• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Sarcina probei in conflictele de munca. Dovedirea de catre angajator a tuturor aspectelor de fapt si de drept care au condus la aplicarea sanctiunii disciplinare

Hotararea nr. 1238 din data de 09 martie 2016
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin cererea inregistrata pe rolul  Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X la data de 11 februarie 2014 reclamantul L. Anisor a chemat in judecata pe parata S. Nationala de T. F. de Calatori „C. Calatori SA” solicitand anularea  deciziei de sanctionare disciplinara nr. ML11/A1/42/94/07.01.2014, obligarea paratului la restituirea drepturilor salariale retinute ca urmare a punerii in executare a deciziei de sanctionare si la plata sumei de 20. 000 lei cu titlu de despagubiri pentru prejudicii morale; precum si la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin sentinta civila nr. 6362 din 16 iunie 2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti a fost admisa contestatia in parte si anulata decizia nr. ML 11/A1/42/94/07.01.2014; a fost obligata parata sa restituie reclamantului sumele de bani retinute in baza deciziei anulate; au fost respinse restul pretentiilor ca neintemeiate.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut ca reclamantul  este salariata paratei fiind angajat pe functia de mecanic locomotive II, in cadrul Depoului Bucuresti Calatori.

Prin decizia de sanctionare disciplinara nr. ML11/A1/42/94/07.01.2014 reclamantul a fost sanctionat disciplinar cu reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10 % conform art. 248 alin 1 lit. c din Codul muncii .

S-a retinut in sarcina sa faptul ca:” conform inregistrarii ICL 22il103   la locomotiva DHC 103 in data de 05.07.2013, intre orele 06. 50-18. 34 a existat un consum al motorului Diesel de 126,8 kg motorina. La ora 06. 50 in rezervorul principal al locomotivei existau 2347 kg motorina, iar la ora 18. 34 in rezervorul principal se regaseau 2161 kg motorina, rezultand astfel o scadere nejustificata de 59,2 kg motorina”.

Potrivit art. 247Codul muncii , angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de  cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

In temeiul art. 252 art. 279 , angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;

d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;

f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Din dispozitiile legale mentionate, instanta a retinut ca decizia contestata, concretizand o masura disciplinara luata de angajator impotriva  angajatului,  trebuia sa fie deopotriva legala si temeinica, iar analiza cerintelor de legalitate prevaleaza celor referitoare  la temeinicia deciziei.

Tribunalul a constatat ca decizia a fost emisa cu respectarea conditiilor de validitate prevazute de lege referitoare la forma scrisa, la cuprinsul (mentiunilor obligatorii) deciziei si cu privire la semnarea acesteia de catre persoana competenta sa aplice sanctiunea.

Potrivit art. 251 art. 279 , sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. 1 lit. a nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

Cercetarea prealabila este  o conditie imperativa a legii, reprezentand o garantie a  dreptului la aparare pe toata durata  desfasurarii actiunii disciplinare si trebuie sa respecte metodologia prevazuta de art. 251 Codul muncii . Pentru a realiza acest rol, in primul rand salariatului trebuie sa i se aduca la cunostinta  invinuirea pentru care este  cercetat, pentru a-i acorda dreptul sa-si formuleze eventualele aparari  si sa ofere probe si motive  in combaterea invinuirii.

Instanta a constatat ca parata nu a facut dovada efectuarii cercetarii disciplinare si  dovada convocarii salariatului pentru efectuarea cercetarii, motiv pentru care decizia de sanctionare a aparut ca nelegal emisa.

In ceea ce priveste temeinicia deciziei de sanctionare Tribunalul a constatat urmatoarele:

Fapta pentru care reclamantul a fost sanctionat disciplinar consta in scaderea nejustificata de 112,7 kg motorina la locomotiva ce a fost condusa in data de 05.07.2013.

Tribunalul a constatat din probele administrate in cauza faptul ca nu s-a facut dovada savarsirii de catre contestator a abaterilor disciplinare prevazute de Cap. VI pct. 9 din Fisa postului deoarece simpla constatare a lipsei de motorina necoroborata cu alte probe nu conduce automat la prezumtia de vinovatie a reclamantului.

Nefiind dovedite elementele raspunderii disciplinare respectiv existenta abaterii disciplinare savarsita cu vinovatie Tribunalul a apreciat ca sanctiunea aplicata nu a fost temeinica.

