• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contestatie decizie de concediere dispusa fara efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile

Hotararea nr. 546 din 22 Septembrie 2020
Pronuntata de Tribunalul Neamt

La apelul nominal facut in SedinTa publica a raspuns aparatorul intimatei, avocat L S (in baza imputernicirii avocaTiale depusa la fila 16 dosar), lipsind contestatoarea. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La apelul nominal facut in SedinTa publica a raspuns aparatorul intimatei, avocat L S (in baza imputernicirii avocaTiale depusa la fila 16 dosar), lipsind contestatoarea. 
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefier, care invedereaza instanTei:
- obiectul cauzei: litigiu de munca/contestaTie decizie de concediere;
- stadiul procesual: fond;
- dosarul se afla la primul termen de judecata in etapa cercetarii procesului;
- procedura, legal indeplinita;
-  in urma verificarilor efectuate in sistemul ECRIS pentru primul termen de judecata s-a constatat ca, nu exista alte dosare formate ca urmare a unor cereri formulate de aceleaSi parTi, impotriva aceloraSi persoane Si avand acelaSi obiect ca in prezenta cauza, drept pentru care s-a intocmit referatul anexat, in conformitate cu dispoziTiile art. 103 alin. 1 ind. 1 din Regulamentul de Ordine Interioara al InstanTelor JudecatoreSti. 
Tribunalul constata ca obiectul prezentei cauze este un litigiu de munca – contestaTie decizie de concediere, aflat la primul termen de judecata, scutit de la plata taxei judiciare de timbru, conform art. 270 art. 279
Tribunalul procedeaza la verificarea competenTei generale, materiale Si teritoriale, conform art. 131 Cod de procedura civila, stabilind ca este competent sa judece pricina sub toate aspectele astfel:
- competenTa generala aparTine instanTei sesizate potrivit art. 126 din ConstituTia Romaniei Si art. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara;
- in privinTa competenTei materiale constata ca acest tribunal este competent potrivit art. 269 alin. 1 art. 279 Si art. 95 Cod procedura civila ;
- din punct de vedere teritorial competenTa in aceasta cauza aparTine Tribunalului N potrivit dispoziTiilor art. 208, art. 210 din Legea nr. 62/2011. 
in temeiul art. 217 Noul C. pr. civ. preSedintele completului are atribuTii in materia poliTiei SedinTei de judecata. in virtutea acestui drept constata ca, Hot. Guv. nr. 782/14. 09. 2020 privind prelungirea starii de alerta nu poate opera faTa de prevederile art. 3 din Legea nr. 55/2020, in aplicarea careia a fost emisa, deoarece termenul maxim al starii de alerta este prevazut de Lege a fi - 60 de zile, iar aceasta Hotarare de Guvern opereaza a 6 prelungire. 
  Decizia interna a Tribunalului N nr. 72/31. 08. 2020 – in art. 1. 2, liniuTa 6, respectiv preSedintele completului de judecata… interzice accesul in sala sau dupa caz, dispune indepartarea din sala a persoanelor care nu respecta obligatia de a purta masca de protecTie, incalca dispoziTiile art. 7 din Hot. nr. 1095/20. 08. 2020 a SecTiei pentru judecatori a CSM, unde se prevede o norma supletiva P_ completului de judecata…ori persoana desemnata pot dispune inlaturarea din sala . . a persoanelor care nu respecta, in mod nejustificat obligatia  de la pct. 6, respectiv echipamentul de protecTie instituit prin decizia conducatorului instanTei. 
