• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Desfacerea contractului de munca. Deciziei de returnare de pe teritoriul Romaniei

Hotararea nr. 353 din 04.06.2020
Pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Pe rol soluTionarea acTiunii in contencios administrativ formulata de reclamanta S E in contradictoriu cu paratul I G P_ I_, avand ca obiect litigiu privind regimul strainilor - dec. de returnare nr. xxxxxx/17. 03. 2020. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Dezbaterile asupra fondului cauzei Si susTinerile contradictorii ale parTilor au avut loc in SedinTa publica din data de 21. 05. 2020, fiind consemnate in incheierea de SedinTa de la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinTa civila, cand C_, avand nevoie de timp p_ a delibera, a amanat pronunTarea la data de 04. 06. 2020, cand in aceeaSi compunere a dispus urmatoarele: 
 
C U R T E A
 
Deliberand asupra cauzei de faTa, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instanTe sub nr. XXXXXXXXXXX la data de 06. 04. 2020, reclamant a S E in contradictoriu cu paratul I G p_ I_, in temeiul dispoziTiilor art. 85 Si urm. din OrdonanTa de urgenTa nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, a formulat contestaTie impotriva Deciziei de returnare de pe teritoriul Romaniei nr. xxxxxx/17. 03. 2020, solicitand sa se dispuna admiterea cererii astfel cum a fost formulata Si anularea deciziei de returnare nr. xxxxxx/17. 03. 2020. 
in fapt, reclamanta S E a incheiat cu societatea T Trading a nd Investment SRL un contract de munca p_ perioada nedeterminata p_ postul de preparator de semifabricate Si preparate culinare C -xxxxxx. 
Avand in vedere faptul ca nu i s-a inmanat reclamantei contractul de munca semnat cu angajatorul, a anexat o copie a ofertei de munca prezentate de acesta. (anexa 1)
in data de 16 martie 2020 ca urmare a neinTelegerilor cu angajatorul, respectiv refuzul acestuia de a-i preda reclamantei paSaportul Si contractul de munca, precum Si ameninTarile pe care i le-a adus acesteia Si nerespectarea condiTiilor de munca corespunzatoare epidemiei de COVID -19, reclamanta a sunat la 112, solicitand sprijinul poliTiei, ulterior din cauza ameninTarilor speriata, parasind in timpul nopTii impreuna cu mai multe colege locul unde erau cazate. 
Ca urmare a identificarii acestora de catre autoritaTile publice, reclamanta a fost dusa intr-un centru de izolare, aceste aspecte fiind comunicate de catre autoritaTile publice catre organele din cadrul Inspectoratului G p_ I_. Termenul p_ Tinerea persoanelor in izolare a fost de 14 zile. 
in data de 19. 03. 2020 s-a luat legatura cu angajatorul, solicitand date despre situaTia reclamantei, fiindu-i comunicata prin email Si prin serviciul poStal o notificare prin care se solicita punerea la dispoziTie a tuturor documentelor pe care acesta le-a reTinut, ataSand in acest sens delegaTia avocaTiala p_ reprezentarea reclamantei. (anexa 2)
in data de 25. 03. 2020 a transmis atat prin email cat Si prin serviciul poStal o notificare catre paratul I G p_ I_ - DirecTia MigraTie – Serviciul p_ I_ al judeTului I (anexa 3), prin care a solicitat sa ii fie comunicate urmatoarele:
- Daca p_ persoanele menTionate a fost emisa decizia de returnare, iar in caz afirmativ sa ii comunice fie data la care se poate prezenta in vederea ridicarii acestora sau in raport de starea de urgenTa instituita la nivel naTional sa ii comunice la adresa de corespondenTa din BucureSti, _, parter, sector 2, adresa de email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau fax 021/xxxxxxx o copie a acestora in limba romana Si in limba engleza in vederea respectarii dreptului la aparare in conformitate cu dispoziTiile art. 84 din OrdonanTa de urgenTa nr. 194/2002;
- Daca deciziile de returnare emise au fost afiSate la sediul structurii Inspectoratului G p_ I_ care a emis decizia de returnare Si data afiSarii acestora, in masura in care s-au apreciat indeplinite dispoziTiile art. 84 alin 3 Si 4 din OrdonanTa de urgenTa nr. 194/2002;
- Daca in raport de dispoziTiile art. 96 din OrdonanTa de urgenTa nr. 194/2002 s-a dispus suspendarea deciziilor de returnare;
- Daca in raport de dispoziTiile art. 106 indice 1 Si art. 96 din OrdonanTa de urgenTa nr. 194/2002, s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei;
- in masura in care p_ persoanele mai sus menTionate nu au fost emise deciziile de returnare, a solicitat sa se comunice daca le-a fost eliberata viza de lunga Sedere, daca le-a fost retras avizul de munca Si daca documentele de identitate, respectiv paSapoartele acestora se afla in custodia instituTiei parate, avand in vedere faptul ca reprezentanTii societaTii T Trading and Investment SRL au precizat in mod concret ca acestea au fost depuse Si se afla in custodia instituTiei parate. 