In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la acordarea de daune morale Tribunalul a retinut urmatoarele:

Pentru angajarea raspunderii patrimoniale a angajatorului fata de salariat trebuie indeplinite cumulativ conditiile raspunderii civile contractuale: existenta contractului individual de munca, fapta ilicita a angajatului, prejudiciul si legatura de cauzalitate dintre prejudiciul si fapta, precum si vinovatia. Tribunalul a constatat ca in cauza nu au fost indeplinite conditiile pentru angajarea raspunderii civile delictuale contestatorul neadministrand probe din care sa rezulte existenta prejudiciului.

Impotriva acestei hotarari, a declarat apel in termen legal intimata S. NATIONALA DE T. F. C.”C.” S. A. - SUCURSALA REGIONALA DE T. F. DE C., criticand solutia pentru nelegalitate si netemeinicie.

Prin motivele de apel formulate, intemeiate in drept pe dispozitiile art. 466 si urm. din Codul de procedura civila, apelanta a invederat ca in cuprinsul deciziei de sanctionare se precizeaza motivele pentru care au fost inlaturate apararile reclamantului in timpul cercetarii. Nu exista obligativitatea societatii de a insera in cuprinsul deciziei de sanctionare metoda prin intermediul careia s-a constatat lipsa cantitatii de motorina.

Consumul nejustificat de motorina a facut obiectul raportului de cercetare nr. 1/7297/16.12.2013 intocmit de Depoul Bucuresti C., ocazie cu care i s-a luat nota de relatii intimatul - reclamant L. Anisor.

In nota de relatii luata cu ocazia raportului de cercetare intimatul-reclamant, desi a declarat ca nu se face vinovat de scaderea nivelului de combustibil din rezervorul principal al locomotivei DHC 103 din data de 05.07.2013 si respectiv 09.07.2013, insa se considera vinovat ca nu intocmeste raport de eveniment pentru a aduce la cunostinta conducerii unitatii faptul ca in timpul efectuarii serviciului a constatat diferente intre indexul afisat de instalatia ICL privind consumul motorului diesel (MD) si indexul cantitatilor de motorina din rezervorul principal(RP).

In ceea ce priveste apararile formulate de catre acesta in nota de relatii, au fost inlaturate ca lipsite de relevanta, intrucat asa cum se poate observa, insusi intimata - reclamanta prin raspunsurile sale se contrazice si recunoaste practic ca a incalcat cu buna stiinta reglementarile fisei postului cat si prevederile Regulamentului Intern.

Conform prevederilor din fisa postului acesta avea obligatia “pe toata durata serviciului are obligatia de a supraveghea toate mijloacele pe care le utilizeaza “, iar conform prevederilor Regulamentului Intern art. 20 alin. 2 lit. a.”Salariatilor la revin in principal, printre alte obligatii sa realizeze norma de munca sau dupa caz, sa indeplineasca atributiile ce ii revin conform fisei postului, pentru realizarea obiectului de activitate al societatii” .

Conform fisei postului si anume punctul 8, se specifica “Cu ocazia luarii in primire a locomotivei diesel mecanicul de locomotiva va verifica starea sigiliilor si functionarea instalatiei ICL(instalatie de contorizare combustibil). Daca in timpul serviciului instalatia ICL indica faptul ca anumite componente functioneaza defectuos, mecanicul va aduce la cunostinta prin raport de eveniment conducerii depoului. La punctul 7 se mentioneaza ca “ La primirea / predarea locomotivelor diesel si automotoarelor mecanicul de locomotiva va consemna in foaia de parcurs la capitolul III cantitatea de motorina. In cazul in care constata diferente intre cantitatea de motorina afisata de ICL (instalatie contorizare combustibil) sau cantitatea de motorina indicata de catre LED (la automotoarele DESIRO si cea inscrisa in carnetul de bord sau foaia de parcurs va intocmi raport de eveniment, avizand dupa caz seful de tura, IDM, operator regulator, operatorul STFC si r seful ierarhic superior. In caz contrar mecanicul va fi direct raspunzator de cantitatea care nu se justifica, aceasta fiindu-i imputata”, iar aliniatul 12 prevede ca mecanicul de locomotiva” va conduce economic locomotiva” lucru care cu buna stiinta nu a fost efectuat de catre paratul L. Anisor acesta inca1cand totodata si prevederile din Instructia Personalului de Locomotiva nr. 20 1 Privind instructiuni pentru. activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar, art. 11 lit. c, cu referire la utilizarea corespunzatoare a combustibilului folosit pentru remorcarea trenurilor, prevede ca: “ In timpul serviciului personalul de locomotive raspunde de utilizarea corespunzatoare a combustibil ului si lubrifiantilor folositi pentru remorcarea trenurilor, respectiv pentru manevra”.