in plus, art. 5(2) din  Hot. nr. 1095/20. 08. 2020 a SecTiei pentru judecatori a CSM, este singurul loc unde se prevad sancTiunile dispuse de persoana responsabila (in cazul Tribunalului N, preSedintele de complet a fost desemnat ca persoana responsabila in sala de judecata), atunci cand refuza primirea unei persoane in incinta instanTei Si aceasta este doar pentru persoanele ce prezinta simptome de infectare cu Sars-cov-19. in lipsa unei sancTiuni exprese, judecatorul cauzei constata ca, ar adauga le lege, masura purtarii maStii ar   presupune un risc major de nelegalitate faTa de dispoziTiile art. 53 din ConstituTia Romaniei care prevad ca drepturile Si libertaTile fundamentale nu pot fi restranse decat prin lege aprobata de Parlament iar accesul la justiTie nu poate limitat prin nicio lege . Cu atat mai mult, orice Ordin de Ministru, Regulamente, Ordinele Si Decizii interne trebuie emise in acord cu Legea, pe principiul ierarhiei actelor normative, intrucat  purtarea maStii incalca libertatea conStiinTei, fiind act medical nu poate fi impus fara consimTamantul expres al persoanelor, Si pe de alta parte, prezinta riscuri la adresa accesului liber la justiTie, la demnitatea persoanei Si la sanatate. 
  in virtutea principiilor oralitaTii Si solemnitaTii SedinTei de judecata, a nondiscriminarii aplicarii actului de justiTie, a obligatiei fiecarui judecator european de a respecta drepturile Si libertaTile cetaTeneSti, in acord cu Deciziile CurTii ConstituTionale Si cu prevederile internaTionale la care Romania este parte, constat ca obligatia de purtare a maStii in sala de judecata afecteaza demnitatea persoanei (aSa cum arestaTilor li se respecta demnitatea in sala de judecata prin scoaterea catuSelor, in aceeaSi maniera se impune scoaterea de pe faTa a acestui accesoriu cu aspect de botniTa), reprezinta o ingradire a accesului la justiTie prin imposibilitatea identificarii parTilor, avocaTilor Si altor participanTi la SedinTa de judecata; potenTeaza riscul imparTialitaTii completului de judecata prin imposibilitatea recunoaSterii de catre public a judecatorilor, grefierului, procurorului, ingradeSte posibilitatea verificarii repartizarii aleatorii a cauzelor sau  recuzarea  acestora, prin comunicarea orala deficitara intre complet-grefier-parTi, afectand demnitatea umana Si prezinta Si risc asupra sanataTii, fiind act medical ce nu poate fi impus fara consimTamant. 
  Atrage atenTia ca  persoanele care se cunosc a fi purtatoare a unei afecTiuni contagioase, raspund penal conform art. 352 Cod penal (zadarnicirea combaterii bolii) daca vor transmite cu buna StiinTa altor persoane aceste afecTiuni. 
instanta reTine ca cererea de chemare in judecata este legal semnata de aparatorul reclamantei, prin aplicarea semnaturii digitale. 
Aparatorul intimatei invedereaza instanTei ca a intervenit o modificare in statutul AsociaTiei, iar in dovedirea susTinerilor sale depune la dosar incheierea civila nr. 580/CC din 04. 09. 2020, pronunTata de Judecatoria B in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, precum Si copia conTinutului-cadrul al Statutului AsociaTiei de P. 
La interpelarea instanTei arata aparatorul intimatei ca insista in cererea de suspendare a prezentei cauze pana la soluTionarea dosarului penal nr936/P/2018. De asemenea, arata partea adversa nu a formulat nicio cerere de demisie, Si ca este vorba despre o eroare materiala strecurata in dispoziTia contestata. 
Avand cuvantul asupra cererii de suspendare, aparatorul intimatei solicita, in raport de dispoziTiile art. 413 alin. 2 Cod procedura civila sa se dispuna suspendarea judecaTii prezentei cauze; in acest sens arata ca in legatura cu activitatea desfaSurata in cadrul AsociaTiei de P nr. 1 Marceni de catre B A-C_, mai precis in legatura cu carenTele acestei activitaTi, impotriva contestatoarei s-au formulat mai multe plangeri penale ce fac obiectul dosarului nr. 936/P/2018; menTioneaza ca in dosarul penal anterior menTionat s-a dispus inceperea urmaririi penale faTa de contestatoarea din cauza de faTa pentru savarSirea infracTiunii de delapidare (aSa cum rezulta Si din adresa depusa la fila 38 dosar. 
instanta respinge cererea de suspendare a cauzei de faTa, formulata de intimat a, faTa de situaTia invocata in cerea de chemare in judecata, respectiv nulitatea deciziei contestate pentru aspecte de forma. in aceste condiTii, respinge, ca nefiind concludenta Si pertinenta soluTionarii cauzei, proba testimoniala solicitata de aceeaSi parata. 