Totodata prin notificarea transmisa a adus la cunoStinTa faptul ca persoanele mai sus indicate Si-au ales adresa p_ comunicare a tuturor documentelor la Cabinet Avocat C_ I M - BucureSti,, parter, Sector 2, adresa de email ..., fax 021/xxxxxxx, astfel incat a solicitat ca orice document pe care il va emite Si le vizeaza in mod direct sa fie comunicat la aceasta adresa. 
Pana in prezent nu a primit niciun raspuns oficial din partea angajatorului sau din partea paratei, cu privire la solicitarile mai sus enunTate. 
in ceea ce priveSte fondul problemei de drept deduse judecaTii, decizia de returnare este una nelegala Si netemeinica fiind emisa cu incalcarea dispoziTiilor art. 81,83, 84, 96, 106 indice 1 din OrdonanTa de urgenTa nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania Si art. 3, 4,5,6, 16, 17 art. 39, 40, 50 din art. 279 coroborat cu dispoziTiile OrdonanTei nr. 25/2014. 
Astfel, potrivit dispoziTiilor art. 83 alin. 1 Si alin 4 din OUG 194/2002 :
» Decizia de returnare constituie actul administrativ prin care I G p_ I_ constata Sederea ilegala pe teritoriul Romaniei a strainului Si stabileSte obligatia acestuia de returnare, precum Si termenul p_ plecarea voluntara. »
« Decizia de returnare se intocmeSte in scris in doua exemplare, fiecare in limba romana Si intr-o limba de circulaTie internaTionala, Si conTine motivele de fapt Si de drept, precum Si informaTiile privind caile de atac posibile. »
Din cuprinsul deciziei de returnare emisa de parata, ar rezulta ca motivul p_ care decizia a fost emisa este prevazut de dispoziTiile art. 33 alin 3 litera a) raportat la art. 4 alin. 4 din OUG 194/2002, respectiv angajatorul  Investment SRL a adus la cunoStinTa paratei, ca reclamanta nu ar mai deTine calitatea de angajat. 
Or, p_ ca prevederea mai sus menTionata sa poata produce efecte Si respectiv ca parata sa emita decizia de returnare cu respectarea dispoziTiilor legale, este absolut necesar ca persoana juridica angajatoare sa faca dovada incetarii contractului de munca intr-una din formele prevazute de dispoziTiile legale Si totodata sa faca dovada notificarii reclamantei cu privire la incetarea contractului de munca. 
in condiTiile in care atat angajatorul  Investment cat Si parata Serviciul p_ I_ al judeTului I i s-a adus la cunoStinTa faptul ca reclamanta se afla in custodia autoritaTilor publice, aflandu-se in izolare, era evident faptul ca nu i-a fost comunicata acesteia nicio notificare cu privire la incetarea contractului de munca in mod legal. 
Potrivit dispoziTiilor art. art. 5. - din art. 279 :
- in cadrul relaTiilor de munca funcTioneaza principiul egalitaTii de tratament faTa de toTi salariaTii Si angajatorii. 
- Orice discriminare directa sau indirecta faTa de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenTa naTionala, rasa, culoare, etnie, religie, opTiune politica, origine sociala, handicap, situaTie sau responsabilitate familiala, apartenenTa ori activitate sindicala, este interzisa. 
- Constituie discriminare directa actele Si faptele de excludere, deosebire, restricTie sau preferinTa, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoaSterii, folosinTei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislaTia muncii. 
- Constituie discriminare indirecta actele Si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminari directe
Totodata, potrivit art. 6 din art. 279 , orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de condiTii de munca adecvate activitaTii desfaSurate, de protecTie sociala, de securitate Si sanatate in munca, precum Si de respectarea demnitaTii Si a conStiinTei sale, fara nicio discriminare. 
Tuturor salariaTilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecTia datelor cu caracter personal, precum Si dreptul la protecTie impotriva concedierilor nelegale. 
in mod imperios necesar, relaTiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitaTii Si al bunei-credinTe. 
in cazul reclamantei, potrivit dispoziTiilor art. 16 alin. 3 din Codul muncii , angajatorul era obligat ca, anterior inceperii activitaTii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, obligatie pe care nu Si-a respectat-o, reclamantei nu i-a fost inmanat un exemplar al contractului de munca, in prezenta cauza neputand discuta de consensualitate Si buna credinTa. 
Prin angajarea unei persoane de alta naTionalitate Si care provine din spaTiul extra UE, necunoscand limba romana, cu posibilitaTi reduse de verificare a legislaTiei statului roman, era obligatoriu ca angajatorul sa dea dovada de buna credinTa Si sa iSi respecte toate obligatiile prevazute de dispoziTiile Codului muncii, obligatii pe care acesta nu Si le-a indeplinit. 
Astfel, angajatorul este cel care nu Si-a indeplinit obligatiile stabilite de art. 279 , respectiv refuzul acestuia de a-i preda reclamantei paSaportul Si contractul de munca, precum Si ameninTarile pe care i le-a adus acestei Si nerespectarea condiTiilor de munca corespunzatoare epidemiei de COVID -19, neexistand maSti de protecTie Si materiale de dezinfectat. 
