• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Anularea de catre instanta a deciziei de concediere disciplinara. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior

Hotararea nr. 68 din 31 ianuarie 2017
Pronuntata de Tribunalul Mures

 

Deliberând asupra cauzei, constata ca prin cererea de chemare în judecata înregistrata la data de 15 iulie 2016, reclamanta B_ L_ S_ a solicitat în contradictoriu cu pârâtii directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_ si T_ national Târgu-M__, ca prin hotarâre judecatoreasca:
- sa fie anulata decizia nr. 37 din 15 iunie 2016;
- sa fie obligati pârâtii la repunerea reclamantei în situatia anterioara emiterii actului de sanctionare disciplinara – reintegrarea reclamantei pe postul avut anterior;
- sa fie obligati pârâtii la plata drepturilor salariale indexate, majorare si reactualizate, precum si la celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta si la achitarea contribu?iilor la bugetul de stat;
- sa fie dispusa actualizarea sumelor cu indicele de inflatie la momentul Platii efective;
- sa fie obligati pârâtii  la plata de daune morale, potrivit art. 253 alin. 1 si 2 din Codul muncii;
- sa fie obligati pârâtii la plata cheltuielilor de judecata.

Deliberând asupra cauzei, constata ca prin cererea de chemare în judecata înregistrata la data de 15 iulie 2016, reclamanta B_ L_ S_ a solicitat în contradictoriu cu pârâtii directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_ si T_ national Târgu-M__, ca prin hotarâre judecatoreasca:
- sa fie anulata de Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca la data de 06.01.2016 a depus o sesizare la consiliul administrativ al pârâtei pentru faptul ca, o colega, Kanyaro A__ Zsuzsanna, referent gr. 2 de la serviciul Resurse Umane si Salarizare („R.U.S.”), a agresat-o, smulgându-i din mâna copia unui act aditional al contractului individual de munca nr. 1/07/02.2005, deoarece nu a dorit sa-i lase originalul, prin care se dorea modificarea locului sau de munca fara respectarea cadrului legal si fara sa fie informata în prealabil, încalcându-se prevederile art. 17 alin. 5 din Legea nr. 53/2003.
La data de 2.03.2016, i s-a înmânat reclamantei convocatorul (nr. 373/02.03.2016) pentru prezentarea la comisia de etica si disciplina, spre a fi cercetata pentru unele abateri disciplinare pe care le-ar fi comis, fapte pentru care nu existau referate în momentul trimiterii la comisia de etica si disciplina, cu toate ca în extrasul procesului - verbal al C.A. (nr. 63/18.02.2016) este mentionat ca „toti membrii propun efectuarea cercetarii disciplinare pentru sfidarea membrilor C.A., respectiv pentru doamna Kanyaro A__ Zsuzsanna pentru agresiune fizica, psihica si emo?ionala”.
Conform convocatorului nr. 373/02.03.2016, reclamanta a fost convocata într-un termen de 4 (patru) zile lucratoare la comisia de disciplina, încalcându-se termenul legal pentru a se putea pregati apararea. Prin adresa nr. 388/04.03.2016, reclamanta a solicitat acordarea unei alt termen pentru activitatea comisiei de etica si disciplina, pentru a-si putea pregati apararea si a-si angaja un avocat. A cerut justificat amânarea si acordarea unui termen rezonabil, pentru a putea sa se prezinte cu un aparator ales, dar a fost convocata din nou a doua zi.
Reclamanta a precizat ca nu corespund adevarului cele aratate în cadrul deciziei de concediere si a referatelor, aducând în atentia instantei faptul ca a fost discriminata prin nepromovarea pe post, prejudiciata sicanata, obligata sa semneze fise de post si agresata, fise de post în care i s-a adaugat nelegal si cerin?a cunoasterii limbii maghiare, dupa o activitate de 11 ani.
Demersul, care a dus la emiterea deciziei atacate, a fost ini?iat la momentul la care s-a comunicat directorului unitatii sesizarea facuta de reclamanta la C.N.C.D., cu nr. 350/25.01.2016, sesizare la care trebuia comunicat un punct de vedere.
Reclamanta a apreciat ca decizia nr. 37/15.06.2016 este nelegala si nefondata: a fost emisa cu nerespectarea termenelor de emitere a deciziei de sanctionare, deoarece angajatorul, conform prevederilor art. 252 alin. 1 din art. 279 , dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei, urmând ca aceasta sa cuprinda în mod obligatoriu, sub sanctiunea nulitatii absolute, si mentiunile prevazute la alineatul 2 al art. 252 din art. 279 , literele a-f.
Lecturând decizia atacata, se poate observa cu u?urin?a ca în aceasta (pe lânga faptul ca în cuprinsul ei nu se regaseste descrierea exacta a faptelor imputate reclamantei si motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de aceasta în timpul cercetarii prealabile) nu se mentioneaza, în toate cazurile, niciodata, la ce data salariata ar fi savârsit pretinsele abateri disciplinare.
De asemenea, din cuprinsul deciziei contestate rezulta încalcarea de catre pârât, atât anterior cercetarii disciplinare prealabile si pe parcursul cercetarii prealabile, cât si la momentul emiterii deciziei de sanctionare disciplinara, a dispozitiilor legale imperative referitoare la realizarea  cercetarii disciplinare prealabile si la respectarea dreptului la aparare al salariatului (reclamantei nu i s-a acordat dreptul de a fi asistata de catre un avocat, conform art. 251 alin. 4 din art. 279 ), ceea ce are drept consecinta nulitatea absoluta a deciziei în conditiile art. 251 alin. 1 din art. 279 si art. 252 alin. 2 din acelasi act normativ, raportat la art. 78 din art. 279 , care sanc?ioneaza cu nulitatea absoluta, nerespectarea la concediere a procedurilor prevazute de lege.
Alte aspecte de nelegalitate, care se evidentiaza în modul de desfasurare al cercetarii disciplinare prealabile, sunt lipsa cercetarii disciplinare pentru o parte din faptele care au fost retinute si sanctionate ca abateri disciplinare, precum si punerea reclamantei în imposibilitatea de a se apara si caracterul incomplet si formal al procedurii disciplinare prealabile, ceea ce constituie o încalcare a dreptului la aparare al salariatului înainte de aplicarea sanctiunii disciplinare si confera caracter nelegal cercetarii prealabile, astfel efectuate, imprimând acelasi caracter si deciziei de sanctionare disciplinara, în lumina prevederilor art. 251 alin. 1 si 4 si art. 252 lit. c din art. 279 .
De asemenea, conform art. 248 alin. 1 lit. e din art. 279 coroborat cu art. 61 1it. a din acelasi act normativ (temei de drept care lipseste din cadrul deciziei atacate, fiind si din acest punct de vedere lovita de nulitate absoluta decizia nr. 37/2016), angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care sin de persoana salariatului numai în urmatoarea situatie: în cazul în care salariatul a savârsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara. Reclamanta nu a savârsit nicio abatere grava sau abateri repetate, asa cum prevederile Codului muncii exemplifica.
Este evident ca reclamantei nu i s-a acordat dreptul la aparare prin nota explicativa, nu s-au verificat sustinerile si apararile acesteia, nefiind audiate nici persoanele solicitate de reclamanta ca fiind implicate în evenimente, respectiv nu a fost ascultata nici de domnul B_ R__, în calitatea acestuia de reprezentant al salariatilor.
În acest caz, nu s-a respectat dreptul salariatului de a cunoaste toate aspectele si faptele cercetarii, de a i se prezenta documentele pe care angajatorul le-a avut în vedere la aplicarea sanctiunii disciplinare.
Reclamanta a precizat ca, la analizarea apararii salariatei si în general, membrii comisiei de cercetare disciplinara nu au administrat nicio proba prin care sa se verifice sustinerile si apararile salariatului cercetat disciplinar, neprocedându-se la ascultarea sau audierea persoanelor implicate în evenimente, neadministrându-se alte probe din care sa rezulte existenta faptelor imputate salariatei, vinovatia acesteia si caracterul faptelor de abateri disciplinare.
Mai mult, pârâtul - directorul G__ C__ A_ nu are acordul/aprobarea consiliului administrativ al T_ national, pentru declansarea procedurii privind constituirea Comisiei de Etica si Disciplina, pentru întreg demersul juridic privind pe reclamanta, aspect ce rezulta din cadrul extrasului din procesul - verbal cu nr. 63 din 18.02.2016.
De asemenea, conform R.O.I., art. 11, rezulta din cine este format consiliul administrativ, si, cu toate acestea, la întrunirea acestuia s-au aflat si persoane în plus în comisie, asa cum rezulta din extrasul de pe procesul-verbal înregistrat cu nr. 63/18.02.2016, respectiv Wilhelem L__, B__ L_, P_ A_.
Din probatoriul administrat nu rezulta implementarea normelor interne, a regulamentului de ordine interioara – modificat fara a se face cunoscuta aceasta împrejurare, a contractului colectiv de munca, în ceea ce o priveste pe reclamanta, respectiv nu rezulta ca cele 5 (cinci) presupuse abateri, descrise în cadrul deciziei atacate, sunt savârsite cu vinovatie si au legatura cu munca, constând într-o actiune sau inactiune.
Mai mult, nu poate fi dispusa efectuarea unei cercetari prealabile fara aducerea la cunostinta a articolelor, prevederilor clare încalcate de angajat, din cadrul actelor implementate.
De altfel, în legatura cu descrierea generica a faptelor, se poate retine si ca prevederile din regulamentul intern presupus încalcate de salariat (prevederi obligatorii ale deciziei de sanctionare disciplinara, prevazute de art. 252 alin. 2 lit. b din art. 279 ), fac ca decizia de sanctionare sa fie nelegala atâta timp cât din lecturarea regulamentului intern se poate observa ca lit. l si n din art. 33 pct. 4 nu exista, cu atât mai mult cu cât punctul 4 se refera la „Auditul public intern”.
În orice caz, faptele, ce au fost retinute ca abateri disciplinare si au fost sanctionate, trebuiau descrise cu necesitate în cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara, prin mentionarea obiectului lor material, fata de cerin?a imperativa a legii prevazuta sub sanctiunea nulitatii absolute, ca descrierea faptelor (pentru care a fost sanctionat disciplinar salariatul) sa se regaseasca în continutul deciziei de sanctionare disciplinara ca si conditiile de validitate a acesteia, astfel încât este indiferenta existenta unei descrieri (?i aceea inexacta) în acte extrinseci deciziei.
În plus, sunt incidente prevederile art. 79 din art. 279 : „În caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca în fata instantei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere”.
Reclamanta nu a avut posibilitatea reala si concreta de a se apara, rezulta acest fapt si din procesul-verbal înregistrat sub nr. 101 din 10.03.2016, reclamanta solicitând înscrisuri, audieri de martori, fiind refuzata nejustificat.
De asemenea, convocatorul, cu continut minimal, adresat reclamantei, fara a se specifica cu claritate la care fapte concrete trebuie sa raspunda în fata comisiei, a determinat pe aceasta sa solicite sa i se comunice precizarile, fiind însa refuzata.
Potrivit art. 253 alin. 1 si 2 din art. 279 , prin masurile sanctionatorii, masuri luate fara respectarea dispozitiilor legale, a fost afectata, pe de o parte, reputa?ia profesionala a salariatei reclamante, fiind de notorietate ca si cea mai mica suspiciune cu privire la probitatea morala si profesionala a unei persoane ridicata prin aplicarea unei sanctiuni disciplinare este în masura a-i afecta grav reputa?ia, iar pe de alta parte, exista legatura de cauzalitate între masura dispusa de pârâti si impactul negativ atât în plan personal, cât si în plan familial, incluzându-se si problemele de sanatate declansate pe fondul marginalizarii, discriminarii, tratamentului diferentiat, comparativ cu a altor angajati, rezultând de altfel din probatoriu ca reclamanta este o persoana vesela, joviala, cu multa daruire, îndeplinindu-?i obligatiile de serviciu.
Prin întâmpinare, pârâtii au solicitat respingerea actiunii reclamantei, învederând ca reclamanta a savârsit toate abaterile descrise în decizia contestata.
Salariata nu a formulat aparari în cursul cercetarii disciplinare, refuzând practic sa se apere, având o atitudine jignitoare, sfidatoare fata de membrii comisiei si încercând tergiversarea nejustificata a cercetarii. A refuzat apoi sa mai raspunda la vreo întrebare referitoare la cele ?ase fapte din convocatorul nr. 373/02.03.2016, pâna nu i se pun la dispozitie toate documentele cerute. Comisia a retinut ca înscrisurile solicitate (componen?a consiliului administrativ, proces verbal prin care reprezentantul sindicatul este delegat la sedinta) nu au legatura cu obiectul cercetarii disciplinare.
La stabilirea sanctiunii disciplinare s-au avut în vedere criteriile prevazute de art. 250 din art. 279 .
Reclamanta invoca în acest sens prevederile art. 252 alin. 1 din art. 279 , apelând la ambele termene prevazute în acest text de lege - cel de 30 de zile de la data luarii la cunostinta a savârsirii abaterii disciplinare, si cel de 6 luni de la savârsirea faptei - dar fara a arata în concret care sunt faptele prescrise si care este termenul la care apeleaza în formularea apararii sale.
Cu toate acestea, este cert ca o depasire a termenului de 30 de zile nu poate fi justificata în speta, deoarece acesta se socoteste de la data înregistrarii raportului comisie de cercetare disciplinara la registratura institutiei, potrivit Deciziei ICCJ nr. 16 din 12 noiembrie 2012, pronuntata într-un recurs în interesul legii.
Potrivit art. 49 alin. 6 din C. muncii, „în cazui suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au legatura cu ... executarea sau încetarea contractului individual de munca\". Ca urmare, si termenul de aplicare a sanctiunii concedierii a fost suspendat, ca efect al  suspendarii de drept a raporturilor de munca pentru incapacitate temporara de munca.
Ca este a?a, o confirma si prevederile art. 60 alin. 1 lit. a din art. 279 , care interzic concedierea salariatilor pe toata durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical, indiferent de motivele concedierii (cu sau fara culpa salariatului).
Reclamanta a formulat unele critici de nelegalitate a deciziei, toate lipsit de suport, astfel: lipsa descrierii exacte a faptelor si lipsa datelor savârsirii unora dintre abateri (fara a arata însa pentru care fapte) în cuprinsul deciziei contestate. Critica este nefondata, având în vedere ca faptele sunt descrise pe larg în cuprinsul deciziei, iar momentul (sau intervalul de timp) savârsirii este indicat pentru fiecare fapta în parte.
Nerespectarea dreptului la aparare este, de asemenea, o critica nefondata, având în vedere ca reclamantei i s-a comunicat convocatorul la cercetarea disciplinara cu 5 zile anterior termenului fixat, iar, la cererea sa, i s-a mai acordat un termen pentru angajare de avocat.
Pârâta a reiterat faptul ca reclamanta a avut, înca de la angajare, un comportament general la locul de munca sfidator, de insubordonare, de atitudine de superioritate fata de colegi si conducere, de proliferare continua de jigniri, amenin?ari si calomnii, de sesizare repetata si nejustificata a mai multor organe de control, penale etc, consecinta fiind, în multe situatii, blocarea activitatii institutiei, datorita numeroaselor rapoarte, declara?ii etc. De asemenea, datorita atitudinii salariatei, atmosfera la locul de munca este încordata, majoritatea colegilor nedorind sa colaboreze cu aceasta.
Cu respectarea întocmai a art. 61 din regulamentul intern, prin decizia nr. 7 din 09.02.2016, managerul institutiei a numit membrii comisiei de etica si disciplina.
În ceea ce priveste critica reclamantei referitoare la calitatea de reprezentant al salariatilor a numitului R__ B_, s-a aratat ca, în lipsa unui sindicat activ si reprezentativ în institutie, angajatii T_ national si-au desemnat reprezentantii potrivit procesului-verbal din 28 octombrie 2015 (înregistrat la serviciul resurse umane sub nr. 565 din 28.01.2015).
În ceea ce priveste convocatorul la comisia de disciplina, acesta este întocmit în conformitate cu dispozitiile art. 251 alin. 2 din art. 279 si ale art. 62 din regulamentul intern, cuprinzând obiectul, data, ora si locul întrevederii.
Contrar sustinerilor reclamantei, convocatorul cuprinde, în concret faptele pentru care salariata a fost convocata pentru cercetarea disciplinara, indicându-se expres si referatele de sesizare în temeiul carora a fost convocata aceasta comisie.