Nemaifiind cereri de formulat Si probe de administrat, in temeiul dispoziTiilor art. 244 Cod procedura civila constata incheiata cercetarea procesului Si acorda cuvantul in fond asupra cauzei conform dispoziTiilor art. 392 Cod procedura civila. 
Aparatorul intimatei susTine ca, intr-adevar, contestatoarea a fost angajata AsociaTiei de p, indeplinind prerogative de administrator, iar in aceasta calitate desfaSura o  activitaTi intre cea de casierie Si cea de plata a furnizorilor de servicii sau de plata a sumelor datorate de AsociaTie catre ANAF, inclusiv cele datorate  in legatura cu contractul acesteia de munca; mai arata ca, la debutul anului in curs a luat cunoStinTa ca aceste activitaTi au fost realizate incorect, AsociaTia inregistrand un cuantum al datoriilor faTa de furnizori dar Si faTa de ANAF extrem de ridicat, deSi se efectuasera incasari de la p; astfel, la data de 13. 01. 2020, debitele AsociaTiei depaSeau 90. 000 lei, datorita faptului ca nu se efectuasera plaTile la furnizori Si nici plaTile catre ANAF; mai precis, debitele AsociaTiei erau la respectiva data urmatoarele: catre ANAF – 33. 400 lei, catre APASERV – 56. 221,04 lei Si catre Serviciul de Salubrizare – 6517 lei. Pentru motivele expuse pe larg intampinare, solicita respingerea contestaTiei ca neintemeiata, urmand ca prin hotarare ce se va pronunTa instanta sa indrepte Si eroarea materiala din cuprinsul deciziei contestate, care prevede Si dispoziTiile art. 81 alaturate celor prevazute de art. 61 lit. a din Codul muncii , eroare datorata probabil susTinerilor reclamantei conform carora urma sa iSi prezinte demisia. 
in temeiul dispoziTiilor art. 394 Cod procedura civila instanta declara dezbaterile inchise Si reTine cauza in pronunTare. 
 
TRIBUNALUL
Deliberand asupra litigiului de munca de faTa, constata urmatoarele:

 
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului N sub numarul XXXXXXXXXXXX din data de 30 aprilie 2020, contestatoarea B A C_, domiciliata in B,, ANL apartament 16, judeTul N Si sediul procedural ales la cabinet de avocat D A D, Piatra N,, scara B, parter, judeTul N, in contradictoriu cu AsociaTia de P nr. 1 Marceni, cu sediul in B,  9, judeTul N, a formulat contestaTie impotriva Deciziei de concediere nr. 1/30. 03. 2020 emisa de intimata, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunTa sa se constate nulitatea acesteia, obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate majorate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, potrivit art. 80 alin. 1 Codul muncii , repunerea parTilor in situaTia anterioara Si reintegrarea in munca, potrivit art. 80 alin. 2 din Codul muncii , cu plata cheltuielilor de judecata. 
in motivarea contestaTiei, petenta arata ca a fost angajata la AsociaTia de P nr. 1 din anul 2016, in baza unui contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata, avand funcTia de administrator. 
Arata ca, la data de 03. 04. 2020 i-a fost comunicata, prin intermediul serviciului poStal, decizia de concediere contestata, prin care i se aduce la cunoStinTa faptul ca, incepand cu data de 31. 03. 2020 ii inceteaza contractul individual de munca „in temeiul art. 61 lit. a Si art. 81 din Codul muncii ”. in decizie angajatorul a facut trimitere la procesul verbal de SedinTa a Comitetului Executiv al AsociaTiei nr. 1 Marceni, incheiat la data de 02. 03. 2020 Si a preavizului nr. 7 din 02. 03. 2020, insa arata contestatoarea ca acestea nu erau anexate decizie de concediere Si nu le-a primit anterior comunicarii acesteia. 