Mai mult atat, pe perioada carantinei, respectiv forTa majora, contractul individual de munca se suspenda, potrivit art. 50 din Codul muncii
in cazul reclamantei, prin Decretului PreSedintelui Romaniei nr. 195/16. 03. 2020 s-a instituit starea de urgenTa caz de forTa majora, situaTie in care contractele individuale de munca se suspenda, iar pe perioada suspendarii nu se poate dispune nici concedierea salariatului. 
Mai mult decat atat, angajatorul nu i-a comunicat reclamantei decizia de incetare a contractului de munca, motivarea in fapt Si in drept, cu respectarea dreptului la preaviz, potrivit art. 77 din art. 279 decizia de incetare a contractului de munca producand efecte de la data comunicarii acesteia salariatului. 
Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta, neputand sta nici la baza deciziei de returnare intocmita de parata I G p_ I_ - DirecTia MigraTie –Serviciul p_ I_ al judeTului I. 
Prin urmare, ca masura de returnare sa fie una legala nu este suficient ca autoritaTile sa verifice formal existenTa vreunui caz in care se poate dispune acesta masura, ci in concret este necesar ca decizia de returnare sa fie insoTita de dovada indeplinirii procedurilor legale p_ ca persoana faTa de care se dispune o astfel de masura sa beneficieze in mod real de toate drepturile pe care i le confera legile aplicabile pe teritoriul statului, respectiv dreptul informare, la aparare, dreptul la un proces echitabil. 
Or, in cazul reclamantei, in condiTiile in care notificarea privind incetarea contractului de munca nu a fost comunicata in mod legal reclamantei, aceasta aflandu-se in izolare in grija autoritaTilor publice, acest lucru fiind cunoscut atat de angajator cat Si de parata, este evident faptul ca decizia de returnare este una nelegala ca urmare a faptului ca motivul care a stat la baza emiterii acesteia nu mai subzista. 
Totodata, in conformitate cu dispoziTiile art. 14 anexa 1 din Decretul PreSedintelui Romaniei nr. 195/2020 in vigoare incepand cu 16. 03. 2020, se va menTine valabilitatea tuturor documentelor emise de IGI. 
in masura in care se apreciaza ca motivele mai sus invederate sunt nefondate, a inTeles totodata sa invoce nelegalitatea deciziei de returnare in raport de dispoziTiile art. 96 alin. 1 lit. b din OUG 194/2002:
- Executarea obligatiei de returnare se suspenda in perioada in care I G p_ I_ constata incidenTa urmatoarelor situaTii: starea de sanatate a strainului face imposibila realizarea returnarii. 
in cazul reclamantei era evident faptul ca starea reclamantei face imposibila realizarea returnarii in condiTiile in care, faTa de aceasta s-a dispus masura izolarii, iar parata a avut cunoStinTa de aceasta masura. 
Totodata, in raport de dispoziTiile invocate, reclamantei ii sunt aplicabile prevederile art. 106 indice 1 din acelaSi act normativ, indeplinind condiTiile de persoana tolerata, avand in vedere faptul ca faTa de aceasta se impune masura suspendarii deciziei de returnare, constatandu-se in raport de starea de urgenTa instituita la nivel mondial, imposibilitatea temporara de parasire a teritoriului Romaniei. 
La data de 24. 04. 2020, paratul I G p_ I_ a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea contestaTiei, p_ urmatoarele motive:
  Pe cale de excepTie, a inTeles sa invoce tardivitatea introducerii contestaTiei formulate de cetaTeana etiopiana Taye S E impotriva deciziei de returnare nr. xxxxxx emise pe numele acesteia la data de 17. 03. 2020. 
Pe fond, a aratat ca cetaTeana straina Taye S E a intrat pe teritoriul Romaniei la data de 29. 01. 2020, prin Punctul de Trecere a Frontierei Henri C_, in baza paSaportului naTional eliberat de autoritaTile etiopiene Si a unei vize eliberate de Ambasada Romaniei in Republica Federala Democratica Etiopia la data de 09. 01. 2020, valabila pana la data de 08. 05. 2020, de tipul D/AM („potrivit art. 20, lit. d) punctul iv din O. U. G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare „in funcTie de scopurile p_ care se acorda, vizele pot fi: d) viza de lunga Sedere, identificata prin unul dintre urmatoarele simboluri, in funcTie de activitatea pe care urmeaza sa o desfaSoare in Romania strainul caruia i-a fost acordata: (iv) angajare in munca, identificata prin simbolul D/AM”). ”) cetaTeana straina beneficiind de un drept de Sedere valabil p_ o perioada de 90 de zile. 
La data de 04. 12. 2019, Societatea Comerciala T Trading and Investment SRL a solicitat Inspectoratului G p_ I_ obTinerea avizului de angajare p_ reclamanta din prezenta cauza, cererea acesteia fiind soluTionata pozitiv la data de 24. 12. 2019. 
