• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Convocarea le evaluarea profesionala prealabila a salariatului. Refuzul salariatului de a participa la evaluare

Hotararea nr. 317 din data de 23 septembrie 2014
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Reclamantul  G. R. - M. a chemat in judecata  SRL, solicitand anularea deciziei nr. 404/15-10-2013 si a deciziei nr. 451/12-11-2013, repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, obligarea angajatorului la plata de despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat precum si cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca la data de 26.08.2013 a incheiat cu parata contractul individual de munca nr. 22/26.08.2013,  cu incepere a activitatii din 27.08.2013, pentru functia de sef serviciu marketing insa la data de 20.10.2013 a primit decizia nr. 404/15.10.2013, iar in data de 18.11.2013 decizia nr. 451/12.11.2013 de incetare a contractului individual de munca.

A invocat nulitatea absoluta a acestor decizii pentru nerespectarea procedurii prevazute de lege la art. 63 alin. 2 CM, apreciind ca a fost dispusa concedierea fara efectuarea evaluarii profesionale prealabile. Apreciaza ca decizia nr. 451/12.11.2013 este lovita de nulitate absoluta intrucat nu sunt prevazute motivele de fapt si de drept ale concedierii iar pe fond, deciziile contestate sunt neintemeiate intrucat motivele de fapt invocate de angajator nu sunt dovedite.

Prin intampinare, parata a solicitat respingerea actiunii, apreciind ca deciziile sunt temeinice si legale fiind respectata si procedura prevazuta de actele normative in vigoare cu referire la evaluarea profesionala prealabila.

Prin sentinta civila nr. 525/07.03.2014 Tribunalul C. a respins actiunea reclamantului ca nefondata retinand urmatoarele aspecte:

Cu nr. 22/26.08.2013 a fost inregistrat contractul individual de munca incheiat intre  SRL, in calitate de angajator, si  G. R. - M., in calitate de salariat. S-a stabilit ca durata contractului individual de munca este pentru o perioada nedeterminata, incepand cu data de 27.08.2013, pe functia  de Sef Serviciu Marketing.

Prin decizia nr. 404/15-10-2013 emisa de parata, s-a acordat preaviz reclamantului un termen de 20 de zile lucratoare calculate de la data comunicarii, motivul incetarii contractului individual de munca fiind necorespundere profesionala, conform art. 61 lit. d CM.

Prin decizia nr. 451/12.11.2013 s-a dispus incetarea contractului individual de munca al reclamantului incepand cu data de 12.11.2013, in temeiul art. 61 lit. d CM. (art. 1 si art. 2).

In preambulul deciziei nr. 451/12.11.2013 s-a mentionat ca avand in vedere decizia nr. 404/15.10.2013, rezultatele evaluarii periodice, nota de fundamentare din 14.10.2013, procesul - verbal nr. 394/11.11.2013, procesul - verbal de minutare nr. 400/14.11.2013 va inceta contractul individual de munca.

Conform art. 61 lit. d CM, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

Potrivit art. 63 alin. 2 CM, concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61 lit. d) poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin regulamentul intern

Pe fondul cauzei, instanta a retinut ca procedura evaluarii prealabile a fost parcursa, neputandu-se retine nulitatea absoluta a deciziei nr. 404/15.10.2013 si a deciziei nr. 451/12.11.2013.

Mai mult, analizand dispozitiile art. 62 alin. 3 si art. 76 CM, care reglementeaza continutul obligatoriu al unei decizii de incetare a contractului individual de munca, se constata, analizand decizia nr. 451/12.11.2013, ca aceasta  indeplineste conditiile prevazute de lege.

Astfel, in continutul deciziilor nr. 404/15.10.2013  nr. 451/12.11.2013 se regasesc mentiunile obligatorii prevazute de articolele mentionate, astfel incat instanta a apreciat ca nu se poate retine nulitatea absoluta.

Cu privire la temeinicia concedierii, instanta a constatat ca reclamantul a fost angajat pe postul de sef serviciu marketing, din fisa postului rezultand ca acesta avea atributii referitoare la atingerea obiectivelor de marketing stabilit in proportie de 100%, mentinerea si atingerea strategiei de marketing, cresterea vanzarilor companiei cu 20%, cresterea popularitatii brand-ului cu 15%, elaborarea, implementarea si dezvoltarea strategiilor si politicilor de marketing ale firmei, coordonarea activitatii intregului colectiv ale departamentului Marketing, monitorizarea permanenta a pietei si a concurentei, coordonarea intregii activitati de marketing, precum si elaborarea strategiei si politicilor de marketing ale firmei.

Cu nr. 396/11.10.2013 a fost inaintat catre directorul general al  SRL raportul privind activitatea Sefului Serviciu Marketing - G. R. - M., aratandu-se ca activitatea acestuia este necorespunzatoare, intrucat pana la data de 10.10.2013 nu a prezentat strategia si politicile de marketing ale firmei.

