• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu de catre salariat. Individualizarea sanctiunii disciplinare

Hotararea nr. 221/A din data de 24.03.2016
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Prin Sentinta civila nr. 1233/20 octombrie 2015, Tribunalul M. a admis exceptia inadmisibilitatii si, in consecinta, a respins ca inadmisibila actiunea formulata de reclamanta C. S., in contradictoriu cu paratul C. National \"A. P. I. ” Targu M., actiune avand ca obiect anularea Deciziei de sanctionare disciplinara nr. 32/29. 06. 2015 si reintegrarea reclamantei in postul detinut anterior concedierii.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Pentru a pronunta aceasta hotarare, Tribunalul a retinut ca reclamanta nu a urmat procedura prealabila prevazuta de art. 280 alin. 8 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, apreciata ca fiind obligatorie, in sensul ca anterior sesizarii instantei de judecata nu a contestat decizia de sanctionare, in termen de 15 zile de la comunicare, la colegiul de disciplina de pe langa inspectoratul scolar judetean.

Prin Decizia nr. 147/A/3 martie 2016, Curtea de Apel Targu M. a admis apelul declarat de reclamanta impotriva hotararii mentionate, in sensul anularii acesteia si retinerii cauzei pentru judecarea fondului, in conformitate cu prevederile art. 480 alin. 2 si 3 teza a II-a din Codul de procedura civila, constatand ca prin dispozitiile art. 280 alin. 8 din Legea nr. 1/2011 s-a instituit o procedura administrativ-jurisdictionala speciala in materia contestatiilor formulate impotriva deciziilor de sanctionare disciplinara a personalului didactic, insa aceasta nu are caracter obligatoriu, ci doar facultativ, in raport de prevederile art. 21 alin. 4 din Constitutia Romaniei, in forma ulterioara revizuirii acesteia, astfel ca neurmarea respectivei proceduri nu atrage inadmisibilitatea contestatiei adresate direct instantei de judecata.

Procedand la examinarea pe fond a actiunii, Curtea retine urmatoarele:

Prin Decizia nr. 32/29. 06. 2015, paratul C. National \"A. P. I. ” Targu M. a dispus - in temeiul dispozitiilor art. 280 alin. 2 lit. f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, coroborat cu art. 61 lit. a) si art. 248 alin. 1 lit. e) din art. 279 , desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al reclamantei incepand cu data de 1 iulie 2015, retinand ca abateri disciplinare faptul ca in zilele de 6 ianuarie, 9 martie si 11 mai 2015 a absentat de la activitatile pe care trebuia sa le desfasoare in calitate de cadru didactic la clasele la care era incadrata, fara a prezenta justificari legale in acest sens si a modificat in catalogul clasei a IX-a G notele la Limba si literatura romana pentru 3 elevi, respectiv: B. A. L. - nota 4/31. III., in nota 9/31. III. ; R. P. M. - nota 4/25. II., in nota 8/25. II. si V. C. C. - nota 4/31. III., in nota 8/31. III.

Contestand in instanta decizia de sanctionare mentionata, reclamanta a sustinut ca aceasta este lovita de nulitate absoluta, fiind data cu incalcarea prevederilor art. 252 alin. 2 lit. a), b) si c) din art. 279 , intrucat:

1. - nu cuprinde descrierea faptelor imputate, respectiv prin indicarea datei si intervalului orar in care acestea au fost savarsite si detalierea elementelor concrete care le individualizeaza;

2. - nu cuprinde precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate, deoarece la art. 2 alin. 2 din decizie se face referire la Anexa 3 alin. 2 lit. a) si b) din Contractul colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate Invatamant Preuniversitar, inregistrat la M. M. F. P. S. P. V. - D. D. S. sub nr. 1483/13.11.2014 - prevederi care se refera la Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea comisiilor paritare, precum si la art. 31 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin O. M. E. N. nr. 5115/2014 - care nu au legatura cu faptele imputate;

3. - nu cuprinde motivele pentru care i-au fost inlaturate apararile invocate in timpul cercetarii disciplinarea prealabile, precizandu-se doar ca explicatiile date sunt \"insuficiente, subiective si irelevante”, ceea ce conduce la concluzia ca nu i s-a asigurat in mod real si efectiv dreptul la aparare.

De asemenea, reclamanta a sustinut ca decizia de sanctionare in discutie a fost data cu incalcarea prevederilor art. 252 alin. 1 din art. 279 , intrucat pentru fapta din data de 6 ianuarie 2015 a intervenit prescriptia raspunderii disciplinare, sanctiunea fiind aplicata cu depasirea termenului de 6 luni prevazut de norma legala amintita, iar in lipsa mentionarii datei la care au fost savarsite celelalte presupuse abateri disciplinare nu se poate verifica respectarea termenului de prescriptie.