Pârâtul directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_ a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, facând trimitere la art. 267 din art. 279 .
Pe parcursul cercetarii procesului, instanta a încuviintat si administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei si proba cu martorii (f. 166-170, 277-281).
1. Analizând cu prioritate, conform art. 248 alin. 1 Cod procedura civila, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_, instanta constata ca aceasta este întemeiata si o va admite, în temeiul art. 36 si art. 40 alin. 1 Cod procedura civila coroborat cu art. 14 si art. 267 din art. 279 , întrucât acest pârât nu are calitatea de angajator al reclamantei si nici nu justifica vreo calitate procesuala ori o vocatie în baza unor prevederi legale cu caracter special.
Ca o consecinta directa a admiterii exceptiei mentionate, instanta va respinge actiunea îndreptata împotriva pârâtului directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_, pe motivul lipsei calitatii sale procesuale pasive.
2. Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea reclamantei este întemeiata în parte fata de pârâtul T_ national Târgu-M__, pentru considerentele prezentate în continuare.
2.1. Reclamanta a fost încadrata în munca la unitatea pârâta în baza contractului individual de munca nr. 1/7.02.2005 (f. 116-119), începând cu data de 7.02.2005, în functia de referent la secretariatul directorului general.
atributiile de serviciu ale reclamantei au fost stabilite în fi?a postului (f. 121-123).
Reclamanta a formulat sesizarea nr. 11/6.01.2012 (f. 78-80), adresata conducerii unitatii, aducând la cunostinta faptul ca, prin încalcarea prevederilor art. 17-18 din art. 279 privind procedura informarii prealabile, a fost supusa la presiuni pentru semnarea unui act aditional la contractul ei individual de munca, fiind chiar agresata prin smulgerea unui act din mâinile sale de catre salariata Kanyoro Zsuzsanna A__. De asemenea, reclamanta a mai semnalat si alte împrejurari prejudiciatoare la adresa ei. Pârâtul nu a raspuns acestei sesizari si nu a efectuat cercetarea disciplinara împotriva salariatei indicate în sesizarea reclamantei.
Reclamanta a depus si sesizarea nr. 350/25.01.2016 (f. 212-222) la Comisia NATIONALA pentru Combaterea Discriminarii, solicitând verificarea activitatii directorului si ?efului serviciului de resurse umane al T_ national Târgu-M__ sub aspectul: neadoptarii R.O.I.  în urma reorganizarii si crearea de functii inexistente în R.O.I. si R.O.F.; externalizarea unor servicii cu firme administrate de persoane de etnie maghiara; angajarea de personal de etnie maghiara fara concurs, acestia depasind cu aproximativ 50 de persoane numarul angajatilor români; solicitarii nelegale a conducerii de a semna retroactiv, cu 7 luni, un act aditional la contractul individual de munca; modificarii unilaterale a atributiilor de serviciu si întocmirea actelor teatrului în limba maghiara, simultan cu neînregistrarea prin secretariat a actelor unitatii; salarizarii discriminatorie a unor persoane debutante în biroul secretariat cu salarii mai mari decât ale reclamantei, care dispune de o vechime de 11 ani; dizolvarii sindicatului si refuzului negocierii contractului colectiv de munca; presiunii conducerii la adresa reclamantei pentru a-si da demisia din sindicat; refuzului discriminatoriu de promovare salariala a reclamantei si nereguli confirmate de I.T.M. M__; subordonarii reclamantei fata de ?efa serviciului resurse umane, contrar R.O.I si fisei postului; discriminarii reclamantei, care are studii de marketing, la a accede la postul de referent marketing, prin conditionarea cunoasterii limbii maghiare; deschiderii coresponden?ei unitatii de un salariat neautorizat; nealocarii legale a fondurilor de salarizare, inclusiv pentru promovarea salariala a reclamantei, de catre ?efa serviciului R.U.S., împrejurari constatate de Curtea de Conturi; discriminarii reclamantei de ?efa serviciului R.U.S. care a „facut disparuta” evaluarea profesionala a reclamantei pe anul 2009, fiind ulterior subevaluata pentru anul 2014 cu încalcarea procedurii legale, respectiv prin refuzul de a i se comunica reclamantei modul de calcul al salariului ei; nerespectarii procedurii organizarii promovarilor si majorarii salariale discriminatorii pe criterii etnice; refuzarii comunicarii unor documente de interes personal, refuzarii cercetarii disciplinare a ?efei R.U.S. chiar în cazul dovedit al calcularii gresite a salariului angajatei B_ O_, pentru ca „directorul G__ A_-C__ o sustine, deoarece ei fac parte dintr-un grup infractional, ?efa chiar si-a angajat fiul în subordine, (fiind conflict de interese), iar juristul teatrului este fiul directorului adjunct, adica fiul avizeaza contractele semnate de tata, iar membrilor Consiliului Administrativ li s-au dat salarii cu 45% mai mult”; exercitarii asupra reclamantei a presiunii psihice maxime si a har?uirii, precum si a solicitarii ca reclamanta sa cunoasca limba maghiara; solicitarii semnarii unui act aditional la contractului individual de munca prin încalcarea legislatiei muncii, în data de 5.01.2016 si prin presiuni si agresari fizice si psihice, dublate de refuzul conducerii de a ancheta disciplinar aceste fapte; impunerii prin fi?a postului, în data de 18.01.2016, a cunoasterii limbii maghiare respectiv modificarea contractului individual de munca fara acordul ei.
La aceasta sesizare, reclamanta a anexat si o copie de pe fi?a postului ?efei serviciului R.U.S., Bircea-C__ V__ M__.
Prin referatul  nr. 318/22.02.2016 (f.30), referentul J_ L_ a adus la cunostinta conducerii unitatii ca reclamanta l-a întrebat daca a pus un program de spionare a calculatorului acesteia sau daca a dat conducerii date personale ale acesteia aflate pe calculator.
Prin referatele nr. 74/24.02.2016 (reînregistrat sub nr. 348/29.02.2016), nr. 78/26.02.2016 (reînregistrat sub nr. 349/29.02.2016) si nr. 75/24.02.2016 (reînregistrat sub nr. 350/29.02.2016), numita Bircea-C__ V__ M__ a informat concuderea unitatii (f.31-33):
- ca a constatat ca, în urma unei sustrageri, fi?a sa de post a fost depusa de reclamanta la C.N.C.D., lucru pe care nu si-l explica, din moment ce biroul  R.U. are doar 2 chei, iar o cheie de rezerva este tinuta de portar în dulapul de urgente;
- ca acuza?iile din sesizarea reclamantei la C.N.C.D. sunt nereale, nefondate si false;
- ca reclamanta nu semneaza condica de prezenta.
aceeasi persoana, prin referatul nr. 367/2.03.2016 (f.35), a informat ca reclamanta a semnat retroactiv condica de prezenta.
Prin referatul nr. 365/1.03.2016 (f. 34), referentul de specialitate R.U. Kanyaro Zsuzsanna A__ (împotriva careia reclamanta formulase sesizarea nr. 11/6.01.2016), a informat conducerea teatrului pârât ca: sesizarea facuta de reclamanta este falsa si  nefondata, deoarece a refuzat sa permita reclamantei sa faca o copie xerox de pe actul aditional pe care i l-a dat spre semnare, pentru ca reclamanta a refuzat sa îl semneze în prealabil; reclamanta a amenin?at institutia si pe autoarea informarii  ca va apela la Justitie.
Prin referatul nr. 369/2.03.2016 (f.36), pârâtul directorul general al T_ national Târgu-M__ a sesizat comisia de cercetare disciplinata a reclamantei B_ L_ S_, cu privire la faptul ca reclamanta, în perioada aprilie – 29.09.2015, nu a reu?it sa stabileasca nicio legatura telefonica la Ministerul Culturii, în conditiile în care, semnatarul referatului a reu?it sa sina legatura telefonica, cu acest minister.
Prin convocatorul nr. 373/2.03.2016 (f.28-29) comunicat reclamantei la data de 2.03.2016, ora 15:29, acesteia i s-a adus la cunostinta ca este convocata în data de 07.03.2016 la ora 13:00, la sediul institutiei, în vederea realizarii cercetarii disciplinare prealabile, mentionându-se ca „obiectul cercetarii disciplinare îl constituie:
- acuzarea domnului J_ L_ pentru instalarea unui program de spionaj pe calculatorul dvs. respectiv sustragerea unor date personale din calculator;
- acuza?ii nefondate, jigniri la adresa ?efului ierarhic si a colegilor;
- sustragerea de documente din biroul resurse umane;
- nesemnarea condicii de prezenta;
- semnarea retroactiv a condicii de prezenta în data de 02.03.2016, fiind pus cu rosu de ?eful ierarhic semnul întrebarii;
- neîndeplinirea sarcinilor de serviciu invocând motive neîntemeiate”.
Prin cererea nr. 388/4.03.2016 (f. 38), reclamanta a solicitat: fixarea unei alte date pentru prezentarea la comisiei, pentru  a-si putea exercita dreptul legal la aparare, prin pregatirea apararii si angajarea unui avocat; comunicarea deciziei de numire a comisiei disciplinare ; aratarea faptelor care îi sune imputate si documentele care stau la baza acestora; comunicarea în scris a întrebarilor la care trebuie sa raspunda prin nota explicativa.
Prin adresa nr. 394/7.03.2016 (f.39), comunicata ulterior, postal, reclamantei, data cercetarii disciplinare a fost fixata pentru ziua de 9.03.2016, anexându-i-se copii de pe decizia de numire a comisiei de disciplina si de pe referatele nr. 318/22.02.2016, 348/29.02.2016, 349/29.02.2016, 350/29.02.2016, 365/01.03.2016, 367/02.03.2016, 369/02.03.2016. Pârâta a refuzat sa aduca lamuriri privind faptele care fac obiectul cercetarii, aratând ca acestea sunt mentionate în convocator si pentru acele fapte urmeaza sa dea reclamanta nota explicativa.
Cercetarea disciplinara a reclamantei a avut loc la data de 9.03.2016, fiind consemnata în procesul-verbal nr. 101/10.03.2016 (f.40-51):
- reclamantei nu i s-a acordat un alt termen pentru ca avocatul acesteia, plecat din localitate, sa se poata prezenta;
- reclamanta a refuzat sa raspunda la întrebarile adresate verbal, solicitând ca acestea sa îi fie prezentate în scris, pentru a da o nota explicativa scrisa;
- reclamanta a solicitat, în aparare, decizia de stabilire a componen?ei consiliului administrativ si procesul-verbal de delegare al reprezentantului salariatilor în comisie (Budilescu R__);
- a aparut situatie conflictuala între reclamanta si secretara comisiei de disciplina, care era chiar ?efa serviciului R.U.S., ce formulase referatele acuzatoare împotriva reclamantei;
- comisia a respins toti martorii solicitati de reclamanta în apararea sa (S__ K_ R__, C__ C_ R_, Kanyaro Zsuzsanna A__ si J_ L_);
- comisia a impus reclamantei sa raspunda la unele întrebari cu „da” sau „nu”, lucru refuzat de reclamanta;
- reclamanta a învederat comisiei ca nu l-a acuzat cu nimic pe salariatul J_ L_ si ca nu exista nicio dovada ca ar fi sustras documente din biroul resurse umane;
- reclamanta si-a reafirmat disponibilitatea de a raspunde în scris întrebarilor adresate, pentru ca raspunsurile sale verbale sa nu poate fi denaturate;
- reclamanta a aratat, la întrebarea referitoare la „neîndeplinirea sarcinilor de serviciu”, ca sunt înscenari împotriva sa, dupa ce a facut o sesizare la C.N.C.D., moment pâna la care nu a existat nicio sesizare împotriva sa;
- reclamanta a solicitat un nou termen pentru a procura actele necesare în aparare, de la consiliul administrativ, cerere respinsa de comisia de disciplina;
- în urma deliberarii, 3 membrii ai comisiei au propus „desfacerea  contractului de munca”, iar 2 membrii au solicitat sanctionarea cu reducerea salariului de baza pe o durata de trei luni cu 10%.
Prin cererea nr. 433/10.03.2016 (f.91), reclamata a insistat în continuare pentru a i se comunica înscrisurile necesare pregatirii apararii si în audierea martorei S__ K_.
În perioada 11.03.-10.06.2016, reclamanta s-a aflat în incapacitate temporara de munca, dovedita prin certificate de concediu medical (f.61-71).
La data de 14.06.2016, comisia de etica si disciplina s-a întrunit din nou, fara convocarea reclamantei, tot pentru efectuarea cercetarii  disciplinare a acesteia, ocazie cu care s-a întocmit raportul nr. 221/14.06.2016.
Prin decizia nr. 37/15 iunie 2016 (f.4-5), pârâta a desfacut contractul individual de munca al reclamantei pentru urmatoarele abateri:
„- (1) În data de 19.02 2016 dna. B_ L_ S_ s-a adresat dlui. J_ L_, referent IT. în timp ce acesta repara calculatorul din secretariat, acuzându-l ca în colaborare cu conducerea institutiei, i-a montat programe de spionaj pe calculator si ca ar fi comunicat date personale ale angajatei. În urma referatului întocmit de dl. J_ L_, conducerea institutiei a formulat o cerere catre __, în vederea verificarii computerului pe care lucreaza dna. B_ L_ S_. Prin adresa nr. 421/09.03.2016, aceasta societate ne-a adus la cunostinta faptul ca nu exista niciun program de spionaj montat pe respectivul computer. Aceasta fapta constituie încalcarea lit. a pct. 3 - Responsabilitatea implicata de post din Fi?a de post (atitudine politicoasa si pozitiva fata de colegi), a art. 33 pct. 4 lit. l si n din regulamentul intern (personalul din Secretariat asigura pastrarea secretului profesional si are un comportament decent amabil si politicos în relatia cu colegii, colaboratorii si conducerea T_). Faptul folosirii în interes personal a computerului institutiei constituie încalcarea art. 14 din regulamentul intern (folosirea tehnicii de calcul si a po?tei electronice doar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu).
- (2) Dna. B_ L_ S_ a sustras, în perioada ianuarie-februarie 2016, din incinta Biroului R, sustragând fi?a de post a d-nei Bircea C__ M__, pentru a o folosi în interes personal. În acest sens, salariata a formulat o plângere la Consiliul national pentru Combaterea Discriminarii (nr. 350/25 01.2016) la care printre alte documente personale sau publice a caror detinere o putea justifica, a atasat si respectiva fisa de post. Având in vedere ca fisele de post se pastreaza la dosarul de personal ai fiecarui angajat în incinta Biroului RU, ca acest birou, în lipsa angajatelor, este în permanenta încuiat cu cheie datorita multitudinii de documente confiden?a pastrate aici, precum si faptul ca dna B_ L_ S_ nu are acces la aceste chei, este evident ca angajata a obtinut acest document in mod fraudulos.
Fapta este de o gravitate extrema, constituind încalcarea lit. E pct. 4 si 5 Responsabilitatea implicata de post din Fi?a de post (pastrarea confiden?ialita?ii datelor si documentelor si interdic?ia de a comunica informatii legate de activitatea interna a T_), art. 13 alin 2 lit. b si g din regulamentul intern (confiden?ialitatea datelor personale ale salariatilor si datelor cu caracter personal în general), art. 15 alin. 1 si 5 din regulamentul intern (efectuarea de copii dupa documentele T_ pentru terti care nu sunt organe de control, interdic?ia de scoatere din incinta a documentelor T_), art. 18 alin. 1 lit. a din regulamentul intern (respectarea ordinii si disciplinei ia locul de munca), art. 18 alin. l lit. q din regulamentul intern (atitudine corespunzatoare, comportament si vocabular politicos, adecvat fata de colegi si conducere), art. 18 alin. 1 lit. z aa din regulamentul intern (comunicarea, divulgarea, copierea de acte ale T_), a art. 33 pct. 4 lit. l si n din regulamentul intern (personalul am Secretariat asigura pastrarea secretului profesional si are un comportament decent, amabil si politicos în relatia cu colegii, colaboratorii si conducerea T_). De asemenea, fapta constituie si furt calificat, prevazut si pedepsit de art. 229 alin. 1 lit. d din Codul penal.
- (3)  Prin aceeasi sesizare adresata CNCD (cu nr. 350/25 01 2015), salariata face afirma?ii jignitoare si calomnioase la adresa superiorului sau ierarhic – d-na  Bircea C__ M__, afirmând despre aceasta ca este incompetenta, analfabeta, întocmeste si înregistreaza acte false, face parte dintr-un grup infractional etc. Fara a nega dreptul oricarei persoane de a formula peti?ii si reclama?ii, acestea nu trebuie sa cuprinda apelative jignitoare si acuza?ii calomnioase, cu atât mai mult cu cât nu este de competenta Consiliului verificarea unor potentiale fapte infractionale.
De asemenea, salariata a avut acelasi comportament si atitudine jignitoare si fata de dna. Kanyaro Zsuzsanna A__ care, în data de 06.01 2016, încercând sa îi înmâneze salariatei un act aditional in vederea semnarii, a fost apostrofata,  amenin?ata si acuzata de har?uire psihica si morala in contextul în care dupa refuzul salariatei de a primi documentul, dna Kanyaro Zsuzsanna A__ a refuzat sa i-l înmâneze pentru efectuarea unei copii xerox fara a avea vreo manifestare în sensul aratat.
