cheltuielile de transport solicitate de reclamanta, ca neintemeiata. 
Pentru a pronunTa aceasta soluTie prima instanta a reTinut urmatoarele:
Reclamanta a avut calitatea de salariata a paratei in baza contractului individual de munca inregistrat sub nr. 26/01. 01. 2005 in registrul de evidenTa al salariaTilor ocupand funcTia de referent. 
Ulterior, contractul individual de munca al reclamantei a fost modificat prin acte adiTionale, la momentul concedierii aceasta ocupa funcTia de inspector de specialitate in serviciul juridic resurse umane. 
Prin decizia de concediere nr. 262/29. 09. 2017 emisa de catre parat s-a dispus desfacerea contractului individual de munca al reclamantei, in baza disp. art. 65 din art. 279
Se reTin in decizia de concediere motivele care au condus la reorganizarea activitaTii paratei. 
Totodata, din cuprinsul deciziei de concediere rezulta ca parata a reTinut Si culpa reclamantei in ceea ce priveSte concedierea acestuia. 
Astfel, s-a reTinut in cuprinsul deciziei faptul ca reclamanta nu a depus cerere prin care sa solicite participarea la evaluarea prin examen, organizat de unitate, in data de 24. 07. 2017, in vederea menTinerii pe postul de inspector de specialitate. 
S-a mai reTinut Si faptul ca reclamanta nu a depus nici o cerere prin care sa solicite incadrarea pe postul de inspector de specialitate, forTa de munca Si Somaj, odata cu punerea in aplicare a noii organigrame. 
in cuprinsul deciziei de concediere s-a reTinut faptul ca sunt aplicabile disp. art. 81 din regulamentul de punere in aplicare a prevederilor HCL S4 nr. 142/2017, potrivit carora personalul care nu depune cerere de inscriere in vederea susTinerii unui examen sau depune cerere dar nu se prezinta la evaluare va fi concediat pentru motive care nu Tin de persona salariatului, iar contractul individual de munca inceteaza ca urmare a desfiinTarii locului de munca ocupat de salariat. 
Potrivit prevederilor art. 65 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 art. 279 „ Concedierea pentru motive care nu Tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiinTarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. ”
  Conform alin. (2) „ DesfiinTarea locului de munca trebuie sa fie efectiva Si sa aiba o cauza reala Si serioasa”. 
    Prin urmare, in raport de aceste dispoziTii legale trebuie determinat cu prioritate daca postul ocupat de catre reclamant in cadrul societaTii a fost desfiinTat efectiv Si numai in acest caz daca masura desfiinTarii are o cauza reala Si serioasa. 
  Pentru a fi efectiv desfiinTat postul ocupat este necesara inlaturarea acestuia din structura angajatorului, deci sa nu se mai regaseasca in organigrama sau in statul de funcTii al societaTii. 
Tribunalul a constatat ca in drept, decizia de concediere este intemeiata pe disp. art. 65 al. 1 art. 279
Cu toate acestea, din motivarea deciziei rezulta ca parata a dispus concedierea reclamantei pentru faptul ca aceasta nu a depus cerere de inscriere in vederea susTinerii examenului de evaluare. 
Ori, in aceste condiTii, rezulta fara echivoc faptul ca reclamanta este in culpa, fiind vinovata pentru masura dispusa faTa de aceasta,  iar concedierea este motivata  de comportamentul necorespunzator al salariatului. 
in aceste condiTii, tribunalul a constatat ca in mod nelegal s-a dispus concedierea reclamantei in temeiul disp. art. 65 al. 1 art. 279 , din moment ce acesteia i s-a desfacut contractul individual de munca pentru faptul ca nu a participat la examenul de evaluarea profesionala. 
Din inscrisurile aflate la dosarul cauzei, tribunalul a apreciat ca nu sunt indeplinite nici condiTiile prevazute de art. 65 al. 2 art. 279
Astfel, tribunalul a constatat ca parata nu a facut o restructurare efectiva, deoarece posturile de inspector, atat cel pastrat in urma reorganizarii cat Si cel nou infiinTat nu prevad atribuTii care nu ar fi putut fi  indeplinite de catre reclamant. 