Din continutul procesului - verbal nr. 400/14.10.2013 si notei de fundamentare nr. 401/14.10.2013 a rezultat ca la data de 10.10.2013, in cadrul unei intalniri planificate, angajatul G. R. - M. a sustinut o prezentare generala, inspirata din diverse modele teoretice culese de pe internet, fara a prezenta nimic concret si aplicat pe structura de bussiness a companiei, acesta sustinand ca produsul ce trebuia marketat nu este bun. Din discutiile purtate cu angajatul la data de 11.10.2013 a rezultat ca acesta nu cunostea produsul si nu avea nici o viziune de dezvoltare a acestuia.

D. urmare, reclamantul G. R. - M. a fost invitat sa se prezinte la sediul societatii, la data de 14.10.2013, orele 14, in vederea evaluarii profesionale, fapt ce rezulta din adresa nr. 390/11.10.2013. Din continutul procesului - verbal inregistrat cu nr. 394/11.10.2013 rezulta ca reclamantul a refuzat sa primeasca convocarea pentru evaluarea profesionala.

Prin adresa nr. 390/11.10.2013 s-a pus in vedere reclamantului sa intocmeasca un raport cu privire la activitatea lui in vederea evaluarii insa, din procesul - verbal de minutare nr. 400/14.10.2013 reiese ca un astfel de inscris nu a fost depus.

In dovedire, reclamantul a depus o  inscrisuri prin care a incercat sa demonstreze indeplinirea obligatiilor de serviciu, insa instanta de fond a apreciat ca acestea nu au nici o relevanta in conditiile in care angajatorul a apreciat ca raportat la atributiile stabilite prin fisa postului, reclamantul nu indeplineste exigentele functiei pe care a fost angajat.

Pentru aceste motive, instanta a respins ca nefondata actiunea cu toate capetele de cerere formulata de reclamant.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul G. R. - M. care a formulat urmatoarele critici:

- Instanta de fond a rezolvat procesul fara a intra in cercetarea fondului si a adoptat doar prisma angajatorului, ignorand realitatea ilustrata prin probele depuse la dosar (ex. evaluarea periodica invocata atat de instanta, cat si de angajator pentru justificarea fondului este prevazuta in contractul de munca a avea loc la 6 luni dupa angajare si nu la o luna si jumatate cat trecuse in fapt de la angajare - aceasta sustinere se poate proba consultand C. I. M. atasat la dosarul de fond).

- Nu s-a verificat respectarea obligatiilor angajatorului privind procedurile prevazute in art. 63 alin. 2 art. 279 privind comunicarea obiectului evaluarii catre angajat de  catre angajator. In fapt, nu a fost informat procedural si legal asupra procedurii de evaluare asa cum parata sustine eronat in Decizia nr. 404/2014, respectiv ca adresa nr. 390/11.10.2013 prin care a fost convocat la evaluarea prealabila profesionala nu i-a fost comunicata in scris, prin posta, la domiciliul sau, pentru a putea lua la cunostinta de obiectul evaluarii, precum si de data stabilita pentru efectuarea acesteia.

- Nu s-a verificat respectarea prevederilor legale referitoare la legalitatea termenului acordat de angajator pentru efectuarea evaluarii. In Contractul Colectiv de Munca 2011 - 2014 incheiat conform art. 10 si 11 din Legea nr. ..., unic la nivel national, in art. 73 alin. 3 se prevad urmatoarele : „Comisia va convoca salariatul si ii va comunica acestuia in scris cu cel putin 15 zile inainte elementele evaluarii profesionale”, ori nu cu 4 zile cum a procedat angajatorul (in s-a comunicat intr-o zi de vineri ca evaluarea va avea loc luni). Acesta este motivul principal pentru care a refuzat sa semneze un act ilegal in care ar fi renuntat la un drept stabilit prin lege la nivel national.

- Nu a verificat respectarea prevederilor din art. 63 alin. 2 - Decizia nr. 404/15.10.2014 specifica la pct. 9 pag. 2 ca o evaluarea profesionala legala nu a avut loc, ori lipsa evaluarii prealabile atrage nulitatea deciziei de concediere pentru necorespundere profesionala. A refuzat aceasta evaluare in data de 14 - la sfatul avocatului, intrucat era o evaluare profesionala facuta doar cu 3 zile in urma si nu 15, cat sunt prevazute in CCM la nivel national, in plus la acel moment nu cunostea elementele evaluarii intrucat nu-i fusesera aduse la cunostinta.

- Nu a verificat legalitatea organizarii unei evaluari din prisma C. I. M. - Decizia nr. 404/2014 angajatorul incalca prevederile art. F1 din CIM (in urma negocierii au stabilit de comun acord ca evaluarea profesionala se efectueaza o data la 6 luni) si astfel prev. art. 39 din art. 279 , respectiv a drepturilor stabilite in contract de catre ambele parti pentru salariat.