Intimatul, legal citat, a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

Analizand apelul declarat, potrivit dispozitiilor art. 477 Cod procedura civila, in raport de actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele:

Cat priveste legalitatea deciziei de sanctionare disciplinara din perspectiva art. 252 din art. 279 , pretins a fi nerespectata de catre apelanta, Curtea urmeaza a retine ca, in mod eronat, a fost analizata de catre instanta de fond in conditiile in care salariatul nu a inteles sa formuleze critici cu privire la acest aspect. Or, obiectul si limitele judecatii sunt fixate de catre parti conform principiului disponibilitatii reglementat de art. 9 Cod procedura civila, instanta de fond nefiind in masura sa extinda analiza actului contestat la aspecte care nu au fost deduse judecatii de catre partea reclamanta.

In ceea ce priveste temeinicia deciziei de sanctionare disciplinara, aspect contestat in actiunea introductiva si analizat de instanta de fond, Curtea retine urmatoarele:

Prin decizia nr. ML11/A1/42/94/07.01.2014 emisa de apelanta S. Nationala de T. F. C. SA intimatul contestator L. Anisor a fost sanctionat disciplinar cu reducerea salariului de baza pe o perioada de 3 luni cu 10%, in conformitate cu prevederile art. 248 alin. 1 lit. c din Legea nr. 53/2003.

Faptele retinute drept abateri disciplinare au constat in aceea ca potrivit inregistrarii ICL 22il103 la locomotiva DHC 103 in data de 05.07.2013, intre orele 06:50-18:34 a existat un consum al motorului Diesel de 126,8 kg. La ora 06:50 in rezervorul principal al locomotivei existau 2347 kg motorina, iar la ora 18. 34 in rezervorul principal se regaseau 2161 kg motorina, rezultand astfel o scadere nejustificata de 59,2 kg motorina. Potrivit inregistrarii ICL 22il103 la locomotiva DHC 103 in data de 09.07.2013, intre orele 07:50-18:48 a existat un consum al motorului Diesel de 123,5 kg. La ora 07:50 in rezervorul principal al locomotivei existau 2573 kg motorina, iar la ora 18. 48 in rezervorul principal se regaseau 2396 kg motorina, rezultand astfel o scadere nejustificata de 53,5 kg motorina.

Angajatorul a retinut ca salariatul L. Anisor a incalcat prevederile Cap. VI alin. 7 din Fisa postului de mecanic locomotiva II si art. 11 li. c din Instructia personalului de locomotiva nr. 201/2007.

Totodata, s-a retinut in cuprinsul art. 4 din decizia de sanctionare ca apararile formulate de salariat au fost inlaturate datorita faptului ca desi nu isi recunoaste vinovatia, in urma analizarii consumului de combustibil intre doua alimentari consecutive la locomotiva  DHC 103, in datele mentionate, s-a constatat o scadere nejustificata de 112,7 kg motorina, datorita utilizarii necorespunzatoare a acesteia de catre mecanicul de locomotiva L. Anisor, cantitate ce nu se regaseste in rezervorul principal al acesteia.

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Or, in privinta temeiniciei faptelor retinute in sarcina intimatului-contestator, Curtea retine ca apelanta-intimata nu a depus inscrisurile avute in vedere pe parcursul cercetarii disciplinare, care au condus la aplicarea masurii, sens in care temeinicia sanctiunii aplicate nu poate fi analizata.

Atat in cuprinsul intampinarii cat si in cadrul cererii de apel, apelanta intimata S. Nationala de T. F. Calatori C. Calatori SA si Sucursala de T. F. Calatori a invocat faptul ca salariatul nu a respectat art. 22 lit. i din Regulamentul intern, in sensul sa nu lase fara supraveghere in timpul programului de munca, mijloacele de transport, instalatiile si aparatura aflata in functiune si sa le dea in primire sau sa le asigure in mod corespunzator la terminarea lucrului, precum si fisa postului prin care se mentioneaza raspunderea mecanicului pentru cantitatea de combustibil  si lubrefianti la luarea in primire a locomotivei pana la predarea sau remizarea acesteia.