Pe de alta parte, din inscrisurile aflate la dosarul cauzei, rezulta ca o parte din posturile paratei sunt ocupate de angajaTi detaSaTi de la alte societaTi c_. 
in aceste condiTii, nu se poate reTine faptul ca restructurarea activitaTii paratei este reala Si serioasa, atat timp cat aceasta se foloseSte de personal detaSat de la alte societaTi c_. 
Tribunalul a apreciat ca pentru eficientizarea activitaTii paratei, mai intai ar fi trebuit sa se renunTe la salariaTii detaSaTi de la alte societaTi, iar dupa aceasta, daca se impunea, puteau fi restructurate Si alte locuri de munca din cadrul schemei de personal a acesteia. 
ASa fiind, pe langa nelegalitatea decizie de concediere ca urmare a intemeierii acesteia pe disp. art. 65 art. 279 , tribunalul a reTinut Si netemeinicia actului de sancTionare, intrucat restructurarea activitaTii paratei Si inclusiv desfiinTarea locului de munca al reclamantei nu este efectiva, neavand o cauza reala Si serioasa. 
Potrivit disp. art. 80 al. 1 Si 2 art. 279 ( 1) in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei Si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. 
    (2) La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune parTile in situaTia anterioara emiterii actului de concediere. 
Avand in vedere toate aceste considerente, tribunalul a admis cererea Si a dispus anularea Deciziei nr. 262/29. 09. 2017 de incetare a contractului de munca al reclamantei, ca  nelegala Si netemeinica, cu reintegrarea reclamantei  in postul Si  funcTia deTinuta anterior concedierii Si obligarea paratei sa plateasca reclamantei o despagubire egala cu salariile indexate, majorate Si reactualizate, de la data concedierii Si pana la data reintegrarii efective. 
Avand in vedere disp. art. 451 Si 453 C. pr. civ parata a fost obligata la plata catre reclamanta a sumei de 1400 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat, Si a fost respins capatul de cerere prin care se solicitau cheltuielile de transport, nefiind depuse inscrisuri  doveditoare in acest sens. 
impotriva acestei soluTii a formulat apel in termen legal Si motivat parata DirecTia de PieTe Si G_ ActivitaTi C_ S_ 4 . 
in primul rand, arata ca instanta a aplicat greSit dispoziTiile art. 65 din Codul muncii , republicat, cu modificarile Si completarile ulterioare dupa cum urmeaza:
in mod eronat a aratat instanta de fond ca parata a reTinut in decizia de concediere Si culpa reclamantei in ceea ce priveSte concedierea sa, intrucat nu a depus cerere de inscriere in vederea susTinerii examenului de evaluare, astfel ca a intervenit concedierea datorita comportamentului necorespunzator al salariatului, decizia fiind nelegala intrucat acesteia i s-a desfacut contractul de munca pentru ca nu a participat la examenul de evaluare profesionala. 
Astfel, arata ca la baza deciziei de concediere  s-a aflat HCL S4 nr. 91/6. 04. 2017, prin care s-a aprobat numarul maxim de posturi pentru apelanta la 60. 
in vederea punerii in aplicare a acestei hotarari, prin HCL S4 nr. 142/15. 06. 2017 s-a aprobat Organigrama Si Statul de funcTii ale DPGAC S4 in limita numarului de 60 de posturi. 
Pentru punerea in aplicare a HCL S4 nr. 142/15. 06. 2017, s-a aprobat un regulament de catre directorul DPGAC S4, care la lit. d) art. 9 prevedea ca evaluarea prin examen se organizeaza pentru fiecare entitate organizaTionala (serviciu, birou, compartiment) in care se micSoreaza numarul de posturi, desfiinTandu-se locuri de munca, personalul incadrat fiind intr-un numar mai mare decat cel prevazut in noua Organigrama. 
Tot potrivit acestui regulament, la art. 81 se statueaza ca „Personalul care nu depune cerere de inscriere in vederea susTinerii evaluarii prin examen sau depune cerere dar nu se prezinta va fi concediat pentru motive care nu Tin de persoana salariatului iar contractul individual de munca inceteaza ca urmare a desfiinTarii locului de munca ocupat de salariat. ”
Potrivit actului adiTional nr. 21/5. 01. 2017 la contractul individual de munca inregistrat sub nr. 26/01. 01. 2005, reclamanta ocupa funcTia de inspector de specialitate in administraTia publica (cod C xxxxxx) la Serviciul Juridic, Resurse Umane. 