Ulterior, aceeaSi societate a informat I G p_ I_ ca la data de 17 martie 2020 au fost incetate raporturile de munca cu cetaTeana etiopiana Taye S E conform notificarii nr. 21/17. 03. 2020 (in cuprinsul acesteia s-a menTionat ca incetarea contractului individual de munca a avut loc in conformitate cu dispoziTiile art. 31, alin. 3 din Codul muncii , potrivit carora „Pe durata sau la sfarSitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la iniTiativa oricareia dintre parTi, fara a fi necesara motivarea acesteia”). 
De asemenea, din declaraTia cu nr. 085/2020 din data de 17. 03. 2020 a doamnei B_ F, imputernicit al societaTii T Trading and Investment SRL, reiese ca la data de 16 martie 2020, cetaTeana etiopiana, alaturi de alTi conaTionali „a parasit imobilul pus la dispoziTie de societate, lasandu-Si atat paSapoartele, cat Si lucrurile personale, iar incepand cu data de 17 martie 2020 s-au incetat contractele individuale de munca deoarece clauzele menTionate in contract nu au fost respectate”. La aceeaSi data, prin intermediul imputernicitului legal, Societatea Comerciala T Trading and Investment SRL a pus la dispoziTia lucratorilor Inspectoratului G p_ I_ documentul de trecere a frontierei aparTinand cetaTenei straine Taye S E. 
in considerarea acestor aspecte, in conformitate cu dispoziTiile art. 33 alin. (3) lit. a) din O. U. G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare [art. 33 alin (1) Si (3) lit. a): „(1) Viza poate fi anulata sau revocata in strainatate de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, iar in Tara de catre organele poliTiei de frontiera, cu ocazia controlului p_ trecerea frontierei de stat sau cu ocazia depistarii persoanelor care au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, ori de catre I G p_ I_, atunci cand strainii se afla pe teritoriul statului roman. Punerea in executare a masurii anularii sau revocarii vizei in Tara se face de catre organele poliTiei de frontiera ori, dupa caz, ale Inspectoratului G p_ I_. (3) Masura revocarii vizei poate fi dispusa de catre autoritaTile prevazute la alin. (1) in urmatoarele situaTii: a) strainii nu mai indeplinesc condiTiile cerute la acordarea vizei;”)], coroborate cu prevederile art. 33, alin. (5) din acelaSi act normativ („Daca o viza este anulata sau revocata se aplica o Stampila cu menTiunea «ANULAT» sau «REVOCAT», iar elementul optic variabil al autocolantului de viza, elementul de securitate «efect de imagine latenta», precum Si termenul «viza» se anuleaza prin haSurare”), s-a procedat la revocarea vizei de intrare emise pe numele reclamantei de Ambasada Romaniei in Republica Federala Democratica Etiopia la data de 09. 01. 2020, valabila pana la data de 08. 05. 2020 Si la revocarea colantului de viza de intrare in Romania. 
Astfel, potrivit dispoziTiilor art. 81 alin. (1) („I G p_ I_ dispune returnarea impotriva strainilor p_ care constata Sederea ilegala, prin emiterea deciziei de returnare”), coroborat cu art. 81, alin. (2), lit. c) Si d) din O. U. G. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile Si completarile ulterioare („I G p_ I_ constata Sederea ilegala a strainilor aflaTi in oricare dintre urmatoarele situaTii: c) strainul nu mai indeplineSte condiTiile de intrare Si/sau de Sedere prevazute de prezenta ordonanTa de urgenTa; d) dreptul de Sedere al strainului, stabilit prin viza, in baza convenTiilor internaTionale sau actelor normative de desfiinTare a vizelor, sau, dupa caz, prin permisul de Sedere ori de mic trafic de frontiera, a incetat”), I G p_ I_ a constatat ca Sederea cetaTenei etiopiene Taye S E a devenit ilegala incepand cu data de 17. 03. 2020, pe numele reclamantei din prezenta cauza fiind emisa Decizia de returnare de pe teritoriul Romaniei nr. xxxxxx din data de 17. 03. 2020, acesteia fiindu-i aplicabile prevederile art. 83, alin. (1) („Decizia de returnare constituie actul administrativ prin care I G p_ I_ constata Sederea ilegala pe teritoriul Romaniei a strainului Si stabileSte obligatia acestuia de returnare, precum Si termenul p_ plecarea voluntara”) Si art. 88, alin. (1) („Strainul impotriva caruia a fost emisa decizia de returnare prevazuta la art. 83 alin. (1) are posibilitatea sa execute voluntar obligatia de returnare oricand in termenul p_ plecarea voluntara”) Si alin. (2), lit. b) („Termenul p_ plecarea voluntara este de 15 zile de la comunicarea deciziei de returnare p_: b) strainul al carui permis de mic trafic de frontiera sau a carui viza a fost anulat/a ori revocat/a. ;”) din O. U. G. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile Si completarile ulterioare.  