Criticile apelantei vor fi inlaturate fata de imprejurarea ca emiterea unei decizii de sanctionare disciplinara nu prezuma intrunirea elementelor impuse de art. 247 art. 279 in sarcina salariatului, angajatorul avand sarcina probei in conflictele de munca conform art. 272 art. 279 , fiind obligat sa dovedeasca toate aspectele de fapt si de drept care au condus la masura aplicata.

In cauza se constata ca pentru termenul de judecata din 24.02.2015 angajatorul S. Nationala de T. F. Calatori C. Calatori SA a fost citata cu mentiunea de a depune, sub sanctiunea decaderii din proba, dosarul de cercetare disciplinara, obligatie nerespectata in cauza.

Mai mult, desi demersul procesual in exercitarea caii de atac ii apartine, apelanta nu a depus la dosar materialul probator avut in vedere, desi avea aceasta obligatie. In aceste conditii, instanta de apel nu poate proceda la analiza criticilor privind temeinicia masurii disciplinare, nefiind in masura sa examineze probele administrate de angajator in cursul cercetarii disciplinare, in vederea stabilirii existentei sau inexistentei abaterii disciplinare savarsite de catre salariat.

Suplimentar fata de aspectul nedovedirii abaterilor disciplinare retinute in sarcina salariatului, Curtea retine ca in cuprinsul actului contestat angajatorul a retinut ca fapte ilicite ca potrivit inregistrarii ICL 22il103 la locomotiva DHC 103 in data de 05.07.2013, intre orele 06:50-18:34 a existat un consum al motorului Diesel de 126,8 kg. La ora 06:50 in rezervorul principal al locomotivei existau 2347 kg motorina, iar la ora 18. 34 in rezervorul principal se regaseau 2161 kg motorina, rezultand astfel o scadere nejustificata de 59,2 kg motorina. Potrivit inregistrarii ICL 22il103 la locomotiva DHC 103 in data de 09.07.2013, intre orele 07:50-18:48 a existat un consum al motorului Diesel de 123,5 kg. La ora 07:50 in rezervorul principal al locomotivei existau 2573 kg motorina, iar la ora 18. 48 in rezervorul principal se regaseau 2396 kg motorina, rezultand astfel o scadere nejustificata de 53,5 kg motorina.

Faptele au fost incadrate ca abateri disciplinare, prin incalcarea prevederilor cap VI alin. 7 din fisa postului, respectiv la primire/predarea locomotivelor disel si automotoarelor mecanicului de locomotiva va consemna in foaia de parcurs cantitatea de motorina in cazul in care constata diferente intre cantitatea de motorina afisata de ICL si cea inscrisa la bord sau foaia de parcurs, va intocmi raport de eveniment avizand dupa caz seful de tura, seful ierarhic superior. In caz contrar mecanicul va fi direct raspunzator de cantitatea care nu se justifica, aceasta fiindu-i imputata; incalcarea instructiei personalului de locomotiva nr. 201/2007 art. 11, lit. c, respectiv in timpul serviciului, personalul de locomotiva raspunde de utilizarea corespunzatoare a combustibilului si lubrefiantilor pentru remorcarea trenului.

Analizand situatia de fapt cu temeiul juridic invocat, Curtea retine ca nu exista similitudine, nici macar pe baza de interpretare extinsa. Nu se poate retine ca printr-o scadere nejustificata a cantitatii de combustibil, mecanicul de locomotiva a incalcat atributiile prevazute in fisa postului, in conditiile in care angajatorul nu a expus presupusa fapta ilicita din perspectiva modalitatii de comitere de catre angajat (sustragere, nesupraveghere, manevrare defectuoasa, etc.)

Or, acest aspect are caracter esential, fiind elementul determinant pentru a se putea stabili daca salariatul se face sau nu vinovat de incalcarea cu vinovatie a prevederilor indicate in cuprinsul deciziei de sanctionare contestata in prezenta cauza.

