• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Decizia de concedire nu cuprinde in mod concret problemele economice care au determinat desfiintarea locului de munca. Nulitatea absoluta a acesteia

Hotararea nr. 255 din19 februarie 2019
Pronuntata de CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A IV-A PENTRU LITIGII DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE

S-a luat in examinare apelul declarat de parata impotriva sentinTei civile nr. 2852 din 15 octombrie 2018, pronunTata de Tribunalul Cluj in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, privind Si pe reclamantul intimat M L_, avand ca obiect contestaTie decizie de concediere. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La apelul nominal facut in SedinTa publica, se prezinta reclamantul intimat M L_, lipsa fiind reprezentantul paratei apelante. 
Procedura de citare este legal indeplinita. 
S-a facut referatul cauzei, dupa care se constata ca la data de 19 februarie 2019, prin serviciul de registratura al instanTei, parata apelanta  a transmis prin e-mail la dosar o cerere prin care solicita in baza art. 223, alin. 3 Cod procedura civila sa se procedeze la judecarea prezentei cauze Si in eventualitatea lipsa a acesteia sau a reprezentantului convenTional. 
Reclamantul intimat arata ca nu mai are alte cereri in probaTiune de formulat. 
in conformitate cu dispoziTiile art. 238 din Noul Cod de procedura civila Curtea pune in discuTia parTii p rezente estimarea duratei necesare pentru cercetarea procesului. 
Reclamantul intimat considera ca prezentul dosar se poate soluTiona la acest termen de judecata. 
Curtea, dupa deliberare, estimeaza ca aceasta cauza se va soluTiona la acest termen de judecata. 
Nemaifiind alte cereri in probaTiune de formulat sau excepTii de invocat, Curtea declara inchisa faza cercetarii judecatoreSti Si acorda cuvantul asupra apelului. 
Reclamantul intimat solicita respingerea apelului Si menTinerea in totalitate a hotararii instanTei de fond. Nu solicita cheltuieli de judecata. 
Curtea reTine cauza in pronunTare. 
 