De asemenea, prin intermediul deciziei de returnare, reclamantei din prezenta cauza i s-a comunicat Si faptul ca aceasta nu se afla in vreuna dintre situaTiile de suspendare a executarii obligatiei de returnare, prevazut e la art. 96 din O. U. G. nr. 194/2002 („Executarea obligatiei de returnare se suspenda in perioada in care I G p_ I_ constata incidenTa urmatoarelor situaTii: a) returnarea se poate realiza numai catre un stat faTa de care exista temeri justificate ca viaTa strainului este pusa in pericol ori ca va fi supus la tortura, tratamente inumane sau degradante; b) starea de sanatate a strainului face imposibila realizarea returnarii; c) strainul este parintele unui minor care urmeaza cursurile unei instituTii de invaTamant de stat ori particulare, acreditate sau autorizate provizoriu potrivit legii, iar anul Scolar este in curs; d) strainul este casatorit cu un alt strain care are drept de Sedere temporara sau permisiunea de a ramane pe teritoriul Romaniei, iar casatoria nu este de convenienTa; e) strainul se afla in una dintre situaTiile prevazute la art. 15 alin. (1). (2) Prevederile alin. (1) lit. c) Si d) nu se aplica in cazul strainilor care constituie un pericol p_ ordinea publica, securitatea naTionala ori care sufera de o boala care ameninTa sanatatea publica Si refuza sa se supuna masurilor stabilite de catre autoritaTile medicale. (3) Termenul de plecare voluntara sau indepartarea sub escorta, dupa caz, iSi reia cursul de la data la care I G p_ I_ constata incetarea situaTiilor prevazute la alin. (1). (4) I G p_ I_ informeaza in scris strainul cu privire la constatarea incidenTei sau incetarii situaTiilor prevazute la alin. (1)”) sau de acordare a tolerarii ramanerii pe teritoriul Romaniei, prevazute la art. 1061 din acelaSi act normativ („(1) I G p_ I_ acorda, din oficiu sau la cerere, tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei, denumita in continuare tolerare, strainilor care nu au drept de Sedere Si care, din motive obiective, nu parasesc teritoriul Romaniei. (2) Reprezinta motive obiective in sensul alin. (1) urmatoarele situaTii: a) strainului ii sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (1) privind nepermiterea ieSirii din Romania Si nu indeplineSte condiTiile prevazute de prezenta ordonanTa de urgenTa p_ acordarea unui drept de Sedere; b) masura custodiei publice dispusa impotriva strainului a incetat fara ca strainul sa fie indepartat sub escorta; c) prezenTa temporara pe teritoriul Romaniei a strainului este ceruta de interese publice importante. in acest caz, tolerarea se acorda la solicitarea autoritaTilor sau a instituTiilor publice; d) strainului ii sunt aplicabile prevederile art. 82 alin. (1) privind interzicerea returnarii, dar nu indeplineSte condiTiile p_ acordarea sau prelungirea dreptului de Sedere temporara; e) strainului ii sunt aplicabile prevederile art. 96 alin. (1) privind suspendarea executarii obligatiei de returnare; f) indepartarea sub escorta nu poate fi executata in termen de 24 de ore de la depistarea strainului Si exista indicii temeinice ca nu se impune ca acesta sa fie luat in custodie publica; g) I G p_ I_ constata ca imposibilitatea temporara de a parasi Romania este determinata de alte imprejurari, independente de voinTa strainului, imprevizibile Si care nu pot fi inlaturate. (3) Neacordarea tolerarii de catre I G p_ I_ poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la c_ de a_ competenta teritorial. instanta se pronunTa in termen de 30 de zile, hotararea instanTei fiind definitiva. (4) Procurorul, prin ordonanTa, sau, dupa caz, instanta, prin incheiere, acorda tolerarea atunci cand exista motive serioase sa se considere ca un strain care nu are drept de Sedere este victima a traficului de fiinTe umane Si prezenTa acestuia pe teritoriul Romaniei este necesara p_ buna desfaSurare a procesului penal”). 
Decizia de returnare emisa pe numele cetaTenei straine a fost luata intrucat viza acesteia de intrare pe teritoriul Romaniei a fost revocata, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) lit. a) („Masura revocarii vizei poate fi dispusa de catre autoritaTile prevazute la alin. (1) in urmatoarele situaTii: a) strainii nu mai indeplinesc condiTiile cerute la acordarea vizei”), coroborate cu dispoziTiile art. 4, alin. (4) din O. U. G. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile Si completarile ulterioare, („Strainii aflaTi pe teritoriul Romaniei sunt obligati sa respecte scopul p_ care li s-a acordat dreptul de a, de a ramane pe teritoriul Romaniei, sa nu ramana pe teritoriul Romaniei peste perioada p_ care li s-a aprobat Sederea, precum Si sa depuna toate diligenTele necesare p_ a ieSi din Romania pana la expirarea acestei perioade”), avand in vedere ca angajatorul acesteia a informat I G p_ I_ ca cetaTeana etiopiana nu mai are calitatea de angajat. 