Prin HCL S4 nr. 142/15. 06. 2017, Serviciul Juridic, Resurse Umane a fost reorganizat la nivel de birou, prevazandu-se un post de conducere de Sef birou, 3 posturi de consilier juridic, 1 post de inspector de specialitate in administraTia publica (cod C xxxxxx) Si 1 post de inspector de specialitate forTa de munca Si Somaj (cod C xxxxxx). 
Anterior acestei hotarari, prin HCL nr. 74/29. 09. 2016, Serviciul Juridic, Resurse Umane cuprindea: 1 post de Sef serviciu, 3 posturi de consilier juridic Si 4 posturi inspector de specialitate in administraTia publica (cod C xxxxxx). 
intrucat erau 4 posturi de inspector de specialitate in administraTia publica (cod C xxxxxx), din care unul vacant Si 3 ocupate, iar dupa reorganizare ramanea un singur post de acest tip, se impunea aplicarea regulamentului aprobat de catre directorul DPGAC S4. 
in acest sens, parata i-a comunicat prin poSta la data de 18. 07. 2017 adresa nr. 3462, prin care reclamanta a fost invitata ca, pana la data de 20. 07. 2017 sa depuna cerere prin care sa solicite participarea la evaluarea prin examen, iar la data de 24. 07. 2017 sa participe efectiv la activitatea de evaluare prin examen in scopul stabilirii persoanei ce va fi menTinuta pe funcTia de inspector de specialitate in administraTia publica (cod C xxxxxx) in Biroul Juridic, Resurse Umane. 
De asemenea, prin aceeaSi adresa reclamanta a fost informata despre faptul ca bibliografia pentru evaluarea prin examen a fost afiSata la avizierul unitarii, precum Si cu privire la faptul ca, in situaTia in care nu indeplineSte procedura privind solicitarea de a participa la evaluarea prin examen Si nu participa efectiv la aceasta activitate, parata este indreptaTita sa considere ca reclamanta accepta ca postul sa fie desfiinTat Si ca parata va emite decizia de concediere a acesteia, dupa implinirea termenului de preaviz. Reclamanta nu s-a prezentat la poSta sa ridice corespondenTa, plicul intorcandu-se la expeditor, fiind depus in original de parata la dosarul cauzei. Verificand data Stampilei de pe plic, se observa ca reclamanta avea posibilitatea sa ridice corespondenTa, nefiind in concediu medical, aspect care ii incumba acesteia. 
De asemenea, reclamanta a cunoscut ca in data de 24. 07. 2017 va avea loc evaluarea prin examen in scopul stabilirii persoanelor care vor fi menTinute pe noile funcTii, in limita posturilor prevazute in noua organigrama, anunTul nr. 3350/11. 07. 2017 fiind afiSat la avizierul unitaTii in aceeaSi data, iar certificatul de concediu _ nr. xxxxxxx/12. 07. 2017, depus la dosarul cauzei, a fost inregistrat la sediul instituTiei in data de 19. 07. 2017, sub nr. 3480. 
Totodata, arata ca raTiunea pentru care s-a aprobat Regulamentul de catre directorul instituTiei a fost data de organizarea evaluarii prin examen pentru fiecare entitate organizaTionala (serviciu, birou, compartiment) in care se micSoreaza numarul de posturi desfiinTandu-se locuri de munca, personalul incadrat fiind intr-un numar mai mare decat cel prevazut in noua Organigrama. 
Nu se confunda aceasta procedura cu evaluarea activitaTii profesionale a angajaTilor, care are drept consecinTa concedierea pentru necorespundere profesionala Si nici nu se poate interpreta prin analogie, concedierea pentru motive care Tin de persoana salariatului impunand alte condiTii pentru care se dispune aceasta masura. 