Pentru motivele anterior relevate, reclamanta a solicitat desfiintarea deciziei contestate si repunerea partilor in situatia anterioara, prin obligarea angajatorului la reintegrarea sa in functia avuta - aceea de profesor de limba si literatura romana, respectiv la plata de despagubiri reprezentand drepturile salariale neincasate, actualizate cu dobanda legala, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

In subsidiar, s-a solicitat inlocuirea sanctiunii aplicate cu una mai putin severa, apreciindu-se ca cea pentru care a optat angajatorul nu respecta cerinta proportionalitatii in raport cu gravitatea abaterilor disciplinare imputate, cu imprejurarile in care acestea au fost savarsite si cu urmarile lor, precum si cu gradul de vinovatie al salariatului, chiar in cuprinsul deciziei contestate retinandu-se ca absentele de la ore au fost justificate de urgente cu caracter personal si medical, reclamanta anuntand de fiecare data angajatorul si facand demersuri pentru a-si asigura substituirea, iar in ceea ce priveste fapta constand in modificarea unor note din catalog, a aratat ca aceasta se circumscrie activitatii de reevaluare a activitatii elevilor si de sprijinire continua a acestora, prin corectarea greselilor si individualizarea activitatii educationale.

Examinand legalitatea si temeinicia deciziei de sanctionare in discutie, din perspectiva motivelor de nulitate absoluta invocate - in sensul incalcarii prevederilor art. 252 alin. 2 lit. a), b) si c) din art. 279 , Curtea constata ca acestea nu sunt intemeiate.

Astfel, descrierea data faptelor considerate abateri disciplinare este suficient de clara pentru individualizarea concreta a acestora, nefiind necesara precizarea suplimentara a intervalului orar in care reclamanta a absentat de la unele ore de curs din datele calendaristice mentionate in cuprinsul deciziei de sanctionare, elementele astfel aratate oferindu-i posibilitatea compararii lor cu mentiunile din condica de prezenta, pe care, de altfel, nici nu le-a contestat, oferind justificari de ordin personal.

De asemenea, si cealalta abatere disciplinara a fost descrisa intr-o maniera explicita, prin indicarea numelui elevilor si a notelor din catalog modificate, iar in conditiile in care s-a pastrat data la care au fost acordate cele in privinta carora s-a intervenit, este evident ca nu putea fi cunoscut momentul efectuarii respectivei operatiuni de alterare, indicarea faptei in sine si a elementelor la care s-a facut referire in cuprinsul deciziei de sanctionare fiind suficienta pentru a raspunde exigentelor impuse de art. 252 alin. 2 lit. a) din art. 279 .

In ceea ce priveste motivul de nulitate invocat prin raportare la pretinsa incalcare a prevederilor art. 252 alin. 2 lit. b) din art. 279 , din perspectiva referirii la unele prevederi contractuale si regulamentare aparent straine de natura abaterilor disciplinare imputate, Curtea constata ca acest argument nu este de natura a atrage sanctiunea nulitatii, deoarece atat in preambulul deciziei, cat si in cuprinsul art. 2 alin. 2 s-a facut trimitere expresa la incalcarea atributiilor specifice postului ocupat, prin precizarea dispozitiilor art. 39 alin. 2 lit. a), b) si c) din art. 279 , cu referire la sarcinile stabilite prin Fisa postului - partea I, pct. 2 alin. 2. 1 si 2. 4, pct. 4 alin. 4. 2 si 4. 3 si pct. 5 alin. 5. 1 si 5. 3., precum si la prevederile art. 280 alin. 1 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, care toate au legatura cu indeplinirea corespunzatoare a atributiilor de serviciu si cu respectarea disciplinei in munca.

Totodata, Curtea constata ca nu este incident in cauza nici motivul de nulitate absoluta sustinut prin invocarea incalcarii de catre angajator a prevederilor art. 252 alin. 2 lit. c) din art. 279 , in cuprinsul art. 3 alin. 2 din decizia de sanctionare explicitandu-se intr-un mod suficient de detaliat argumentele avute in vedere la inlaturarea apararilor formulate de reclamanta pe parcursul cercetarii disciplinare prealabile, in sensul in care aceasta a recunoscut ca nu a putut justifica prin acte legale absenta de la ore, iar in privinta modificarii notelor din catalog a apreciat ca o asemenea fapta se circumscrie unui demers educational care se incadreaza in limitele normalitatii.

Cat despre invocarea prescriptiei raspunderii disciplinare, din perspectiva depasirii termenului prevazut de art. 252 alin. 1 din art. 279 , Curtea constata ca intr-adevar, fata de data emiterii deciziei de sanctionare in discutie - 29 iunie 2015, critica reclamantei este intemeiata cu referire la absenta de la cursuri in data de 6 ianuarie 2015, fiind evident ca in acest caz a fost depasit termenul de 6 luni instituit prin norma legala amintita.

O atare constatare, insa, nu este de natura a conduce la invalidarea masurii de sanctionare disciplinara a reclamantei pe acest considerent, intrucat prescriptia nu afecteaza si celelalte abateri retinute in sarcina sa - respectiv absentele din data de 9 martie si 11 mai 2015, precum si modificarea notelor acordate celor trei elevi in data de 25 februarie si 31 martie 2015, fapte care toate se incadreaza in termenul de prescriptie mentionat, prezumandu-se in mod logic ca operatiunea de alterare nu s-a putut produce decat ulterior notarii initiale, din moment ce nu a fost modificata si data.