Aspectele invocate de reclamanta cu privire la atitudinea angajatorului acesteia nu sunt opozabile instituTiei parate. 
in ceea ce priveSte susTinerile acesteia potrivit carora „era evident faptul ca starea reclamantei face imposibila realizarea returnarii in condiTiile in care faTa de aceasta s-a dispus masura izolarii”, apreciind ca fiind incidente dispoziTiile art. 96 alin. (1) lit. b) din O. U. G. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile Si completarile ulterioare („Executarea obligatiei de returnare se suspenda in perioada in care I G p_ I_ constata incidenTa urmatoarelor situaTii: b) starea de sanatate a strainului face imposibila realizarea returnarii”), acestea nu pot fi reTinute. Potrivit alin. (1) art. 3) Si 4) din Ordinul Ministerului SanataTii nr. 414 din 11 martie 2020 privind instituirea masurii de carantina p_ persoanele aflate in situaTia de urgenTa de sanatate publica internaTionala determinata de infecTia cu COVID-19 Si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii Si limitarii efectelor epidemiei, cu modificarile Si completarile ulterioare, „(3) Se instituie masura de izolare la domiciliu urmatoarelor categorii de persoane: a) persoane care au calatorit in ultimele 14 zile in localitaTi din zonele afectate de COVID-19, altele decat cele cu transmitere comunitara extinsa (zona galbena); b) persoane care au intrat in contact direct cu persoanele cu simptome Si care au calatorit in zone cu transmitere comunitara extinsa; c) persoane care au intrat in contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19); d) membri de familie ai unei persoane care se incadreaza in una dintre situaTiile de mai sus. (4) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp in care iSi monitorizeaza starea de sanatate. in situaTia in care prezinta simptome de boala vor anunTa medicul de familie sau sistemul «112». Daca la sfarSitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezinta simptome de boala, aceStia pot ieSi din izolare fara a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic). Persoanele menTionate la alin. (3) lit. b) pot ieSi din izolarea la domiciliu daca suspiciunea de infecTie cu COVID-19 la persoana simptomatica, cu care a avut contact direct, este infirmata”. ASadar, faptul ca faTa de reclamanta din prezenta cauza s-a instituit masura izolarii (aspect nedemonstrat de aceasta prin intermediul unor documente justificative) nu inseamna ca starea de sanatate a acesteia face imposibila realizarea returnarii, masura izolarii fiind una restransa in timp, luandu-se p_ 14 zile. 
InstituTia parata este autoritatea care reglementeaza dreptul de Sedere al unui cetaTean strain pe teritoriul Romaniei, fiind responsabila de controlul migraTiei, care implica cunoaSterea locului unde iSi are un strain rezidenTa, scopul p_ care se afla pe teritoriul Romaniei Si situaTia in care acesta se regaseSte, fiind abilitata de lege sa dispuna cu privire la reglementarea dreptului de Sedere al oricarui cetaTean strain, conform H. G. nr. 639/2007 privind structura organizatorica Si atribuTiile Oficiului Roman p_ I_, cu modificarile Si completarile ulterioare. 
P_ aceste considerente, a apreciat ca decizia de returnare a fost emisa cu respectarea tuturor condiTiilor de fond Si de forma prevazute de lege, sens in care a solicitat respingerea contestaTiei ca neintemeiata. 
in drept: O. U. G. nr. 194/2002 - privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile Si completarile ulterioare, Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii , republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare, Ordinul Ministerului SanataTii nr. 414 din 11 martie 2020 privind instituirea masurii de carantina p_ persoanele aflate in situaTia de urgenTa de sanatate publica internaTionala determinata de infecTia cu COVID-19 Si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii Si limitarii efectelor epidemiei, cu modificarile Si completarile ulterioare. 
Analizand actele dosarului, C_ constata urmatoarele:
Reclamanta S E contesta decizia de returnare nr. xxxxxx emisa de paratul I G P_ I_ la data de 17. 03. 2020 (f. 37), decizie dispusa deoarece angajatorul T Trading and Investment SRL a adus la cunoStinTa instituTiei publice parate faptul ca reclamanta nu mai deTine calitatea de angajat. 
Decizia litigioasa este emisa in temeiul dispoziTiilor art. 33 alin. 3 lit. a) („ Masura revocarii vizei poate fi dispusa de catre autoritaTile prevazute la alin. (1) in urmatoarele situaTii: a) strainii nu mai indeplinesc condiTiile cerute la acordarea vizei ” ) rap. la art. 4 alin. 4 din OUG nr. 194/2002 ( „ Strainii aflaTi pe teritoriul Romaniei sunt obligati sa respecte scopul p_ care li s-a acordat dreptul de a, de a ramane pe teritoriul Romaniei, sa nu ramana pe teritoriul Romaniei peste perioada p_ care li s-a aprobat Sederea, precum Si sa depuna toate diligenTele necesare p_ a ieSi din Romania pana la expirarea acestei perioade ” ). 
Asupra excepTiei tardivitaTii
La termenul de judecata din 21. 05. 2020 paratul prin reprezentant convenTional a menTionat expres faptul ca renunTa la susTinerea excepTiei tardivitaTii contestaTiei invocate prin intampinare. 
C_, in temeiul principiului disponibilitaTii care guverneaza procesul civil, va lua act de renunTarea parTii parate la susTinerea acestui fine de neprimire. 
