• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Descrierea faptei imputate

Hotararea nr. 438 din 11 Martie 2020
Pronuntata de CURTEA DE APEL PITESTI SECTIA I CIVILa

S-a luat in examinare, pentru soluTionare, apelul declarat de contestatorul TaCaLICI M_ P_ impotriva sentinTei civile nr. 3801 din 16 octombrie 2018, pronunTate de Tribunalul ArgeS in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, intimata fiind S. C. J A_ S. R. L. BUCURESTI. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La apelul nominal, facut in SedinTa publica, au raspuns apelantul-contestator, asistat de avocat T_ Cicerone, in baza imputerniciri avocaTiale _ nr. xxxxxxx/2020 emise de Cabinet individual – Baroul BucureSti, lipsind intimata. 
Procedura de citare este legal indeplinita. 
Apelul este scutit de taxa judiciara de timbru. 
S-a facut referatul cauzei de catre grefier ul de SedinTa, care invedereaza ca pricina a primit termen de judecata astazi, urmare a formularii cererii de repunere pe rol de catre apelantul-contestator. 
La interpelarea instanTei, faTa de precizarea din apel in sensul ca societatea intimata Si-a schimbat denumirea, avand in vedere Si faptul ca citaTiile cu aceasta societate s-au intors fara vreo menTiune in ceea ce priveSte denumirea societaTii, aparatorul apelantului-contestator arata ca partea nu deTine nic i o dovada in sensul ca aceasta nu se mai numeSte J A_. De asemenea, arata ca, chiar in intampinare a depusa la instanta de fond, intimata a menTionat aceeaSi denumire a societaTii. 
Apelantul-contestator, avand cuvantul personal, arata ca la I. T. M. figureaza ca este angajat la SMB Si nu la J, insa nu are o dovada in acest sens. 
Curtea, in lipsa unei minime dovezi privind schimbarea denumirii societaTii-intimate, respinge solicitarea apelantului-contestator, mai ales faTa de faptul ca la cele doua termene de judecata dovezile de indeplinire a procedurii de citare cu aceasta societate s-au intors fara ni ci o menTiune privind aceasta schimbare. 
De asemenea, Curtea pune in discuTie probele solicitate prin motivele de apel. 
Aparatorul apelantului-contestator solicita proba cu inscrisuri, respectiv pontaje pe care nu le-a regasit depuse in dosarul de fond, proba cu reaudierea  martorului D_ pentru a dovedi faptul ca se lucra anumite ore suplimentare, chiar Si sarbatorile legale, peste programul normal de lucru. De asemenea, arata ca in funcTie de proba cu martori, urmeaza ca instanta sa aprecieze daca se impune o posibila proba cu expertiza numai pe acest aspect. 
Cu privire la proba cu interogatoriu, aparatorul apelantului-contestator arata ca renunTa la aceasta. 
Curtea respinge toate probele solicitate de apelantul-contestator, prin aparator, ca nefiind intemeiate Si nici utile, observand ca martorul D_ G_-V_ a fost deja audiat la instanta de fond Si acesta a aratat ca a lucrat doar doua luni de zile Si jumatate cu apelantul-contestator, in rest fiind mutat, astfel incat nu poate preciza instanTei posibile perioade de munca pe un alt Santier. De asemenea, se observa, de la fila 5 din cererea de chemare in judecata, ca nu s-a precizat un cuantum expres al daunelor solicitate, ci doar plata drepturilor salariale restante, ceea ce a Si dispus instanta de fond. 
i n raport de actele Si lucrarile dosarului, Curtea constata apelul in stare de judecata Si acorda cuvantul asupra acestuia. 
Aparatorul apelantului-contestator, avand cuvantul, susTine oral apelul aSa cum este motivat in scris, solicitand admiterea lui aSa cum a fost formulat, modificarea sentinTei in sensul obligarii intimatei Si la plata drepturilor salariale privind pontajul, respectiv orele suplimentare stabilite in funcTie de inscrisurile de la dosar. Arata ca va solicita cheltuieli de judecata pe cale separata. 