Prin urmare, in mod greSit a reTinut instanta de fond ca decizia de concediere este nelegala intrucat reclamantei i s-a desfacut contractul de munca pentru ca nu a participat la examenul de evaluare profesionala, regulamentul mai sus aratat fiind aprobat pentru fiecare entitate organizaTionala (serviciu, birou, compartiment) in care se micSoreaza numarul de posturi desfiinTandu-se locuri de munca, personalul incadrat fiind intr-un numar mai mare decat cel prevazut in noua Organigrama, concedierea intervenind pentru motive care nu Tin de persoana salariatului. 
Cu privire la faptul ca instanta de fond a reTinut ca parata nu a facut o restructurare efectiva, intrucat posturile de inspectori atat cel pastrat in urma reorganizarii cat Si cel nou infiinTat nu prevad atribuTii care nu ar fi putut fi indeplinite de reclamanta, ca restructurarea nu a fost reala Si serioasa atat ti mp cat parata se foloseSte de personal detaSat de la alte societaTi c_ Si ca, pentru eficientizarea activitaTii paratei, trebuia sa renunTe la salariaTii detaSaTi Si dupa aceea, daca se impune, puteau fi restructurate Si alte locuri de munca din cadrul acesteia, reTinand Si netemeinica decizia de concediere, intrucat desfiinTarea locului de munca al reclamantei nu este efectiva, neavand o cauza reala Si serioasa, arata urmatoarele:
Potrivit art. 65 alin. (2) - Codul muncii , republicat cu modificarile Si Completarile ulterioare, desfiinTarea locului de munca ocupat de salariat trebuie sa fie efectiva Si sa aiba cauza reala Si serioasa. 
DesfiinTarea este efectiva atunci cand locul de munca este suprimat din structura angajatorului, cand nu se mai regaseSte in organigrama acestuia Si in statul de funcTii. 
in speTa, din organigramele Si statele de funcTii anterioare Si ulterioare concedierii rezulta ca postul ocupat de contestatoare a fost desfiinTat efectiv, aspect care se coroboreaza Si cu procesul verbal nr. 1/21. 07. 2017, act menTionat in decizia de concediere. 
AfirmaTia instanTei ca posturile de inspector, atat cel pastrat in urma reorganizarii cat Si cel nou infiinTat nu prevad atribuTii care nu ar fi putut fi indeplinite de reclamanta este preluata ad literam din contestaTie nearatand motivele pentru care instanta a ajuns la aceasta concluzie. 
Arata ca postul de inspector de specialitate forTa de munca Si Somaj (cod C xxxxxx) prevazut in noua organigrama presupunea potrivit fisei postului aflata la dosarul cauzei, absolvirea unui curs de inspector resurse umane, iar potrivit procesului verbal nr. 1/21. 07. 2017, act menTionat in decizia de concediere reclamanta nu avea absolvit acest curs, la dosarul profesional neexistand o asemenea diploma Si nici nu a depus cerere pentru incadrarea pe acest post. 
in ceea ce priveSte cauza reala Si serioasa a concedierii, arata ca exista cauza reala atunci cand prezinta un caracter obiectiv, independent de voinTa angajatorului Si serioasa cand se impune din necesitaTi evidenTe privind imbunataTirea activitaTii Si nu disimuleaza realitatea. 
in speTa, concedierea a fost reala Si serioasa. 
Astfel, prin HCL S4 nr. 147/19. 12. 2016 se hotaraSte ca incepand cu data demararii investiTiei de catre Sectorul 4 al Municipiului BucureSti, Complexul Agroalimentar PiaTa Sudului sa se scoata din administrarea DPGAC S4 Si sa treaca in administrarea directa a Sectorului 4 al Municipiului BucureSti, ceea ce presupune o diminuare a veniturilor paratei. 
Totodata, arata ca la data de 20. 03. 2018 s-a emis autorizaTia de construire nr. 153 de Primaria sectorului 4 pentru lucrarile de modernizare ale Complexului Agroalimentar PiaTa Sudului, iar la data de 28. 09. 2018 au fost notificaTi comercianTii cu privire la rezilierea contractelor de inchiriere ca urmare a demararii lucrarilor de modernizare ale Complexului Agroalimentar PiaTa Sudului Si cu privire la evacuarea acestora, iar potrivit adresei inregistrate sub nr. 5431/26. 10. 2018 intocmita de Sectorul 4 al Municipiului BucureSti, ordinul de incepere a lucrarilor a fost emis incepand cu data de 29. 10. 2018. 