Faptele de mai sus constituie încalcari ale prevederilor lit. a pct. 3 - Responsabilitatea implicata de post din Fisa de post (atitudine politicoasa si pozitiva fata de colegi), a art. 33 pct. 4 lit. l si n din Regulamentul intern (personalul din Secretariat asigura pastrarea secretului profesional si are un comportament decent amabil si politicos în relatia cu colegii, colaboratorii si conducerea T_).
- (4) În perioada 01.01.xx16, salariata nu a semnat condica de prezenta, încalcând astfel prevederile art. 36 din regulamentul intern (obligatia semnarii condicii de prezenta). Mai mult, în data de 02.03.2016, dupa ce a aflat de referatul întocmit de ?eful sau ierarhic, salariata a semnat retroactiv condica, desi peste zilele în care nu semnase era trecut cu rosu semnul întrebarii, încalcând astfel si art. 322 din Codul penal - Falsul în înscrisuri sub semnatura privata.
În perioada aprilie - octombrie 2015 nu si-a îndeplinit atributiile constând în stabilirea legaturii telefonice cu Ministerul Culturii, la solicitarea directorului general. Prin Nota informativa din 01.10.2015 a justificat imposibilitatea de a contacta vreo persoana din Minister, în ciuda faptului ca directorul general a stabilit contactul telefonic , personal, în mod repetat în acest interval. Fapta constituie încalcarea art. 16 din Fi?a postului (executarea dispozitiilor dare de conducerea institutiei) lit. c pct. 5 - Responsabilitatea implicata de post din Fi?a de post (raspunde de promptitudinea cu care preia/transmite mesajele celor interesa?i), a art. 33 pct. 4 lit. j din regulamentul intern (personalul din Secretariat prime?te si transmite comunicarile telefonice)”. S-a mai consemnat ca salariata a avut o atitudine jignitoare si sfidatoare la adresa comisiei de cercetare disciplinara si nu a raspuns la întrebari.
Prin hotarârea nr. 523/27.07.2016 (f.224-228), C.N.C.D. a constatat tardivitatea partiala a introducerii plângerii (pentru unele fapte), respectiv lipsa caracterului discriminatoriu al celorlalte fapte, pe care le-a calificat ca fiind sanctionabile potrivit legislatiei muncii, iar nu conform O.G. nr. 137/2000.
2.2. fata de cele ce preced, instanta retine ca decizia contestata este lovita de nulitate absoluta, pentru încalcarea dispozitiilor imperative ale art. 247, art. 250, art. 251 alin. 1-2, art. 242 lit. g), art. 252 alin. 1 si alin. 2 lit. a-b) coroborat cu art. 272, art. 78-79 si art. 8 alin. 1 din art. 279 , dupa cum rezulta din analizarea tuturor celor 5 puncte ale deciziei, prezentata în continuare.
2.2.1. Referitor la faptele indicate în pct. 1 al deciziei  contestate, din depozitia martorilor J_ L_ (f.166) si S__ R__ K_ (f.167), respectiv din referatul nr. 318/22.02.2016 (f.30), rezulta ca reclamanta nu a facut acuza?ii împotriva referentului J_ L_, ci, în contextul constatarii existentei unor modificari a datelor din calculatorul acesteia si al cunoasterii unor date personale ale sale de catre conducerea unitatii, l-a întrebat (în conditiile art. 14 alin. 3 si 5 din regulamentul intern) daca exista programe instalate pe calculator care ar permite spionarea datelor. Deci nu sunt astfel întrunite elementele constitutive ale unei abateri disciplinare (art. 247 alin. 2 si art. 250 din art. 279 ). De asemenea, pârâtul a încalcat normele imperative ale art. 252 alin. 2 lit. b din art. 279 , întrucât prevederile art. 33 pct. 4 lit. l si n (invocate în deciziei) sunt inexistente în regulamentul intern al unitatii (f.44 vol. II). Modificarile manuscrise  operate pe acest regulament nu sunt opozabile reclamantei si nici instantei, întrucât orice modificari (inclusiv renumerotari) ale regulamentului intern trebuiau sa urmeze procedura legala  (art. 241 si 244 fin art. 279 ), trebuind sa fie însusita expres de emiten?i (f. 54 vol. II) printr-un act juridic supus comunicarii procedurale legale, aspect retinut si de I.T.M. M__ –f. 193. Fapta constând în folosirea în interes personal al computerului institutiei nu a fost probata de pârâta în conditiile art. 272 din art. 279 , iar aceasta fapta nu este descrisa în concret, conform exigen?elor art. 252 alin. 1 lit. a din art. 279 , nefiind indicata data savârsirii si modalitatea determinata si verificabila în care s-a manifestat interesul personal.
2.2.2. Fapta, constând în „sustragerea”, „furtul” fisei postului numitei Bircea C__ M__ din biroul încuiat al R.U., la cheile caruia reclamanta nu avea acces, nu a fost probata de pârâta în conditiile art. 272 din art. 279 . Simpla detinere de catre reclamanta a unei copii a unei fise de post si înaintarea acestei copii la un organ de stat cu atributii legale de control, C.N.C.D., nu echivaleaza automat cu sustragerea (furtul) acesteia dintr-o încapere încuiata. Pârâtul a încalcat si normele imperative ale art. 252 alin. 2 lit. b din art. 279 , întrucât prevederile art. 18 alin. 1 lit. q, art. 18 alin. 1 lit. z-aa si art. 33 pct. 4 lit. l si n (indicate în deciziei) sunt inexistente în regulamentul intern al unitatii (f. 34 si 44 vol. II), nepunând fi validate modificarile manuscrise ale regulamentului. Pe de alta parte, pârâtul nu a dovedit (potrivit art. 272 din art. 279 ) ca respectiva fi?a de post ar fi continut date cu caracter personal, conform legii. De asemenea, reclamanta nu a încalcat confiden?ialitatea, care nu este opozabila organelor de control (art. 15 alin. 1 din regulamentul intern) precum C.N.C.D. (art. 18 alin. 1 din OG nr. 137/2000). Deci reclamanta nu a actionat în sensul prejudicierii reale si efective a unei presupuse confiden?ialita?i a unei fise de post fara date cu caracter personal probate, ci a prezentat în mod legitim doar unui organism de stat competent cu atributii de control, acest înscris, nefiind astfel întrunite cerintele art. 247-250 din  art. 279 în sensul întrunirii elementelor constitutive ale unei abateri disciplinare. Au fost nesocotite si dispozitiile art. 251 alin. 2 din art. 279 , deoarece convocatorul la cercetare disciplinara (f. 28) nu cuprindea obiectul determinat si concret al sustragerii fisei postului numitei Bircea C__ M__, ci o formulare generica si generala care zadarnicea exercitarea dreptului legal la aparare al reclamantei.
2.2.3. În privinta faptelor de la pct. 3 din decizia atacata, au fost încalcate dispozitiile art. 252 alin. 2 lit. b din art. 279 , întrucât prevederile art. 33 pct. 4 lit. l si n (indicate în decizie) sunt inexistente în regulamentul intern (f. 44 vol. II), nefiind opozabile modificarile manuscrise operate pe acesta. Au fost nesocotite si dispozitiile art. 251 alin. 2 din art. 279 , deoarece convocatorul la cercetarea disciplinara (f. 28) nu cuprindea obiectul determinat si concret al continutului sesizarii la C.N.C.D. cu nr. 350/25.01.2016, considerat de pârâta ca fiind jignitor sau calomnios, respectiv al apostrofarii, amenintarii si acuzarii numitei Konyoro Zsuzsanna A__. Pe de alta parte, în cuprinsul sesizarii respective la C.N.C.D. (f.212-222) nu exista afirma?ia ca ?efa R.U.S. ar fi incompetenta, analfabeta si ca întocmeste acte false, iar martora S_ R__ K_ (f. 167) nu a confirmat comportamentul de care a fost acuzata reclamanta fata de numita Kanyaro Zsuzsanna A__. Dimpotriva, martorul C_ N_ (f. 278) a confirmat ca numita Kanyaro a fost însarcinata sa îi predea spre semnare reclamantei fi?a postului, prin care i se impunea acesteia cunoasterea limbii maghiare. Deci, rezulta ca pârâtul a încalcat prevederile art. 17 alin. 1-6 din art. 279 , astfel încât eventuala invocare de catre reclamanta, a dreptului sau (garantat de art. 19 din art. 279 si art. 21 alin. 1 din Constitutie) de a se adresa instantei de judecata, nu constituie abatere disciplinara, potrivit art. 247 alin. 2 din art. 279 .
2.2.4. Cât privesc faptele cuprinse în pct. 4 al  deciziei contestate, constând în nesemnarea condicii de prezenta, respectiv semnarea retroactiva a acesteia, aceasta nu prezinta, în conditiile art. 247 alin. 2 si art. 250 din art. 279 , gravitatea unei abateri disciplinare, având în vedere ca reclamanta nu a absentat de la programul de munca în perioada 1.01.2016- 1.03.2014 si a fost pontata integral de pârâta pe aceasta perioada. Ca atare, simpla formalitate, a semnarii sau nesemnarii în condica de prezenta, nu a cauzat consecinte serioase si de gravitate concreta, de natura a fi afectat major desfasurarea activitatii, consecinte care sa fi fost probate potrivit art. 272 din art. 279 . În egala masura, pârâtul a nesocotit si dispozitiile art. 251 alin. 2 din art. 279 , deoarece convocatorul la cercetarea disciplinara (f.28) nu cuprinde obiectul determinat si concret al nesemnarii condicii de prezenta pe perioada 1.01.2016 – 1.03.2016, ci doar o formulare generica si neindividualizata, care zadarnicea dreptul legal la aparare al reclamantei.
2.2.5. Referitor la faptele privind nestabilirea legaturii telefonice, în perioada aprilie - octombrie 2015, cu Ministerul Culturii, au fost încalcate dispozitiile art. 252 alin. 2 lit. b din art. 279 , întrucât prevederile art. 33 pct. 4 lit. j din regulamentul intern (indicate în decizie) nu au nicio legatura cu faptele imputate (f.44 vol. II), nefiind opozabile modificarile manuscrise operate pe acesta. În  acelasi timp, au fost nesocotite dispozitiile art. 251 alin. 2 din art. 279 , deoarece convocatorul la cercetarea disciplinara (f.28) nu a avut ca obiect concret determinat aceste fapte. Nu sunt respectate de pârât nici exigen?ele art. 247 alin. 2 raportat la art. 272 din art. 279 , pentru ca martora S_ R__ K_ (f. 167), refuzata de comisie la audiere în apararea reclamantei, a constatat personal ca reclamanta suna la Ministerul Culturii si nu i se raspundea, iar, pe de alta parte, pârâta a prezentat selectiv lista apelurilor numai pentru unele numele de telefon ale institutiei (f. 274-275 si 252-258). În plus, au fost încalcate si prevederile art. 252 alin. 1 coroborat cu art. 49 alin. 6 raportat la art. 50 lit. b din art. 279  (reclamanta fiind în concediu medical în perioada 11.03-10.06.2016 – f. 61-71), deoarece faptele din perioada 1 aprilie -15 septembrie 2015 au intrat sub incidenta prescriptiei raspunderii disciplinare.
2.2.6. Faptele, constând în comportamentul reclamantei în cadrul cercetarii disciplinare, nu au facut obiectul unui convocator si a unei cercetari disciplinare legale, fiind nesocotite prevederile art. 251 alin. 1-2 din art. 279 . Refuzul reclamantei de a raspunde verbal la întrebari si solicitarea de a putea formula în scris raspunsurile (printr-o nota explicativa) nu reprezinta abateri disciplinare în sensul art. 247 alin. 2 din art. 279 , ci se încadreaza în limitele prevazute de art. 8 alin. 1 si art. 251 alin. 4 din art. 279 , respectiv în exercitarea dreptului legitim garantat expres de art. 64 alin. 1 lit. c din regulamentul intern (f. 51 vol. II).
2.2.7. Raportat la toate faptele imputate reclamantei prin decizie, este de retinut si încalcarea de catre pârât a dispozitiilor imperative ale art. 251 alin. 1, alin. 4 si art. 8 alin. 1 din art. 279 , întrucât cercetarea disciplinara a fost viciata în mod esential prin încalcarea dreptului la aparare al reclamantei prin: respingerea audierii tuturor martorilor propu?i; prin refuzul de a i se permite reclamantei sa formuleze raspunsuri în scris la întrebari punctuale cuprinse într-o nota explicativa; solicitarea de a raspunde exclusiv cu „da” sau „nu”; prin convocarea la cercetarea disciplinara într-un termen nerezonabil de doar 4 zile lucratoare, fiind respinsa cererea reclamantei de amânare pentru lipsa de aparare, în conditiile în care comisia de disciplina s-a reunit pentru cercetare si ulterior datei de 9.03.2016 (în data de 14.06.2016). Mai mult, a fost încalcat si art. 242 lit. g din art. 279 raportat la art. 64 alin. 1 lit. c din regulamentul intern (f. 51 vol. II), care garanteaza expres dreptul reclamantei de a da nota explicativa, în scris, respectiv de a i se verifica efectiv toate apararile, inclusiv cele testimoniale. Ca atare, cercetarea disciplinara a reclamantei a fost doar formala, iar nu efectiva si legala.
3. Pe cale de consecinta, în temeiul art. 78-80 alin. 2 coroborat cu art. 253 alin. 1 si art. 40 alin. 2 lit. f din art. 279 , instanta va anula decizia de concediere atacata, va dispune reintegrarea reclamantei în functie, va obliga pârâtul angajator la plata despagubirilor legale actualizate cu rata inflatiei si cu virarea contribu?iilor legale.
În baza art. 451 alin. 1, art. 452 si art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va obliga pârâtul angajator la plata cheltuielilor de judecata, constând în onorariu avocatial (f. 89 vol. II).
4. instanta va respinge pretentiile reclamantei privind acordarea de compensatii banesti pentru daune morale. Sub aspectul proba?iunii, instanta aminte?te ca daunele (prejudiciile, lezarile) morale constituie, dureri psihice (sau fizice) cauzate de atingerile aduse celor mai importante valori care definesc însasi personalitatea umana. Deci, prejudiciile morale sunt de natura psihologica, fiind intime si dureroase, cu caracter interiorizat, care le înso?esc pe victime timp îndelungat, devenind dificil de perceput. Ca atare, în temeiul art. 22 alin. 2 Cod procedura civila, instanta de judecata este chemata sa patrunda în complexitatea trairilor omene?ti ale victimei, deoarece,  fiind procese psihologice interioare, prejudiciile morale nu pot fi dovedite direct, ci doar pe calea prezumtiilor simple, consacrate de art. 327 si art. 329 Cod procedura civila. Într-adevar, asa cum a statuat de multa vreme si instanta suprema, cel ce pretinde despagubiri pentru daune morale nu trebuie sa dovedeasca direct producerea lor efectiva, ci doar sa descrie un minimum de argumente si indicii din care sa poata rezulta ca i-au fost afectate drepturile personale nepatrimoniale (de exemplu, Decizia nr. 339/2003 si Decizia nr. 450/2003 a Curtii Supreme de Justitie). Aceste indicii sunt faptele vecine si conexe (probele indirecte) din mecanismul juridic al prezumtiilor simple si vizeaza atât existenta si întinderea daunelor morale, cât si existenta raportului de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciile morale.
Însa, nu se poate retine încalcarea drepturilor subiective nepatrimoniale ale reclamantei la buna reputa?ie profesionala si la sanatate, deoarece reclamanta s-a limitat la simpla enuntare a acestor încalcari, fara a furniza si proba indiciile încalcarilor si efectelor concrete si importante, în împrejurari determinate.
Prejudicierea sanatatii reclamantei, prin agravarea bolii preexistente si aparitia starilor depresive, agravare produsa prin har?uirea si concedierea sa, prejudiciere ce s-ar deduce din  certificatele de concediu medical depuse la filele 61-71, ramâne o simpla sustinere a reclamantei, neprobata în mod concludent, prin acte medicale pertinente, precum scrisori medicale sau diagnostice medicale emise de medici cu competenta în specialita?ile implicate, care sa releve o rela?ie de cauzalitate dintre deteriorarea starii de sanatate a reclamantei si eventuale stari de stres puternice cauzate la locul de munca, diagnosticate si tratate de psihologul clinician sau de medicul psihiatru în respectiva perioada. Prezentarea doar a unor certificate de concediu medical, nu sunt concludente, doar prin ele însele, în sensul celor invocate de reclamanta.
Referitor la celelalte sustineri generice si nedeterminate ale reclamantei privind suferirea de prejudicii de imagine din cauza pârâtului, instanta retine ca reclamanta nu a concretizat si probat fapte vecine si conexe care sa fi demonstrat exteriorizarea unor suferin?e suflete?ti (psihologice) corespunzatoare legate printr-un raport cauzal contemporan si direct cu împrejurari concrete în care s-ar fi materializat verificabil respectivele prejudicii de imagine.
În consecinta, în temeiul principiului echita?ii (consacrat de art. 22 alin. 7 Cod procedura civila) si vazând dispozitiile art. 6 alin. 1 si alin. 2, art. 39 alin. 1 lit. e si f raportat la art. 253 alin. 1 din art. 279 , instanta urmeaza sa respinga pretentiile de acordare a de compensatii banesti pentru daune morale.
 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
                ÎN NUMELE LEGII
HOTARA?TE
 
Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_.
Respinge actiunea civila formulata de reclamanta B_ L_ S_, cu CNP xx si cu domiciliul în Tg M__, _, __  în contradictoriu cu pârâtul directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_, având C__ RO30386205 si sediul în Tg M__, P-?a T_ nr. 1, jud. M__, ca introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Admite în parte actiunea civila formulata de reclamanta B_ L_ S_,  cu CNP xx si cu domiciliul în Tg M__, _, __  în contradictoriu cu pârâtul T_ national Târgu-M__,  având C__ RO30386205 si sediul în Tg. M__, P-?a T_ nr. 1, jud. M__ .
Anuleaza decizia nr. 37/15.06.2016, emisa de pârât.
Dispune reintegrarea reclamantei în functia detinuta anterior emiterii deciziei nr. 37/15.06.2016.
Obliga pârâta la plata în favoarea  reclamantei a unei despagubiri egale cu salariile si cu toate celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, începând cu data concedierii disciplinare si pâna la data efectivei reintegrari în functia detinuta anterior, cu actualizarea sumelor în functie de rata inflatiei calculata de la data scadentei lunare a fiecarui drept banesc si pâna la data Platii efective a debitului.
Obliga pârâta la virarea contribu?iilor legale aferente despagubirii salariale mai sus mentionate.
Respinge restul pretentiilor reclamantei, ca nefondate.
Obliga pârâta la plata catre reclamanta a sumei de 3000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecata.
Executorie.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul M__.
pronuntata azi, 31.01.2017, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca la data de 06.01.2016 a depus o sesizare la consiliul administrativ al pârâtei pentru faptul ca, o colega, Kanyaro A__ Zsuzsanna, referent gr. 2 de la serviciul Resurse Umane si Salarizare („R.U.S.”), a agresat-o, smulgându-i din mâna copia unui act aditional al contractului individual de munca nr. 1/07/02.2005, deoarece nu a dorit sa-i lase originalul, prin care se dorea modificarea locului sau de munca fara respectarea cadrului legal si fara sa fie informata în prealabil, încalcându-se prevederile art. 17 alin. 5 din Legea nr. 53/2003.