Curtea ramane in pronunTare asupra apelului. 
 
C U R T E A
 
Prin cererea inregistrata la data de 8. 11. 2017 sub nr. dosar 7922 /109/2017, pe rolul Tribunalului ArgeS, cum a fost precizata prin r aspunsul la intampinare (f. 42), contestatorul Tacalici M_ P_ a chemat in judecata pe intimata S. C. J A_ S. R. L. , formuland contestaTie impotriva deciziei de sancTionare disciplinara nr. 470/16. 10. 2017 Si a deciziei de indreptare eroare materiala nr. 458/26. 10. 2017, emise de intimata, prin care s-a dispus desfacerea disciplinara a contractului sau de munca; contestatorul a solicitat ca instanta sa oblige intimata la plata drepturilor salariale restante; a precizat ca nu solicita reintegrarea in locul de munca ocupat anterior concedierii. 
in motivare, contestatorul a aratat ca nu s-a desfaSurat procedura prealabila, deoarece in data de 10. 10. 2017, cand a fost convocat la sediul societaTii a comunicat imposibilitatea sa de prezentare la procedura prealabila. Intimata nu a Tinut cont de aceasta adresa, dovedita de contestator, trecand la sancTionarea sa disciplinara. 
C ontestatorul a invederat ca a incheiat cu societatea intimata contractul individual de munca nr. 1484/7. 04. 2017, in calitate de sudor urmand sa primeasca un salariu de 1450 de lei Si o diurna de 8 euro pe ora pentru munca desfaSurata in Spania. Contractul a fost executat „in mod normal” pana in data de 11. 08. 2017, cand a fost reziliat de conducerea societaTii, care i-a solicitat prin intermediul telefonului sa paraseasca locaTia din Spania, intrucat nu mai este angajatul intimatei. 
A susTinut contestatorul ca a respectat toate clauzele contractuale Si nu a refuzat deplasarile in alte locaTii, astfel ca nu i se poate aplica clauza prev. la art. 3 lit. d) din contract. Contestatorul nu este responsabil de vreo abatere disciplinara Si a solicitat intimatei sa ii plateasca drepturile salariale restante. Contestatorului i-a fost desfacut contractul de munca prin telefon Si a fost evacuat cu poliTia din locuinTa de serviciu, fiind lasat fara nici un ban in Spania; intimata i-a desfacut contractul de munca pentru neprezentarea contestatorului la sediul societaTii intimate. Prin aceasta masura, intimata urmareSte sa „acopere” datoria de 8296 de lei pe care o are faTa de contestator, suma reprezentand drepturile restante pentru perioada 1. 07. 2017 – 10. 08. 2017. 
in drept, contestaTia a fost intemeiata pe art. 268 Si art. 252 alin. 5 C. muncii. 
in dovedire, s-au solicitat probele cu inscrisuri, interogatoriu Si martori. 
La cerere au fost ataSate inscrisuri. 
La data de 1. 02. 2018, intimata S. C. J A_ S. R. L. a depus la dosar intampinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata, ca neintemeiata. 
in motivare, s-a aratat ca intimata l-a angajat pe contestatorul Tacalici M_ P_ in funcTia/meseria de sudor, potrivit contractului de munca inregistrat in Registrul general de evidenTa a salariaTilor sub nr. 1484/7. 04. 2017, cu inceperea activitaTii din data de 10. 04. 2017. Contestatorul beneficia de un salariu de baza lunar brut de 1. 450 de lei. in vederea desfaSurarii lucrarilor, angajatului i s-a adus la cunoStinTa ca va fi detaSat in Spania, in acest fiind emis actul adiTional nr. 1/19. 06. 2017, intocmit conform disp. art. 18 din art. 279 , „inscrisuri de asemenea insuSite de catre reclamant”. intrucat angajatul fusese delegat sa presteze munca la SCHWARTZ PUERTO SL – Spania, societatea s-a obligat sa suporte Si cheltuielile (transport, cazare, masa etc. ), precum Si diurna in valoare totala de 900 de euro. 