Aceasta, cu atat mai mult cu cat din manualul privind instalatia inregistrare consum combustibil pentru locomotive tip ICL-01, versiunea 10 februarie 2010 rezulta ca instalatia ICL masoara cantitatea de motorina din rezervorul principal al locomotivei (minim 10%- maxim 90% din capacitatea totala a rezervorului), eroarea totala de masurare fiind de max. ±2,5% din capacitatea maxima a rezervorului, precum si cantitatea de motorina consumata de motorul disel, eroare de masurare: max ±1% din valoarea masurata.

Astfel, identificarea abaterii prin indicarea modului de comitere, respectiv a actiunilor gresite ale salariatului este esentiala, in baza acestor aspecte stabilindu-se forma de vinovatie, caracterul disciplinar al faptei. In plus, desi intimatei parate ii revenea sarcina probei potrivit dispozitiilor art. 272 din art. 279 , aceasta nu a dovedit ca faptul neutilizarii corespunzatoare a cantitatii de 112,7 kg motorina ar echivala cu incalcarea cu vinovatie de catre salariat a prevederilor indicate in decizia de sanctionare contestata in prezenta cauza, in conditiile in care salariatul a invocat aspecte referitoare la masuratori imprecise, ceea ce ar echivala cu o lipsa a vinovatiei sale.

Prin prisma acestor aspecte, nefiind dovedita nici fapta salariatului si nici vinovatia acestuia, nu se poate retine existenta unei abateri disciplinare, in conditiile art. 247 art. 279 , in mod corect a anulat prima instanta decizia contestata, apreciind ca nu s-a facut dovada savarsirii de catre contestator a abaterilor disciplinare.

Pentru considerentele aratate, Curtea, in baza art. 480 alin. 1 Cod procedura civila, va respinge apelul ca nefondat, va obliga apelanta la plata catre intimat a sumei de 1000 lei reprezentand parte din onorariul pentru plata avocatului suportat in apel.

In privinta cuantumului cheltuielilor de judecata, Curtea retine ca temeiul juridic al acordarii acestora este determinat de atitudinea procesuala culpabila a partii care a cazut in pretentii, astfel ca fapta acesteia declanseaza o raspundere civila delictuala al carei continut il constituie obligatia civila de reparare a prejudiciului cauzat, adica de restituire a sumelor pe care partea care a castigat procesul a fost nevoita sa le realizeze.

Asadar natura juridica a cheltuielilor de judecata este aceea de despagubire acordata partii care a castigat procesul pentru prejudiciul cauzat de culpa procesuala a partii care a cazut in pretentii. Este vorba despre un prejudiciu material care a fost justificat prin documente contabile, respectiv chitanta nr. 0468/12.08.2014 (fila 54). Totodata, cheltuielile de judecata reprezinta pierderea efectiv suferita, sumele efectiv cheltuite (damnum emergens) in sustinerea procesului respectiv.

Sub aspectul reducerii cheltuielilor de judecata, Curtea retine ca atat jurisprudenta Curtii Constitutionale cat si cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului au statuat ca acordarea cheltuielilor de judecata se poate dispune numai in masura in care acestea constituie cheltuieli necesare care au fost in mod real facute, in limita unui cuantum rezonabil. Prin urmare, Curtea apreciaza ca, fata de munca depusa de aparator, complexitatea cauzei si numarul termenelor de judecata acordate, onorariul de 1000 lei este proportional si in limita unui cuantum rezonabil.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge apelul declarat de catre apelanta S. NATIONALA DE T. F. C.”C.” S. A. - SUCURSALA REGIONALA DE T. F. DE C., cu sediul in Bucuresti,  Nord nr. 1-3, sector 1, CUI xx, cont bancar RO81BPOSxxxRON01 B. - Post, impotriva sentintei civile nr. 6362 din data de 16.06.2015, pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII - a conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu intimata S. NATIONALA DE T. F. DE C. „C. C.”S. A., cu sediul in Bucuresti, . 38, sector 1 si  intimata - contestatoare L. ANISOR - CNP ..., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la sediul din Bucuresti,  nr. 25,,, ca nefondat.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   sanctiune disciplinara    reducerea salariului de baza    prerogativa disciplinara    contract colectiv de munca    vinovatie    regulament intern    instanta competenta    nulitate absoluta    raspundere patrimoniala    obiect de activitate    sarcina probei    conflicte de munca   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