La data de 2.03.2016, i s-a înmânat reclamantei convocatorul (nr. 373/02.03.2016) pentru prezentarea la comisia de etica si disciplina, spre a fi cercetata pentru unele abateri disciplinare pe care le-ar fi comis, fapte pentru care nu existau referate în momentul trimiterii la comisia de etica si disciplina, cu toate ca în extrasul procesului - verbal al C.A. (nr. 63/18.02.2016) este mentionat ca „toti membrii propun efectuarea cercetarii disciplinare pentru sfidarea membrilor C.A., respectiv pentru doamna Kanyaro A__ Zsuzsanna pentru agresiune fizica, psihica si emotionala”.

Conform convocatorului nr. 373/02.03.2016, reclamanta a fost convocata într-un termen de 4 (patru) zile lucratoare la comisia de disciplina, încalcându-se termenul legal pentru a se putea pregati apararea. Prin adresa nr. 388/04.03.2016, reclamanta a solicitat acordarea unei alt termen pentru activitatea comisiei de etica si disciplina, pentru a-si putea pregati apararea si a-si angaja un avocat. A cerut justificat amânarea si acordarea unui termen rezonabil, pentru a putea sa se prezinte cu un aparator ales, dar a fost convocata din nou a doua zi.
Reclamanta a precizat ca nu corespund adevarului cele aratate în cadrul deciziei de concediere si a referatelor, aducând în atentia instantei faptul ca a fost discriminata prin nepromovarea pe post, prejudiciata, sicanata, obligata sa semneze fise de post si agresata, fise de post în care i s-a adaugat nelegal si cerinta cunoasterii limbii maghiare, dupa o activitate de 11 ani.

Demersul, care a dus la emiterea deciziei atacate, a fost initiat la momentul la care s-a comunicat directorului unitatii sesizarea facuta de reclamanta la C.N.C.D., cu nr. 350/25.01.2016, sesizare la care trebuia comunicat un punct de vedere.
Reclamanta a apreciat ca decizia nr. 37/15.06.2016 este nelegala si nefondata: a fost emisa cu nerespectarea termenelor de emitere a deciziei de sanctionare, deoarece angajatorul, conform prevederilor art. 252 alin. 1 din art. 279 , dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei, urmând ca aceasta sa cuprinda în mod obligatoriu, sub sanctiunea nulitatii absolute, si mentiunile prevazute la alineatul 2 al art. 252 din art. 279 , literele a-f.

Lecturând decizia atacata, se poate observa cu usurinta ca în aceasta (pe lânga faptul ca în cuprinsul ei nu se regaseste descrierea exacta a faptelor imputate reclamantei si motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de aceasta în timpul cercetarii prealabile) nu se mentioneaza, în toate cazurile, niciodata, la ce data salariata ar fi savârsit pretinsele abateri disciplinare.

De asemenea, din cuprinsul deciziei contestate rezulta încalcarea de catre pârât, atât anterior cercetarii disciplinare prealabile si pe parcursul cercetarii prealabile, cât si la momentul emiterii deciziei de sanctionare disciplinara, a dispozitiilor legale imperative referitoare la realizarea cercetarii disciplinare prealabile si la respectarea dreptului la aparare al salariatului (reclamantei nu i s-a acordat dreptul de a fi asistata de catre un avocat, conform art. 251 alin. 4 din art. 279 ), ceea ce are drept consecinta nulitatea absoluta a deciziei în conditiile art. 251 alin. 1 din art. 279 si art. 252 alin. 2 din acelasi act normativ, raportat la art. 78 din art. 279 , care sanctioneaza cu nulitatea absoluta, nerespectarea la concediere a procedurilor prevazute de lege.

Alte aspecte de nelegalitate, care se evidentiaza în modul de desfasurare al cercetarii disciplinare prealabile, sunt lipsa cercetarii disciplinare pentru o parte din faptele care au fost retinute si sanctionate ca abateri disciplinare, precum si punerea reclamantei în imposibilitatea de a se apara si caracterul incomplet si formal al procedurii disciplinare prealabile, ceea ce constituie o încalcare a dreptului la aparare al salariatului înainte de aplicarea sanctiunii disciplinare si confera caracter nelegal cercetarii prealabile, astfel efectuate, imprimând acelasi caracter si deciziei de sanctionare disciplinara, în lumina prevederilor art. 251 alin. 1 si 4 si art. 252 lit. c din art. 279 .

De asemenea, conform art. 248 alin. 1 lit. e din art. 279 coroborat cu art. 61 1it. a din acelasi act normativ (temei de drept care lipseste din cadrul deciziei atacate, fiind si din acest punct de vedere lovita de nulitate absoluta decizia nr. 37/2016), angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului numai în urmatoarea situatie: în cazul în care salariatul a savârsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara. Reclamanta nu a savârsit nicio abatere grava sau abateri repetate, asa cum prevederile Codului muncii exemplifica.

Este evident ca reclamantei nu i s-a acordat dreptul la aparare prin nota explicativa, nu s-au verificat sustinerile si apararile acesteia, nefiind audiate nici persoanele solicitate de reclamanta ca fiind implicate în evenimente, respectiv nu a fost ascultata nici de domnul B_ R__, în calitatea acestuia de reprezentant al salariatilor.
În acest caz, nu s-a respectat dreptul salariatului de a cunoaste toate aspectele si faptele cercetarii, de a i se prezenta documentele pe care angajatorul le-a avut în vedere la aplicarea sanctiunii disciplinare.

Reclamanta a precizat ca, la analizarea apararii salariatei si în general, membrii comisiei de cercetare disciplinara nu au administrat nicio proba prin care sa se verifice sustinerile si apararile salariatului cercetat disciplinar, neprocedându-se la ascultarea sau audierea persoanelor implicate în evenimente, neadministrându-se alte probe din care sa rezulte existenta faptelor imputate salariatei, vinovatia acesteia si caracterul faptelor de abateri disciplinare.
Mai mult, pârâtul - directorul G__ C__ A_ nu are acordul/aprobarea consiliului administrativ al T_ national, pentru declansarea procedurii privind constituirea Comisiei de Etica si Disciplina, pentru întreg demersul juridic privind pe reclamanta, aspect ce rezulta din cadrul extrasului din procesul - verbal cu nr. 63 din 18.02.2016.
De asemenea, conform R.O.I., art. 11, rezulta din cine este format consiliul administrativ, si, cu toate acestea, la întrunirea acestuia s-au aflat si persoane în plus în comisie, asa cum rezulta din extrasul de pe procesul-verbal înregistrat cu nr. 63/18.02.2016, respectiv Wilhelem L__, B__ L_, P_ A_.

Din probatoriul administrat nu rezulta implementarea normelor interne, a regulamentului de ordine interioara – modificat fara a se face cunoscuta aceasta împrejurare, a contractului colectiv de munca, în ceea ce o priveste pe reclamanta, respectiv nu rezulta ca cele 5 (cinci) presupuse abateri, descrise în cadrul deciziei atacate, sunt savârsite cu vinovatie si au legatura cu munca, constând într-o actiune sau inactiune.
Mai mult, nu poate fi dispusa efectuarea unei cercetari prealabile fara aducerea la cunostinta a articolelor, prevederilor clare încalcate de angajat, din cadrul actelor implementate.

De altfel, în legatura cu descrierea generica a faptelor, se poate retine si ca prevederile din regulamentul intern presupus încalcate de salariat (prevederi obligatorii ale deciziei de sanctionare disciplinara, prevazute de art. 252 alin. 2 lit. b din art. 279 ), fac ca decizia de sanctionare sa fie nelegala atâta timp cât din lecturarea regulamentului intern se poate observa ca lit. l si n din art. 33 pct. 4 nu exista, cu atât mai mult cu cât punctul 4 se refera la „Auditul public intern”.

În orice caz, faptele, ce au fost retinute ca abateri disciplinare si au fost sanctionate, trebuiau descrise cu necesitate în cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara, prin mentionarea obiectului lor material, fata de cerinta imperativa a legii prevazuta sub sanctiunea nulitatii absolute, ca descrierea faptelor (pentru care a fost sanctionat disciplinar salariatul) sa se regaseasca în continutul deciziei de sanctionare disciplinara ca si conditiile de validitate a acesteia, astfel încât este indiferenta existenta unei descrieri (si aceea inexacta) în acte extrinseci deciziei.
În plus, sunt incidente prevederile art. 79 din art. 279 : „În caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca în fata instantei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere”.

Reclamanta nu a avut posibilitatea reala si concreta de a se apara, rezulta acest fapt si din procesul-verbal înregistrat sub nr. 101 din 10.03.2016, reclamanta solicitând înscrisuri, audieri de martori, fiind refuzata nejustificat.
De asemenea, convocatorul, cu continut minimal, adresat reclamantei, fara a se specifica cu claritate la care fapte concrete trebuie sa raspunda în fata comisiei, a determinat pe aceasta sa solicite sa i se comunice precizarile, fiind însa refuzata.
Potrivit art. 253 alin. 1 si 2 din art. 279 , prin masurile sanctionatorii, masuri luate fara respectarea dispozitiilor legale, a fost afectata, pe de o parte, reputatia profesionala a salariatei reclamante, fiind de notorietate ca si cea mai mica suspiciune cu privire la probitatea morala si profesionala a unei persoane ridicata prin aplicarea unei sanctiuni disciplinare este în masura a-i afecta grav reputa?ia, iar pe de alta parte, exista legatura de cauzalitate între masura dispusa de pârâti si impactul negativ atât în plan personal, cât si în plan familial, incluzându-se si problemele de sanatate declansate pe fondul marginalizarii, discriminarii, tratamentului diferentiat, comparativ cu a altor angajati, rezultând de altfel din probatoriu ca reclamanta este o persoana vesela, joviala, cu multa daruire, îndeplinindu-si obligatiile de serviciu.

Prin întâmpinare, pârâtii au solicitat respingerea actiunii reclamantei, învederând ca reclamanta a savârsit toate abaterile descrise în decizia contestata.

Salariata nu a formulat aparari în cursul cercetarii disciplinare, refuzând practic sa se apere, având o atitudine jignitoare, sfidatoare fata de membrii comisiei si încercând tergiversarea nejustificata a cercetarii. A refuzat apoi sa mai raspunda la vreo întrebare referitoare la cele ?ase fapte din convocatorul nr. 373/02.03.2016, pâna nu i se pun la dispozitie toate documentele cerute. Comisia a retinut ca înscrisurile solicitate (componen?a consiliului administrativ, proces verbal prin care reprezentantul sindicatul este delegat la sedinta) nu au legatura cu obiectul cercetarii disciplinare.
La stabilirea sanctiunii disciplinare s-au avut în vedere criteriile prevazute de art. 250 din art. 279 .
Reclamanta invoca în acest sens prevederile art. 252 alin. 1 din art. 279 , apelând la ambele termene prevazute în acest text de lege - cel de 30 de zile de la data luarii la cunostinta a savârsirii abaterii disciplinare, si cel de 6 luni de la savârsirea faptei - dar fara a arata în concret care sunt faptele prescrise si care este termenul la care apeleaza în formularea apararii sale.
Cu toate acestea, este cert ca o depasire a termenului de 30 de zile nu poate fi justificata în speta, deoarece acesta se socoteste de la data înregistrarii raportului comisie de cercetare disciplinara la registratura institutiei, potrivit Deciziei ICCJ nr. 16 din 12 noiembrie 2012, pronuntata într-un recurs în interesul legii.

