• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Decizie de concediere. Caracterul obiectiv al masurii dispuse de angajator

Hotararea nr. 1358 din 07.12.2011
Pronuntata de Curtea de Apel TARGU MURES

Conform dispozitiilor art. 65 alin. 2 din Codul muncii pentru luarea masurii de încetare a contractului individual de munca al salariatului este necesar ca desfiintarea postului sa aiba un caracter obiectiv si o cauza reala si serioasa.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In contextul în care în speta s-a dovedit ca desfiintarea postului reclamantei a avut un caracter obiectiv si a fost efectiva si generata de o cauza reala si serioasa, datorata  reducerii numarului de elevi si necesitatii aplicarii legislatiei care prevede reducerea cheltuielilor salariale conform standardului de cost alocat în functie de numarul de elevi si de clase si în vederea încadrarii în limitele legale de cheltuieli salariale aprobate de ordonatorul de credit, decizia contestata de reclamanta este legala si temeinica, fiind ferita de orice critici.

Prin sentinta civila nr. 681 din 7 aprilie 2011 Tribunalul Mures a admis actiunea civila formulata de reclamanta N.L., prin reprezentant legal Sindicatul Invatamantului Preuniversitar, în contradictoriu cu paratul Grupul Scolar „I.V.”, a anulat decizia nr. 48/14.10.2010 emisa de parat, a dispus reintegrarea reclamantei în functia detinuta anterior, aceea de laborant, a obligat paratul la plata în favoarea reclamantei a unei despagubiri egale cu drepturile salariale de care a fost lipsita reclamanta, începand cu data de 15 octombrie 2010 si pana la efectiva reintegrare în functie a reclamantei, drepturi reactualizate în functie de indicele de inflatie.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca în cauza angajatorul parat nu a facut dovada ca desfiintarea postului reclamantei a avut un caracter obiectiv si a fost impusa de o necesitate evidenta privind îmbunatatirea activitatii paratului sau ca a avut o cauza reala si serioasa, asa cum impune art. 65 alin. 2 din Codul muncii . Sustinerile paratului privind numarul redus de lucrari de laborator si numarul redus de ore care nu ar necesita normarea unui post de laborant nu au fost dovedite în vreun fel. Din adresa nr. 45/2008 a ISJ Mures reiese ca la grupul scolar parat mai functioneaza si un laborator de biologie. Desi conform art. 287 din Codul muncii , sarcina probei revine paratului, acesta nu a facut în nici un fel dovada sustinerilor din întampinare privind faptul ca numarul de ore pentru pregatirea lucrarilor de laborator si celelalte activitati din fisa postului de laborant (receptii, inventarierea, verificarea aparatelor) reprezinta aproximativ 200 ore/an, deci doar 0,85 ore/zi si ca aceste activitati pot fi efectuate în conditii optime de cadrele didactice.
Impotriva acestei hotarari a declarat recurs paratul, solicitand admiterea recursului, casarea sentintei atacate si, pe cale de consecinta, respingerea cererii de chemare în judecata, ca nelegala si netemeinica, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea recursului, a aratat ca instanta a interpretat gresit actul juridic dedus judecatii, a schimbat natura si întelesul lamurit si vadit neîndoielnic ala cestuia si a dat o hotarare cu aplicarea gresita a legii, hotararea devenind astfel lipsita de temei legal.
Desfiintarea postului a fost efectiva si generata de o cauza reala si serioasa, asa cum impun prevederile art. 65 alin. 1, Codul muncii , generata de numarul redus de elevi fata de anii precedenti si necesitatea imperioasa de reorganizare a activitatii institutiei lor conform legislatiei de ultim moment.
Inca la începutul anului scolar 2010-2011 Consiliul de Administratie (CA) s-a întrunit în doua sedinte si a luat decizia reducerii cheltuielii salariale în vederea încadrarii în plafonul de cheltuieli conform standardului de cost alocat în functie de nr. de elevi si de clase. Ca urmare, s-a efectuat normarea posturilor si s-a hotarat desfiintarea posturilor de Secretar II si Laborant, care nu se mai justificau, iar sarcinile de serviciu puteau fi transferate si efectuate în conditii optime de alti angajati. Ulterior s-a întocmit statul de functiuni pentru anul scolar 2010-2011 pentru a fi depus la ISJ spre aprobare, iar la 01.10-2011 a fost aprobat.