S-a mai aratat ca incetand perioada detaSarii la 11. 08. 2017, angajatul ar fi trebuit sa se intoarca la sediul societaTii pentru continuarea activitaTii. D fiind faptul ca nu s-a prezentat la munca, acesta a fost convocat la sediul societaTii in data de 11. 09. 2017, insa nu Si-a motivat absenTa, aratand insa ca ar vrea sa dea declaraTie in faTa unui avocat (proces-verbal din data de 11. 09. 2017); a fost aplicata sancTiunea avertismentului. intrucat contestatorul nu s-a prezentat in continuare, a fost reconvocat pentru data de 10. 10. 2017, data la care nu s-a mai prezentat, trimiTand insa o adresa Si dovada ca este angajat cu contract de munca la o societate din Spania. Urmare a neprezentarii Si a faptului ca era angajat altundeva, s-a decis „inchiderea contractului”, fiind emisa decizia nr. 470/16. 10. 2017, precum Si decizia nr. 458/26. 10. 2017 de indreptare a unei erori materiale. 
A susTinut intimata ca decizia contestata a fost emisa cu respectarea prevederilor legale, contestatorul a fost convocat de doua ori, acesta era deja angajat in Spania la momentul celei de-a doua convocari; nu s-a prezentat la convocare Si nu putea fi angajat la doua companii, una in Romania Si una in Spania. 
in dovedire s-a solicitat proba cu inscrisuri, la intampinare fiind ataSate inscrisuri. 
La data de 19. 02. 2018, contestatorul a depus un raspuns la intampinarea intimatei, prin care a precizat obiectul Si temeiul in drept al acTiunii (dupa cum s-a aratat mai sus), totodata reluand argumente expuse Si prin cererea de chemare in judecata. A susTinut contestatorul ca actul adiTional pretins incheiat la 19. 06. 2017, anexat intampinarii, este fals in ceea ce priveSte semnatura contestatorului; acesta se inscrie in fals impotriva actului adiTional, contestatorul nesemnand niciodata un act adiTional la contractul de munca nr. 1484/7. 04. 2017. Contestatorul a plecat in Spania imediat dupa semnarea contractului de munca, iar la data de 19. 06. 2017 se afla in Spania. Cele menTionate in actul adiTional nu sunt reale. 
Au fost citate legal parTile, iar in cauza au fost incuviinTate contestatorului Si administrate probele cu inscrisuri, cu interogatoriul intimatei (f. 55) Si cu martorul D_ G_ V_ (f. 86), respectiv pentru intimata a fost incuviinTata Si administrata proba cu inscrisuri. 
Prin sentinTa civila nr. 3801 d in 16 octombrie 2018, pronunTata de Tribunalul ArgeS, a fost admisa contestaTia formulata Si precizata de contestator, a fost anulata decizia de sancTionare disciplin ara nr. 470/16. 10. 2017 emisa de intimata, astfel cum a fost indreptata prin decizia de indreptare eroare materiala nr. 458/26. 10. 2017  Si s-a dispus obligarea intimatei la plata catre contestator a drepturilor salariale indexate, majorate Si reactualizate, precum Si a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, incepand c u data comunicarii deciziei nr. 470/16. 10. 2017 catre contestator - 26. 10. 2017 Si pana la data ramanerii definitive a  sentinTei respect ive . 
Pentru a pronunTa aceasta soluTie, tribunalul a reTinut urmatoarele:
intre intimata S. C. J A_ S. R. L. , in calitate de angajator, Si contestatorul Tacalici M_ P_, in calitate de salariat, a fost incheiat contractul individual de munca inregistrat sub nr. 1484/7. 04. 2017 in registrul general de evidenTa a salariaTilor (f. 22), avand ca obiect prestarea de catre contestator a muncii in funcTia de sudor, cu norma intreaga, pe durata nedeterminata, cu inceperea activitaTii in data de 10. 04. 2017, in schimbul unui salariu al carui cuantum de baza lunar brut era de 1450 de lei. S-a prevazut in contract (lit. D, pct. 1) ca activitatea se desfaSoara la sediul social / punctul de lucru / alt loc de munca organizat al angajatorului S. C. J A_ S. R. L. Conform paragrafului al II-lea al lit. D, pct. 2 din contract, salariatul  va putea efectua Si deplasari in strainatate in funcTie de cerinTele domeniului de activitate; pentru deplasarile efectuate in interesul serviciului, salariatul va beneficia de indemnizaTie de deplasare/delegare ce se va stabili in funcTie de politica de afaceri a angajatorului Si de reglementarile legale. 