Potrivit art. 49 alin. 6 din C. muncii, „în cazui suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au legatura cu ... executarea sau încetarea contractului individual de munca\". Ca urmare, si termenul de aplicare a sanctiunii concedierii a fost suspendat, ca efect al  suspendarii de drept a raporturilor de munca pentru incapacitate temporara de munca.
Ca este asa, o confirma si prevederile art. 60 alin. 1 lit. a din art. 279 , care interzic concedierea salariatilor pe toata durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical, indiferent de motivele concedierii (cu sau fara culpa salariatului).

Reclamanta a formulat unele critici de nelegalitate a deciziei, toate lipsit de suport, astfel: lipsa descrierii exacte a faptelor si lipsa datelor savârsirii unora dintre abateri (fara a arata însa pentru care fapte) în cuprinsul deciziei contestate. Critica este nefondata, având în vedere ca faptele sunt descrise pe larg în cuprinsul deciziei, iar momentul (sau intervalul de timp) savârsirii este indicat pentru fiecare fapta în parte.
Nerespectarea dreptului la aparare este, de asemenea, o critica nefondata, având în vedere ca reclamantei i s-a comunicat convocatorul la cercetarea disciplinara cu 5 zile anterior termenului fixat, iar, la cererea sa, i s-a mai acordat un termen pentru angajare de avocat.
Pârâta a reiterat faptul ca reclamanta a avut, înca de la angajare, un comportament general la locul de munca sfidator, de insubordonare, de atitudine de superioritate fata de colegi si conducere, de proliferare continua de jigniri, amenintari si calomnii, de sesizare repetata si nejustificata a mai multor organe de control, penale etc, consecinta fiind, în multe situatii, blocarea activitatii institutiei, datorita numeroaselor rapoarte, declara?ii etc. De asemenea, datorita atitudinii salariatei, atmosfera la locul de munca este încordata, majoritatea colegilor nedorind sa colaboreze cu aceasta.

Cu respectarea întocmai a art. 61 din regulamentul intern, prin decizia nr. 7 din 09.02.2016, managerul institutiei a numit membrii comisiei de etica si disciplina.
În ceea ce priveste critica reclamantei referitoare la calitatea de reprezentant al salariatilor a numitului R__ B_, s-a aratat ca, în lipsa unui sindicat activ si reprezentativ în institutie, angajatii T_ national si-au desemnat reprezentantii potrivit procesului-verbal din 28 octombrie 2015 (înregistrat la serviciul resurse umane sub nr. 565 din 28.01.2015).

În ceea ce priveste convocatorul la comisia de disciplina, acesta este întocmit în conformitate cu dispozitiile art. 251 alin. 2 din art. 279 si ale art. 62 din regulamentul intern, cuprinzând obiectul, data, ora si locul întrevederii.
Contrar sustinerilor reclamantei, convocatorul cuprinde, în concret faptele pentru care salariata a fost convocata pentru cercetarea disciplinara, indicându-se expres si referatele de sesizare în temeiul carora a fost convocata aceasta comisie.
Pârâtul directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_ a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, facând trimitere la art. 267 din art. 279 .

Pe parcursul cercetarii procesului, instanta a încuviintat si administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei si proba cu martorii (f. 166-170, 277-281).

1. Analizând cu prioritate, conform art. 248 alin. 1 Cod procedura civila, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_, instanta constata ca aceasta este întemeiata si o va admite, în temeiul art. 36 si art. 40 alin. 1 Cod procedura civila coroborat cu art. 14 si art. 267 din art. 279 , întrucât acest pârât nu are calitatea de angajator al reclamantei si nici nu justifica vreo calitate procesuala ori o vocatie în baza unor prevederi legale cu caracter special.
Ca o consecinta directa a admiterii exceptiei mentionate, instanta va respinge actiunea îndreptata împotriva pârâtului directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_, pe motivul lipsei calitatii sale procesuale pasive.

2. Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea reclamantei este întemeiata în parte fata de pârâtul T_ national Târgu-M__, pentru considerentele prezentate în continuare.

2.1. Reclamanta a fost încadrata în munca la unitatea pârâta în baza contractului individual de munca nr. 1/7.02.2005 (f. 116-119), începând cu data de 7.02.2005, în functia de referent la secretariatul directorului general.atributiile de serviciu ale reclamantei au fost stabilite în fi?a postului (f. 121-123). Reclamanta a formulat sesizarea nr. 11/6.01.2012 (f. 78-80), adresata conducerii unitatii, aducând la cunostinta faptul ca, prin încalcarea prevederilor art. 17-18 din art. 279 privind procedura informarii prealabile, a fost supusa la presiuni pentru semnarea unui act aditional la contractul ei individual de munca, fiind chiar agresata prin smulgerea unui act din mâinile sale de catre salariata Kanyoro Zsuzsanna A__. De asemenea, reclamanta a mai semnalat si alte împrejurari prejudiciatoare la adresa ei. Pârâtul nu a raspuns acestei sesizari si nu a efectuat cercetarea disciplinara împotriva salariatei indicate în sesizarea reclamantei.

Reclamanta a depus si sesizarea nr. 350/25.01.2016 (f. 212-222) la Comisia NATIONALA pentru Combaterea Discriminarii, solicitând verificarea activitatii directorului si ?efului serviciului de resurse umane al T_ national Târgu-M__ sub aspectul: neadoptarii R.O.I.  în urma reorganizarii si crearea de functii inexistente în R.O.I. si R.O.F.; externalizarea unor servicii cu firme administrate de persoane de etnie maghiara; angajarea de personal de etnie maghiara fara concurs, acestia depasind cu aproximativ 50 de persoane numarul angajatilor români; solicitarii nelegale a conducerii de a semna retroactiv, cu 7 luni, un act aditional la contractul individual de munca; modificarii unilaterale a atributiilor de serviciu si întocmirea actelor teatrului în limba maghiara, simultan cu neînregistrarea prin secretariat a actelor unitatii; salarizarii discriminatorie a unor persoane debutante în biroul secretariat cu salarii mai mari decât ale reclamantei, care dispune de o vechime de 11 ani; dizolvarii sindicatului si refuzului negocierii contractului colectiv de munca; presiunii conducerii la adresa reclamantei pentru a-si da demisia din sindicat; refuzului discriminatoriu de promovare salariala a reclamantei si nereguli confirmate de I.T.M. M__; subordonarii reclamantei fata de sefa serviciului resurse umane, contrar R.O.I si fisei postului; discriminarii reclamantei, care are studii de marketing, la a accede la postul de referent marketing, prin conditionarea cunoasterii limbii maghiare; deschiderii corespondenei unitatii de un salariat neautorizat; nealocarii legale a fondurilor de salarizare, inclusiv pentru promovarea salariala a reclamantei, de catre sefa serviciului R.U.S., împrejurari constatate de Curtea de Conturi; discriminarii reclamantei de sefa serviciului R.U.S. care a „facut disparuta” evaluarea profesionala a reclamantei pe anul 2009, fiind ulterior subevaluata pentru anul 2014 cu încalcarea procedurii legale, respectiv prin refuzul de a i se comunica reclamantei modul de calcul al salariului ei; nerespectarii procedurii organizarii promovarilor si majorarii salariale discriminatorii pe criterii etnice; refuzarii comunicarii unor documente de interes personal, refuzarii cercetarii disciplinare a sefei R.U.S. chiar în cazul dovedit al calcularii gresite a salariului angajatei B_ O_, pentru ca „directorul G__ A_-C__ o sustine, deoarece ei fac parte dintr-un grup infractional, sefa chiar si-a angajat fiul în subordine, (fiind conflict de interese), iar juristul teatrului este fiul directorului adjunct, adica fiul avizeaza contractele semnate de tata, iar membrilor Consiliului Administrativ li s-au dat salarii cu 45% mai mult”; exercitarii asupra reclamantei a presiunii psihice maxime si a hartuirii, precum si a solicitarii ca reclamanta sa cunoasca limba maghiara; solicitarii semnarii unui act aditional la contractului individual de munca prin încalcarea legislatiei muncii, în data de 5.01.2016 si prin presiuni si agresari fizice si psihice, dublate de refuzul conducerii de a ancheta disciplinar aceste fapte; impunerii prin fisa postului, în data de 18.01.2016, a cunoasterii limbii maghiare respectiv modificarea contractului individual de munca fara acordul ei.

La aceasta sesizare, reclamanta a anexat si o copie de pe fisa postului sefei serviciului R.U.S., Bircea-C__ V__ M__.
Prin referatul  nr. 318/22.02.2016 (f.30), referentul J_ L_ a adus la cunostinta conducerii unitatii ca reclamanta l-a întrebat daca a pus un program de spionare a calculatorului acesteia sau daca a dat conducerii date personale ale acesteia aflate pe calculator.

Prin referatele nr. 74/24.02.2016 (reînregistrat sub nr. 348/29.02.2016), nr. 78/26.02.2016 (reînregistrat sub nr. 349/29.02.2016) si nr. 75/24.02.2016 (reînregistrat sub nr. 350/29.02.2016), numita Bircea-C__ V__ M__ a informat concuderea unitatii (f.31-33):
- ca a constatat ca, în urma unei sustrageri, fisa sa de post a fost depusa de reclamanta la C.N.C.D., lucru pe care nu si-l explica, din moment ce biroul  R.U. are doar 2 chei, iar o cheie de rezerva este tinuta de portar în dulapul de urgente;
- ca acuzatiile din sesizarea reclamantei la C.N.C.D. sunt nereale, nefondate si false;
- ca reclamanta nu semneaza condica de prezenta.
aceeasi persoana, prin referatul nr. 367/2.03.2016 (f.35), a informat ca reclamanta a semnat retroactiv condica de prezenta.

Prin referatul nr. 365/1.03.2016 (f. 34), referentul de specialitate R.U. Kanyaro Zsuzsanna A__ (împotriva careia reclamanta formulase sesizarea nr. 11/6.01.2016), a informat conducerea teatrului pârât ca: sesizarea facuta de reclamanta este falsa si  nefondata, deoarece a refuzat sa permita reclamantei sa faca o copie xerox de pe actul aditional pe care i l-a dat spre semnare, pentru ca reclamanta a refuzat sa îl semneze în prealabil; reclamanta a amenintat institutia si pe autoarea informarii  ca va apela la Justitie.
Prin referatul nr. 369/2.03.2016 (f.36), pârâtul directorul general al T_ national Târgu-M__ a sesizat comisia de cercetare disciplinata a reclamantei B_ L_ S_, cu privire la faptul ca reclamanta, în perioada aprilie – 29.09.2015, nu a reusit sa stabileasca nicio legatura telefonica la Ministerul Culturii, în conditiile în care, semnatarul referatului a reusit sa sina legatura telefonica, cu acest minister.

Prin convocatorul nr. 373/2.03.2016 (f.28-29) comunicat reclamantei la data de 2.03.2016, ora 15:29, acesteia i s-a adus la cunostinta ca este convocata în data de 07.03.2016 la ora 13:00, la sediul institutiei, în vederea realizarii cercetarii disciplinare prealabile, mentionându-se ca „obiectul cercetarii disciplinare îl constituie:
- acuzarea domnului J_ L_ pentru instalarea unui program de spionaj pe calculatorul dvs. respectiv sustragerea unor date personale din calculator;
- acuzatii nefondate, jigniri la adresa sefului ierarhic si a colegilor;
- sustragerea de documente din biroul resurse umane;
- nesemnarea condicii de prezenta;
- semnarea retroactiv a condicii de prezenta în data de 02.03.2016, fiind pus cu rosu de seful ierarhic semnul întrebarii;
- neîndeplinirea sarcinilor de serviciu invocând motive neîntemeiate”.

Prin cererea nr. 388/4.03.2016 (f. 38), reclamanta a solicitat: fixarea unei alte date pentru prezentarea la comisiei, pentru  a-si putea exercita dreptul legal la aparare, prin pregatirea apararii si angajarea unui avocat; comunicarea deciziei de numire a comisiei disciplinare ; aratarea faptelor care îi sune imputate si documentele care stau la baza acestora; comunicarea în scris a întrebarilor la care trebuie sa raspunda prin nota explicativa.

Prin adresa nr. 394/7.03.2016 (f.39), comunicata ulterior, postal, reclamantei, data cercetarii disciplinare a fost fixata pentru ziua de 9.03.2016, anexându-i-se copii de pe decizia de numire a comisiei de disciplina si de pe referatele nr. 318/22.02.2016, 348/29.02.2016, 349/29.02.2016, 350/29.02.2016, 365/01.03.2016, 367/02.03.2016, 369/02.03.2016. Pârâta a refuzat sa aduca lamuriri privind faptele care fac obiectul cercetarii, aratând ca acestea sunt mentionate în convocator si pentru acele fapte urmeaza sa dea reclamanta nota explicativa.