Totodata, HCL S4 nr. 91/6. 04. 2017, s-a hotarat pentru parata un numar maxim de 60 de posturi. 
La baza HCL S4 nr. 91/6. 04. 2017, s-a aflat adresa InstituTiei Prefectului Municipiului BucureSti  nr. 6712/31. 03. 2017, iar masura stabilirii posturilor s-a luat in conformitate cu art. III din OUG nr. 63/2010, cu modificarile Si completarile ulterioare. 
in vederea incadrarii in numarul acesta de posturi s-a aprobat HCL S4 nr. 142/15. 06. 2017, ceea ce a presupus desfiinTarea unor posturi, act administrativ care nu a fost atacat sub aspectul legalitaTii Si temeiniciei. 
ReTine instanta de fond ca restructurarea nu a fost reala Si serioasa atat timp cat parata se foloseSte de personal detaSat de la alte societaTi c_ Si ca, pentru eficientizarea activitaTii paratei, trebuia sa renunTe la salariaTii detaSaTi Si dupa aceea, daca se impune, puteau fi restructurate Si alte locuri de munca din cadrul acesteia, reTinand Si netemeinica decizia de concediere, intrucat desfiinTarea locului de munca al reclamantei nu este efectiva, neavand o cauza reala Si serioasa. 
Se observa ca netemeinicia deciziei de concediere reTinuta de instanta nu se refera la vreo cauza reala Si serioasa ci la eficienTa masurii luate de angajator, care este atributul exclusiv al angajatorului, conform art. 40 alin. (l), lit. a) - Codul muncii , republicat cu modificarile Si completarile ulterioare potrivit caruia angajatorul are dreptul sa stabileasca organizarea Si funcTionarea unitarii in scopul eficientizarii activitaTii, iar instanta nu se poate substitui acestuia cu privire la oportunitatea masurii desfiinTarii postului. 
in acest sens, s-a pronunTat Si Tribunalul BucureSti, SecTia a VIII-a prin sentinTa civila nr. 9682/19. 12. 2017, in dosarul nr. xxxxx/3/2017 aflata la dosarul cauzei Si ramasa definitiva prin respingerea apelului de catre Curtea de Apel BucureSti, SecTia a VII-a. 
Prin urmare, instanta a incalcat prevederile art. 40 alin. (l), lit. a) - Codul muncii , republicat cu modificarile Si completarile ulterioare, substituindu-se angajatorului in privinTa oportunitaTii masurii desfiinTarii postului, reTinand ca, pentru eficientizarea activitaTii paratei, trebuia sa renunTe la salariaTii detaSaTi Si dupa aceea, daca se impune, puteau fi restructurate Si alte locuri de munca din cadrul acesteia. 
De altfel, instanta a preluat aceasta fraza ad literam din contestaTie, fara a arata propriile motive. 
Cu toate acestea, arata ca potrivit situaTiei, posturilor de inspector specialitate in administraTia publica (cod C xxxxxx) din cadrul instituTiei inainte Si dupa reorganizare, depusa odata cu prezentul apel, rezulta ca la Serviciul Juridic, Resurse Umane exista un post vacant de inspector specialitate in administraTia publica (cod C xxxxxx), ocupat prin detaSare, care a fost desfiinTat, dispunandu-se incetarea detaSarii, aspect care rezulta din organigramele Si statele da funcTii anterioare Si ulterioare concedierii. 
ReTinand in speTa ca instanta a aplicat greSit dispoziTiile art. 65 Codul muncii ) - republicat cu modificarile Si completarile ulterioare Si ca a incalcat prevederile art. 40 afin. (l), lit. a) - Codul muncii , republicat cu modificarile Si completarile ulterioare, dat fiind faptul ca angajatorul a probat motivele reale Si serioase care au impus desfiinTarea postului Si ca desfiinTarea postului a fost efectiva, solicita admiterea apelului astfel cum a fost formulat, schimbarea sentinTei civile apelate in sensul respingerii contestaTiei, ca neintemeiata. 
in drept, prezentul apel este intemeiat apelul pe art. 480 alin. (2) C, art. 40 alin. (1), lit. a) Si art. 65 Codul muncii , republicat, cu modificarile Si completarile ulterioare. 