Intimata S. C. J A_ S. R. L. a emis decizia de delegare nr. 163/7. 04. 2017 (f. 75) prin care in temeiul disp. art. 43, art. 44 Si urm. C. muncii a decis delegarea contestatorului in Spania, pe o durata de 60 de zile calendaristice, incepand cu data de 12. 04. 2017, urmand ca drepturile cuvenite contestatorului sa ii fie acordate pe perioada delegarii de catre intimata. 
Intimata a depus la dosar Si copie de pe un act adiTional nr. 1/19. 06. 2017 la contractul individual de munca (f. 25), in care se menTioneaza ca societatea intimata se obliga sa suporte cheltuielile de deplasare ale salariatului contestator la societatea SCHWARTZ PUERTO SL (cu transportul, asigurarea medicala, echipament de protecTie, diurna in valoare totala de 900 de euro), actul adiTional incepand sa iSi produca efectele din data de 20. 06. 2017. 
in prezenta cauza, contestatorul Tacalici M_ P_ s-a inscris in fals impotriva inscrisului intitulat „Act adiTional nr. 1/19. 06. 2017 la Contractul individual de munca incheiat Si inregistrat sub nr. in registrul general de evidenTa a salariaTilor” (f. 25), susTinand ca semnatura existenta sub rubrica „Angajat, Tacalici M_ P_” nu a fost efectuata de el. Ulterior, in cuprinsul raspunsului societaTii intimate la interogatoriul formulat de contestator (f. 55, 56), reprezentantul intimatei a menTionat ca „de actul adiTional la contractul de munca nu dorim sa ne mai folosim ca proba”. Prin urmare, in conformitate cu prevederile art. 306 alin. 2 C. pr. civ. instanta inlatura in integralitate de la soluTionarea prezentei cauze inscrisul intitulat „Act adiTional nr. 1/19. 06. 2017 la Contractul individual de munca incheiat Si inregistrat sub nr. in registrul general de evidenTa a salariaTilor”. 
Din procesele-verbale privind desfaSurarea procedurii cercetarii disciplinare prealabile, incheiate la 11. 09. 2017 Si 10. 10. 2017 de Comisia de cercetare disciplinara prealabila din cadrul intimatei (filele 77, 80) reiese ca s-a desfaSurat o cercetare disciplinara prealabila faTa de contestatorul Tacalici M_ P_, in legatura cu savarSirea faptei constand in aceea ca incepand cu data de 15. 08. 2017, dupa incetarea detaSarii la punctul de lucru situat in Spania – SCHWARTZ HOUTMONT, contestatorul nu s-a prezentat la sediul societaTii in vederea desfaSurarii activitaTii, incalcand astfel dispoziTiile contractului individual de munca nr. 1484/7. 04. 2017. 
in procesul-verbal din 11. 09. 2017 se menTioneaza ca salariatul contestator a fost convocat pentru a fi ascultat in legatura cu „abaterile respective”; din menTiunile scrise olograf de contestator pe acest proces verbal reiese ca Tacalici M_ P_ s-a prezentat in data de 11. 09. 2017 in urma convocarii, insa doreSte sa dea o declaraTie in prezenTa unui avocat; a precizat contestatorul ca nu recunoaSte „motivele menTionate” in procesul-verbal. 