Cercetarea disciplinara a reclamantei a avut loc la data de 9.03.2016, fiind consemnata în procesul-verbal nr. 101/10.03.2016 (f.40-51):
- reclamantei nu i s-a acordat un alt termen pentru ca avocatul acesteia, plecat din localitate, sa se poata prezenta;
- reclamanta a refuzat sa raspunda la întrebarile adresate verbal, solicitând ca acestea sa îi fie prezentate în scris, pentru a da o nota explicativa scrisa;
- reclamanta a solicitat, în aparare, decizia de stabilire a componen?ei consiliului administrativ si procesul-verbal de delegare al reprezentantului salariatilor în comisie (Budilescu R__);
- a aparut situatie conflictuala între reclamanta si secretara comisiei de disciplina, care era chiar ?efa serviciului R.U.S., ce formulase referatele acuzatoare împotriva reclamantei;
- comisia a respins toti martorii solicitati de reclamanta în apararea sa (S__ K_ R__, C__ C_ R_, Kanyaro Zsuzsanna A__ si J_ L_);
- comisia a impus reclamantei sa raspunda la unele întrebari cu „da” sau „nu”, lucru refuzat de reclamanta;
- reclamanta a învederat comisiei ca nu l-a acuzat cu nimic pe salariatul J_ L_ si ca nu exista nicio dovada ca ar fi sustras documente din biroul resurse umane;
- reclamanta si-a reafirmat disponibilitatea de a raspunde în scris întrebarilor adresate, pentru ca raspunsurile sale verbale sa nu poate fi denaturate;
- reclamanta a aratat, la întrebarea referitoare la „neîndeplinirea sarcinilor de serviciu”, ca sunt înscenari împotriva sa, dupa ce a facut o sesizare la C.N.C.D., moment pâna la care nu a existat nicio sesizare împotriva sa;
- reclamanta a solicitat un nou termen pentru a procura actele necesare în aparare, de la consiliul administrativ, cerere respinsa de comisia de disciplina;
- în urma deliberarii, 3 membrii ai comisiei au propus „desfacerea contractului de munca”, iar 2 membrii au solicitat sanctionarea cu reducerea salariului de baza pe o durata de trei luni cu 10%.

Prin cererea nr. 433/10.03.2016 (f.91), reclamata a insistat în continuare pentru a i se comunica înscrisurile necesare pregatirii apararii si în audierea martorei S__ K_.
În perioada 11.03.-10.06.2016, reclamanta s-a aflat în incapacitate temporara de munca, dovedita prin certificate de concediu medical (f.61-71).
La data de 14.06.2016, comisia de etica si disciplina s-a întrunit din nou, fara convocarea reclamantei, tot pentru efectuarea cercetarii  disciplinare a acesteia, ocazie cu care s-a întocmit raportul nr. 221/14.06.2016.

Prin decizia nr. 37/15 iunie 2016 (f.4-5), pârâta a desfacut contractul individual de munca al reclamantei pentru urmatoarele abateri:
„- (1) În data de 19.02 2016 dna. B_ L_ S_ s-a adresat dlui. J_ L_, referent IT. în timp ce acesta repara calculatorul din secretariat, acuzându-l ca în colaborare cu conducerea institutiei, i-a montat programe de spionaj pe calculator si ca ar fi comunicat date personale ale angajatei. În urma referatului întocmit de dl. J_ L_, conducerea institutiei a formulat o cerere catre __, în vederea verificarii computerului pe care lucreaza dna. B_ L_ S_. Prin adresa nr. 421/09.03.2016, aceasta societate ne-a adus la cunostinta faptul ca nu exista niciun program de spionaj montat pe respectivul computer. Aceasta fapta constituie încalcarea lit. a pct. 3 - Responsabilitatea implicata de post din Fisa de post (atitudine politicoasa si pozitiva fata de colegi), a art. 33 pct. 4 lit. l si n din regulamentul intern (personalul din Secretariat asigura pastrarea secretului profesional si are un comportament decent amabil si politicos în relatia cu colegii, colaboratorii si conducerea T_). Faptul folosirii în interes personal a computerului institutiei constituie încalcarea art. 14 din regulamentul intern (folosirea tehnicii de calcul si a postei electronice doar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu).

(2) Dna. B_ L_ S_ a sustras, în perioada ianuarie-februarie 2016, din incinta Biroului R, sustragând fisa de post a d-nei Bircea C__ M__, pentru a o folosi în interes personal. În acest sens, salariata a formulat o plângere la Consiliul national pentru Combaterea Discriminarii (nr. 350/25 01.2016) la care printre alte documente personale sau publice a caror detinere o putea justifica, a atasat si respectiva fisa de post. Având in vedere ca fisele de post se pastreaza la dosarul de personal ai fiecarui angajat în incinta Biroului RU, ca acest birou, în lipsa angajatelor, este în permanenta încuiat cu cheie datorita multitudinii de documente confidenta pastrate aici, precum si faptul ca dna B_ L_ S_ nu are acces la aceste chei, este evident ca angajata a obtinut acest document in mod fraudulos.

Fapta este de o gravitate extrema, constituind încalcarea lit. E pct. 4 si 5 Responsabilitatea implicata de post din Fisa de post (pastrarea confidentialitatii datelor si documentelor si interdictia de a comunica informatii legate de activitatea interna a T_), art. 13 alin 2 lit. b si g din regulamentul intern (confidentialitatea datelor personale ale salariatilor si datelor cu caracter personal în general), art. 15 alin. 1 si 5 din regulamentul intern (efectuarea de copii dupa documentele T_ pentru terti care nu sunt organe de control, interdictia de scoatere din incinta a documentelor T_), art. 18 alin. 1 lit. a din regulamentul intern (respectarea ordinii si disciplinei ia locul de munca), art. 18 alin. l lit. q din regulamentul intern (atitudine corespunzatoare, comportament si vocabular politicos, adecvat fata de colegi si conducere), art. 18 alin. 1 lit. z aa din regulamentul intern (comunicarea, divulgarea, copierea de acte ale T_), a art. 33 pct. 4 lit. l si n din regulamentul intern (personalul am Secretariat asigura pastrarea secretului profesional si are un comportament decent, amabil si politicos în relatia cu colegii, colaboratorii si conducerea T_). De asemenea, fapta constituie si furt calificat, prevazut si pedepsit de art. 229 alin. 1 lit. d din Codul penal.

(3) Prin aceeasi sesizare adresata CNCD (cu nr. 350/25 01 2015), salariata face afirma?ii jignitoare si calomnioase la adresa superiorului sau ierarhic – d-na  Bircea C__ M__, afirmând despre aceasta ca este incompetenta, analfabeta, întocmeste si înregistreaza acte false, face parte dintr-un grup infractional etc. Fara a nega dreptul oricarei persoane de a formula peti?ii si reclama?ii, acestea nu trebuie sa cuprinda apelative jignitoare si acuza?ii calomnioase, cu atât mai mult cu cât nu este de competenta Consiliului verificarea unor potentiale fapte infractionale.
De asemenea, salariata a avut acelasi comportament si atitudine jignitoare si fata de dna. Kanyaro Zsuzsanna A__ care, în data de 06.01 2016, încercând sa îi înmâneze salariatei un act aditional in vederea semnarii, a fost apostrofata,  amenin?ata si acuzata de hartuire psihica si morala in contextul în care dupa refuzul salariatei de a primi documentul, dna Kanyaro Zsuzsanna A__ a refuzat sa i-l înmâneze pentru efectuarea unei copii xerox fara a avea vreo manifestare în sensul aratat.

Faptele de mai sus constituie încalcari ale prevederilor lit. a pct. 3 - Responsabilitatea implicata de post din Fisa de post (atitudine politicoasa si pozitiva fata de colegi), a art. 33 pct. 4 lit. l si n din Regulamentul intern (personalul din Secretariat asigura pastrarea secretului profesional si are un comportament decent amabil si politicos în relatia cu colegii, colaboratorii si conducerea T_).
- (4) În perioada 01.01.xx16, salariata nu a semnat condica de prezenta, încalcând astfel prevederile art. 36 din regulamentul intern (obligatia semnarii condicii de prezenta). Mai mult, în data de 02.03.2016, dupa ce a aflat de referatul întocmit de seful sau ierarhic, salariata a semnat retroactiv condica, desi peste zilele în care nu semnase era trecut cu rosu semnul întrebarii, încalcând astfel si art. 322 din Codul penal - Falsul în înscrisuri sub semnatura privata.

În perioada aprilie - octombrie 2015 nu si-a îndeplinit atributiile constând în stabilirea legaturii telefonice cu Ministerul Culturii, la solicitarea directorului general. Prin Nota informativa din 01.10.2015 a justificat imposibilitatea de a contacta vreo persoana din Minister, în ciuda faptului ca directorul general a stabilit contactul telefonic, personal, în mod repetat în acest interval. Fapta constituie încalcarea art. 16 din Fisa postului (executarea dispozitiilor dare de conducerea institutiei) lit. c pct. 5 - Responsabilitatea implicata de post din Fi?a de post (raspunde de promptitudinea cu care preia/transmite mesajele celor interesa?i), a art. 33 pct. 4 lit. j din regulamentul intern (personalul din Secretariat prime?te si transmite comunicarile telefonice)”. S-a mai consemnat ca salariata a avut o atitudine jignitoare si sfidatoare la adresa comisiei de cercetare disciplinara si nu a raspuns la întrebari.

Prin hotarârea nr. 523/27.07.2016 (f.224-228), C.N.C.D. a constatat tardivitatea partiala a introducerii plângerii (pentru unele fapte), respectiv lipsa caracterului discriminatoriu al celorlalte fapte, pe care le-a calificat ca fiind sanctionabile potrivit legislatiei muncii, iar nu conform O.G. nr. 137/2000.

2.2. fata de cele ce preced, instanta retine ca decizia contestata este lovita de nulitate absoluta, pentru încalcarea dispozitiilor imperative ale art. 247, art. 250, art. 251 alin. 1-2, art. 242 lit. g), art. 252 alin. 1 si alin. 2 lit. a-b) coroborat cu art. 272, art. 78-79 si art. 8 alin. 1 din art. 279 , dupa cum rezulta din analizarea tuturor celor 5 puncte ale deciziei, prezentata în continuare.

2.2.1. Referitor la faptele indicate în pct. 1 al deciziei  contestate, din depozitia martorilor J_ L_ (f.166) si S__ R__ K_ (f.167), respectiv din referatul nr. 318/22.02.2016 (f.30), rezulta ca reclamanta nu a facut acuza?ii împotriva referentului J_ L_, ci, în contextul constatarii existentei unor modificari a datelor din calculatorul acesteia si al cunoasterii unor date personale ale sale de catre conducerea unitatii, l-a întrebat (în conditiile art. 14 alin. 3 si 5 din regulamentul intern) daca exista programe instalate pe calculator care ar permite spionarea datelor. Deci nu sunt astfel întrunite elementele constitutive ale unei abateri disciplinare (art. 247 alin. 2 si art. 250 din art. 279 ). De asemenea, pârâtul a încalcat normele imperative ale art. 252 alin. 2 lit. b din art. 279 , întrucât prevederile art. 33 pct. 4 lit. l si n (invocate în deciziei) sunt inexistente în regulamentul intern al unitatii (f.44 vol. II). Modificarile manuscrise  operate pe acest regulament nu sunt opozabile reclamantei si nici instantei, întrucât orice modificari (inclusiv renumerotari) ale regulamentului intern trebuiau sa urmeze procedura legala  (art. 241 si 244 fin art. 279 ), trebuind sa fie însusita expres de emiten?i (f. 54 vol. II) printr-un act juridic supus comunicarii procedurale legale, aspect retinut si de I.T.M. M__ –f. 193. Fapta constând în folosirea în interes personal al computerului institutiei nu a fost probata de pârâta în conditiile art. 272 din art. 279 , iar aceasta fapta nu este descrisa în concret, conform exigen?elor art. 252 alin. 1 lit. a din art. 279 , nefiind indicata data savârsirii si modalitatea determinata si verificabila în care s-a manifestat interesul personal.

2.2.2. Fapta, constând în „sustragerea”, „furtul” fisei postului numitei Bircea C__ M__ din biroul încuiat al R.U., la cheile caruia reclamanta nu avea acces, nu a fost probata de pârâta în conditiile art. 272 din art. 279 . Simpla detinere de catre reclamanta a unei copii a unei fise de post si înaintarea acestei copii la un organ de stat cu atributii legale de control, C.N.C.D., nu echivaleaza automat cu sustragerea (furtul) acesteia dintr-o încapere încuiata. Pârâtul a încalcat si normele imperative ale art. 252 alin. 2 lit. b din art. 279 , întrucât prevederile art. 18 alin. 1 lit. q, art. 18 alin. 1 lit. z-aa si art. 33 pct. 4 lit. l si n (indicate în deciziei) sunt inexistente în regulamentul intern al unitatii (f. 34 si 44 vol. II), nepunând fi validate modificarile manuscrise ale regulamentului. Pe de alta parte, pârâtul nu a dovedit (potrivit art. 272 din art. 279 ) ca respectiva fisa de post ar fi continut date cu caracter personal, conform legii. De asemenea, reclamanta nu a încalcat confidentialitatea, care nu este opozabila organelor de control (art. 15 alin. 1 din regulamentul intern) precum C.N.C.D. (art. 18 alin. 1 din OG nr. 137/2000). Deci reclamanta nu a actionat în sensul prejudicierii reale si efective a unei presupuse confidentialitati a unei fise de post fara date cu caracter personal probate, ci a prezentat în mod legitim doar unui organism de stat competent cu atributii de control, acest înscris, nefiind astfel întrunite cerintele art. 247-250 din  art. 279 în sensul întrunirii elementelor constitutive ale unei abateri disciplinare. Au fost nesocotite si dispozitiile art. 251 alin. 2 din art. 279 , deoarece convocatorul la cercetare disciplinara (f. 28) nu cuprindea obiectul determinat si concret al sustragerii fisei postului numitei Bircea C__ M__, ci o formulare generica si generala care zadarnicea exercitarea dreptului legal la aparare al reclamantei.