La elaborarea acestui a plan a trebuit sa tina seama de mai multe reglementari legale, respectiv: Adresa M.E.C.T.S. nr. 41957/10.08.2010, O.G. nr. 18/2010, H.G. nr. 369/2010 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1618/2009 – art. 1, alin. 1 si 2, art. 4.
Se impune a fi retinuta si starea de fapt care atesta ca fata de anul de studiu 2009-2010, cand erau înmatriculati 544 elevi, respectiv 121.671 lei fond de salarii lunar, pentru anul de studiu 2010-2011 au fost înregistrati doar 483 elevi, cu 61 elevi mai putini, si fond de salarizare 108.634 lei/lunar, diminuat cu 81.476 lei/lunar.
In consecinta, pentru a se încadra atat în fondul de salarii diminuat si a standardului de cost, conform Anexei nr. 1, pct. 15 a H.G. nr. 369/2010, cat si pentru a se încadra în numarul de posturi aprobat de I.S.J. Mures în cuantum de 64,30 norme/posturi la nivel de judet, s-a impus masura desfacerii unor posturi.
Reorganizarea activitatii a presupus utilizarea salilor numite „de laborator” ca sali de clasa, avand în vedere numarul redus de lucrari de laborator.
Actualmente, lucrarile de laborator aflate în fisa postului reclamantei, au fost trecute în sarcina profesorilor, prin decizii ale conducerii, sarcinile fiind putine la numar. De altfel, de cativa ani nu mai pot suporta costurile de achizitie de reactivi ori alte substante ori solutii necesare efectuarii de experimente chimice, toate acestea se expun pe suport video.
Orele de fizica, chimie si biologie sunt reduse, se fac doar la clasele IX-X, cate o ora pe saptamana.
Postul de laborant, conform Ordinului 3250/1998 se normeaza, daca laboratorul se utilizeaza exclusiv pentru lucrari de laborator. Or, se utilizeaza toate salile ca sali de curs.
In ceea ce priveste realitatea reorganizarii prin desfiintarea postului de laborant, a aratat ca totalitatea activitatii de pregatire a lucrarilor necesare nu însumeaza mai mult de 200 ore/an, respectiv 0,85 ore/zi, deci aproape 1 ora/zi. Aceste calcule reies din faptul ca la 92 ore lucrari de laborator care se efectueaza de cadrul didactic, si nu de laborant, ar fi nevoie de tot atatea ore de pregatire.
Referitor la sustinerea ca sarcinile din fisa postului nu acopera ziua de munca de 8 ore, a precizat ca inventarul se realizeaza o data pe an si dureaza aproximativ 2 saptamani, în functie de ritmul de lucru, receptii nu se fac, deoarece din anul 2007 nu au mai achizitionat substante, sticlarie, materiale si dispozitive sau aparate, din lipsa de fonduri si verificarea aparatelor se facea sporadic, la solicitarea profesorului.
Desfiintarea postului a avut un caracter obiectiv,  si nu subiectiv, o cauza reala si serioasa iar decizia prin care s-a realizat este legala, masura fiind impusa de reorganizarea activitatii în vederea încadrarii în limitele legale de cheltuieli salariale aprobate de ordonatorul de credite Consiliul Local al Mun. Tg. Mures si ISJ Mures, în concordanta cu standardele de cost pe elev legal stabilite si numarul de elevi înmatriculati pentru anul de studiu 2010-2011.
In drept, a invocat prevederile art. 299 si urm., art. 304 cpt. 8 si 9, art. 304 ind. 1 Codul de Procedura Civila si prevederile legale mentionate.
A anexat cererii de recurs, în probatiune, înscrisuri.
Intimata, prin reprezentant legal Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Mures, a formulat întampinare, prin care a solicitat respingerea recursului si mentinerea hotararii ca temeinica si legala.