Din coroborarea menTiunilor din procesele-verbale din datele de 11. 09. 2017 Si 10. 10. 2017, cu adresa nr. 238/2. 10. 2017 emisa de intimata (f. 79), confirmarea de primire semnata la 6. 10. 2017 (f. 32), adresa emisa de contestator catre intimata (f. 33) Si inscrisul in limba spaniola depus la dosar in copie (f. 59) Si in traducere legalizata (f. 57), instanta reTine ca salariatul contestator a fost convocat pentru a doua oara de catre intimata la cercetarea disciplinara prealabila, pentru data de 10. 10. 2017, insa contestatorul nu a dat curs acestei convocari, comunicand intimatei ca nu se poate prezenta in data de 10. 10. 2017 la sediul J GROUP, deoarece se afla in Spania, unde are incheiat un contract de munca temporar. Conform „contractului de munca pe termen determinat” transmis de contestator intimatei Si depus la dosar in copie Si in traducere legalizata din limba spaniola, contestatorul a fost angajat in funcTia de sudor la o societate din loc. Tarragona, Spania, in perioada 21. 08. 2017 – 20. 10. 2017. 
Astfel cum se menTioneaza in procesul-verbal intocmit la 10. 10. 2017, Comisia de cercetare disciplinara prealabila a propus angajatorului desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al contestatorului, „in temeiul art. 248 al. 1 lit. a) din Legea nr. 53/2003 – art. 279 ”. 
Ulterior, intimata S. C. J A_ S. R. L. prin administrator a emis decizia de sancTionare disciplinara nr. 470/16. 10. 2017 (f. 70) prin care, in temeiul disp. art. 247 Si art. 248 alin. 1 lit. e) C. muncii a decis sancTionarea disciplinara a contestatorului Tacalici M_ P_ cu incetarea contractului individual de munca incepand cu data de 16. 10. 2017, conform art. 61 lit. a) C. muncii. 
in decizie s-a menTionat ca: motivul de fapt al sancTionarii disciplinare il constituie absentarea nemotivata de la locul de munca; imprejurarile in care fapta a fost savarSita constau in absenTe nemotivate; salariatul Tacalici M_ P_ a fost convocat sa se prezinte la sediul societaTii in data de 6. 10. 2017, ora 11, dar nu s-a prezentat. Cu privire la gradul de vinovaTie a salariatului, s-a aratat ca salariatul este vinovat, fapta fiind grava. S-a precizat ca temeiul de drept al aplicarii sancTiunii disciplinare il constituie art. 248 alin. 1 lit. e) din art. 279 , iar decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile la Tribunalul BucureSti. 
Decizia nr. 470/16. 10. 2017 a fost comunicata contestatorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la data de 26. 10. 2017 (f. 36). 
Intimata a emis Si decizia de indreptare eroare materiala nr. 458/26. 10. 2017 (f. 7), prin care a fost rectificat art. 2 alin. 2 din decizia de sancTionare disciplinara nr. 470/16. 10. 2017, in sensul ca salariatul contestator a fost convocat sa se prezinte la sediul societaTii in data de 10. 10. 2017, ora 11 (in loc de 6. 10. 2017, ora 11), dar nu s-a prezentat. 
Decizia nr. 458/26. 10. 2017 a fost comunicata contestatorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la data de 30. 10. 2017 (f. 38). 
In stanTa reTine ca, potrivit art. 78 C. muncii, concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta. in prezenta speTa, dat fiind ca intimata a aplicat sancTiunea concedierii disciplinare, conform disp. art. 251 alin. 1 coroborat cu art. 248 alin. 1 C. muncii, era obligatorie efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile, sub sancTiunea nulitaTii absolute. 
Contestatorul a susTinut in motivarea contestaTiei ca nu s-a desfaSurat o cercetare disciplinara prealabila, deoarece Comisia de cercetare disciplinara prealabila nu a Tinut cont de imposibilitatea contestatorului de a se prezenta in faTa acesteia, la data Si ora la care a fost convocat (10. 10. 2017, ora 11). Contestatorul se prevaleaza deci de o pretinsa incalcare a dispoziTiilor art. 252 alin. 3 C. muncii de catre intimata. 