2.2.3. În privinta faptelor de la pct. 3 din decizia atacata, au fost încalcate dispozitiile art. 252 alin. 2 lit. b din art. 279 , întrucât prevederile art. 33 pct. 4 lit. l si n (indicate în decizie) sunt inexistente în regulamentul intern (f. 44 vol. II), nefiind opozabile modificarile manuscrise operate pe acesta. Au fost nesocotite si dispozitiile art. 251 alin. 2 din art. 279 , deoarece convocatorul la cercetarea disciplinara (f. 28) nu cuprindea obiectul determinat si concret al continutului sesizarii la C.N.C.D. cu nr. 350/25.01.2016, considerat de pârâta ca fiind jignitor sau calomnios, respectiv al apostrofarii, amenintarii si acuzarii numitei Konyoro Zsuzsanna A__. Pe de alta parte, în cuprinsul sesizarii respective la C.N.C.D. (f.212-222) nu exista afirma?ia ca ?efa R.U.S. ar fi incompetenta, analfabeta si ca întocmeste acte false, iar martora S_ R__ K_ (f. 167) nu a confirmat comportamentul de care a fost acuzata reclamanta fata de numita Kanyaro Zsuzsanna A__. Dimpotriva, martorul C_ N_ (f. 278) a confirmat ca numita Kanyaro a fost însarcinata sa îi predea spre semnare reclamantei fi?a postului, prin care i se impunea acesteia cunoasterea limbii maghiare. Deci, rezulta ca pârâtul a încalcat prevederile art. 17 alin. 1-6 din art. 279 , astfel încât eventuala invocare de catre reclamanta, a dreptului sau (garantat de art. 19 din art. 279 si art. 21 alin. 1 din Constitutie) de a se adresa instantei de judecata, nu constituie abatere disciplinara, potrivit art. 247 alin. 2 din art. 279 .

2.2.4. Cât privesc faptele cuprinse în pct. 4 al  deciziei contestate, constând în nesemnarea condicii de prezenta, respectiv semnarea retroactiva a acesteia, aceasta nu prezinta, în conditiile art. 247 alin. 2 si art. 250 din art. 279 , gravitatea unei abateri disciplinare, având în vedere ca reclamanta nu a absentat de la programul de munca în perioada 1.01.2016- 1.03.2014 si a fost pontata integral de pârâta pe aceasta perioada. Ca atare, simpla formalitate, a semnarii sau nesemnarii în condica de prezenta, nu a cauzat consecinte serioase si de gravitate concreta, de natura a fi afectat major desfasurarea activitatii, consecinte care sa fi fost probate potrivit art. 272 din art. 279 . În egala masura, pârâtul a nesocotit si dispozitiile art. 251 alin. 2 din art. 279 , deoarece convocatorul la cercetarea disciplinara (f.28) nu cuprinde obiectul determinat si concret al nesemnarii condicii de prezenta pe perioada 1.01.2016 – 1.03.2016, ci doar o formulare generica si neindividualizata, care zadarnicea dreptul legal la aparare al reclamantei.

2.2.5. Referitor la faptele privind nestabilirea legaturii telefonice, în perioada aprilie - octombrie 2015, cu Ministerul Culturii, au fost încalcate dispozitiile art. 252 alin. 2 lit. b din art. 279 , întrucât prevederile art. 33 pct. 4 lit. j din regulamentul intern (indicate în decizie) nu au nicio legatura cu faptele imputate (f.44 vol. II), nefiind opozabile modificarile manuscrise operate pe acesta. În  acelasi timp, au fost nesocotite dispozitiile art. 251 alin. 2 din art. 279 , deoarece convocatorul la cercetarea disciplinara (f.28) nu a avut ca obiect concret determinat aceste fapte. Nu sunt respectate de pârât nici exigen?ele art. 247 alin. 2 raportat la art. 272 din art. 279 , pentru ca martora S_ R__ K_ (f. 167), refuzata de comisie la audiere în apararea reclamantei, a constatat personal ca reclamanta suna la Ministerul Culturii si nu i se raspundea, iar, pe de alta parte, pârâta a prezentat selectiv lista apelurilor numai pentru unele numele de telefon ale institutiei (f. 274-275 si 252-258). În plus, au fost încalcate si prevederile art. 252 alin. 1 coroborat cu art. 49 alin. 6 raportat la art. 50 lit. b din art. 279  (reclamanta fiind în concediu medical în perioada 11.03-10.06.2016 – f. 61-71), deoarece faptele din perioada 1 aprilie -15 septembrie 2015 au intrat sub incidenta prescriptiei raspunderii disciplinare.

2.2.6. Faptele, constând în comportamentul reclamantei în cadrul cercetarii disciplinare, nu au facut obiectul unui convocator si a unei cercetari disciplinare legale, fiind nesocotite prevederile art. 251 alin. 1-2 din art. 279 . Refuzul reclamantei de a raspunde verbal la întrebari si solicitarea de a putea formula în scris raspunsurile (printr-o nota explicativa) nu reprezinta abateri disciplinare în sensul art. 247 alin. 2 din art. 279 , ci se încadreaza în limitele prevazute de art. 8 alin. 1 si art. 251 alin. 4 din art. 279 , respectiv în exercitarea dreptului legitim garantat expres de art. 64 alin. 1 lit. c din regulamentul intern (f. 51 vol. II).

2.2.7. Raportat la toate faptele imputate reclamantei prin decizie, este de retinut si încalcarea de catre pârât a dispozitiilor imperative ale art. 251 alin. 1, alin. 4 si art. 8 alin. 1 din art. 279 , întrucât cercetarea disciplinara a fost viciata în mod esential prin încalcarea dreptului la aparare al reclamantei prin: respingerea audierii tuturor martorilor propu?i; prin refuzul de a i se permite reclamantei sa formuleze raspunsuri în scris la întrebari punctuale cuprinse într-o nota explicativa; solicitarea de a raspunde exclusiv cu „da” sau „nu”; prin convocarea la cercetarea disciplinara într-un termen nerezonabil de doar 4 zile lucratoare, fiind respinsa cererea reclamantei de amânare pentru lipsa de aparare, în conditiile în care comisia de disciplina s-a reunit pentru cercetare si ulterior datei de 9.03.2016 (în data de 14.06.2016). Mai mult, a fost încalcat si art. 242 lit. g din art. 279 raportat la art. 64 alin. 1 lit. c din regulamentul intern (f. 51 vol. II), care garanteaza expres dreptul reclamantei de a da nota explicativa, în scris, respectiv de a i se verifica efectiv toate apararile, inclusiv cele testimoniale. Ca atare, cercetarea disciplinara a reclamantei a fost doar formala, iar nu efectiva si legala.

Pe cale de consecinta, în temeiul art. 78-80 alin. 2 coroborat cu art. 253 alin. 1 si art. 40 alin. 2 lit. f din art. 279 , instanta va anula decizia de concediere atacata, va dispune reintegrarea reclamantei în functie, va obliga pârâtul angajator la plata despagubirilor legale actualizate cu rata inflatiei si cu virarea contributiilor legale.
În baza art. 451 alin. 1, art. 452 si art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va obliga pârâtul angajator la plata cheltuielilor de judecata, constând în onorariu avocatial (f. 89 vol. II).

Instanta va respinge pretentiile reclamantei privind acordarea de compensatii banesti pentru daune morale. Sub aspectul probatiunii, instanta aminteste ca daunele (prejudiciile, lezarile) morale constituie, dureri psihice (sau fizice) cauzate de atingerile aduse celor mai importante valori care definesc însasi personalitatea umana. Deci, prejudiciile morale sunt de natura psihologica, fiind intime si dureroase, cu caracter interiorizat, care le însotesc pe victime timp îndelungat, devenind dificil de perceput. Ca atare, în temeiul art. 22 alin. 2 Cod procedura civila, instanta de judecata este chemata sa patrunda în complexitatea trairilor omenesti ale victimei, deoarece, fiind procese psihologice interioare, prejudiciile morale nu pot fi dovedite direct, ci doar pe calea prezumtiilor simple, consacrate de art. 327 si art. 329 Cod procedura civila. Într-adevar, asa cum a statuat de multa vreme si instanta suprema, cel ce pretinde despagubiri pentru daune morale nu trebuie sa dovedeasca direct producerea lor efectiva, ci doar sa descrie un minimum de argumente si indicii din care sa poata rezulta ca i-au fost afectate drepturile personale nepatrimoniale (de exemplu, Decizia nr. 339/2003 si Decizia nr. 450/2003 a Curtii Supreme de Justitie). Aceste indicii sunt faptele vecine si conexe (probele indirecte) din mecanismul juridic al prezumtiilor simple si vizeaza atât existenta si întinderea daunelor morale, cât si existenta raportului de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciile morale.

Însa, nu se poate retine încalcarea drepturilor subiective nepatrimoniale ale reclamantei la buna reputatie profesionala si la sanatate, deoarece reclamanta s-a limitat la simpla enuntare a acestor încalcari, fara a furniza si proba indiciile încalcarilor si efectelor concrete si importante, în împrejurari determinate.

Prejudicierea sanatatii reclamantei, prin agravarea bolii preexistente si aparitia starilor depresive, agravare produsa prin hartuirea si concedierea sa, prejudiciere ce s-ar deduce din certificatele de concediu medical depuse la filele 61-71, ramâne o simpla sustinere a reclamantei, neprobata în mod concludent, prin acte medicale pertinente, precum scrisori medicale sau diagnostice medicale emise de medici cu competenta în specialitatile implicate, care sa releve o relatie de cauzalitate dintre deteriorarea starii de sanatate a reclamantei si eventuale stari de stres puternice cauzate la locul de munca, diagnosticate si tratate de psihologul clinician sau de medicul psihiatru în respectiva perioada. Prezentarea doar a unor certificate de concediu medical, nu sunt concludente, doar prin ele însele, în sensul celor invocate de reclamanta.

Referitor la celelalte sustineri generice si nedeterminate ale reclamantei privind suferirea de prejudicii de imagine din cauza pârâtului, instanta retine ca reclamanta nu a concretizat si probat fapte vecine si conexe care sa fi demonstrat exteriorizarea unor suferinte sufletesti (psihologice) corespunzatoare legate printr-un raport cauzal contemporan si direct cu împrejurari concrete în care s-ar fi materializat verificabil respectivele prejudicii de imagine.

În consecinta, în temeiul principiului echitatii (consacrat de art. 22 alin. 7 Cod procedura civila) si vazând dispozitiile art. 6 alin. 1 si alin. 2, art. 39 alin. 1 lit. e si f raportat la art. 253 alin. 1 din art. 279 , instanta urmeaza sa respinga pretentiile de acordare a de compensatii banesti pentru daune morale.
  
PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE
 
Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_.
Respinge actiunea civila formulata de reclamanta B_ L_ S_, cu CNP xx si cu domiciliul în Tg M__, _, __  în contradictoriu cu pârâtul directorul T_ national Târgu-M__ – G__ C__ A_, având C__ RO30386205 si sediul în Tg M__, P-?a T_ nr. 1, jud. M__, ca introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Admite în parte actiunea civila formulata de reclamanta B_ L_ S_,  cu CNP xx si cu domiciliul în Tg M__, _, __  în contradictoriu cu pârâtul T_ national Târgu-M__,  având C__ RO30386205 si sediul în Tg. M__, P-?a T_ nr. 1, jud. M__ .

Anuleaza decizia nr. 37/15.06.2016, emisa de pârât.

Dispune reintegrarea reclamantei în functia detinuta anterior emiterii deciziei nr. 37/15.06.2016.

Obliga pârâta la plata în favoarea reclamantei a unei despagubiri egale cu salariile si cu toate celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, începând cu data concedierii disciplinare si pâna la data efectivei reintegrari în functia detinuta anterior, cu actualizarea sumelor în functie de rata inflatiei calculata de la data scadentei lunare a fiecarui drept banesc si pâna la data platii efective a debitului.

Obliga pârâta la virarea contributiilor legale aferente despagubirii salariale mai sus mentionate.

Respinge restul pretentiilor reclamantei, ca nefondate.

Obliga pârâta la plata catre reclamanta a sumei de 3000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecata.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul M__.

Pronuntata azi, 31.01.2017, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   abatere disciplinara    cercetare disciplinara    decizie de sanctionare    nulitate absoluta    incalcarea dreptului la aparare    comisie de cercetare   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