Cu privire la invocarea in decizie a art. 81 din Codul muncii , arata ca nu a notificat niciodata angajatorul cu privire la demisie, astfel ca, in lipsa unei astfel de inscris, decizia de concediere este nula. 
Cat priveSte incetarea contractului de munca in temeiul art. 61 lit. a solicita, de asemenea, sa se constate nulitatea absoluta a deciziei de concediere ca fiind emisa cu eludarea dispoziTiilor art. 251 Si art. 252 alin. 2 din Codul muncii . Astfel concedierea a fost dispusa fara efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. Arata ca nu a fost convocata in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, iar in cuprinsul deciziei de concediere nu este descrisa prezumtiva fapta ce constituie abatere disciplinara Si nici prevederile din regulamentul intern sau contractul individual de munca pe care le-ar fi incalcat, iar conform art. 79 din Codul muncii , angajatorul nu poate invoca alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere. 
Concluzionand, contestatoarea arata ca, avand in vedere ca nu a avut cunoStinTa despre faptele ce i se imputa, nu poate formula aparari privind netemeinicia deciziei de concediere, insa Tinand seama ca aceasta a fost emisa cu incalcarea dispoziTiilor imperative menTionate, solicita admiterea acTiunii, constatarea nulitaTii deciziei de concediere nr. 1din 30. 03. 2020, obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate majorate si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat potrivit art. 80 alin. 1 Codul muncii Si reintegrarea in munca potrivit art. 80 alin. 2 din Codul muncii
in temeiul art. 453 Cod Procedura Civila, solicita obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces. 
in drept Si-a intemeiat cererea pe dispoziTiile Legii 53/2003. 
in dovedire a solicitat incuviinTarea probei cu inscrisurile anexate cererii. 
Intimata, AsociaTia de P nr. 1 Marceni, a formulat intampinare, prin care a solicitat:
-suspendarea judecaTii in temeiul art. 413 alin. 2 C;
-decaderea reclamantei din dreptul de a propune martori;
-respingerea acTiunii;
- obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata. 
A aratat ca, in legatura cu activitatea desfaSurata in cadrul asociaTiei de catre contestatoare, mai precis in legatura cu carenTele aceste activitaTi, AsociaTia a formulat o  plangeri penale, care fac actualmente obiectul dosarului numarul 936/P/2018, dosar in care s-a dispus inceperea urmaririi penale faTa de reclamanta din prezenta cauza, pentru savarSirea infracTiunii de delapidare. 
Totodata,  avand in vedere dispoziTiile art. 254 alin. 1 raportat la art. 194 lit. e teza finala Cod Procedura Civila, a solicitat decaderea reclamantei din dreptul de a propune martori in dovedirea acTiunii, avand in vedere ca, in actiunea principala nu au fost propuSi, identificaTi cu nume Si adresa. 
Pe fond a solicitat respingerea acTiunii. A aratat ca reclamanta a fost angajata sa indeplinind prerogative de administrator. in aceasta calitate, contestatoarea desfaSura o  activitaTi, intre activitatea de casierie Si cea de plata a furnizorilor de servicii sau de plata a sumelor datorate de AsociaTie catre ANAF, inclusiv cele datorate in legatura cu contractul sau de munca. 
Arata intimata ca, la debutul anului in curs, a luat la cunoStinTa ca aceste activitaTi au fost realizate incorect, ca deSi s-au efectuat incasari de la p s-au inregistrat datorii faTa de furnizori,  dar Si faTa de ANAF. Datorita creanTelor acumulate Si neplatite din culpa reclamantei, actualmente AsociaTia nr. 1 Marceni face obiectul executarii silite. 
Prin urmare s-a hotarat emiterea unui preaviz contestatoarei ocazie cu care i s-a solicitat pentru ultima data sa predea documentele Si Stampila societaTii Si sa ofere explicaTii pentru neplata datoriilor asociaTiei. Contestatoarea a fost de acord doar sa predea Stampila Si sa afirme ca iSi va da demisia. 
in atare context, dupa emitere preavizului nr. 1 din 2. 03. 2020, la data de 30. 03. 2020 s-a emis decizia de incetare a contractului individual de munca al doamnei B A C_. 