Pe fondul acTiunii
Reclamanta susTine in combaterea deciziei de returnare:
- faptul ca angajatorul nu i-a notificat decizia de incetare a contractului individual de munca cu respectarea termenului de preaviz;
- concedierea a fost dispusa nelegal, iar pe perioada starii de urgenTa contractul individual de munca se suspenda conform art. 50 CM (forTa majora);
- conform dispoziTiilor art. 96 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 194/2002, executarea obligatiei de returnare se suspenda pe perioada in care I G p_ I_ constata incidenTa urmatoarei situaTii: starea de sanatate a strainului face imposibila realizarea returnarii (faTa de reclamanta fiind dispusa masura izolarii). Considera reclamanta ca ii sunt aplicabile prevederile art. 106 1 din OUG nr. 194/2002, respectiv indeplineSte condiTiile p_ acordarea statutului de persoana tolerata. 
ContestaTia este nefondata. 
C_ observa, din actele dosarului faptul ca, in conformitate cu dispoziTiile art. 81 alin. 2 lit. c) Si d) din OUG nr. 194/2002, s-a considerat ca Sederea a devenit ilegala incepand cu data de 17. 03. 2020. 
intr-adevar, potrivit probei cu inscrisuri administrata in cauza, reTinand cu precadere notificarea nr. 21/17. 03. 2020 (f. 97), C_ constata ca reclamanta nu mai este, din data de 17. 03. 2020, angajata S. C. T Trading and Investment S. R. L. , incepand cu aceasta data fiind dispusa incetarea contractului de munca potrivit prevederilor art. 31 alin. 3 din art. 279
Decizia de returnare nu este afectata de niciun motiv de nelegalitate ori netemeinicie, fiind justificata in drept Si in fapt, astfel ca nu se identifica niciun motiv p_ admiterea acTiunii. 
Argumentele parTii reclamante referitoare la necomunicarea deciziei de incetare a contractului individual de munca cu respectarea termenului de preaviz, la caracterul nelegal al concedierii, pe perioada starii de urgenTa contractul de munca fiind suspendat, sunt lipsite de relevanTa in cadrul acestei proceduri, nefiind de natura sa atraga nelegalitatea ori netemeinicia deciziei de returnare. 
Astfel, l egalitatea deciziei de returnare nu este condiTionata de legalitatea procedurilor de incetare a contractului de munca, reclamanta in calitate de angajat avand posibilitatea de a se adresa instanTei de conflicte de munca p_ a contesta notificarea nr. 21/17. 03. 2020 ori p_ a susTine inopozabilitatea acestui act deoarece nu i-a fost adus la cunoStinTa in condiTiile legii. 
Necesitatea parcurgerii unei astfel de proceduri este justificata Si prin aceea ca, prin necontestare, se definitiveaza actul de incetare a contractului de munca al reclamantei, considerent suplimentar p_ a susTine justeTea emiterii deciziei de returnare. 
Nu poate fi primita susTinerea reclamantei in sensul ca data fiind legislaTia speciala aplicabila strainilor, aceasta nu ar avea obligatia de a sesiza instanta de conflicte de munca. in acest sens, C_ arata ca nu exista nicio prevedere in cadrul OUG nr. 194/2002 care sa extinda competenTa instituTiei parate de a verifica condiTiile concrete in care se desface contractul de munca al unui cetaTean strain. Nu exista nicio prevedere legala care sa instituie competenTa Inspectoratului G p_ I_ a decide asupra caracterului legal ori nelegal al deciziei de incetare a contractului de munca, cu consecinTe asupra emiterii ori neemiterii deciziei de returnare. 
SusTinerea reclamantei potrivit careia concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta nu poate fi primita deoarece respectiva nulitate trebuie sa fie dispusa de instanta competenta. in lipsa contestarii actului de concediere Si in lipsa revocarii actului de catre emitent, acesta se definitiveaza, astfel ca este irelevanta susTinerea potrivit careia exista in privinTa sa un motiv care justifica anularea actului de desfacere a contractului de munca. 
in concluzie, decizia de returnare este un act legal emis exclusiv in baza deciziei de incetare a contractului de munca notificata Inspectoratului G p_ I_ de catre angajator. 
Motivul referitor la nelegalitatea deciziei de returnare raportat la prevederile art. 96 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 194/2002 p_ considerentul ca faTa de reclamanta s-a dispus masura carantinei instituTionalizate este deopotriva nefondata. 
Potrivit adresei nr. 8111/12. 05. 2020 emisa de DirecTia de Sanatate Publica a Municipiului BucureSti (f. 95), reclamanta a fost carantinata in perioada 17-31. 03. 2020 in centrul de carantina Ramada Hotel Si nu figureaza in evidenTele instituTiei ca persoana aflata in autoizolare la domiciliu. 
Deopotriva, potrivit adresei nr. 670/14. 05. 2020 emisa de Primaria Municipiului BucureSti (f. 99), dupa expirarea perioadei de carantina, in perioada 31. 03-07. 04. 2020, ora 17. 00, numita s-a aflat in custodia Primariei Municipiului BucureSti, la aceeaSi adresa, in izolare, fiind asimilata persoanelor fara adapost, la data de 07. 04. 2020, aceasta parasind centrul de carantina insoTita de avocatul ales. 