Potrivit disp. art. 252 alin. 2 Si 3 C. muncii, „(2) in vederea desfaSurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora Si locul intrevederii. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in condiTiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sancTionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. ”
instanta a consider at ca prin intocmirea adreselor nr. 219/1. 09. 2017 (f. 27) Si nr. 238/2. 10. 2017 (f. 31) Si comunicarea lor catre contestator (cea de-a doua adresa, la data de 6. 10. 2017, conform confirmarii de primire depusa in copie la dosar, fila 32), intimata a facut dovada ca l-a convocat pe contestator cu respectarea prevederilor art. 252 alin. 2 C. muncii. 
Pe de alta parte, contestatorul a facut dovada ca in data de 10. 10. 2017 nu a putut sa se prezinte in faTa comisiei intimatei de cercetare disciplinara prealabila, intrucat la data respectiva contestatorul se afla in executarea contractului de munca pe termen determinat, incheiat in Spania pentru perioada 21. 08. 2017 – 20. 10. 2017. insa, existenTa acestui contract de munca Si ne ces itatea executarii lui de catre contestator nu constituie un motiv obiectiv, apt sa justifice neprezentarea contestatorului la convocarea facuta de comisia de cercetare disciplinara din cadrul societaTii intimate. Nu suntem in prezenTa unei/unor imprejurari mai presus de voinTa contestatorului, care sa il fi impiedicat sa se prezinte in data de 10. 10. 2017, ora 11, la sediul societaTii intimate, in faTa comisiei de cercetare disciplinara. Dimpotriva, existenTa contractului de munca pe termen determinat, incheiat cu societatea spaniola pentru perioada 21. 08. 2017 – 20. 10. 2017, este rezultatul voinTei contestatorului. 
D urmare, in c onformitate cu disp. art. 252 alin. 3 C. muncii, intimata avea dreptul de a proceda la sancTionarea disciplinara a salariatului contestator fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. 
Din inscrisurile comunicate de intimata, referitoare la sancTionarea contestatorului, instanta a apreciat ca in speTa intimata nu a finalizat cercetarea disciplinara prealabila, deSi s-au efectuat acte in vederea desfaSurarii acestei cercetari (intocmirea unui „referat constatator” prin care conducerea intimatei a fost sesizata in legatura cu savarSirea unei abateri disciplinare de catre contestator, constand in absentarea de la locul de munca; numirea unei comisii de cercetare disciplinara prealabila; intocmirea proceselor-verbale din 11. 09. 2017 Si 10. 10. 2017 in legatura cu desfaSurarea cercetari disciplinare prealabile). TotuSi, intre momentul intocmirii procesului-verbal din 10. 10. 2017 Si momentul emiterii deciziei de sancTionare disciplinara nr. 470/16. 10. 2017 comisia de cercetare disciplinara prealabila nu a intocmit un raport final al cercetarii disciplinare prealabile. 
Societatea intimata a considerat ca neprezentarea contestatorului in data de 10. 10. 2017 in faTa comisiei de cercetare disciplinara o indreptaTeSte sa nu finalizeze cercetarea disciplinara prealabila, conform prev. art. 252 alin. 3 C. muncii. instanta deduce aceasta din faptul ca in decizia de sancTionare disciplinara nr. 470/16. 10. 2017, rectificata prin decizia nr. 458/26. 10. 2017, se face menTiunea ca salariatul Tacalici M_ P_ a fost convocat sa se prezinte la sediul societaTii in data de 10. 10. 2017, ora 11 dar nu s-a prezentat. instanta are in vedere Si ca, potrivit art. 252 alin. 2 lit. c) C. muncii, in decizia de aplicare a sancTiunii disciplinare trebuie menTionate „motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in condiTiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea”. 
Pentru aceste considerente, instanta a  reTinut ca critica de nelegalitate a deciziei de sancTionare disciplinara nr. 470/16. 10. 2017, formulata de contestator, prin invocarea neefectuarii cercetarii disciplinare prealabile de catre intimata, este nefondata. 