In considerentele întampinarii, a aratat ca decizia atacata este în opinia ei nelegala, deoarece a fost emisa cu nerespectarea prev. art. 62 alin. 2 din Codul muncii , în cuprinsul ei nefiind prevazute motivele de fapt, termenul în care poate fi contestata si instanta la care se contesta. Desfiintarea locului de munca nu are o cauza reala si serioasa. Potrivit criteriilor de normare a personalului didactic auxiliar, aprobate prin Ordinul M.E.N. nr. 3250/12.02.1998, existenta unui post de laborant „pentru fiecare institutie de învatamant, daca exista laborator utilizat numai pentru lucrari de laborator”, este obligatorie. Recurenta nu a facut dovada desfiintarii laboratoarelor destinate exclusiv lucrarilor de laborator, în conditiile în care în anii scolari precedenti acestea au existat.
In drept, a invocat disp. art. 28 din Legea nr. 62/2011, art. 115 si 308 Codul de Procedura Civila.
Examinand recursul declarat prin prisma motivelor de recurs invocate, precum si din oficiu, conform prevederilor art. 304 ind. 1 Codul de Procedura Civila, Curtea a constat ca acesta este fondat, pentru urmatoarele considerente:
Prin decizia nr. 48/14.10.2010 emisa de parat, s-a dispus încetarea contractului individual de munca al reclamantei, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. 1 si art. 65 alin. 1 din Codul muncii , ca urmare a desfiintarii postului de munca ocupat de reclamanta, acela de laborant si a dificultatilor economice la nivelul institutiei. Decizia a fost emisa în urma sedintelor Consiliului de Administratie al unitatii parate, din datele de 09.09.2010 si 16.09.2010, ocazie cu care s-a luat decizia reducerii cheltuielilor salariale în vederea încadrarii în plafonul de cheltuieli conform standardului de cost alocat în functie de numarul de elevi si de clase.
Pentru luarea acestei masuri, este necesar ca desfiintarea postului sa aiba un caracter obiectiv si o cauza reala si serioasa, asa cum impun dispozitiile art. 65 alin. 2 din Codul muncii .
Din „tabelul cuprinzand situatia numarului de clase, ore si ore de laborator pentru anul scolar 2010-2011”, emis de parat,  se constata ca numarul de ore de laborator pentru anul scolar este de 92, pentru clasele IX-XIII, la materiile fizica, chimie, biologie, cu un numar de ore destul de redus saptamanal (între 1 si 6 ore).
Din „extras pe repartitia de ore pentru anul scolar 2010-2011” rezulta ca totalul orelor de chimie si fizica reprezinta: 0,38% catedre chimie sectia romana si 0,61% sectia maghiara, 0,66% catedre fizica sectia romana si 1% sectia maghiara.
Relevant este si „Statul de functiuni pentru anul scolar 2010-2011”, aprobat de I.S.J. Mures la 01.10.2011, în care nu mai figureaza postul de laborant.
Extrem de relevante sunt si prevederile legale aplicabile în domeniu, respectiv art. 1 alin. 1 si 2, art. 4 din H.G. nr. 1618/2009, Anexa nr. 1 pct. 15 din  HG nr. 369/2010, în conformitate cu care s-a impus reducerea numarului de posturi, pentru a se putea încadra în fondul de salarii diminuat cu 81.476 lei si a standardului de cost pe elev pe an, conform „tabelului cu calculul fondului de salarii pentru anul scolar 2010-2011 pe baza Standardului de cost pe elev, conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1618/2009”.
Rezulta, fata de toate cele de mai sus, ca desfiintarea postului a avut un caracter obiectiv si a fost efectiva si generata de o cauza reala si serioasa, datorata  reducerii numarului de elevi si necesitatii aplicarii legislatiei care prevede reducerea cheltuielilor salariale  conform standardului de cost alocat în functie de numarul de elevi si de clase si în vederea încadrarii în limitele legale de cheltuieli salariale aprobate de ordonatorul de credite. In consecinta, si decizia contestata de reclamanta este legala si temeinica, fiind ferita de orice critici.
Ca atare, Curtea a apreciat ca hotararea atacata a fost pronuntata cu aplicarea gresita a legii, netinand cont de dispozitiile legale enuntate anterior, motive de nelegalitate prevazut de art. 304 pct. 9, care duce, în baza art. 312 alin. 1 Codul de Procedura Civila la admiterea recursului paratului, modificarea sentintei atacate si respingerea actiunii civile formulate de reclamanta.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   desfiintarea postului    ordonatorul de credit    decizie de concediere    despagubiri    reintegrare    incetarea contractului individual de munca    cauza reala si serioasa    standard de cost   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