Prin urmare, avand in vedere considerentele relevate, Curtea constata ca decizia din litigiu raspunde exigentelor prescrise de art. 252 alin. 1 si alin. 2 lit. a), b) si c) din art. 279 , nefiind afectata de vreun motiv de nulitate absoluta, cum gresit sustine reclamanta.

De asemenea, verificand legalitatea aceleiasi decizii prin raportare la respectarea criteriilor de individualizare a sanctiunii disciplinare aplicate, criterii prevazute de art. 250 din art. 279 , Curtea retine ca argumentele invocate in aparare sub acest aspect de catre reclamanta nu pot fi primite.

Astfel, potrivit textului de lege evocat, angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;

b) gradul de vinovatie a salariatului;

c) consecintele abaterii disciplinare;

d) comportarea generala in serviciu a salariatului;

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

Conform extraselor din condica de prezenta depuse la dosar, reclamanta a absentat de la 2 ore de curs in data de 6 ianuarie 2015, respectiv in intervalul orar 7,30 - 9,30, de la 3 ore de curs in data de 9 martie 2015, respectiv in intervalul orar 9,30 - 12,30 si de la 4 ore de curs in data de 11 mai 2015, respectiv in intervalul orar 7,30 - 12,30 (filele 60-62 dosar Curte).

Prin nota explicativa data in cursul cercetarii disciplinare prealabile, cat si prin argumentele oferite cu prilejul audierii sale de catre comisia de disciplina, reclamanta nu a negat starea de fapt mentionata, justificand prin invocarea unor motive medicale absenta din data de 11 mai 2015, desi nu prezentat un certificat de concediu medical in acest sens, iar relativ la celelalte absente a aratat ca acestea pot fi considerate ca fiind motivate, intrucat a suplinit 6 ore in cel de-al doilea semestru scolar (filele 59-61 dosar fond).

In ceea ce priveste modificarea in catalog a notelor acordate unor elevi, reclamanta a sustinut ca a procedat in mod corect, intrucat era vorba de elevi participanti la olimpiadele scolare, iar atributul evaluarii acestora ii apartine, intentia fiind aceea de a-i recompensa pe acestia pentru rezultatele mai bune obtinute ulterior notarii initiale.

Curtea nu va putea primi ca fiind pertinente astfel de argumente, disciplina muncii presupunand rigurozitate in respectarea programului de lucru si in indeplinirea atributiilor specifice postului ocupat, cu atat mai mult cu cat parcurgerea programei scolare pretinde o anumita ritmicitate in predarea materiei de invatamant, iar prin neprezentarea cadrului didactic la orele de curs programate elevii raman nesupravegheati, ceea ce este de natura nu numai a intretine o stare de pericol pentru siguranta acestora, dar si de a conturba activitatea didactica la celelalte clase.

De asemenea, nu este justificata nici apararea invocata in combaterea celeilalte fapte retinute in sarcina reclamantei, respectiv modificarea notelor din catalog, o atare conduita presupus educationala neavand nicidecum rezultatul pozitiv afirmativ urmarit, in conditiile in care aceasta se apropie, prin gravitatea sa, de limitele unui fals penal.

Cat despre sustinerea potrivit careia sanctiunea disciplinara aplicata nu ar respecta cerinta proportionalitatii, in raport de criteriile de individualizare enuntate de art. 250 din art. 279 , Curtea subliniaza ca reclamanta nu se afla la prima abatere disciplinara, fiind sanctionata anterior cu diminuarea salariului de baza pe o perioada de 6 luni cu 15% - prin Decizia nr. 6/04. 04. 2014,  respectiv cu suspendarea pe o perioada de 3 ani a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradului didactic ori a unei functii de conducere, indrumare si control - prin Decizia nr. 19/11.03.2015, tot pentru savarsirea unor abateri disciplinare constand in neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor de serviciu si management defectuos al actului didactic (filele 93, 124 dosar fond).

Din perspectiva celor anterior expuse, constatand ca decizia contestata in cauza a fost emisa cu respectarea prevederilor legale in materia raspunderii disciplinare, astfel cum aceasta este reglementata pentru situatia din speta prin dispozitiile art. 247 - 252 din art. 279 si art. 280 - 282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Curtea va respinge ca neintemeiata actiunea reclamantei, iar in aplicarea prevederilor art. 453 alin. 1, coroborat cu art. 451 alin. 1 din Codul de procedura civila, va dispune obligarea acesteia la plata in favoarea paratului a cheltuielilor de judecata suportate cu titlu de onorariu avocatial (filele 38-39 dosar Curte).

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca neintemeiata actiunea formulata de reclamanta C. S., CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliata in Targu M.,,  procesual ales la sediul Cabinet avocat D. A. D., din Targu M.,,  in contradictoriu cu paratul C. National \"A. P. I. ”, cu sediul in Targu-M., . 12, judetul M. .

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   sanctiune disciplinara    cercetare disciplinara    regulament intern    statut de personal    certificat de concediu medical    nulitate absoluta    reintegrare    grad de vinovatie    inlocuire sanctiune    disciplina muncii   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