InstanT a a considerat insa ca decizia nr. 470/16. 10. 2017 este lovita de nulitate absoluta pentru nerespectarea dispoziTiilor legale imperative referitoare la conTinutul deciziei de concediere. Astfel, potrivit art. 62 alin. 3 C. muncii, „Decizia se emite in scris Si, sub sancTiunea nulitaTii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt Si in drept Si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata Si la instanta judecatoreasca la care se contesta. ” Prevederile art. 62 alin. 3 C. muncii treb uie coroborate cu cele ale art. 252 alin. 2 C. muncii, care enumera elementele pe care trebuie sa le conTina decizia de aplicare a sancTiunii disciplinare, sub sancTiunea nulitaTii absolute. 
in cauza, instanta a re T inut ca intimata a emis decizia de sancTionare disciplinara nr. 470/16. 10. 2017 cu nerespectarea dispoziTiilor art. 252 alin. 2 lit. a) Si b) din art. 279 , conform carora decizia de aplicare a sancTiunii disciplinare trebuie sa conTina descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, respectiv precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat. 
instanta a constatat ca decizia nr. 470/16. 10. 2017 nu conTine o descriere a faptei imputate contestatorului; dimpotriva, pentru intimata simpla enunTare a faptei imputate contestatorului (absentarea de la locul de munca) Tine loc atat de motivare in fapt a deciziei, cat Si de indicare a imprejurarilor in care fapta a fost savarSita. Aceasta modalitate de redactare a deciziei de sancTionare disciplinara, in care nu se indica nici macar zilele in care contestatorul a absentat de la locul de munca, echivaleaza cu lipsa descrierii faptei. 
in procesele-verbale privind desfaSurarea procedurii cercetarii disciplinare prealabile, din datele de 11. 09. 2017 Si 10. 10. 2017, la pct. 3, este menTionata o scurta descriere a faptei pentru care s-a facut sesizarea disciplinara, insa menTiunile acestor procese-verbale nu vin in completarea celor din decizia nr. 470/16. 10. 2017; cu alte cuvinte, lipsa descrierii faptei ce constituie abatere disciplinara, din decizia nr. 470/16. 10. 2017, nu poate fi complinita prin menTiunile de la pct. 3 din cele doua procese-verbale. 
Con trar cerinTei prevazute la art. 252 alin. 2 lit. b) C. muncii, decizia de sancTionare disciplinara nr. 470/16. 10. 2017 nu indica prevederile din statutul de personal/regulamentul intern / c ontractul individual de munca/ contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariatul contestator. 
Avand in vedere lipsa elementelor pre vazute de art. 252 alin. 2 lit. a), b) din art. 279 , instanta a reTinut ca decizia de sancTionare disciplinara nr. 470/16. 10. 2017 este lovita de nulitate absoluta, nemaifiind necesara Si analizarea temeiniciei deciziei. 
Potrivit art. 80 alin. 1 C. muncii: „in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei Si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. ”
FaTa de cele expuse, tribunalul a pronunTat soluTia sus menTionata. 
impotriva sentinTei a declarat apel contestatorul, solicitand admiterea caii de atac Si indicarea sumei totale la care este obligata intimata. 
Solicita apelantul ca intimata sa depuna adresa cu calculul drepturilor de care beneficiaza conform hotararii judecatoreSti. 
Intimata nu a formulat intampinare. 
Prin incheierea de SedinTa din 6 noiembrie 2019, judecata pricinii a fost suspendata pentru lipsa nejustificata a parTilor Si a fost repusa pe rol in urma cererii apelantului din data de 21 noiembrie 2019, fixandu-se termen de judecata la data de 11. 03. 2020. 
Examinand hotararea atacata, prin prisma motivelor de apel invocate, a probelor administrate Si a dispoziTiilor legale incidente, Curtea reTine ca apelul este nefondat, pentru urmatoarele considerente:
Contestatorul a solicitat prin acTiune anularea deciziei de desfacere a contractului de munca Si plata drepturilor salariale restante, fara reintegrarea in postul deTinut anterior concedierii. 
in ceea ce priveSte plata drepturilor restante, acesta nu a precizat in cererea introductiva, in raspunsul la intampinare Si in concluziile formulate prin aparator, in cadrul dezbaterilor de fond, in ce ar consta aceste drepturi restante. 