Cercetand apelul declarat, Curtea il constata fondat. 
Mai intai, invedereaza ca prezentul apel va fi analizat prin prisma criticilor paratului, formulate la adresa considerentelor care au fundamentat sentinTa Tribunalului. Alte motive de anulare a deciziei, cuprinse in actiunea introductiva, care nu au fost analizate de prima instanta Si nici nu fac obiectul unui apel declarat de reclamanta in condiTiile art. 461 Cod procedura civila, nu vor putea fi luate in considerare in apelul parTii adverse, limitat in cercetare la ceea ce s-a apelat, conform prevederilor art. 477 din acelaSi act normativ, pentru a asigura principiul neinrautaTirii situaTiei in propria cale de atac (art. 481 Cod procedura civila). 
Din acest punct de vedere, Curtea iSi insuSeSte motivele apelului privind inexistenTa cauzelor de nulitate a concedierii identificate de prima instanta. 
Astfel, nu este real ca angajatorul ar fi reTinut Si culpa reclamantei la concedierea acesteia. Neprezentarea la evaluare nu este culpabila, este expresia libertaTii salariatului de a se inscrie Si participa sau nu la concurs, defectiva de orice vina, insa ea s-a soldat cu concedierea, din cauza neocuparii unicului post de inspector de specialitate in administraTia publica la Serviciul Juridic Resurse Umane, pastrat, din cele 4 existente anterior. Prin urmare, cauza concedierii este desfiinTarea postului ocupat, care nu a fost facuta in vreun fel dependenta de omisiunea reclamantei de a se inscrie Si caStiga concursul. Aceasta circumstanTa nu Tine de corespunderea profesionala a salariatei in sensul art. 61 lit. d) din art. 279 Si nu a condiTionat restructurarea organigramei in felul aratat, ci a fost invocata pentru a motiva de ce salariata nu a fost pastrata pe unicul post de natura celui ocupat, care a fost menTinut. 
Este neindoielnic pe baza organigramei ulterioare punerii in aplicare a HCL S4 nr. 142/15. 06. 2017, date, la randul sau, in aplicarea HCL S4 nr. 91/6. 04. 2017, de redimensionare a posturilor finanTate in cadrul paratei la 60, ca la Serviciul Juridic, Resurse Umane a fost pastrat un singur post de inspector de specialitate in administraTia publica din cele 4 existente anterior (dintre care unul era vacant, desfiinTat cu prioritate). 
ASadar, desfiinTarea locului de munca a fost reala, nu fictiva, mascata de menTinerea in continuare a postului, care, eventual, sa fi fost ocupat de personal detaSat de la alte societaTi c_. in masura in care acesta exista, pe alte posturi, faptul este irelevant pentru concedierea in cauza, intrucat nevoia de reorganizare priveSte structura societaTii, iar nu pe salariaTi, personal. Cu alte cuvinte, intenTia dispensabila nu se raporteaza la salariaTi – abia atunci sancTionabila -, ci are in vedere statul de funcTii, astfel ca nu exista o obligatie legala a unitaTii de a pastra personalul titular, in detrimentul sau cu prioritate faTa de cel detaSat, indiferent de posturile ocupate, ci doar de a dovedi desfiinTarea efectiva a locului de munca de pe care a fost concediat salariatul contestator. Daca masura este reala, adica postul urmarit a fost cu-adevarat desfiinTat Si nu s-a urmarit numai inlaturarea angajatului in cauza, din motive care nu au legatura cu restructurarea, atunci marja de apreciere a angajatorului cu privire la structurarea Si conducerea activitaTii sale, ramane intangibila. MenTinerea in funcTie a unui salariat nu este o cerinTa legala imperativa, prin organele prin care iSi exprima sau care-i guverneaza voinTa, angajatorul putand decide desfiinTarea oricarui loc de munca, aparTinandu-i totodata Si aprecierea asupra utilitaTii sau oportunitaTii pastrarii, dupa cum ii revine stabilirea statului de personal pentru o funcTionare eficienta, fapt ce poate impune renunTarea la unele posturi ocupate de personal titular, concomitent cu menTinerea sau infiinTarea altora, asigurate prin personal detaSat, ori externalizarea unor servicii Si activitaTi, in scopul adaptarii la noile realitaTi sau perspective de ordin economic, comercial, financiar, etc. . Nici art. 76, nici articolul 65 din art. 279 nu vorbesc despre justificarea desfiinTarii unor posturi in contextul menTinerii/infiinTarii altora, ori contractarii unor servicii prin detaSarea de personal de la alte unitaTi, ci, cel dintai se refera la cauza desfacerii contractului, suficient exemplificata prin desfiinTarea locului de munca urmare a restructurarii, pentru ca cel de-al doilea sa o pretinda efectiva, reala Si serioasa, altfel spus, se cere ca postul sa fi fost suprimat efectiv din structura societaTii, urmare a voinTei exprimate neechivoc de organul deliberativ, in speTa, in persoana consiliului local. 