Prin intampinarea formulata de intimata parata, s-a invocat exceptia  tardivitatii apelului intrucat s-a depus cu depasirea termenului de 10 zile de la data comunicarii sentintei atacate.

Pe fond s-a solicitat respingerea apelului avand in vedere ca nu s-a facut nici o dovada a celor sustinute.

In motivarea intampinarii, intimata reia aceleasi aparari formulate si in fata instantei de fond privind lipsa de implicare a reclamantului in activitatea pentru care era angajat si refuzul de a participa la evaluare.

In apel, partile nu au mai administrat alte probe.

Analizand sentinta apelata in raport de criticile formulate, de probele administrate si de dispozitiile legale incidente in cauza, Curtea constata ca apelul este nefondat.

- In ceea ce priveste exceptia tardivitatii declararii apelului, invocata de intimata prin intampinare, Curtea urmeaza a o respinge avand in vedere ca intre data de 11.04.2014 (cand s-a comunicat sentinta atacata) si data de 22.04.2014 (data Postei, aplicata pe plicul cu care s-au expediat la instanta motivele de apel) nu au trecut mai mult de 10 zile asa cum pretinde intimata deoarece termenul se socoteste pe zile libere astfel cum prevede art. 181 Cod procedura civila.

- Sunt nefondate criticile formulate de apelant privind neanalizarea de catre instanta a clauzei din contractual individual de munca potrivit cu care evaluarea se facea dupa 6 luni si nicidecum dupa o luna si jumatate asa cum a procedat parata.

Aceasta deoarece nu este interzis ca angajatorul sa faca o astfel de evaluare a salariatilor atunci cand sunt indicii  ca acestia  nu corespund functiilor ocupate.

Cu atat mai mult se impunea o astfel de evaluare in cazul reclamantului care detinea o functie de conducere “sef serviciu marketing” si acesta trebuia sa se ocupe cu elaborarea, implementarea si dezvoltarea strategiilor de marketing iar dupa o luna de la angajare acesta nu initiase nici o activitate specifica functiei ocupate.

In legatura cu criticile formulate de apelant privind procedura de evaluare      (nerespectarea termenului de 15 zile de la convocare pana la data stabilita pentru evaluare, necomunicarea obiectului - in detaliu - al evaluarii…), Curtea aminteste faptul ca reclamantul a luat cunostinta de data stabilita in vederea  evaluarii potrivit adresei nr. 394/11.10.2013 si a procesului verbal de minutare nr. 400/14.10.2013 semnat de mai multe persoane din cadrul unitatii din care rezulta ca acesta nu s-a prezentat.

Reclamantul a ales sa conteste direct decizia de desfacere a contractului de munca afirmand ca decizia este nula in lipsa evaluarii sale profesionale desi din probele administrate rezulta fara putinta de tagada ca acesta a luat cunostinta de motivele evaluarii, data evaluarii si obiectul evaluarii atunci cand a fost convocat, iar refuzul sau de a semna de luare la cunostinta  nu poate fi echivalent cu lipsa convocarii.

Dealtfel, apelantul recunoaste faptul ca a refuzat sa participle la evaluare la sfatul avocatului sau deoarece nu a fost respectat termenul de 15 zile intre convocare si evaluare desi ar fi putut sa se prezinte in fata comisiei de evaluare si sa solicite stabilirea unui alt termen in cazul in care aprecia ca nu are timp suficient pentru a se pregati.

Avand in vedere ca deciziile contestate au fost emise in luna octombrie 2014, sub imperiul Legii nr. 40/30.04.2011 care a modificat Legea nr. 53/2003 - art. 279 , precum si sub imperiul Legii nr. 60/10.05.2011 privind Dialogul social, care a abrogat Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca,  Curtea gaseste lipsita de temei cererea privind nerespectarea unor dispozitii dintr-o lege care nu mai este in vigoare, astfel ca nu nici instanta de fond nu era tinuta sa verifice conditiile cerute de Legea nr. 130/1996 asa cum pretinde apelantul.

Pentru toate aceste considerente, in temeiul art. 480 Cod procedura civila apelul declarat impotriva sentintei civile nr. 525/07.03.2014 pronuntata de Tribunalul C., va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge apelul civil formulat de apelantul reclamant R. M. G., domiciliat in C.,,,, impotriva sentintei civile nr. 525/07.03.2014 pronuntate de Tribunalul C. in dosarul nr. ...XX, in contradictoriu cu intimata parata  SRL, cu sediul in Bucuresti, . 16 -18-20,, ca nefondat.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   evaluarea profesionala prealabila    necorespundere profesionala    contract colectiv de munca    regulament intern    convocare    functie de conducere    motivele evaluarii   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