C U R T E A
 
Prin cererea de chemare in judecata formulata la data de 30. 05. 2018 reclamantul M L_ a solicitat in contradictoriu cu parata S. C. Bai C S. R. L. anularea Deciziei nr. 53/ 05. 01. 2018 emisa de catre parata, repunerea in funcTia de director comercial Si obligarea paratei la plata de daune interese constand in contravaloarea remuneraTiei de director comercial in cuantum de 2389 lei incepand cu data de 05. 01. 2018 pana la data repunerii in funcTie. 
Prin sentinTa civila nr. 2852 din 15. 10. 2018 a Tribunalului Cluj, pronunTata in dosar nr. XXXXXXXXXXXXX, a fost admisa cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul M L_ in contradictoriu cu parata S. C. B C S. R. L. Si s-a anulat Decizia nr. 53/05. 01. 2018 emisa de parata. 
A fost repus reclamatul in funcTia de director comercial. 
A fost obligata parata la plata de daune-interese constand in contravaloarea remuneraTiei de director comercial in cuantum de 2389 lei/luna, incepand cu data de 05. 01. 2018 pana la data repunerii in funcTie. 
Pentru a hotari astfel, prima instanta a reTinut, in esenTa, ca reclamantul a fost angajat in cadrul paratei pe o perioada nedeterminata incepand cu data de 05. 10. 2017 in funcTia de director comercial cu un salariu de baza lunar brut de 2000 lei. 
Prin decizia nr. 53/05. 01. 2018 parata a decis incetarea contractului individual de munca al reclamantului incepand cu data de 05. 01. 2018 in temeiul prevederilor art. 58 coroborat cu art. 65 Si art. 66 din Codul muncii avand in vedere ca incepand cu data respectiva s-a desfiinTat locul de munca ocupat de reclamant ca urmare a dificultaTilor economice. 
Potrivit prevederilor art. 76 lit. a din Codul muncii decizia de concediere se comunica reclamantului in scris Si trebuie sa conTina in mod obligatoriu, printre altele motivele care determina concedierea. 
Aceste prevederi legale trebuie coroborate cu prevederile art. 62 alin 3 din Codul muncii care prevad ca decizia se emite in scris Si, sub sancTiunea nulitaTii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt Si in drept Si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata Si la instanta judecatoreasca la care se contesta. 
DesfiinTarea unui loc de munca trebuie sa fie efectiva Si sa aiba la baza o cauza reala Si serioasa. Nu este suficient ca in decizia de concediere sa se precizeze doar ca desfiinTarea locului de munca este determinata de probleme economice ci trebuie sa se arate in mod concret care sunt respectivele probleme, care au impus desfiinTarea efectiva a locului de munca. Prin Deciziei 506/2005 Curtea ConstituTionala a Romaniei a decis ca apararea impotriva unei masuri abuzive, nelegale sau neintemeiate de ingradire a exerciTiului dreptului la munca poate fi exercitat in cunoStinTa de cauza, de catre salariat numai daca acesta este informat in mod corespunzator, atat cu privire la motivele de fapt ale concedierii cat Si cu privire la mijloacele prin care se poate contesta masura luata, iar prin decizia nr. 23/2013 a decis ca prin respectarea condiTiilor prevazute de art. 65 din Codul muncii , in care angajatorul poate dispune concedierea salariatului, se urmareSte stabilirea unui echilibru intre necesitatea de a asigura angajatorului libertatea de a dispune cu privire la desfiinTarea unor locuri de munca atunci cand considerente obiective o impun pe de o parte, Si nevoia de a proteja salariatul de o eventuala atitudine abuziva a angajatorului de cealalta parte. 
Decizia contestata nu cuprinde in mod concret problemele economice care au determinat desfiinTarea locului de munca Si prin urmare este lovita de nulitate absoluta. 
intrucat concedierea reclamantului s-a facut in mod nelegal, in temeiul prevederilor art. 80 alin 1 Si 2 din Codul muncii reclamantul a fost repus in funcTia deTinuta anterior concedierii, iar parata a fost obligata sa ii plateasca acestuia remuneraTia de director comercial in cuantum de 2389 lei pe luna incepand cu data de 05. 01. 2018 Si pana la data repunerii in funcTie. 
FaTa de cele ce preced tribunalul a admis cererea de chemare in judecata cu consecinTa anularii Deciziei nr. 53/05. 01. 2018 emisa de parata, repunerii reclamatului in funcTia de director comercial Si obligarii paratei la plata de daune-interese constand in contravaloarea remuneraTiei de director comercial in cuantum de 2389 lei/luna, incepand cu data de 05. 01. 2018 pana la data repunerii in funcTie. 
impotriva acestei hotarari a declarat apel parata S. C. B C S. R. L. , solicitand admiterea cererii de apel, respingerea in intregime a acTiunii, cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata . 
in motivarea cererii de apel s-a aratat, in esenTa, ca prima instanta in mod netemeinic Si nelegal, a admis in intregime actiunea, formulata de int imatul M esan L_, intrucat postul de director comercial nu exista in organigrama sa, ceea ce ar face imposibil punerea in executare a sentinTei primei instanTe . 
S-a precizat ca i ntimatul a fost angajat in cadrul apelantei pe postul de director comerci al, de fostu l administrator dl. B L, intre apelanta Si fostul administrator, existand numeroase litigii, in fata instanTelor civile Si penale, avand ca obiect recuperarea prejudiciului cauzat acesteia. 
i n vedere a evitarii intrarii in faliment, noul administrator a luat masurii urgente, printre acestea  fiind Si decizia concedierii intimatului, intrucat postul de director comercial, pe de-o parte nu exista in organigrama societaTii, iar pe de alta parte, postul de director comercial nu este necesar in vederea realizarii domeniului de activitate a societaTii apelante. Aceasta avea datorii considerabile de peste 200. 000 lei, conturile ii erau poprite in vederea recuperarii acestor datorii, astfel incat nu este in masura sa il mai menTina in acest post pe acest intimat. 
Apelanta a aratat ca in cauza au fost respect ate toate condiTiile impuse de C odul muncii, privind desfiinTarea locului de munc a deTinut de intimat. Aceasta masura a fost cauzata de dificultaTile economice pe care societatea le-a intampinat Si le intampina Si in prezent. in plus, societatea are un domeniu de activitate sezonier, doar pe durata sezonului estival, astfel incat nu se impunea angajarea unei persoane pe postul de director comercial. 
DesfiinTarea postului ocupat de acest intima t, a fost una efectiva, serioasa Si rea l a, intrucat, de la momentul la care i-a fost desfacut contractul de munca intimatului, apelanta nu a mai angajat o alta per soana pe acest post. 
Contrar celor dispuse de prima instanta, angajatorul l-a informat pe intimat prin notificarea anexata deciziei de concediere, despre motivele incetarii contractului de munca, societatea neputand fi obligata sa menTina un loc de munca de care nu are nevoie. 
S-a mai precizat ca intimatul nu s-a mai prezentat la locul de munca in perioada de preaviz, iar intimatul cunoStea situaTia dificila cu care se confrunta societatea . 
Posturile care au fost aprobate de asociatul unic sunt cele care au fost aratate prin organigram a depusa in fata instanTei de fond, insa, Tribunalul Cluj, a ignorant toate inscrisurile care au fost depuse in probaTiune. Astfel, la data la care intimatul a fost angajat pe postul de director comercial, in cadrul societaTii era angajat dl. B L, pe postul de director general, astfel incat acest intimat nu putea sa ocupe un post simi lar celui de director general, care era ocupat de catre o alta persoana. 
in drept, a invocat prevederile art. 65 art. 279 , art. 466 Si urm. Cod procedura civila . 
Prin intampinarea inregistrata la data de 19 decembrie 2018, intimatul reclamant M L_ a solicitat respingerea cererii de apel formulata de parata ca nefondata, cu consecinTa menTinerii sentinTei civile atacate, ca fiind temeinica Si legala (f ilele 49-62 ). 
in motivare, s-au reiterat susTinerile de la fondul cauzei, aratandu-se ca desfiinTarea postului nu a fost reala Si serioasa, in condiTiile in care nu a fost efectuata vreo analiza economico-financiara in cadrul societaTii, nu s-a verificat daca intimatului i-au fost impuSi indicatori de performanTa pe care sa nu ii fi indeplinit. De asemenea, desfiinTarea postului s-a realizat fara acordul sau inStiinTarea asociatului unic Si fara aprobarea unei organigrame de funcTionare a societaTii. 
in probaTiune, in apel, s-au depus inscrisuri. 