Cat priveSte faptul ca decizia conTine Si prevederile art. 81 alaturate celor prevazute de art. 61 litera a din Codul muncii , intimata arata ca aceasta reprezinta o eroare materiala datorata probabil susTinerilor contestatoarei conform carora urma sa iSi prezinte demisia. 
A mai reiterat intimata ca, in legatura cu activitatea desfaSurata in cadrul asociaTiei de catre contestatoare, impotriva acesteia s-au formulat o  plangeri penale, care fac obiectul dosarului numarul 936/P/2018, dosar in care s-a dispus inceperea urmaririi penale faTa de contestatoare pentru savarSirea infracTiunii de delapidare. 
FaTa de cele menTionate, intimata apreciaza ca a procedat corect in raport cu revocarea din funcTie a contestatoarei Si pe cale de consecinTa solicita respingerea contestaTiei Si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata. 
in aparare a depus documentaTia ce a stat la baza emiterii deciziei contestate( f. 21-51). 
La termenul de judecata din 22. 09. 2020, Tribunalul a respins solicitarea intimatei de suspendare a cauzei in temeiul art. 413 alin. 2 din C, pentru motivele expuse pe larg in conTinutul incheierii de SedinTa pronunTata la acest termen, ce nu se mai impun a fi reluate. 
Analizand probatoriul administrat raportat la dispoziTiile legale in materie, Tribunalul reTine urmatoarele:
art. 76 lit. a) art. 279 stabileSte ca „decizia de concediere (…) trebuie sa conTina in mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea”. Utilizand sintagma „motive care determina concedierea”, legiuitorul a avut in vedere atat motivele de fapt, cat Si cele de drept, lipsa acestora atragand nulitatea deciziei. 
Sub aspectul legalitaTii deciziei de concediere, instanta reTine ca temeiul de drept al masurii a constat in dispoziTiile art. 61 lit. a) art. 279 , respectiv concedierea pentru savarSirea de catre salariat a unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sancTiune disciplinara, cat Si dispoziTiile art. 81din art. 279
DeSi intimata a adus in discuTie o eroare materiala strecurata in conTinutul deciziei de concediere, in sensul indicarii greSite Si a dispoziTiilor art. 81  din art. 279 ,  instanta nu poate reTine ca pertinenta  aceasta aparare. 
DispoziTiile Codului muncii privind condiTiile de forma Si de fond ale deciziei de sancTionare sunt dispoziTii legale imperative, a caror nerespectare atrag nulitatea actului sancTionator, care nu poate fi acoperita in nici un fel. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara trebuie facuta in mod concret Si precis, pentru a permite instanTei sa verifice temeinicia sancTiunii aplicabile prin raportare la o fapta concreta Si la obligatiile stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca sau regulamentul intern. 
Potrivit art. 247 alin. (2) art. 279 , „abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca Si care consta intr ? o acTiune sau inacTiune, savarSita cu vinovaTie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele Si dispoziTiile legale ale conducatorilor ierarhici”. 
Conform art. 252 alin. (2) art. 279 , „sub sancTiunea nulitaTii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile; d) temeiul de drept in baza caruia sancTiunea disciplinara se aplica; termenul in care sancTiunea poate fi contestata; f) instanta competenta la care sancTiunea poate fi contestata”. 
ASa cum se observa, din conTinutul Deciziei nr. 1/30. 03. 2020, abaterea disciplinara nu este descrisa Si nu satisface cerinTele textului legal, art. 252 alin. (2) lit. a) art. 279 . Astfel, pentru reTinerea faptei ca Si abatere disciplinara, era necesara menTionarea unor imprejurari esenTiale, pentru a permite instanTei verificarea legalitaTii actului decizional. 