Se reTine, pe de o parte, faptul ca decizia de returnare a fost la aceeaSi data la care s-a dispus Si masura carantinei instituTionalizate, iar nu ulterior acestui moment. in plus, in cazul reclamantei nu s-a facut dovada ca i-ar fi fost afectata starea de sanatate, masura carantinarii Si izolarii fiind dispuse in temeiul art. 1 alin. 3 Si 4 din Ordinul nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina p_ persoanele aflate in situaTia de urgenTa de sanatate publica internaTionala determinata de infecTia cu COVID-19 Si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii Si limitarii efectelor epidemiei, respectiv deoarece reclamanta a fost asimilata persoanelor fara adapost. 
Pe de alta parte, potrivit respectivei dispoziTii legale, art. 96 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 194/2002, executarea obligatiei de returnare se suspenda in perioada in care I G p_ I_ constata ca starea de sanatate a strainului face imposibila realizarea returnarii. Deci, se observa ca respectiva imprejurare de fapt nu poate constitui un motiv de nelegalitate a actului administrativ, ci o impiedicare la executare, lipsita de relevanTa la momentul pronunTarii prezentei decizii. 
Prevederile art. 96 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 194/2002 referitoare la suspendarea executarii obligatiei de returnare sunt distincte de cele ale art. 82 din acelaSi act normativ, referitoare la interzicerea returnarii, observandu-se ca numai in ipotezele legale strict enumerate de acest din urma articol este nelegala decizia de returnare, iar nu Si in cazul de faTa deoarece nu se regaseSte in speTa niciuna dintre situaTiile legale p_ care, potrivit disp. art. 82, nu se poate dispune returnarea. 
Referitor la pretinsa incidenTa a prevederilor art. 106 1 din OUG nr. 194/2002, reclamanta considerand ca indeplineSte condiTiile p_ acordarea statutului de persoana tolerata, C_ constata ca partea reclamanta se poate adresa in acest sens cu o cerere instituTiei parate conform alin. 1 al articolului menTionat, norma conform careia, „I nspectoratul G p_ I_ acorda, din oficiu sau la cerere, tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei, denumita in continuare tolerare, strainilor care nu au drept de Sedere Si care, din motive obiective, nu parasesc teritoriul Romaniei ”. 
Conform alin. 3 al aceluiaSi articol, „ Neacordarea tolerarii de catre I G p_ I_ poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare la c_ de a_ competenta teritorial. instanta se pronunTa in termen de 30 de zile, hotararea instanTei fiind definitiva ”. 
ASadar, reclamanta trebuie sa parcurga o procedura prealabila constand in solicitarea acordarii statutului de persoana tolerata instituTiei parate, putand contesta eventualul refuz la instanta de judecata competenta. 
Altfel spus, simpla aserTiune ca sunt incidente aceste norme legale intr-o contestaTie formulata impotriva deciziei de returnare nu poate justifica admiterea demersului judiciar formulat intrucat nu releva nelegalitatea actului contestat in aceasta speTa. 
P_ aceste considerente, avand in vedere faptul ca in cauza sunt indeplinite condiTiile instituite de prevederile art. 81 alin. 1 Si 2 lit. c) Si d) din OUG nr. 194/2002 ( „( 1) I G p_ I_ dispune returnarea impotriva strainilor p_ care constata Sederea ilegala, prin emiterea deciziei de returnare. (2) I G p_ I_ constata Sederea ilegala a strainilor aflaTi in oricare dintre urmatoarele situaTii:… c) strainul nu mai indeplineSte condiTiile de intrare Si/sau de Sedere prevazute de prezenta ordonanTa de urgenTa;… d) dreptul de Sedere al strainului, stabilit prin viza, in baza convenTiilor internaTionale sau actelor normative de desfiinTare a vizelor, sau, dupa caz, prin permisul de Sedere ori de mic trafic de frontiera, a incetat” ), decizia de returnare fiind dispusa in considerarea prevederilor art. 33 alin. 3 lit. a) din OUG nr. 194/2002 coroborat cu art. 4 alin. 4 din acelaSi act normativ, reTinand Si prevederile art. 1, art. 8 Si art. 18 din Legea nr. 554/2004, C_ constata ca nu este incident nici un motiv de nelegalitate a deciziei de returnare, motiv p_ care va respinge actiunea formulata de reclamanta ca neintemeiata. 
 
P_ aceste motive,
iN NUMELE LEGII
HOTaRaSTE

 
 
Ia act de renunTarea de catre parat la susTinerea excepTiei tardivitaTii acTiunii. 
Respinge actiunea formulata de reclamanta S E cu domiciliul ales in vederea comunicarii actelor de procedura la Cabinet Avocat C_ I M din BucureSti, _, sector 2, in contradictoriu cu paratul I G P_ I_ cu sediul in BucureSti, _ C_ nr. 15 A, sector 5, ca neintemeiata. 
Definitiva. 
PronunTata astazi, 04. 06. 2020, prin punerea soluTiei la dispoziTia parTilor prin mijlocirea grefei instanTei. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere    cercetare disciplinara   


Sus ↑