          Din aceasta perspectiva, rolul instanTei nu este de a se substitui dreptului societaTii de a-Si organiza Si orienta activitatea dupa noile direcTii manageriale, conformand Si alcatuirea personalului la aceasta, nici de a se lansa in consideraTii legate de oportunitatea reorganizarii faTa de posibilitaTile unitaTii, de nivelul cheltuielilor scutite ori al  profitului „suficient” pentru a susTine un anume post, ci este limitata la a verifica realitatea continuarii activitaTii intr-o organizare diferita, din care postul reclamat lipseSte. 
          in speTa, aceasta schimbare a fost consfinTita prin HCL S4 nr. 91/6. 04. 2017 care a formulat concluzia necesitaTii redimensionarii, transpuse prin hotararea subsecventa, nr. 142 din 15. 06. 2017, suficiente prin ele insele, ca manifestare de voinTa a organului competent, de a produce efectul restructurarii Si subsecvent, la nivelul personalului, pe cel al concedierii de pe posturile desfiinTate. Din aceasta perspectiva, precum s-a anticipat, esenTiala este constatarea realitaTii scoaterii efective a postului din alcatuirea angajatorului, simultana constatarii neinscrierii la concursul care urma sa stabileasca salariatul pastrat pe unicul post de acelaSi fel ramas in unitate. 
          Rezulta, aSadar, ca masura contestata in prezenta cauza este reala, adoptata in contextul redefinirii structurii organizatorice Si redimensionarii numarului de posturi la 60, iar nu vreun pretext pentru a indeparta un anume salariat – pe reclamanta-, caz in care, in limita motivelor de nulitate sancTionate de prima instanta, se impune recunoscuta ca valabila. 
Apreciindu-se, aSadar, contrar statuarii primei instanTe, ca masura adoptata nu a fost motivata de alte temeiuri decat legate de reorganizarea Si redefinirea structurala a unitaTii, legal formal Si intemeiat material, conform considerentelor expuse, in aplicarea art. 480 alin. (2) Cod procedura civila, Curtea va admite apelul declarat Si va schimba in parte sentinTa atacata, in sensul de a respinge in tot actiunea, ca nefondata. 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
iN NUMELE LEGII
DECIDE:

 
Admite apelul declarat de apelanta-parata DirecTia de PieTe Si G_ ActivitaTi C_ S_ 4, avand sediul aflat in Municipiul BucureSti, Soseaua Giurgiului, nr. 109 A, s_ 4 Si C nr. xxxxxxxx, impotriva sentinTei civile nr. 2544/27. 09. 2018, pronunTate de Tribunalul I – SecTia Civila, in dosarul nr . XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimata-reclamanta O I, identificata cu CNP: xxxxxxxxxxxxx Si cu domiciliul ales pentru comunicare acte procedura la SCA „Delimart & AsociaTii”, situat in Municipiul BucureSti,, _. 2 B, _, s_ 3. 
Schimba in parte sentinTa atacata, in sensul ca respinge in tot actiunea, ca nefondata. 
Definitiva. 
PronunTata in SedinTa publica, azi, 05 aprilie 2019. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