CondiTia descrierii faptei in mod concret Si detaliat este prevazuta imperativ de lege Si trebuie sa rezulte din insaSi decizia de concediere, iar nu din alte inscrisuri depuse pe parcursul soluTionarii contestaTiei, intrucat in privinTa motivelor de fapt, probele nu pot fi extrinseci actului sancTionator dedus judecaTii. Trebuie avute in vedere Si prevederile art. 79 art. 279 : „in caz de conflict de munca, angajatorul nu poate invoca in faTa instanTei alte motive de fapt sau de drept, decat cele precizate in decizia de concediere”. 
Tribunalul constata ca Decizia nr. 1/09. 03. 2015 este nula Si sub aspectul nerespectarii condiTiei indeplinirii procedurii prealabile prevazuta de art. 251, alin. 1 din art. 279 , in speTa nefiind efectuata cercetarea disciplinara. Astfel, din probatoriul administrat reiese ca petentei i-a fost acordat un preaviz incepand cu data de 02. 03. 2020, deSi se reTine ca Si temei al concedierii art. 61 lit. a din art. 279
DeSi nu exista in textul de lege o dispoziTie care sa prevada obligativitatea intocmirii anumitor acte (instrumentum) in cadrul procedurii cercetarii disciplinare prealabile (cu excepTia convocarii), sub aspect probatoriu, dovada efectuarii cercetarii prealabile se face prin inscrisul aferent, respectiv raportul final, a carui intocmire nu a fost dovedita in cauza, instanta reTinand lipsa cercetarii disciplinare prealabile. 
Totodata, indicarea in insaSi decizia de concediere a motivelor pentru care au fost inlaturate apararile salariatului formulate in cadrul cercetarii disciplinare reprezinta o alta cerinTa neindeplinita in cauza. 
Raportat la cele expuse, instanta va constata ca decizia de concediere este afectata de nulitate absoluta, potrivit dispoziTiilor art. 78 („Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta”) coroborat cu art. 251 alin. 1 Si art. 252 alin. (2) lit. a), b) Si c) art. 279 , sens in care contestaTia va fi admisa, cu consecinTa anularii deciziei. 
in atare condiTii, analiza motivelor de netemeinicie a masurii de sancTionare nu se mai impune a fi efectuata, aspectele de nelegalitate constatate facand ? o de prisos. 
Potrivit dispoziTiilor art. 80 alin. 1 Si 2 art. 279 , instanta va dispune repunerea parTilor in situaTia anterioara prin reintegrarea contestatoarei in postul avut anterior emiterii deciziei de concediere Si va obliga  intimata sa ? i achite acesteia o despagubire egala cu drepturile salariale majorate, reactualizate Si indexate Si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea de la concediere Si pana la reintegrarea efectiva. 
in ceea ce priveSte cheltuielile de judecata, instanta constata ca acestea nu au fost dovedite, prin urmare va respinge aceasta cerere. 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
iN NUMELE LEGII,
H O T a R a S T E:

 
  Admite contestaTia formulata de contestatoarea B A-C_ (CNP xxxxxxxxxxxxx), domiciliata in oraSul B, _, ANL,, Si cu domiciliul procedural ales la Cabinet avocat D A-D din municipiul Piatra-N,, scara B, parter, judeTul N, in contradictoriu cu intimata ASOCIATIA DE PROPRIETARInr. 1 MaRCENI - B, cu sediul in oraSul B, _ N, Si in consecinTa:
  Anuleaza DispoziTia de concediere a contestatoarei emisa de intimata sub nr. 1 din 30. 03. 2020. 
  Dispune reintegrarea contestatoarei in postul deTinut anterior concedierii. 
  Obliga intimata sa ii plateasca contestatoarei o despagubire egala cu salariile indexate, majorate Si actualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data concedierii, 31. 03. 2020, Si pana la momentul reintegrarii efective. 
  Respinge cererea contestatoarei de acordare a cheltuielilor de judecata, ca nefondata. 
  Executorie. 
  Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se poate depune de partea interesata la Tribunalul N, SecTia I Civila Si de C_ Administrativ. 
  PronunTata prin punerea soluTiei la dispoziTia parTilor prin mijlocirea grefei instanTei, astazi, 22. 09. 2020. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere    cercetare disciplinara   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