Analizand sentinTa atacata prin prisma motivelor de apel invocate Si a apararilor formulate Curtea, in temeiul art. 479 alin. 1 Cod procedura civila, reTine urmatoarele : 
Conform art. 65 din art. 279 „(1) concedierea pentru motive care nu Tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiinTarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. (2) DesfiinTarea locului de munca trebuie sa fie efectiva Si sa aiba o cauza reala Si serioasa”. 
De asemenea, art. 79 din art. 279 prevede ca in caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in faTa instanTei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere, iar art. 272 din art. 279 ca sarcina probei in litigiile de munca revine angajatorului. 
Din coroborarea acestor dispoziTii legale reiese ca angajatorul are obligatia de a face proba cauzei reale Si serioase a desfiinTarii locului de munca al reclamantului, respectiv ca nu se pot invoca in faTa instanTei alte motive de fapt Si de drept decat cele precizate in decizia de concediere. 
in cauza, aSa cum judicios a apreciat Si prima instanta, decizia de concediere nr. 53/05. 01. 201 8 (fila 7 dosar fond) nu satisface exigenTele impuse de dispoziTiile legale citate, intrucat menTioneaza doar ca desfiinTarea postului intimatul s-a datorat unor dificultaTi economice. 
in mod similar, nici notificarea nr. 12/28. 11. 2017 comunicata intimatului pentru stabilirea termenului de preaviz nu conTine elemente suplimentare cu privire la motivele desfiinTarii postului intimatului, susTinerile contrare invocate prin memoriul de apel fiind nefondate. 
Este adevarat ca instanta de judecata nu are competenTa de a analiza rentabilitatea activitaTii unei societaTi comerciale Si metodele folosite de aceasta in vederea imbunataTirii activitaTii, singurele aspecte care pot fi examinate in cadrul contestaTiei impotriva concedierii fiind cele legate de respectarea legii in ceea ce priveSte raportul de munca dintre salariat Si angajator, respectiv daca desfiinTarea locului de munca are o cauza reala Si serioasa. insa, pentru a se realiza o astfel de analiza este necesar ca motivele de fapt invocate de angajator sa fie concrete, pentru a putea fi verificate de instanta de judecata. in cauza, angajatorul s-a limitat la redarea unor motive generale, respectiv „dificultaTi economice”, care chiar daca in principiu ar fi de natura a determina reorganizarea unei societaTi, nu sunt particularizate la situaTia concreta a apelantei, astfel incat nu se poate determina in concret daca au fost de natura a impune o reorganizare a societaTii. 
Or, in condiTiile in care conform art. 79 din art. 279 prevede ca in caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in faTa instanTei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere, Curtea constata ca toate susTinerile din apelul declarat de parata reprezinta motive de fapt noi, care intrucat nu au fost menTionate in decizia de concediere, nu pot fi invocate cu ocazia controlului judecatoresc al deciziei de concediere. 
Pentru aceste considerente, in temeiul dispoziTiilor legale menTionate anterior Si a art. 480 alin. 1 Cod procedura civila se va respinge ca nefondat apelul declarat de parata. 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
iN NUMELE LEGII
D E C I D E:

 
Respinge ca nefondat apelul declarat de parata S. C. B C S. R. L. cu sediul in Comuna C,, jud. Cluj, impotriva sentinTei civile nr. 2852 din 15. 10. 2018 a Tribunalului Cluj, pronunTata in dosar nr. XXXXXXXXXXXXX, pe care o pastreaza. 
Decizia este definitiva. 
Data Si pronunTata in SedinTa publica din 19 februarie 2019. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