Prima instanta i-a acordat despagubirea aSa cum a fost solicitata, nefiind stabilita o anume suma care sa fi fost solicitata Si care sa rezulte din probele administrate. 
Nici prin memoriul de apel  nu s-a aratat ce suma solicita contestatorul in concret de la angajator, in urma acestui litigiu. 
Prin memoriul de apel s-a solicitat doar ca angajato rul sa depuna la dosar adresa cu  drepturile salariale acordate de prima instanta. 
Prin nota de probatorii depusa la fila 7 dosar apel, dupa inregistrarea apelului Si expirarea termenului legal de formulare a c aii de atac, apelantul a aratat ca doreSte sa fie audiat martorul D_ G_ V_, pentru a dovedi orele suplimentare prestate Si cuantumul ce i s-ar cuveni. 
in interogator i ul luat angajatorului  la prima instanta, contestatorul nu a amintit nimic despre aceste ore suplimentare, dupa cum nici acelaSi martor D_ Gheo rghe V_, care a fost propu s Si audiat in faTa tribunalului, nu relateaza nimic despre orele suplimentare prestate de apelant . 
Potrivit art. 478 Cod procedura civila :
(1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit in faTa primei instanTe. 
(2) ParTile nu se vor putea folosi inaintea instanTei de apel de alte motive, mijloace de aparare Si dovezi decat cele invocate la prima instanta sau aratate in motivarea apelului ori in intampinare. instanta de apel poate incuviinTa Si administrarea probelor a caror necesitate rezulta din dezbateri. 
(3) in apel nu se poate schimba calitatea parTilor, cauza sau obiectul cererii de chemare in judecata Si nici nu se pot formula pretenTii noi. 
(4) ParTile pot insa sa expliciteze pretenTiile care au fost cuprinse implicit in cererile sau apararile adresate primei instanTe. 
(5) Se vor putea cere, de asemenea, dobanzi, rate, venituri ajunse la termen Si orice alte despagubiri ivite dupa darea hotararii primei instanTe Si va putea fi invocata compensaTia legala”. 
Cum plata orelor suplimentare nu a fost solicitata in mod distinct Si dezbatuta in faTa primei instanTe Si cum nici prin memoriul de apel nu s-a invocat acest lucru, o astfel de cerere noua, formulata pentru prima data prin indicarea tezei probatorii dupa expirarea termenului legal de apel, nu poate fi primita. 
Apelantul nu a precizat Si nu a depus la dosaru l cauzei nici care ar fi sumele primite deja de la angajator in b aza hotararii primei instanTe, care ar fi ev entuala diferenTa de incasat Si ce ar reprezenta aceasta. 
O eventuala diferenTa de drepturi salariale pe care o pretinde apelantul, avand in vedere ca in cursul procesului de faTa  nu a fost determinat un cuantum fix al despagubirilor, este o chestiune ce Tine de executarea hotararilor judecatoreSti. 
in raport de cel e ce preceda, in baza art. 480 a lin. 1 Cod procedura civila, va fi respins ca nefondat apelul formulat, hotararea atacata fiind legala Si temeinica, prin aceasta acordandu-i-se reclamantului ceea ce el a cerut . 
Intimata nu a solicitat cheltuieli de judecata. 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
iN NUMELE LEGII
D E C I D E

 
Respinge, ca nefondat, apelul declarat de contestatorul TaCaLICI M_ P_, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Com una MiroSi, _, jud. ArgeS, impotriva sentinTei civile nr. 3801 din 16 octombrie 2018, pronunTate de Tribunalul ArgeS in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, intimata fiind S. C. J A_ S. R. L. BUCURESTI, cu sediul in Mun. BucureSti, _, sector 4. 
Definitiva. 
PronunTata in SedinTa publica astazi, 11 Martie 2020, la Curtea de Apel PiteSti – SECTIA I CIVILa.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere    cercetare disciplinara   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